REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 4 poz. 68

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Uchwała określa warunki i zasady sprzedaży emitowanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, zwanych dalej „wartościami kolekcjonerskimi”.

2. Do wartości kolekcjonerskich, o których mowa w ust. 1, zalicza się:

1) złote i srebrne monety kolekcjonerskie;

2) banknoty kolekcjonerskie;

3) złote monety uncjowe;

4) pozostałe:

a) banknoty i monety wycofane z obiegu,

b) banknoty i monety ze stopów metali nieszlachetnych, wprowadzone do obiegu w latach 1974–1994, oraz wzory tych banknotów z napisem „WZÓR – SPECIMEN”,

c) banknoty niewprowadzone do obiegu.

§ 2.
NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2, znajdujących się w ofercie NBP, w oddziałach okręgowych NBP i Departamencie Emisyjno-Skarbcowym, zwanym dalej DES.
§ 3.
1. Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich wymienionych w § 1 ust. 2:

1) bankom lub innym przedsiębiorcom, których przedmiotem działania jest obrót banknotami, monetami, wartościami numizmatycznymi lub kolekcjonerskimi,

2) innym osobom prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej

– na podstawie zawartych z nimi umów.

2. Oddziały okręgowe NBP prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1–3 i pkt 4 lit. c, osobom fizycznym wyłącznie w kasach prowadzących sprzedaż tych wartości, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie ich wydanie.

§ 4.
1. Zawarcie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, następuje przez jej podpisanie lub potwierdzenie złożonego zamówienia odpowiednio przez oddział okręgowy NBP lub DES.

2. Złożenie zamówienia w oddziale okręgowym NBP lub DES przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, na zakup wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, ujętych w „Technicznym planie emisji monet kolekcjonerskich” podanym do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego planowaną emisję, powinno nastąpić do dnia 30 czerwca tego roku.

3. Zamówienia na wartości kolekcjonerskie, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 i nieujęte w „Technicznym planie emisji monet kolekcjonerskich”, przyjmowane są do realizacji do wyczerpania zapasów, w terminie uzgodnionym odpowiednio przez oddziały okręgowe NBP lub DES z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1, i realizowane w kolejności ich złożenia w NBP.

4. W przypadku wprowadzenia do „Technicznego planu emisji monet kolekcjonerskich” dodatkowego rodzaju wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zamówienia na te wartości są przyjmowane do realizacji w terminie jednego miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości jego aktualizacji.

5. NBP może ograniczyć realizację zamówienia, o którym mowa w ust. 2 i 4.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału okręgowego NBP może podjąć decyzję o ograniczeniu sprzedaży danego rodzaju wartości kolekcjonerskich osobom fizycznym.

§ 5.
NBP może żądać od podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 wskazania przeznaczenia zamawianych przez nie wartości kolekcjonerskich i uzależnić od niego podjęcie decyzji o sprzedaży.
§ 6.
NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich po cenach sprzedaży. Cena sprzedaży, tj. cena brutto, poszczególnych wartości kolekcjonerskich uwzględnia ich cenę netto oraz należny podatek VAT.
§ 7.
Ceny netto wartości kolekcjonerskich wylicza DES.
§ 8.
1. Ceny netto wartości, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, uwzględniają koszty bezpośrednio i pośrednio związane z produkcją wprowadzanych do obiegu monet i banknotów kolekcjonerskich, koszty ich przygotowania do sprzedaży oraz marżę NBP.

2. Ceny netto, o których mowa w ust. 1, podlegają akceptacji przez Wiceprezesa NBP nadzorującego DES.

§ 9.
Wiceprezes NBP nadzorujący DES może dokonać na wniosek DES aktualizacji cen netto wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.
§ 10.
Ceny netto wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, uwzględniają wartość zawartego w nich kruszcu, wyliczaną na podstawie codziennego popołudniowego notowania złota na giełdzie londyńskiej w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet w NBP oraz kursu średniego USD według tabeli kursów NBP wyliczonych w dniu poprzedzającym sprzedaż tych wartości, a w przypadku braku kursu z dnia poprzedzającego – ostatniego kursu ustalonego przed tym dniem, powiększoną odpowiednio o:

1) 55 % tej wartości – dla monet o nominale 50 zł;

2) 30 % tej wartości – dla monet o nominale 100 zł;

3) 20 % tej wartości – dla monet o nominale 200 zł;

4) 15 % tej wartości – dla monet o nominale 500 zł.

§ 11.
Ceny sprzedaży wartości kolekcjonerskich oferowanych do sprzedaży ujęte są w cenniku wartości kolekcjonerskich obowiązującym w NBP.
§ 12.
1. NBP prowadzi sprzedaż poszczególnych rodzajów wartości z zastosowaniem rabatów, o których mowa w § 13, wyłącznie dla podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. Rabatów nie stosuje się przy sprzedaży złotych monet uncjowych.

§ 13.
1. Dla podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, przy sprzedaży złotych monet kolekcjonerskich, stosuje się następujące rabaty:

1) 5,0 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży 20 do 49 sztuk;

2) 7,5 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży 50 do 99 sztuk;

3) 10,0 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży od 100 sztuk.

2. Dla podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, przy sprzedaży wartości kolekcjonerskich innych niż określone w ust. 1, z wyłączeniem wartości kolekcjonerskich wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 3, stosuje się następujące rabaty:

1) 5,0 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży 50 do 99 sztuk,

2) 7,5 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży 100 do 249 sztuk,

3) 10,0 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży 250 do 499 sztuk,

4) 12,5 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży 500 do 999 sztuk,

5) 15,0 % wartości netto sprzedaży – przy sprzedaży od 1 000 sztuk

– poszczególnych rodzajów wartości kolekcjonerskich.

§ 14.
1. Wydanie wartości kolekcjonerskich podmiotom wymienionym w § 3 ust. 1 następuje po wpłynięciu należności odpowiednio na rachunek bankowy oddziału okręgowego NBP lub DES.

2. W uzasadnionych przypadkach płatność dokonywana przez podmioty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 może być odroczona do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez DES.

§ 15.
W szczególnych przypadkach DES może, za zgodą Zarządu NBP, sprzedawać podmiotom wymienionym w § 3 ust. 1 poszczególne rodzaje wartości kolekcjonerskich, z uprawnieniem do wyłącznej ich sprzedaży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określonym w zawartej z nimi pisemnej umowie.
§ 16.
Traci moc uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 37, poz. 655 oraz z 2005 r. Nr 30, poz. 428).
§ 17.
[1] Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

[1] Uchwała wchodzi w życie 20 stycznia 2006 r.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA