REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 1 poz. 12

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu,

podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując się pragnieniem pogłębiania i rozwijania konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Uzbekistanu, postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Uzbekistanu kredytu w wysokości 15 000 000,00 USD (słownie: piętnaście milionów dolarów USA), zwanego dalej Kredytem. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 85 % (słownie: osiemdziesięciu pięciu procent) wartości kontraktów na dostawy towarów inwestycyjnych i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu.

2. Wartość dostaw towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 17 647 058,00 USD (słownie: siedemnastu milionów sześciuset czterdziestu siedmiu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu dolarów USA), co stanowi wartość Kredytu, o którym mowa w ust. 1, powiększoną o wartość płatności gotówkowych, o których mowa w art. 2 ust. 4.1.

3. Kredyt będzie wykorzystany w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.

Artykuł 2

1. Kontrakty, o których mowa w art. 1 ust. 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej polskimi przedsiębiorcami, z uzbeckimi przedsiębiorstwami, w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy i okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.

2. Kontrakty będą zawierane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Ceny i wartości kontraktów będą wyrażane w dolarach USA.

4. Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu podpisanych i realizowanych w ramach niniejszej umowy kontraktów będą dokonywane w dolarach USA w następujący sposób:

4.1 15 % (słownie: piętnaście procent) wartości kontraktu zawartego zgodnie z art. 2 ust. 1 będzie płatne przez uzbeckich przedsiębiorców w gotówce, w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od dnia wejścia w życie danego kontraktu, po okazaniu gwarancji zwrotu zaliczki;

4.2 pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu zgodnie z art. 7 ust. 1 niniejszej umowy z rachunku kredytowego stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.

5. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Uzbekistanu w ramach niniejszej umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawie zgodnie z niniejszą umową nie może być niższy niż 80 % (słownie: osiemdziesiąt procent). Od eksportera może być wymagane przez obydwie Umawiające się Strony przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących powyższego i/lub oficjalnego świadectwa pochodzenia.

7. Aneks, będący integralną częścią niniejszej umowy, określa listę projektów inwestycyjnych mogących stanowić przedmiot kontraktów zawieranych w ramach niniejszej umowy.

8. Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą umową, muszą być zaakceptowane przez obie Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:

a) pozyskiwanie kontraktów w ramach niniejszej umowy będzie należało do polskich i uzbeckich przedsiębiorców;

b) Ministerstwo Finansów Republiki Uzbekistanu poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Uzbekistanu;

c) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Ministerstwa Finansów Republiki Uzbekistanu pisemną akceptację kontraktu;

d) kontrakt wejdzie w życie po upływie 15 dni od daty wystania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Republiki Uzbekistanu pisemnej akceptacji kontraktu.

Procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni.

Artykuł 3

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami poszczególnych kontraktów.

Artykuł 4

1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Republiki Uzbekistanu na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi w 20 (słownie: dwudziestu) równych, półrocznych, kolejnych ratach płatnych w gotówce w dolarach USA, 15 czerwca i 15 grudnia danego roku po upływie 2 (słownie: dwóch) lat okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.

2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności po upływie 2 (słownie: dwóch) lat okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.

Artykuł 5

1. Kredyt wykorzystany na sfinansowanie każdej z dostaw będzie oprocentowany w wysokości stawki 6-miesięczny LIBOR dla USD plus marża w wysokości 1 % (słownie: jeden procent) rocznie, gdzie stawka 6-miesięczny LIBOR dla USD będzie ustalana według notowań na stronie ISDA Reutera o godzinie lub około godziny 11 rano czasu londyńskiego na dwa dni robocze przed datą wykorzystania Kredytu dla pierwszego okresu odsetkowego oraz na dwa dni robocze przed 15 czerwca i 15 grudnia dla odpowiedniego okresu odsetkowego. Odsetki będą naliczane począwszy od daty określonej w art. 3.

2. Odsetki będą płatne w gotówce w dolarach USA, w półrocznych ratach, od momentu wykorzystania Kredytu za kolejne okresy odsetkowe, kończące się każdego 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.

3. Pierwsza spłata odsetek jest płatna w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.

4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku przy efektywnej liczbie dni (365[366]/360).

5. W przypadku gdyby Rząd Republiki Uzbekistanu nie dokonał płatności wynikających z umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2 % (słownie: dwóch procent) rocznie ponad stopę ustaloną w art. 5 ust. 1.

6. Karne odsetki będą naliczane za okres od daty terminu zapadalności do daty dokonania rzeczywistej spłaty.

7. Od niewykorzystanej kwoty Kredytu naliczana będzie prowizja od zaangażowania (commitment fee) w wysokości 0,25 % (słownie: zero przecinek dwadzieścia pięć setnych procenta) rocznie, płatna poza Kredytem od dnia wejścia w życie niniejszej umowy do dnia pełnego wykorzystania Kredytu, w dniach kończących okresy odsetkowe, tj. 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.

8. Od kwoty Kredytu, o której mowa w art. 1 ust. 1, zostanie naliczona jednorazowo prowizja organizacyjna (management fee) w wysokości 0,2 % (słownie: zero przecinek dwie dziesiąte procenta), płatna poza Kredytem w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

9. Prowizje wymienione w ust. 7 i 8 będą płatne przez Rząd Republiki Uzbekistanu na rachunek wskazany przez bank upoważniony do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 7 ust. 1.

Artykuł 6

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w USA, płatność zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w City w Nowym Jorku są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 7

1. W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego upoważniony przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w dolarach USA na imię National Bank for Foreign Economic Activity Republiki Uzbekistanu (dalej: NBU), o nazwie „Kredyt dla Rządu Republiki Uzbekistanu” dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat rat kapitałowych, odsetek i innych kosztów. NBU, działając w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego i NBU zawrą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, porozumienie bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Artykuł 8

1. Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, które mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych dla wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.

2. Wszelkie prowizje bankowe związane z płatnościami w ramach niniejszej umowy będą odrębnie ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju, poza ramami niniejszej umowy.

3. Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z niniejszą umową, nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Republiki Uzbekistanu lub banki-korespondentów, przez które dokonuje się płatności.

Artykuł 9

Wszelkie spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 10

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany do umowy wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 11

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 12

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

Za dzień wejścia w życie umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej.

Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, uzbeckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Republiki Uzbekistanu

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Aneks

Lista projektów inwestycyjnych, które będą przedmiotem kontraktów zawieranych w ramach umowy:

1. Przebudowa hotelu w mieście Nukus.

2. Przebudowa hotelu w mieście Buhara.

3. Inne projekty z zakresu Małych i Średnich Przedsiębiorców o wartości nie mniejszej niż 1 (słownie: jeden) mln USD.

Razem wartość kredytu nie większa niż: 15 000 000,00 USD.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan on extending a credit

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Uzbekistan, henceforth called the Contracting Parties, with a view to expand and develop constructive economic co-operation between the Republic of Poland and the Republic of Uzbekistan, have agreed as follows:

Article 1

1. The Government of the Republic of Poland shall extend a credit in the amount of USD 15,000,000.00 (say: fifteen million US Dollars), henceforth called the Credit, to the Government of the Republic of Uzbekistan. The Credit shall be used to finance 85 % (say: eighty five percent) value of contracts for the deliveries of investment goods and services, from the Republic of Poland to the Republic of Uzbekistan.

2. The total value of the deliveries of goods and services from the Republic of Poland to the Republic of Uzbekistan, financed under this Agreement, shall not exceed USD 17,647,058.00 (say: seventeen million six hundred forty seven thousand fifty eight US Dollars) which constitutes the value of the Credit mentioned in paragraph 1, increased by the value of cash payment mentioned in Article 2 paragraph 4 point 1.

3. The Credit shall be utilised within two years from the date this Agreement enters into force and this period may be extended upon mutual consent of both Contracting Parties.

Article 2

1. The contracts mentioned in Article 1 paragraph 1 shall be concluded between legal entities with their seat in the Republic of Poland, henceforth called Polish entities and legal entities from the Republic of Uzbekistan within one year from the date this Agreement enters into force and this period may be extended upon mutual consent of both Contracting Parties.

2. The contracts shall be concluded in accordance with the terms of this Agreement.

3. The prices and values of the contracts shall be quoted in US Dollars.

4. Payments to Polish entities, resulting from the signed and realised contracts under this Agreement, shall be made in US Dollars as follows:

4.1. 15 % (say: fifteen percent) value of contract concluded according to Article 2 paragraph 1 shall be paid by Uzbek legal entities in cash, within 30 (say: thirty) working days since the day of entering into force of a relevant contract, against the advanced payment guarantee;

4.2. The rest of payments to the Polish entities shall be made by the Government of the Republic of Poland represented by the Minister of Finance through the bank authorised to service the Credit according to Article 7 paragraph 1 of this Agreement from the Credit account according to the terms of relevant contracts.

5. All the goods exported from the Republic of Poland to the Republic of Uzbekistan under this Agreement cannot be re-exported to other countries without the permission of the Government of the Republic of Poland.

6. The input of goods and services of Polish origin in the delivery under this Agreement cannot be less than 80 % (say: eighty percent). Detailed information concerning the above mentioned and/or presentation of official certificate of origin can be demanded from the exporter by both Contracting Parties.

7. Appendix, which constitutes an integral part of this Agreement, specifies the list of investment projects that may be subject of the contracts concluded under this Agreement.

8. The contracts, concluded in accordance with this Agreement, must be approved by both Contracting Parties, according to the following procedure:

a) the procurement of contracts under this Agreement shall be undertaken between Polish and Uzbek legal entities;

b) Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan shall inform in writing the Ministry of Finance of the Republic of Poland of each contract that has been approved by the appropriate authorities of the Republic of Uzbekistan;

c) subsequently, the Ministry of Finance of the Republic of Poland shall send to Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan written approval of the contract;

d) the contract shall enter into force 15 days after the date of sending by the Ministry of Finance of the Republic of Poland to Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan written approval of the contract.

The approval procedure can not exceed 45 days.

Article 3

The date of each Credit utilisation shall be the date of disbursement of the funds to the Polish enterprise in accordance with the terms of each relevant contract.

Article 4

1. The repayment of each Credit utilisation by the Government of the Republic of Uzbekistan in favour of the Government of the Republic of Poland shall take place in 20 (say: twenty) equal, semi-annual, consecutive instalments paid in cash in US Dollars on 15 June and 15 December in a given year after a 2 (say: two) years grace period from the each date of Credit utilisation.

2. The first instalment shall be paid on the first payment date after a 2 (say: two) years grace period from the date of Credit utilisation.

Article 5

1. The Credit, utilised to finance each delivery shall bear interest at the rate of 6-months LIBOR for USD plus a margin of 1 % (say: one percent) p.a. The above mentioned interest rate of 6-months LIBOR for USD shall be calculated in accordance with Renter's ISDA quotations at or around 11 AM London time, two working days before the date of Credit utilisation for the first interest period and two working days before each 15 June and each 15 December for relevant interest periods. The interest shall be calculated from the date mentioned in Article 3.

2. Interest shall be paid in cash, in US Dollars in semi-annual consecutive instalments from the date of utilisation for interest periods ending on each 15 June and 15 December.

3. The first interest is payable at the end of an interest period in which utilisation of credit has been made.

4. Due interest for every interest period is calculated on the basis of 360 days a year taking into consideration the effective number of days (365[366]/360).

5. In case the Government of the Republic of Uzbekistan fails to make payment resulting from the Agreement on respective maturity dates, the unpaid amount shall bear default interest at the rate of 2 % (say: two percent) p.a. above the contractual rate as defined in Article 5 point 1.

6. Default interest shall be calculated for the period from maturity date to the date of actual payment.

7. Commitment fee, calculated on the undrawn Credit amount at the rate of 0.25 % (say: zero point twenty five percent) p.a. from the date this Agreement enters into force until the date of full utilisation of the Credit, shall be payable on the dates ending relevant interest periods, i.e. 15 June and 15 December of a given year. The commitment fee shall not be financed by the Credit.

8. Management fee at the rate of 0.2 % (say: zero point twenty percent) calculated once on the Credit amount mentioned in Article 1, paragraph 1 shall be payable within 30 days from the date of signing of this Agreement. The management fee shall not be financed by the Credit.

9. The fees mentioned in paragraphs 7 and 8 shall be paid by the Government of the Republic of Uzbekistan to the account defined by the bank authorised to service the Credit according to Article 7 paragraph 1.

Article 6

In case the payment date resulting from this Agreement is not a business date in the USA, payment shall be made on the next succeeding business date after the prior due payment date. For the purpose of this Agreement, business date means a date on which banks are open for domestic and foreign exchange in New York City.

Article 7

1. In order to make possible the realisation of payments within the framework of this Agreement, Bank Gospodarstwa Krajowego authorised by the Minister of Finance of the Republic of Poland, acting on behalf of the Government of the Republic of Poland, shall open in its books an account in US Dollars in the name of the National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (henceforth NBU) authorised by the Uzbekistan Side styled "Credit to the Government of the Republic of Uzbekistan" to record utilisation of the credit as well as subsequent repayments of due principal, interest instalments and other fees. NBU authorised by the Uzbekistan Side, acting on behalf of the Government of the Republic of Uzbekistan, shall open in its books a counter Account in the name of the bank authorised by the Polish Side. The Credit accounts shall be carried free from any charges.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego and NBU shall conclude the Banking Arrangement essential for the implementation of this Agreement within 60 days from entering into force of this Agreement.

Article 8

1. Any taxes, obligations, charges and other fees, which may arise in connection with the execution of contracts concluded under this Agreement, shall be paid by each side of a contract in its respective country of and shall not be financed by the Credit.

2. Any bank commissions due for any reason whatsoever related to the payments under this Agreement, shall be paid by each of the sides of contracts in their respective countries outside the framework of this Agreement.

3. All repayments of principal and interest instalments under the Agreement shall be made without deduction of any fees or taxes as may be imposed by the authorities of the Republic of Uzbekistan or any banks-correspondents through which the payments are effected.

Article 9

Any disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall be settled in direct negotiation between the Contracting Parties.

Article 10

Any changes to this Agreement may be introduced through an exchange of notes between the Contracting Parties. The changes shall come into force on the date of the receipt of the later note.

Article 11

All the correspondence and documentation relating to this Agreement shall be conducted in the English language.

Article 12

The Agreement shall be approved according to the legislation of each of the Contracting Parties, and this approval shall be notified to the other Contracting Party by an exchange of notes.

The Agreement shall come into force on the date of receipt of the later note.

The Agreement remains valid until all obligations of both Contracting Parties arising from the Agreement are fulfilled.

Done in Warsaw on 10 July 2003 in two originals, each in the Polish, Uzbek and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of
the Government of
the Republic of Poland

On behalf of
the Government of
the Republic of Uzbekistan

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Appendix

List of investment projects which shall be financed under the contracts concluded within this Agreement:

1. Reconstruction of hotel in Nukus city.

2. Reconstruction of hotel in Bukhara city.

3. Other Small and Medium Enterprises projects with the value of not less than 1 (say: one) million USD.

Total value of Credit up to 15,000,000.00 USD

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA