reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W Ministerstwie działa Kierownictwo jako ciało opiniodawczo-doradcze Ministra. Minister w drodze zarządzenia, określi:

1) sposób i tryb działania oraz skład osobowy Kierownictwa;

2) podział zadań pomiędzy członkami Kierownictwa.”;

2) w § 7 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli oraz zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego,”,

b) uchyla się lit. g,

c) dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) zapewnienie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;”,

3) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bezpieczeństwo informacji, w szczególności ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej i celnej;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej.”;

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli, w zakresie określonego zadania, nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości komórki organizacyjnej, to za właściwą uznaje się komórkę organizacyjną prowadzącą sprawy tematycznie związane lub o zbliżonym charakterze, a gdy to nie jest możliwe komórkę organizacyjną zajmującą się problematyką finansowania dziedziny związanej ze sprawą.”;

5) w § 11 dodaje się pkt 27 i 28 w brzmieniu:

„27) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wojewodów wydawanych w sprawach dotacji udzielonych z budżetu państwa;

28) realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą.”;

6) w § 12 w ust. 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zarządzać systemami informatycznymi wdrażanymi i użytkowanymi na potrzeby wsparcia realizacji tych zadań, dla których pełnią rolę właściciela, w szczególności przez:

a) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem aplikacji systemu informatycznego, monitorowanie wpływu zmian prawnych na działanie systemu informatycznego i inicjowanie działań w tym zakresie,

b) definiowanie wymagań dla systemów informatycznych, istotnych dla prawidłowej realizacji zadań regulaminowych.

c) opracowanie i wdrażanie procedur ustalających zasady realizacji zadań regulaminowych i wprowadzania zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego,

d) dysponowanie danymi przetwarzanymi w systemie informatycznym;”,

b) uchyla się pkt 4;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15.

DEPARTEMENT AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych odpowiada za obsługę Ministra w zakresie wykonywania zadań związanych z koordynacją kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości Ministra.

2. Do zadań Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

2) opracowywanie projektów interpretacji przepisów z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

3) opracowywanie i upowszechnianie standardów kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

4) podejmowanie działań służących poprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

5) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych;

6) inicjowanie i realizacja działań związanych ze zlecaniem przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

7) przygotowanie oraz przeprowadzanie oceny audytu wewnętrznego;

8) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym;

9) planowanie i organizacja szkoleń dotyczących kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

10) współpraca z komitetami audytu;

11) koordynacja przygotowania i przygotowanie, na podpis Ministra Finansów, projektu planu działalności, planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie właściwości Ministra.”;

8) w § 16 w ust. 2:

a) w pkt 2:

– lit. b i lit. c otrzymują brzmienie:

„b) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej oraz jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych sprawozdań i odbiorców tych sprawozdań,

c) sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,”,

– uchyla się lit. d,

b) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„4) zadania w zakresie finansowania inwestycji państwowych jednostek budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa:”,

c) uchyla się pkt 14,

d) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) wykonywanie zadań związanych z informowaniem o nieprawidłowościach w Phare.”;

9) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Finansów Resortu odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a także w zakresie prowadzenia polityki inwestycyjnej resortu, spraw majątkowych oraz zapewnia obsługę Głównego Księgowego Resortu. Departament odpowiada za realizację zadań wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych oraz sprawuje nadzór nad CEZRF, z wyłączeniem nadzoru merytorycznego nad systemem szkoleń resortu finansów.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. a i lit. b otrzymują brzmienie:

„a) opracowywanie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych w części 19 oraz sporządzanie projektu budżetu części 19 w zakresie resortowych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych, przy współpracy z odpowiednimi departamentami,

b) przekazywanie informacji jednostkom podległym lub nadzorowanym o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej,”,

– w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych części 19 w zakresie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych;”.

– w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) analizę i ocenę potrzeb w zakresie wydatków majątkowych zgłaszanych przez jednostki podległe lub nadzorowane oraz ich weryfikacja w świetle przyznanych limitów finansowych,”;

10) w § 19 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) realizacja zadań dotyczących umów offsetowych w zakresie właściwości Departamentu.”;

11) w § 21 w ust. 2 dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) realizacja zadań dotyczących umów offsetowych w zakresie właściwości Departamentu.”;

12) § 23 otrzymuje brzmienie:

㤠23.

DEPARTAMENT INFORMACJI FINANSOWEJ

1. Departament Informacji Finansowej realizuje zadania Ministra Finansowi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIlF) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Do zadań Departamentu Informacji Finansowej należy w szczególności:

1) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228);

2) opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;

3) wymiana informacji z uprawnionymi podmiotami;

4) prowadzenie szkoleń w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja działań o charakterze informacyjnym;

5) sprawowanie kontroli zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1;

6) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

7) rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych;

8) współpraca z krajowymi instytucjami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

9) współpraca z zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami międzynarodowymi;

10) podejmowanie innych działań służących walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;

11) opracowanie okresowych sprawozdań z działalności GIIF;

12) administrowanie systemem informatycznym GIIF i jego rozwój we współpracy z Departamentem Informatyki;”;

13) w § 27 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych GIKS, po rozpatrzeniu:

a) wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez GIKS oraz decyzji ostatecznej wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu,

b) wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną GIKS, a także decyzją dyrektora urzędu kontroli skarbowej, gdy przyczyną wznowienia jest działanie tego organu,

c) wniosku o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez GIKS,

d) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od rozstrzygnięcia wydanego przez GIKS w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz o wznowienie postępowania;”;

14) w § 41 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) merytoryczny nadzór nad działalnością CEZRF w zakresie szkoleń w Służbie Celnej;”;

15) w § 47 w ust. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) merytoryczny nadzór nad działalnością CEZRF w zakresie szkoleń pracowników izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz pracowników Ministerstwa;”,

b) uchyla się pkt 15;

16) w § 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Kontroli Resortowej odpowiada za kontrolę działalności Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.”.

b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przeprowadzanie kontroli w przypadku zgłoszenia skargi o mobbing;”,

17) w § 50:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Biuro Ochrony odpowiada za ochronę informacji, w szczególności danych osobowych, zapewnienie ochrony osób i mienia Ministerstwa, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. Biuro prowadzi sprawy wynikające ze współdziałania Ministra Finansów z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie spraw obronnych oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Biuro wykonuje czynności związane z tworzeniem i utrzymaniem zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego.”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie ochrony danych osobowych;

3) opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzorowanie jej wdrożenia i przestrzegania;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Ministerstwa;”,

– uchyla się pkt 7,

– dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) ustanowienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Finansów oraz nadzorowanie jej wdrażania, utrzymania i doskonalenia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 7, poz. 40, Nr 12, poz. 62 i Nr 13, poz. 73 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 9 poz. 37.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama