Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 października 2002 r.

w sprawie sprostowania błędu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), w decyzji Nr 2/SP-5/2002 Ministra Finansów z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 62) w § 1 ust. 2 pkt 25 zamiast wyrazu „Maria" powinien być wyraz „Emilia".

MINISTER FINANSÓW

z up. I. Ożóg

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-25
  • Data wejścia w życie: 2002-11-25
  • Data obowiązywania: 2002-11-25
  • Dokument traci ważność: 2007-03-23

Dzienniki Urzędowe