| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wytyczne dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania (M. P. Nr 77, poz. 774).
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załącznik 1. [WYTYCZNE DLA GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA LUB W PONOWNYM GŁOSOWANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN KANDYDAT ORAZ GDY NA SKUTEK ZMIAN NA LIŚCIE KANDYDATÓW WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA JEST WYDRUKOWANIE NOWYCH KART DO GŁOSOWANIA]

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 października 2010 r. (poz. 978)

WYTYCZNE DLA GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA LUB W PONOWNYM GŁOSOWANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN KANDYDAT ORAZ GDY NA SKUTEK ZMIAN NA LIŚCIE KANDYDATÓW WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA JEST WYDRUKOWANIE NOWYCH KART DO GŁOSOWANIA

1. W sytuacji gdy przed dniem wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, na skutek skreśleń z listy kandydatów dokonanych po wydrukowaniu kart do głosowania, pozostanie tylko jeden kandydat, głosowania nie można przeprowadzać przy wykorzystaniu kart do głosowania z nazwiskami skreślonych kandydatów. Konieczne jest wydrukowanie kart z nazwiskiem tylko jednego kandydata (z dwiema kratkami oznaczonymi wyrazami „TAK” i „NIE”) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 70, poz. 711, z 2007 r. Nr 12, poz. 120 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 947).

Obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 73, poz. 924).

Gminna komisja wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i wyniku wyborów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (M. P. Nr 73, poz. 925).

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona rada gminy w sposób wskazany w art. 11 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. W sytuacji gdy przed ponownym głosowaniem pozostał tylko jeden kandydat, gdyż pozostali kandydaci zostali skreśleni z listy kandydatów z przyczyn wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, głosowanie przeprowadza się na tego kandydata.

W takim przypadku, dla przeprowadzenia ponownego głosowania drukuje się karty z nazwiskiem tylko jednego kandydata (z dwiema kratkami oznaczonymi wyrazami „TAK” i „NIE”) według wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, o której mowa w pkt 1 wytycznych.

Obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, o której mowa w pkt 1 wytycznych.

Gminna komisja wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i wyniku wyborów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, o której mowa w pkt 1 wytycznych, z adnotacją „PONOWNE GŁOSOWANIE”.

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona rada gminy w sposób wskazany w art. 11 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Sposób postępowania określony w niniejszych wytycznych wynika ze stosowania odpowiednio art. 11 ust. 3–5, art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

3. Jeżeli przed ponownym głosowaniem, po wydrukowaniu kart do głosowania, na skutek dokonanych skreśleń z listy kandydatów okaże się, że na karcie do głosowania powinno być umieszczone nazwisko innego kandydata, konieczne jest wydrukowanie kart z właściwymi nazwiskami dwóch kandydatów.

4. Konieczność wydrukowania nowych kart w sytuacji, o której mowa w pkt 1–3 wytycznych, może wystąpić także w przeddzień głosowania lub w dniu głosowania.

Jeżeli wydrukowanie i dostarczenie właściwych kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych przed godziną 800 w dniu głosowania okaże się niemożliwe lub jeżeli w dniu głosowania po rozpoczęciu głosowania wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, gminna komisja wyborcza niezwłocznie:

– powiadamia właściwego komisarza wyborczego o zaistniałej sytuacji,

– zawiadamia obwodowe komisje wyborcze o konieczności odroczenia lub przerwania głosowania i przedłużenia go, ze względu na konieczność wydrukowania i dostarczenia nowych kart do głosowania, ze wskazaniem terminu, kiedy karty zostaną dostarczone i zostanie podjęte głosowanie,

– ustala treść karty do głosowania i zarządza druk kart,

– występuje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pilne zlecenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich w określonym terminie do obwodowych komisji wyborczych,

– podaje do wiadomości wyborców w gminie informację o zmianach na liście kandydatów oraz o konieczności i przyczynie przerwania lub odroczenia głosowania ze wskazaniem terminu podjęcia głosowania oraz godziny, do której głosowanie będzie trwało. Konieczne jest zastosowanie skutecznych działań w celu upowszechnienia omawianej informacji na terenie gminy, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

5. Obwodowe komisje wyborcze, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 4, podejmują odpowiednio uchwały w sprawie odroczenia lub przerwania głosowania, zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu otrzymanym od gminnej komisji wyborczej. W uchwale podaje się przyczynę odroczenia lub przerwy w głosowaniu oraz termin podjęcia przerwanego głosowania. Obwodowa komisja wyborcza wywiesza uchwałę w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców oraz przekazuje niezwłocznie gminnej komisji wyborczej, wójtowi i komisarzowi wyborczemu. Wzory uchwał stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszych wytycznych.

W razie przerwania głosowania komisja zakleja i opieczętowuje wlot do urny, a spis wyborców i niewykorzystane karty do głosowania, po ich przeliczeniu, umieszcza w odrębnych pakietach, opieczętowuje i opisuje. Następnie urnę wraz z pakietem zawierającym spis wyborców i pakietem niewykorzystanych kart do głosowania komisja oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji. Z czynności tych należy sporządzić protokół i podać w nim liczbę niewykorzystanych kart do głosowania. Pieczęć komisji oddaje się zastępcy przewodniczącego, a gdyby zastępca był nieobecny – innemu członkowi komisji. Uchwałę o odroczeniu lub przerwaniu głosowania komisja załącza do protokołów głosowania w obwodzie.

Po wznowieniu głosowania komisja wydaje nowe karty do głosowania wyłącznie tym wyborcom, którzy dotąd nie wzięli udziału w głosowaniu, czyli – przy nazwiskach których w spisie wyborców brak jest potwierdzenia otrzymania karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania karty do głosowania wyjęte z urny z nazwiskami dwóch kandydatów przelicza się, umieszcza w pakiecie, opieczętowuje i opisuje. Kart tych nie bierze się pod uwagę przy sporządzaniu protokołu głosowania.

6. Nie jest dopuszczalne odroczenie lub przerwanie głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta miasta i prowadzenie głosowania w wyborach do rad.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »