| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Finansów, zwanemu dalej „Ministerstwem”, nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy Departamentów/Biur opracują, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne, które nadaje Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.

§ 3.

1. Do czasu nadania regulaminów wewnętrznych, o których mowa w § 2, obowiązują regulaminy organizacyjne wydane albo utrzymane w mocy na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4.

2. Akty normatywne, inne niż wymienione w ust. 1, wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, pozostają w mocy.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów, zmienione zarządzeniem Nr 20 z dnia 18 października 2007 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2008 r.

 

Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski

 

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 10 Ministra Finansów
z dnia 10 lipca 2008 r. (poz. 58)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ministerstwo Finansów działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz. U. Nr 91, poz. 1020);

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592);

4) zarządzenia Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 48, poz. 431);

5) regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

§ 2.

Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów, który kieruje działami administracji rządowej:

1) budżet;

2) finanse publiczne;

3) instytucje finansowe.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Finansów;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Finansów;

3) Kierownictwie – należy przez to rozumieć Kierownictwo Ministerstwa Finansów;

4) Dyrektorze Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów;

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa;

6) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć departamenty i biura Ministerstwa;

7) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów.

Rozdział 2.

Struktura organizacyjna

§ 4.

W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1)

Biuro Ministra

– BMI;

2)

Departament Administracji Podatkowej

– AP;

3)

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych

– DA;

4)

Departament Budżetu Państwa

– BP;

5)

Departament Długu Publicznego

– DP;

6)

Departament Finansów Resortu

– FR;

7)

Departament Finansowania Sfery Budżetowej

– FS;

8)

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

– ST;

9)

Departament Gospodarki Narodowej

– GN;

10)

Departament Gwarancji i Poręczeń

– DG;

11)

Departament Informacji Finansowej

– IF;

12)

Departament Informatyki

– Dl;

13)

Departament Instytucji Płatniczej

– IP;

 

14)

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

– CA;

15)

Departament Kontroli Skarbowej

– KS;

16)

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

DO;

17)

Departament Podatków Dochodowych

– DD;

18)

Departament Podatków Lokalnych

– PL;

19)

Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego

– AE;

20)

Departament Podatku od Towarów i Usług

– PT;

21)

Departament Polityki Celnej

PC;

22)

Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

PF;

23)

Departament Polityki Podatkowej

– PK;

24)

Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

– RR;

25)

Departament Prawny

– PR;

26)

Departament Rachunkowości

DR;

27)

Departament Reformy Finansów Publicznych

– RF;

28)

Departament Rozwoju Rynku Finansowego

– FN;

29)

Departament Służby Celnej

SC;

30)

Departament Unii Europejskiej

– UE;

31)

Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

– WU;

32)

Departament Wywiadu Skarbowego

– WS;

33)

Departament Zagraniczny

DZ;

34)

Biuro Administracyjne

– BAD;

35)

Biuro Dyrektora Generalnego

– BDG;

36)

Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych

– BDF;

37)

Biuro Kontroli Resortowej

– BKR;

38)

Biuro Ochrony

– BOC.

 

§ 5.

1. W Ministerstwie działają, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

3) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;

4) Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

5) Szef Służby Celnej.

2. W Ministerstwie działają również – na podstawie odrębnych przepisów:

1) komisja dyscyplinarna;

2) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

a) Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

b) resortowa komisja orzekająca przy Ministrze Finansów.

3. W Ministerstwie mogą działać inne, niż wymienione w ust. 2 komisje, komitety, rady i zespoły powoływane przez:

1) Ministra;

2) Dyrektora Generalnego.

4. Komisje, komitety, rady i zespoły, o których mowa w ust. 3, są powoływane w drodze decyzji, w której określa się cel ich powołania, zakres zadań i tryb pracy.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 6.

1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.

2. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów.

3. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu.

4. W Ministerstwie działa Kierownictwo jako ciało opiniodawczo-doradcze Ministra. Podział zadań, zasady, tryb działania oraz skład osobowy Kierownictwa określa Minister w drodze decyzji.

5. Minister może upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, dyrektorów i innych pracowników Ministerstwa do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

6. Ewidencję i zbiór upoważnień, o których mowa w ust. 5, prowadzi Biuro Ministra.

§ 7.

1. Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra na podstawie ustaw,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,

c) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu, ustalanie regulaminu pracy,

d) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,

e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych ustaw,

f) prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,

g) sprawowanie nadzoru nad zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi Ministerstwa,

h) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

i) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności poprzez:

a) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

b) dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

c) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie.

2. Dyrektor Generalny określa tryb współdziałania komórek organizacyjnych oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.

3. Dyrektor Generalny może upoważnić dyrektorów lub innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji i wykonywania określonych czynności, w jego imieniu.

4. Ewidencję i zbiór upoważnień, o których mowa w ust. 3 oraz udzielonych przez Dyrektora Generalnego z upoważnienia Ministra, z wyłączeniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych, prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 8.

1. W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 6, mogą wchodzić wydziały, wydziały zamiejscowe, wieloosobowe stanowiska pracy, referaty zamiejscowe, jednoosobowe stanowiska pracy i sekretariaty.

2. Wydział może zostać utworzony, w przypadku gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 5 pracowników (w tym naczelnik wydziału).

3. Dyrektor Generalny może utworzyć wydział w innych, niż wymienione w ust. 2, przypadkach.

4. Do realizacji okresowych zadań dyrektor może powoływać zespoły w ramach komórki organizacyjnej, określając skład, cel powołania, zakres zadań i tryb pracy.

5. Organizację oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne nadane przez Dyrektora Generalnego.

§ 9.

1. Komórką organizacyjną kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej określonych w regulaminie oraz zleconych przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez właściwych członków Kierownictwa oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi;

3) bezpieczeństwo informacji, w szczególności ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej;

4) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;

5) przestrzeganie przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) przygotowywanie projektów wewnętrznych regulaminów komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresami ich działania ustalonymi w regulaminie.

2. W wypadku przydzielenia dyrektorowi dodatkowych zadań o trwałym charakterze, przydzielający powiadamia o tym Dyrektora Generalnego.

3. Dyrektorzy wykonują zadania komórki organizacyjnej samodzielnie lub przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora.

4. Zastępca dyrektora kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw przydzielonych mu przez dyrektora oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.

5. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego zastępca dyrektora. O wyznaczonym zastępstwie dyrektor informuje pisemnie Dyrektora Generalnego.

6. W przypadku braku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności, dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym pracownik Ministerstwa. Do zastępującego dyrektora pracownika stosuje się przepisy regulaminu dotyczące zastępcy dyrektora.

7. Liczba zastępców dyrektora w komórce organizacyjnej jest uzależniona od limitu etatów ustalonych przez Dyrektora Generalnego dla danej komórki organizacyjnej i wynosi:

1) nie więcej niż jeden zastępca dyrektora – w komórce organizacyjnej do 30 etatów;

2) nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora – w komórce organizacyjnej o limicie powyżej 30 etatów a mniej niż 60 etatów;

3) nie więcej niż trzech zastępców dyrektora – w komórce organizacyjnej o limicie powyżej 60 etatów a mniej niż 90 etatów.

8. W komórce organizacyjnej powyżej 90 etatów liczbę zastępców ustala indywidualnie Dyrektor Generalny.

9. Dyrektor Generalny w indywidualnych przypadkach może ustalić inną liczbę zastępców dyrektora w komórce organizacyjnej, określonej w ust. 7.

§ 10.

1. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Jeżeli, w zakresie określonego zadania, nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości komórki organizacyjnej, to za właściwą uznaje się komórkę organizacyjną prowadzącą sprawy tematycznie związane lub o podobnym charakterze, ewentualnie zajmującą się problematyką finansowania danej dziedziny.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres jednej komórki organizacyjnej właściwą do jego realizacji jest ta komórka organizacyjna, do której należy większość problemów lub istota zadania.

4. W sprawach sądowych, w których sądy wskazują Ministra jako organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa w danej sprawie lub pokrzywdzonego w związku z popełnieniem przestępstwa, właściwa jest komórka organizacyjna prowadząca sprawy tematycznie związane lub zbliżone do przedmiotu postępowania sądowego.

5. Jeżeli komórka organizacyjna nie uważa się za właściwą w sprawie, powinna ją przekazać bezpośrednio do komórki organizacyjnej, która jej zdaniem jest właściwa.

6. Komórki organizacyjne występując do Departamentu Prawnego z prośbą o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii powinny przedstawić swoje stanowisko w sprawie.

Rozdział 4

Zadania realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa

§ 11.

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projektów aktów prawnych;

2) uczestniczenie w uzgodnieniach międzyresortowych w zakresie prac legislacyjnych nad aktami prawnymi;

3) opracowywanie stanowisk i opinii do dokumentów rządowych oraz pochodzących od innych instytucji posiadających inicjatywę ustawodawczą;

4) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, posłów i senatorów oraz uczestnictwo w pracach komisji parlamentarnych;

5) analizowanie i opiniowanie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pod kątem wprowadzania zmian do prawa krajowego;

6) udział w procesach decyzyjnych organizacji międzynarodowych w ramach udzielonych upoważnień;

7) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;

8) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli;

9) udzielanie Rzecznikowi Prasowemu Ministerstwa informacji i wyjaśnień;

10) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym udostępnianie wymaganych przez ustawę informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa;

11) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w tym udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych informacji, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);

12) współdziałanie z Departamentem Prawnym w zakresie prowadzenia postępowań sądowych;

13) dochodzenie oraz rozliczanie należności z tytułu realizowanych zadań, w tym wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów i ostatecznych decyzji;

14) udział w prowadzeniu zamówień publicznych;

15) rozpatrywanie skarg i wniosków;

16) współdziałanie z organami samorządu gospodarczego i terytorialnego, urzędami, instytucjami oraz partnerami społecznymi;

17) realizowanie zadań określonych przepisami o ochronie danych osobowych;

18) realizowanie zadań obronnych, zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej;

19) upowszechnianie wiedzy w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych wśród pracowników Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych;

20) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości funkcjonowania Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych;

21) współdziałanie przy realizacji zadań powierzonych podmiotom, o których mowa w § 5 ust. 3;

22) współpraca z Departamentem Informatyki i Biurem Ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji;

23) wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

24) stosowanie przyjętych w resorcie finansów metodyk, standardów oraz zasad zarządzania projektami i programami.

§ 12.

1. Projekty aktów prawnych, rozwiązań systemowych oraz decyzji pociągających za sobą skutki organizacyjne i finansowe dla izb i urzędów skarbowych wymagają uzgodnienia z Departamentem Administracji Podatkowej.

2. Uzgodnienia z Departamentem Unii Europejskiej wymagają projekty:

1) aktów normatywnych, opracowywanych w Ministerstwie, w celu uzyskania opinii wstępnej o ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

2) dokumentów wyrażających stanowisko Ministra dotyczących współpracy pomiędzy Polską a Unią Europejską;

3) aktów prawnych dotyczących przepływu środków z budżetu Unii Europejskiej (z wyjątkiem środków z funduszy przedakcesyjnych) oraz dokumentów wyrażających stanowisko Ministra w tej sprawie.

3. W sprawach dotyczących stosunków międzynarodowych, zarówno dwustronnych jak i wielostronnych, w tym projektów współpracy technicznej, komórka organizacyjna prowadząca tego rodzaju sprawy jest obowiązana na bieżąco informować Departament Unii Europejskiej lub odpowiednio Departament Zagraniczny o planowanych w tym zakresie działaniach oraz ich realizacji.

4. Komórki organizacyjne wykorzystujące narzędzia informatyczne wspomagające realizację zadań regulaminowych mają obowiązek:

1) zarządzać systemami informatycznymi wdrażanymi i użytkowanymi na potrzeby wsparcia realizacji tych zadań;

2) uzgadniać z Departamentem Informatyki projekty aktów prawnych mogących mieć wpływ na systemy informatyczne w Ministerstwie i w podległych jednostkach organizacyjnych;

3) uzgadniać z Departamentem Informatyki plan zamówień i wydatków informatycznych, w tym realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej;

4) sprawować merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem aplikacji systemu informatycznego, w szczególności monitorowania wpływu zmian prawnych na działanie systemu informatycznego i inicjowania działań w tym zakresie.

Rozdział 5

Wykaz zadań poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 13.

Biuro Ministra

1. Biuro Ministra odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością Ministra Finansów jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów, wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organami Rady Ministrów, Sejmem i Senatem Rzeczpospolitej Polskiej oraz sejmowymi i senackimi komisjami. Biuro Ministra zapewnia obsługę posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zarządza korespondencją kierowaną do Ministra, zapewnia obsługę prasową Ministra, nadzoruje portal Ministerstwa.

2. Do zadań Biura Ministra należy w szczególności:

1) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Kierownictwa, opracowywanie protokołów ustaleń podjętych na posiedzeniu i monitorowanie realizacji ustaleń, opracowywanie na podstawie wytycznych Ministra oraz wniosków członków Kierownictwa harmonogramu prac Kierownictwa oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

2) opracowywanie i przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rekomendacji osób na stanowiska Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie;

3) opracowywanie projektów:

a) statutu Ministerstwa,

b) decyzji w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie,

c) decyzji w sprawie szczegółowego podziału zadań, trybu działania oraz składu osobowego Kierownictwa;

4) przygotowywanie wniosków w sprawie delegowania przedstawicieli Ministra do organów spółek, fundacji oraz innych podmiotów, w których jest reprezentowany Skarb Państwa; prowadzenie bazy danych oraz współpraca z Ministerstwem Skarbu Państwa w tym zakresie;

5) przygotowywanie imiennych upoważnień dla członków Kierownictwa oraz dla pracowników komórek organizacyjnych do podejmowania decyzji w imieniu Ministra w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Ministra;

6) prowadzenie ewidencji i zbioru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra do podejmowania decyzji w jego imieniu członkom Kierownictwa oraz pracownikom Ministerstwa;

7) prowadzenie zbioru decyzji Ministra w sprawie powoływania komisji, komitetów, rad bądź zespołów;

8) prowadzenie bazy danych dotyczących uczestnictwa członków Kierownictwa i pracowników Ministerstwa w pracach różnych organów, związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych;

9) prowadzenie ewidencji i zbioru oświadczeń majątkowych członków Kierownictwa;

10) prowadzenie zbioru obowiązujących wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

11) prowadzenie ewidencji kierowanych do Ministerstwa wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

12) prowadzenie ewidencji wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową;

13) prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy, informacji o wynikach kontroli, wystąpień pokontrolnych, przyjmowanie protokołów oraz nadawanie im biegu;

14) prowadzenie ewidencji wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, nadawanie im biegu i nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi;

15) zarządzanie korespondencją jawną i zastrzeżoną kierowaną do Ministra, ewidencjonowanie, dekretowanie, przedstawianie korespondencji Ministrowi;

16) monitorowanie terminowości prac legislacyjnych z uwzględnieniem terminów określonych w planie pracy Rady Ministrów i stałego Komitetu Rady Ministrów;

17) przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów o upoważnienie do reprezentowania Rządu na posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz w komisjach sejmowych i senackich;

18) monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, rezolucje, deklaracje i apele komisji sejmowych, interwencje posłów, senatorów oraz oświadczenia senatorów;

19) prowadzenie korespondencji protokolarnej Ministra;

20) organizowanie obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa;

21) prowadzenie polityki informacyjnej Ministerstwa:

a) obsługa medialna obejmująca m.in. udzielanie informacji o aktualnych pracach Ministerstwa, organizację spotkań dziennikarzy z Kierownictwem i pracownikami Ministerstwa oraz prowadzenie ewidencji pytań i odpowiedzi udzielanych dziennikarzom,

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku Ministerstwa oraz członków Kierownictwa poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynację działań wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa, również w sytuacjach kryzysowych,

c) nadzór i administracja portalu Ministerstwa,

d) koordynacja Biuletynu Informacji Publicznej;

22) opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, propozycji do planu pracy Rady Ministrów i stałego Komitetu Rady Ministrów oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji;

23) przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, materiałów i dokumentów dla Ministra na posiedzenia Rady Ministrów i stałego Komitetu Rady Ministrów;

24) przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, materiałów i dokumentów na posiedzenia Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiedzenia komisji sejmowych i senackich;

25) organizacja, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra;

26) obsługa, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, wizyt u Ministra delegacji krajowych i zagranicznych.

§ 14.

Departament Administracji Podatkowej

1. Departament Administracji Podatkowej odpowiada za wykonywanie zadań związanych z nadzorem i organizacją funkcjonowania izb i urzędów skarbowych, biur krajowej informacji podatkowej, biura wymiany informacji podatkowych, nadzorem nad egzekucją administracyjną, informacją podatkową oraz współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych, a także wykonuje zadania związane ze współpracą międzynarodową w zakresie egzekucji administracyjnej, zarządzaniem jakością, analizą i rozwojem służb podatkowych oraz koordynuje i organizuje z innymi komórkami organizacyjnymi działania w zakresie zadań wykonywanych przez izby i urzędy skarbowe.

2. Do zadań Departamentu Administracji Podatkowej należy w szczególności:

1) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych, w tym kontrola;

2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem, interpretacją oraz legislacją w zakresie: ustawy o urzędach i izbach skarbowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, Kodeksu karnego skarbowego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie nieprzypisanym do właściwości innych departamentów;

3) planowanie wynagrodzeń, etatów, dochodów i wydatków w izbach i urzędach skarbowych, w biurach krajowej informacji podatkowej i biurze wymiany informacji podatkowych oraz ich analiza;

4) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych;

5) prowadzenie spraw związanych z organizacją, właściwością rzeczową i miejscową oraz terytorialnym zasięgiem działania izb i urzędów skarbowych;

6) załatwianie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych;

7) zarządzanie informacją podatkową, w tym nadzorowanie prac biur krajowej informacji podatkowej;

8) koordynacja i prowadzenie współpracy polskiej administracji podatkowej z administracjami podatkowymi innych krajów, Komisją Europejską oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;

9) inicjowanie i prowadzenie prac w zakresie identyfikacji potrzeb i optymalizacji funkcjonowania oraz rozwoju i modernizacji izb i urzędów skarbowych, biur krajowej informacji podatkowej i biura wymiany informacji podatkowych, w tym prowadzenie projektów usprawnień i zmian organizacyjnych;

10) analiza i określanie potrzeb izb i urzędów skarbowych, biur krajowej informacji podatkowej i biura wymiany informacji podatkowych związanych z bieżącą eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych oraz koordynacja działań w tym zakresie;

11) nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych jako organami egzekucyjnymi oraz nad dyrektorami izb skarbowych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;

12) nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych jako organami likwidacyjnymi w zakresie zabezpieczania i wykonywania orzeczeń o przepadku mienia;

13) orzecznictwo w zakresie egzekucji należności pieniężnych;

14) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy obcym państwom oraz korzystaniem z ich pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej;

15) gromadzenie i analiza danych statystycznych z izb skarbowych i izb celnych z zakresu poboru, egzekucji, zabezpieczania zobowiązań podatkowych oraz ocena realizacji zobowiązań podatkowych z wyłączeniem podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług od importu towarów;

16) nadzorowanie i kontrola działalności izb skarbowych i urzędów skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

17) przygotowanie krajowego planu dyscypliny podatkowej i nadzór nad jego realizacją;

18) prowadzenie spraw związanych z Krajową Ewidencją Podatników;

19) prowadzenie Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych;

20) zarządzanie systemami jakości w administracji podatkowej;

21) nadzór i koordynacja nad sprawozdawczością sporządzaną przez izby i urzędy skarbowe.

§ 15.

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych

1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych odpowiada za obsługę Ministra w zakresie wykonywania zadań związanych z koordynacją kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Do zadań Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego;

2) opracowywanie i upowszechnianie materiałów dotyczących metodologii kontroli finansowej i audytu wewnętrznego;

3) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych;

4) inicjowanie i realizacja działań związanych ze zlecaniem audytu wewnętrznego;

5) przygotowanie oraz przeprowadzanie weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego;

6) inicjowanie i realizacja działań związanych z wdrażaniem systemu audytu efektywnościowego w odniesieniu do zadań finansowanych z budżetu państwa, z wyłączeniem programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),

7) inicjowanie i przeprowadzanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

8) przygotowywanie projektów stanowisk Ministra, dotyczących:

a) wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorami wewnętrznymi,

b) wydawania opinii w zakresie zmiany warunków pracy audytorów wewnętrznych;

9) współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się audytem wewnętrznym, w tym w szczególności z właściwymi służbami Unii Europejskiej;

10) współpraca z krajowymi organizacjami zrzeszającymi audytorów wewnętrznych oraz wykonujących zawody pokrewne;

11) realizacja projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dotyczących rozwoju audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej;

12) planowanie i organizacja szkoleń dotyczących audytu wewnętrznego;

13) opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym;

14) opracowywanie projektów urzędowych interpretacji przepisów z zakresu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

§ 16.

Departament Budżetu Państwa

1. Departament Budżetu Państwa odpowiada za wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu państwa, opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdań i informacji z wykonania budżetu państwa, przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących budżetu państwa w zakresie właściwym dla Departamentu i wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, realizację zadań należących do głównego księgowego budżetu państwa.

2. Do zadań Departamentu Budżetu Państwa należy w szczególności:

1) współudział w opracowywaniu projektu ustawy określającej zasady i tryb opracowywania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej;

2) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących budżetu państwa, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, określających między innymi:

a) klasyfikację części budżetowych i określenie ich dysponentów oraz szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

b) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych:

– jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych – również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

oraz jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz odbiorców tych sprawozdań,

c) sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, a także tryb postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną,

d) stawki dotacji przedmiotowych dla niektórych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji,

e) szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,

f) zakres upoważnienia Prezesa Rady Ministrów i Ministra do dysponowania rezerwą ogólną do wysokości określonych kwot, uwzględniając zróżnicowanie kwot,

g) wytyczne dotyczące trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej,

h) wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

i) szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa, w tym w szczególności sposób i warunki ustanawiania przez dysponentów części budżetowych dysponentów niższego stopnia,

j) rodzaje i tryb dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach;

3) zadania związane z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu państwa:

a) opracowywanie zbiorczych materiałów do założeń do projektu budżetu państwa w zakresie wydatków budżetowych,

b) opracowywanie:

– projektu ustawy budżetowej, w tym części tekstowej, tabelarycznej i zbiorczego uzasadnienia,

– analiz i prognoz dotyczących wydatków budżetu państwa,

– harmonogramu wydatków budżetu państwa,

c) przygotowywanie planów uruchamiania środków finansowych dla dysponentów głównych,

d) opracowywanie okresowych sprawozdań analitycznych i objaśnień z wykonania budżetu państwa,

e) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi bankowej budżetu państwa, w tym w zakresie systemu bankowości elektronicznej;

4) zadania w zakresie finansowania inwestycji państwowych jednostek i zakładów budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa:

a) planowanie wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa,

b) rozpatrywanie wniosków dysponentów o przeniesienie wydatków inwestycyjnych;

5) przygotowywanie projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie podziału rezerw na inwestycje;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań należących do głównego księgowego budżetu państwa, w tym:

a) prowadzenie rachunkowości budżetu państwa,

b) obsługa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,

c) przygotowywanie dziennych raportów o stanie środków na rachunkach budżetu państwa oraz informacji o przepływach finansowych budżetu państwa, w zakresie przychodów i rozchodów budżetu państwa,

d) sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu państwa, w tym opracowanie miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa;

7) przygotowywanie projektów decyzji Ministra o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o zmianach wydanych decyzji w wyniku zmian w harmonogramie dofinansowania;

8) ustalanie koncepcji rozwoju, wdrażania i funkcjonowania informatycznego systemu obsługi budżetu państwa – Trezor, wspomagającego realizację przez dysponentów środków budżetu państwa, procesu budżetowego w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetowej oraz prowadzenie rachunkowości budżetu państwa i zarządzanie płynnością budżetu państwa we współpracy z Departamentem Informatyki;

9) projektowanie i budowa informatycznych modeli analitycznych oraz rozwój lokalnych aplikacji informatycznych tworzonych na potrzeby Departamentu oraz bieżące zarządzanie i administrowanie nimi we współpracy z Departamentem Informatyki;

10) współdziałanie z Departamentem Instytucji Płatniczej oraz Unii Europejskiej w sprawach związanych z współfinansowaniem programów ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzenie we współpracy z Departamentem Instytucji Płatniczej, Unii Europejskiej, Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz Finansów Samorządu Terytorialnego prac koncepcyjnych w zakresie funkcjonowania systemu finansowania z funduszy Unii Europejskiej i ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa;

11) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie udostępniania danych przekazywanych do EUROSTATU, udział w pracach grupy roboczej ds. rachunków niefinansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych;

12) dokonywanie czynności wynikających z upoważnień do:

a) podpisywania: umów rachunku bankowego, przelewów,

b) dokonywania: lokat, przesunięć w miesięcznym i dziennym planie zasileń dysponentów części budżetowych,

c) zmian w planie zasileń dysponentów w ramach rezerwy w tym planie;

13) podejmowania czynności i decyzji należących do Ministra w zakresie harmonogramu realizacji wydatków budżetu państwa;

14) w zakresie działania Stanowiska Pracy ds. Odwołań od Decyzji Administracyjnych Wojewodów Wydawanych w Sprawach Dotacji Udzielonych z Budżetu Państwa, realizowane są zadania zlecone przez Dyrektora Generalnego.

§ 17.

Departament Długu Publicznego

1. Departament Długu Publicznego odpowiada za sprawy wynikające z zadań ministra właściwego do spraw budżetu w obszarze zarządzania długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych, obsługi długu Skarbu Państwa oraz funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych.

2. Do zadań Departamentu Długu Publicznego należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na dług sektora finansów publicznych;

2) zarządzanie długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa;

3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w szczególności poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych;

4) obsługa finansowo-księgowa części 79 budżetu państwa oraz przygotowywanie dyspozycji płatniczych i finansowych dotyczących obsługi zadłużenia krajowego i zagranicznego;

5) zarządzanie rachunkami walutowymi Ministerstwa oraz prowadzenie operacji na rynku walutowym;

6) zarządzanie systemem finansowania programu samolotu wielozadaniowego;

7) prowadzenie ewidencji zadłużenia sektora finansów publicznych na podstawie informacji pozyskiwanych z innych Departamentów;

8) prowadzenie prac analitycznych i prognostycznych na potrzeby zarządzania długiem Skarbu Państwa i długiem sektora finansów publicznych;

9) ewidencja i zarządzanie należnościami stanowiącymi aktywa finansowe Skarbu Państwa obejmujące:

a) środki publiczne wyodrębnione w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa,

b) depozyty będące lokatami terminowymi budżetu państwa poza Narodowym Bankiem Polskim lub zabezpieczeniem transakcji, w tym warunkowe oraz na instrumentach pochodnych,

c) papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne, dla których istnieje płynny rynek wtórny, z wyłączeniem akcji;

10) prowadzenie prac studyjnych dotyczących utworzenia wyodrębnionego biura/agencji zarządzania długiem;

11) prowadzenie prac w zakresie metodologii ewidencji długu sektora finansów publicznych, badania zgodności przepisów regulujących problematykę długu publicznego z prawem Unii Europejskiej oraz współpraca w tym zakresie z Departamentami: Prawnym, Budżetu Państwa, Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Gwarancji i Poręczeń, Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Zagranicznym;

12) przygotowywanie projektów i interpretacji aktów prawnych w zakresie długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych;

13) formułowanie zasad funkcjonowania, regulacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu dealerów skarbowych papierów wartościowych;

14) prowadzenie spraw dotyczących skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych w latach 1918–1989;

15) prowadzenie negocjacji i przygotowywanie projektów umów ISDA i Umów Ramowych;

16) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych zagadnień związanych z zadłużeniem Skarbu Państwa;

17) nadzór nad rynkiem wtórnym skarbowych papierów wartościowych prowadzonym na platformie elektronicznej;

18) opiniowanie warunków ekonomicznych zaciąganych przez Skarb Państwa zobowiązań w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz opiniowanie projektów umów z punktu widzenia ryzyka dla zarządzania długiem;

19) współpraca z agencjami ratingowymi w sprawach dotyczących długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych oraz rynku skarbowych instrumentów dłużnych;

20) przygotowywanie i realizacja programów pomocy technicznej w sferze zarządzania długiem publicznym i organizacji rynku papierów skarbowych;

21) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w sprawach dotyczących długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych oraz rynku skarbowych papierów wartościowych, w szczególności poprzez udział w pracach grup i zespołów organizowanych przez Unię Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

22) analiza wniosków potencjalnych emitentów papierów wartościowych na rynek krajowy, w szczególności Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wymagających akceptacji Ministra;

23) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją Umowy Definitywnej pomiędzy Skarbem Państwa i FSM S.A. a FIAT Auto Sp. A. Turyn;

24) sporządzanie i monitorowanie przepływów finansowych budżetu państwa oraz lokowanie środków budżetowych w Banku Gospodarstwa Krajowego;

25) wyrażanie opinii dotyczących operacji, które mogą wpływać na wielkość i strukturę długu Skarbu Państwa, zadłużenia sektora finansów publicznych i zadłużenia zagranicznego Rzeczpospolitej Polskiej;

26) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych S.A., MTS-CeTO S.A., Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami w zakresie regulacji dotyczących rynku kapitałowego i pieniężnego mogących mieć wpływ na rynek skarbowych papierów wartościowych, w porozumieniu z Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego.

§ 18.

Departament Finansów Publicznych

1. Departament Finansów Resortu odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a także w zakresie prowadzenia polityki inwestycyjnej resortu, spraw majątkowych oraz zapewnia obsługę Głównego Księgowego Resortu. Departament odpowiada za koordynację zadań wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych oraz sprawuje nadzór nad zakładami budżetowymi i gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Finansów.

2. Do zadań Departamentu Finansów Resortu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe poprzez:

a) opracowywanie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych w części 19 oraz sporządzanie projektu budżetu części 19 w zakresie resortowych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej, przy współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi,

b) przekazywanie informacji jednostkom podległym o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz opracowywanie szczegółowego planu dochodów i wydatków części 19 tzw. „układu wykonawczego”,

c) sporządzanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie części 19 na podstawie wniosków komórek organizacyjnych lub jednostek podległych oraz uchwał Rady Ministrów,

d) opracowywanie informacji dla komisji sejmowych i senackich dotyczących projektu i wykonania budżetu części 19 przy współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi,

e) sporządzanie analiz z zakresu wykonania dochodów i wykorzystywania wydatków budżetowych części 19,

f) koordynacja w zakresie alokacji środków z budżetu tradycyjnego do budżetu zadaniowego;

2) obsługa Głównego Księgowego Resortu w zakresie wykonywania kontroli finansowej nad procesem zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego dysponenta głównego, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz w zakresie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poprzez:

a) prowadzenie rachunkowości w zakresie planu finansowego dysponenta głównego,

b) realizacja budżetu państwa w zakresie planu finansowego dysponenta głównego, w tym przekazywanie środków finansowych dla jednostek resortu finansów, opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków dla części 19,

c) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych części 19 w zakresie wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych;

3) przygotowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie zamówień publicznych w Ministerstwie, a także wykonywanie zadań określonych w przepisach wewnętrznych określających funkcjonowanie systemu zamówień publicznych;

4) w sprawach majątkowych w zakresie należącym do właściwości Ministra:

a) prowadzenie spraw związanych z międzynarodowymi układami odszkodowawczymi w zakresie wydawania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65),

b) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem przez budżet państwa partii politycznych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.),

c) udział w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych przed Komisją Majątkową na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz realizacja orzeczeń Komisji Majątkowej,

d) prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń byłego Ministra Skarbu o przejęciu na własność Skarbu Państwa przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego,

e) prowadzenie spraw wynikających z roszczeń dotyczących praw majątkowych w zakresie tzw. bankowych „martwych kont szwajcarskich”,

f) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Finansów obowiązków i uprawnień jako ministra właściwego ze względu na cel fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.);

5) obsługa dysponenta części 19 w zakresie zarządzania majątkiem resortu finansów poprzez:

a) prowadzenie polityki inwestycyjnej w zakresie opracowywania projektu budżetu oraz planu rzeczowo – finansowego wydatków inwestycyjnych,

b) analizę i ocenę potrzeb w zakresie wydatków majątkowych zgłaszanych przez jednostki resortowe Ministerstwa i zakłady budżetowe oraz ich weryfikacja w świetle przyznanych limitów finansowych,

c) nadzór nad realizacją zadań ujętych w planie inwestycyjnym, z wyłączeniem wydatków na informatyzację i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i pomocowych oraz innych wyłączonych do odrębnej realizacji, oraz ich rozliczanie,

d) planowanie i realizację polityki remontowej jednostek resortu,

e) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami jednostek resortowych,

f) opracowanie wewnętrznych uregulowań prawnych związanych z finansowaniem inwestycji z budżetu państwa, standardami obiektów budowlanych, procedurami związanymi z gospodarką nieruchomościami,

g) prowadzenie i aktualizacja bazy danych w zakresie stanu posiadania jednostek organizacyjnych, w zakresie: nieruchomości i taboru samochodowego (informatyczny system Machina).

§ 19.

Departament Finansowania Sfery Budżetowej

1. Departament Finansowania Sfery Budżetowej odpowiada za wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem budżetu państwa, wykonywaniem oraz sprawozdawczością budżetową w zakresie koordynowanych części oraz działów, a także za przygotowanie opinii Ministra Finansów do projektów aktów prawnych należących do zakresu działania Ministra.

2. Do zadań Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej należy w szczególności:

1) w zakresie zadań związanych z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu państwa:

a) współdziałanie z Departamentem Budżetu Państwa przy opracowywaniu:

– zasad, metod i trybu planowania budżetowego,

– założeń budżetu,

– układu wykonawczego budżetu,

b) planowanie bieżących wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń w koordynowanych działach i finansowanych częściach budżetu państwa,

c) koordynacja prac nad opracowywaniem projektów budżetów poszczególnych części budżetu państwa, z wyłączeniem części, dla których projekty opracowują Departamenty: Budżetu Państwa, Rozwoju Rynku Finansowego, Finansów Resortu, Unii Europejskiej oraz Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

d) planowanie, we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, dochodów sfery budżetowej w koordynowanych działach i częściach budżetu państwa,

e) współpraca z poszczególnymi resortami i urzędami wojewódzkimi w sprawach dotyczących planowania i wykonywania budżetu państwa,

f) przygotowywanie projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie finansowanych części,

g) opracowywanie półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych działów i finansowanych części;

2) współudział w ustalaniu zasad organizacji i finansowania dziedzin państwowej sfery budżetowej, finansowanych z części koordynowanych przez Departament;

3) współudział w ustalaniu stawek dotacji z zakresu zadań budżetowych w rolnictwie;

4) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej przy opracowywaniu polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;

5) opracowywanie, na podstawie projektów przekazanych przez właściwych dysponentów funduszy, planów finansowych oraz sporządzanie okresowych analiz z wykonania państwowych funduszy celowych, tj.:

a) Funduszu Pracy,

b) Państwowego Funduszu Kombatantów,

c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

e) Funduszu Promocji Twórczości,

f) Funduszu Promocji Kultury,

g) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

h) Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,

i) Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej,

j) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,

k) Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej,

I) Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;

6) opracowywanie propozycji rozwiązań systemowych służących finansowaniu bezpieczeństwa państwa;

7) wykonywanie zadań określonych dla Ministra w związku z realizacją funkcji państwa – gospodarza, wynikającej z członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim;

8) opiniowanie projektów planów finansowych Agencji Rezerw Materiałowych, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz nadzór w ramach Ministerstwa nad ich realizacją;

9) analizowanie stanu gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz współdziałanie z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w przygotowywaniu rocznej prognozy przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przy opracowywaniu analiz kwartalnej i rocznej sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia;

10) prowadzenie analiz sprawozdawczości dotyczącej zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

11) współpraca z Departamentami: Instytucji Płatniczej, Budżetu Państwa, Finansowania Regionów i Rolnictwa oraz Finansów Samorządu Terytorialnego w sprawach funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa;

12) opiniowanie projektów aktów prawnych, materiałów, dokumentów, strategii i programów przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej zgodnie z kompetencją Departamentu;

13) współpraca z Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących finansowania z budżetu państwa zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

14) interpretacja przepisów prawa z zakresu finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz udzielanie w tych kwestiach opinii i wyjaśnień, w zakresie właściwości Departamentu;

15) udział w pracach komisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących rozwiązań systemowych w koordynowanych działach.

§ 20.

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

1. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego odpowiada za realizację zadań w zakresie systemu finansów samorządu terytorialnego, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego należy w szczególności:

1) w zakresie systemu finansów samorządu terytorialnego:

a) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego,

b) opracowywanie rozwiązań systemowych regulujących zasady funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego,

c) analizowanie funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego;

2) w sprawach dotyczących poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

a) planowanie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wpłat,

b) ustalanie poszczególnych części subwencji ogólnej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i wpłat, według zasad określonych w aktach prawnych,

c) informowanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego o wysokości ustalonych części subwencji ogólnej i wpłat, przyjętych na dany rok budżetowy,

d) przekazywanie rat poszczególnych części subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego oraz przekazywanie tym jednostkom środków wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej,

e) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej dochodów i wydatków w części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

f) ustalanie i informowanie o kwotach wynikających z podziału rezerw poszczególnych części subwencji ogólnej, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego,

g) przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

h) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z planu dochodów i wydatków części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego w tym zakresie.

i) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych dla części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

3) w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego jednostek samorządu terytorialnego:

a) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

b) opracowywanie zbiorczych, okresowych informacji na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

c) opracowywanie zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej część rocznego sprawozdania z wykonania budżetu państwa,

d) eksploatacja, obsługa i zapewnienie utrzymania informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego we współpracy z Departamentem Informatyki;

4) opracowywanie prognoz bilansów jednostek samorządu terytorialnego;

5) prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem informacji i danych statystycznych dla potrzeb Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organizacji samorządowych;

6) współpraca ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

7) współpraca z regionalnymi izbami obrachunkowymi i jednostkami w zakresie utrzymania i rozbudowy informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek, przy współudziale Departamentu Informatyki;

8) współpraca z:

a) Departamentem: Reformy Finansów Publicznych, Instytucji Płatniczej, Unii Europejskiej, Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz Budżetu Państwa w prowadzeniu prac koncepcyjnych w zakresie funkcjonowania systemu finansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa,

b) Departamentem Finansowania Sfery Budżetowej w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących finansowania z budżetu państwa zadań oświatowych realizowanych przez jednostki,

c) Departamentem Długu Publicznego przy gromadzeniu informacji dotyczących zobowiązań i należności jednostek,

d) Departamentem Gwarancji i Poręczeń w zakresie pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu naprawczego,

e) Departamentem Budżetu Państwa w zakresie metodologii sprawozdawczości budżetowej jednostek.

§ 21.

Departament Gospodarki Narodowej

1. Departament Gospodarki Narodowej odpowiada za planowanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją programów gospodarczych dotyczących infrastruktury, transportu, przemysłu, łączności, gospodarki morskiej, mieszkalnictwa, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia nowych inwestycji, a także za planowanie dochodów budżetowych wynikających z praw właścicielskich Skarbu Państwa oraz planowanie przychodów i rozchodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Uczestniczy w przygotowywaniu rozwiązań systemowych dotyczących programów gospodarczych, finansowania transportu i łączności, konkurencyjności, pomocy publicznej, gospodarki nieruchomościami i budownictwa.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie wydatków budżetowych, dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych oraz rozliczeń z bankami związanych z realizacją zadań i programów gospodarczych w zakresie przemysłu, transportu i łączności, a w szczególności: przemysłu wydobywczego, transportu kolejowego, infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki morskiej, mieszkalnictwa, rozwoju przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia nowych inwestycji;

2) planowanie środków z budżetu państwa na dofinansowanie funduszy celowych oraz funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w celu wspierania programów gospodarczych w zakresie właściwości Departamentu, a także opiniowanie ich planów finansowych;

3) planowanie dochodów budżetowych w zakresie dywidend, wpłat z zysku, spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych oraz zwrotów środków na premie gwarancyjne od wkładów mieszkaniowych;

4) wykonywanie ustawy budżetowej, monitorowanie oraz ocena wykorzystania wydatków budżetowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w części dotyczącej gospodarki mieszkaniowej, w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w zakresie zadań gospodarczych, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w zakresie kosztów prywatyzacji;

5) opracowywanie koncepcji rozwiązań systemowych dotyczących udzielania pomocy ze środków publicznych w zakresie resortu finansów, przygotowywanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów dla pomocy udzielanej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);

6) monitorowanie stanu zaległości oraz pomocy publicznej udzielanej przez aparat skarbowy i celny, w celu sporządzania raportów przedkładanych Radzie Ministrów i Komisji Europejskiej;

7) nadzór merytoryczny nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy, rejestrującym udzielaną pomoc publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej;

8) koordynacja prac nad programami wieloletnimi wsparcia finansowego inwestycji zagranicznych;

9) przygotowywanie umów zawieranych z bankami na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.);

10) przygotowywanie projektów niektórych rozporządzeń Ministra Finansów wynikających z przepisów o finansach publicznych, o systemie tachografów cyfrowych, o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zwrocie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, a także z przepisów prawa własności przemysłowej, prawa o miarach i prawa pobierczego;

11) udział w opracowywaniu rozwiązań systemowych dotyczących:

a) przemysłu wydobywczego i sektora energetycznego,

b) zasad tworzenia i funkcjonowania funduszy celowych oraz funduszy zadaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, służących finansowaniu programów gospodarczych, w zakresie właściwości Departamentu,

c) prawa budowlanego oraz systemu nadzoru rynku w zakresie wyrobów budowlanych,

d) zagospodarowania przestrzennego kraju oraz gospodarki nieruchomościami i gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

e) procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym,

f) zasad spłaty kredytów mieszkaniowych objętych przejściowym wykupem odsetek, premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, dopłat do oprocentowania kredytów na własne mieszkanie, kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,

g) finansowania wydatków w zakresie utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej,

h) finansowania wydatków w zakresie łączności,

i) komercjalizacji i prywatyzacji,

j) zasad nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa,

k) reprywatyzacji;

12) opiniowanie planów finansowych państwowych funduszy celowych tj. Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, a także sprawozdań z ich realizacji;

13) opiniowanie projektów planów finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sprawozdań z ich realizacji;

14) reprezentowanie Ministra Finansów w organach nadzoru nad funkcjonowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

15) koordynacja w ramach Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji zadań wynikających z rządowych programów w zakresie pomocy publicznej i konkurencji;

16) monitorowanie wykonania ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.) oraz współpraca z izbami i urzędami skarbowymi w tym zakresie;

17) zagadnienia prawne oraz finansowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

18) monitorowanie stanu należności budżetu państwa z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych, dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych oraz monitorowanie stopnia realizacji wykonania planowanych wydatków;

19) przygotowywanie projektów rozporządzeń lub stanowiska Ministra Finansów do rozporządzeń podpisywanych z innymi ministrami z klauzulą „w porozumieniu”, w zakresie ustaw: Prawo lotnicze, o transporcie kolejowym, o wyposażeniu morskim, Prawo pocztowe, Prawo telekomunikacyjne, o transporcie drogowym, o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, o Krajowym Funduszu Kapitałowym, o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, o gospodarce finansowej Funduszu Reprywatyzacji, o gospodarce finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o gospodarce finansowej Funduszu Skarbu Państwa;

20) przygotowywanie decyzji Ministra w sprawie:

a) przekazania środków z budżetu na refundacje spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokalu oraz na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi,

b) przekazania środków z budżetu wojewodom na zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku leśnego, rolnego oraz od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;

21) wydawanie „z upoważnienia Ministra Finansów” decyzji w drugiej instancji w sprawach zastosowania ulg w spłacie kar i opłat legalizacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo budowlane;

22) pełnienie funkcji koordynatora resortowego w sprawie notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

23) szkolenie aparatu skarbowego i celnego, w zakresie prawa krajowego i wspólnotowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej;

24) udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Gospodarki Lekami;

25) przygotowanie rocznej informacji o stanie mienia Skarbu Państwa w części dotyczącej Ministra.

§ 22.

Departament Gwarancji i Poręczeń

1. Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa niektórych osób prawnych, Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych i dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.). Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada również za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie kompetencji Ministra Finansów oraz za wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie oficjalnych narzędzi jego finansowania.

2. Do zadań Departamentu Gwarancji i Poręczeń należy w szczególności:

1) udzielanie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa:

a) przyjmowanie, ewidencja i ocena formalnoprawna wniosków o udzielenie poręczenia lub gwarancji, analiza ekonomiczno-finansowa projektów, prognoz finansowych, ryzyka związanych z wnioskowanymi poręczeniami lub gwarancjami,

b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenia gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa, w tym: projektów uchwał Rady Ministrów, projektów umów o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz projektów umów poręczenia lub gwarancji,

c) przyjmowanie i ewidencja zabezpieczeń ewentualnych roszczeń regresowych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, naliczanie i ewidencja opłat prowizyjnych od udzielonych poręczeń i gwarancji, ewidencja udzielonych poręczeń i gwarancji w ramach ustawowego limitu poręczeń i gwarancji oraz podawanie do publicznej wiadomości wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa;

2) zarządzanie portfelem udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, w szczególności poprzez ocenę sytuacji podmiotów korzystających z poręczeń i gwarancji, monitorowanie i restrukturyzację udzielonych poręczeń i gwarancji oraz opracowywanie sprawozdań kwartalnych zawierających wykazy potencjalnych zobowiązań oraz należności regresowych Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z informacją o podejmowanych działaniach windykacyjnych;

3) dokonywanie i rejestrowanie wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, ewidencja należności i zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz rejestrowanie dochodów budżetowych z tego tytułu;

4) gospodarowanie zasobem majątkowym Skarbu Państwa przeznaczonym na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji oraz rachunkiem rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa;

5) prowadzenie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń;

6) nadzorowanie działalności Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (KFPK) oraz Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU) w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK);

7) nadzór nad działalnością poręczeniową i gwarancyjną państwowych osób prawnych;

8) obsługa organizacyjna Komisji do Spraw Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie;

9) przygotowywanie projektu informacji, przedstawianej corocznie Sejmowi, o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, BGK ze środków KFPK oraz przez inne państwowe osoby prawne, a także informacji o stanie zasobu majątkowego Skarbu Państwa oraz o wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych;

10) udzielanie pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego:

a) przyjmowanie, ewidencja i ocena formalnoprawna wniosków o udzielenie pożyczki, analiza ekonomiczno-finansowa postępowań naprawczych lub ostrożnościowych, prognoz finansowych, ryzyka związanych z wnioskowaną pożyczką,

b) przygotowywanie projektów umów pożyczki oraz przyjmowanie i ewidencja zabezpieczeń z tytułu udzielonych pożyczek,

c) ocena sytuacji jednostek samorządu terytorialnego korzystających z pożyczek, ewidencja udzielonych pożyczek w ramach ustawowego limitu pożyczek, ewidencjonowanie spłat pożyczek, ewidencja należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek, opracowywanie informacji kwartalnej zawierającej dane dotyczące udzielonych z budżetu państwa pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego,

d) prowadzenie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu tych pożyczek;

11) podejmowanie czynności związanych z udzielaniem pożyczek z budżetu państwa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) oraz poręczenia Skarbu Państwa spłaty odsetek od obligacji emitowanych przez spzoz oraz ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie, w porozumieniu z BGK, tych pożyczek i poręczenia;

12) prowadzenie spraw dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego:

a) przyjmowanie, ewidencja i ocena formalnoprawna oraz ekonomiczno-finansowa wniosków podmiotów publicznych o wyrażenie zgody Ministra na realizację zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowywanie projektu takiej zgody,

b) gromadzenie informacji o obowiązujących umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym finansowanych z budżetu państwa, na zawarcie których została wydana zgoda Ministra oraz przetwarzanie danych dotyczących tych umów;

13) przygotowywanie ustawy budżetowej w części dotyczącej poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego i spzoz oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także udział w procesie sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie;

14) uzgadnianie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów uchwał Rady Ministrów dotyczących udzielania poręczeń wypłaty odszkodowania ze środków budżetu państwa za zniszczony, uszkodzony lub skradziony eksponat składający się na zagraniczną wystawę artystyczną organizowaną w Polsce oraz uzgadnianie projektów umów poręczenia;

15) notyfikowanie, ewidencja, opracowywanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej udzielanej w formie poręczeń i gwarancji oraz badanie skuteczności tej pomocy we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), instytucjami Unii Europejskiej, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

16) współpraca z Departamentem Długu Publicznego w zakresie wpływu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa na poziom państwowego długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych, w zakresie rachunkowości długu publicznego, rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa oraz pożyczek dla spzoz i dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego;

17) planowanie zakresu i zlecanie kontroli skarbowych w podmiotach, które korzystają z poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa, w jednostkach samorządu terytorialnego i spzoz, które korzystają z pożyczek budżetowych oraz w BGK w zakresie podejmowanych przez Bank czynności związanych z udzielaniem spzoz pożyczek budżetowych oraz ich monitorowaniem i windykowaniem;

18) wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie oficjalnych narzędzi jego finansowania poprzez:

a) przygotowanie i prezentowanie stanowiska Polski w ramach prac Grupy ds. Kredytów Eksportowych Rady Unii Europejskiej, Grupy ds. Kredytów Eksportowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Uczestników Porozumienia w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych,

b) nadzorowanie funkcjonowania Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE) i współpraca w tym zakresie z BGK,

c) nadzór nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych oraz przygotowywanie i prowadzenie sekretariatu Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (KPUE),

d) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji i obsługa umów o udzielaniu kredytów Rządom innych krajów, w tym finansowanie importu towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Gospodarki w tym zakresie;

19) restrukturyzacja i windykacja należności Skarbu Państwa od Rządów innych krajów z tytułu kredytów udzielonych oraz innych tytułów, jak również przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów zawieranych w tym celu, z wyłączeniem działań będących w kompetencjach Departamentu Zagranicznego;

20) ustalenie i publikowanie w formie Komunikatu Ministra Finansów wysokości stałej stopy referencyjnej oprocentowania rynkowego CIRR dla złotego – we współpracy z Departamentem Długu Publicznego.

§ 23.

Departament Informacji Finansowej

1. Departament Informacji Finansowej realizuje zadania Ministra Finansów i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (praniu pieniędzy) i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

2. Do zadań Departamentu Informacji Finansowej należy w szczególności:

1) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji uzyskiwanych w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.);

2) opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;

3) wymiana informacji z uprawnionymi podmiotami;

4) przekazywanie uprawnionym instytucjom informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z popełnieniem aktów terrorystycznych;

5) prowadzenie szkoleń w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja działań o charakterze informacyjnym;

6) sprawowanie kontroli zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy;

7) współpraca z krajowymi instytucjami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

8) współpraca z zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami międzynarodowymi;

9) podejmowanie innych działań służących walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;

10) opracowanie okresowych sprawozdań z działalności GIIF;

11) administracja systemem informatycznym GIIF i jego rozwój we współpracy z Departamentem Informatyki.

§ 24.

Departament Informatyki

1. Departament Informatyki odpowiada za dostarczanie usług informatycznych Ministerstwu i podległym służbom we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi resortu finansów.

2. Do zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:

1) opracowywanie krótko i długoterminowych planów informatyzacji resortu finansów;

2) wspieranie działalności Ministerstwa i podległych jednostek organizacyjnych, poprzez dostarczanie i utrzymywanie na uzgodnionym z odbiorcą poziomie specjalistycznych usług informatycznych;

3) zarządzanie poziomem usług informatycznych świadczonych w ramach eksploatowanych systemów informatycznych oraz infrastruktury technicznej;

4) realizowanie prac związanych z centralizacją i konsolidacją systemów informatycznych w resorcie finansów;

5) prowadzenie prac studialnych nad możliwością wykorzystania nowych technik i narzędzi informatycznych oraz inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych;

6) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną resortu finansów;

7) obsługa techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania eksploatowanego w Ministerstwie;

8) zarządzanie składnikami majątkowymi Ministerstwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, z wyłączeniem ewidencji księgowej;

9) rozpoznawanie, inwentaryzacja i klasyfikacja potrzeb informatycznych w Ministerstwie i podległych jednostkach organizacyjnych;

10) opracowywanie standardów informatycznych w zakresie zadań związanych z informatyzacją resortu finansów i zarządzanie nimi;

11) określanie zasad stosowania i wdrażania metodyk:

a) realizacji rozwiązań informatycznych,

b) szacowania kosztów rozwiązań informatycznych,

c) zarządzania w projektach i programach informatycznych;

12) projektowanie rozwiązań w zakresie ochrony systemów informatycznych i przetwarzanych w nich informacji w Ministerstwie i resorcie finansów oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Ochrony;

13) stosowanie i monitorowanie zabezpieczeń danych, systemów informatycznych i elementów infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa informacji;

14) koordynacja planowania oraz realizacji wydatków informatycznych ujętych w budżecie Ministerstwa i resortu finansów;

15) weryfikowanie i opiniowanie kosztorysów oraz harmonogramów wykonawczych projektów w zakresie zadań informatycznych oraz nadzór nad realizacją tych zadań;

16) planowanie i specyfikowanie zakupów informatycznych w Ministerstwie oraz planowanie i opiniowanie zakupów informatycznych w podległych jednostkach organizacyjnych;

17) okresowe monitorowanie i raportowanie Kierownictwu stanu realizacji projektów w zakresie zadań informatycznych oraz poziomu świadczenia usług informatycznych;

18) organizowanie szkoleń z zakresu eksploatowanych i wdrażanych specjalistycznych rozwiązań informatycznych;

19) współpraca z Departamentem Podatku od Towarów i Usług w zakresie czynności związanych z badaniem kas rejestrujących.

§ 25.

Departament Instytucji Płatniczej

1. Departament Instytucji Płatniczej odpowiada za obsługę finansową środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), za obsługę zadań Ministra Finansów w zakresie działu finanse publiczne i prac Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego oraz za prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych i proceduralnych związanych z perspektywą finansową 2004–06 i 2007–13.

2. Do zadań Departamentu Instytucji Płatniczej należy w szczególności:

1) obsługa finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, programów przedakcesyjnych, Programu Środki Przejściowe, programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym:

a) certyfikacja wydatków i przekazywanie wniosków o refundację do właściwych instytucji zagranicznych,

b) przyjmowanie środków, uruchamianie transferów finansowych, ewidencja księgowa operacji,

c) prace koncepcyjne w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania finansowego,

d) monitoring finansowy i rzeczowy realizacji programów i memorandów finansowych,

e) dokonywanie analiz finansowanych związanych z realizacją programów i opracowywanie prognoz,

f) zawieranie porozumień z Instytucjami Zarządzającymi i Instytucjami Pośredniczącymi, zawieranie umów finansowania (Financing Agreement) i porozumień oraz przygotowanie porozumień międzyrządowych (Memorandum of Understanding),

g) zatwierdzanie podręczników procedur Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących,

h) zawieranie i zatwierdzanie umów rachunków bankowych właściwych instytucji oraz wydawanie pełnomocnictw,

i) zarządzanie różnicami kursowymi,

j) kontrole we właściwych instytucjach;

2) obsługa prac Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;

3) kontrola realizacji programu PHARE i SAPARD oraz nadzór finansowy nad Agencją SAPARD w zakresie określonym we właściwych umowach międzynarodowych;

4) obsługa mechanizmu prefinansowania, a w szczególności:

a) obsługa umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dot. prowadzenia przez Bank rachunków Ministra oraz ewidencji księgowej i obsługi bankowej pożyczek,

b) przygotowywanie i podpisywanie umów pożyczek, monitoring realizacji umów pożyczek, zlecanie uruchamiania transferów finansowych we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa, Długu Publicznego oraz Prawnym;

5) obsługa współfinansowania budżetowego:

a) przygotowanie procedur uruchamiania rezerw celowych,

b) opiniowanie wniosków do rezerwy celowej i przygotowanie odpowiednich decyzji Ministra oraz monitoring wykorzystania rezerw celowych – we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa, Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz Finansowania Sfery Budżetowej;

6) przygotowanie odpowiednich materiałów do ustawy budżetowej – we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa i Unii Europejskiej;

7) sprawozdawczość budżetowa w zakresie załączników i rezerw celowych – we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa oraz Długu Publicznego;

8) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów współpracy bliźniaczej w ramach programów finansowanych przez Komisję Europejską;

9) pomoc prawna i proceduralna instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu funduszy strukturalnych, funduszy przedakcesyjnych oraz mechanizmów finansowych – we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa i Finansów Samorządu Terytorialnego;

10) udział w opracowywaniu aktów prawnych Komisji Europejskiej dla Perspektywy Finansowej 2007–2013 – we współpracy z Departamentami: Unii Europejskiej oraz Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;

11) prace koncepcyjne, legislacyjne i proceduralne związane z Perspektywą Finansową 2004–2006 oraz 2007–2013 – we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa, Reformy Finansów Publicznych, Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej.

§ 26.

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

1. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier jest właściwy w sprawach kontroli wykonywanych przez Służbę Celną oraz zadań Służby Specjalnej. Do właściwości Departamentu należą sprawy rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ścigania ich sprawców, jak również sprawy koordynacji działań międzynarodowych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw celnych i akcyzowych oraz udział w tych działaniach. Do obszaru działania Departamentu należy także nadzór nad kontrolą wewnętrzną w Służbie Celnej oraz profilaktyka i eliminowanie zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej.

2. Do zadań Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier należy w szczególności:

1) prowadzenie i nadzorowanie spraw w zakresie:

a) dozoru i kontroli celnej,

b) kontroli podatku akcyzowego i opłaty paliwowej,

c) szczególnego nadzoru podatkowego,

d) zwalczania przestępczości w obrocie towarowym,

e) wykonywania kontroli transportu drogowego,

f) legalności pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców,

g) kontroli wewnętrznej w Służbie Celnej,

h) profilaktyki i eliminowania zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej,

i) mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;

2) prowadzenie, nadzorowanie i zapewnienie jednolitości postępowania w sprawach dotyczących przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie zadań Służby Celnej;

3) nadzór i kontrola urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych;

4) prowadzenie i koordynowanie prac z zakresu analizy ryzyka w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej;

5) realizacja zadań Służby Specjalnej odpowiedzialnej za monitorowanie stosowania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. U. UE L 143/1 z 03.06.2008);

6) nadzorowanie i zapewnienie jednolitego trybu weryfikacji spełniania warunków i kryteriów niezbędnych do udzielenia ułatwień bądź uproszczeń, w tym Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO);

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.), w zakresie Służby Celnej;

8) monitorowanie audytu wewnętrznego w Służbie Celnej;

9) współpraca z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. UE C 24/1 z 23.01.1998 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31);

10) współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz z EUROPOL, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości celnej i akcyzowej;

11) prowadzenie spraw w zakresie udzielania i występowania o pomoc administracyjną w zakresie zadań Służby Celnej;

12) nadzór nad realizacją zadań merytorycznych Biura Łącznikowego ds. Akcyzy (ELO) w zakresie kontroli podatku akcyzowego;

13) utrzymanie całodobowego Centrum Koordynacji Działań Służby Celnej.

§ 27.

Departament Kontroli Skarbowej

1. Departament Kontroli Skarbowej odpowiada za obsługę Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), nieprzypisanych do właściwości innych komórek organizacyjnych.

2. Do zadań Departamentu Kontroli Skarbowej należy w szczególności:

1) obsługa prac Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS), w tym:

a) projektowanie zadań dla urzędów kontroli skarbowej (UKS),

b) planowanie kontroli koordynowanych,

c) opracowywanie rocznych i kwartalnych analiz działania UKS;

2) przygotowanie rozstrzygnięć GIKS wynikających z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 117, poz. 765, z późn. zm.), w tym:

a) postanowień dotyczących rozpatrzenia środków odwoławczych,

b) postanowień o przedłużeniu terminów dochodzeń,

c) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym postanowień o umorzeniu bądź zawieszeniu dochodzeń;

3) przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych GIKS, po rozpatrzeniu:

a) odwołania od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej wydanych w sprawach odmowy wznowienia postępowania lub odmowy uchylenia decyzji ostatecznych,

b) wniosku o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności wyników kontroli i decyzji ostatecznych organów kontroli skarbowej,

c) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od rozstrzygnięć wydanych przez GIKS w sprawie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wyników kontroli i decyzji ostatecznych organów kontroli skarbowej;

4) przygotowywanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym dla lub „w imieniu” GIKS:

a) odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia GIKS,

b) skarg kasacyjnych do NSA na orzeczenia WSA w sprawach dotyczących rozstrzygnięć GIKS,

c) odpowiedzi na skargi kasacyjne wniesione do NSA w sprawach dotyczących rozstrzygnięć GIKS;

5) realizacja kontroli skarbowych, w tym:

a) przygotowywanie,

b) samodzielna realizacja,

c) koordynacja działań UKS,

d) opracowywanie zbiorczych wyników kontroli;

6) przygotowywanie dla Ministra Finansów i GIKS:

a) analiz i prognoz dotyczących negatywnych zjawisk występujących we właściwości kontroli skarbowej,

b) rocznych i kwartalnych, a w wybranych przypadkach również bieżących, informacji z realizacji zadań ustawowych przez organy kontroli skarbowej;

7) gospodarowanie zasobami kontroli skarbowej, w tym:

a) planowanie i podział etatów oraz środków na wynagrodzenia pracowników UKS,

b) organizacja konkursów na stanowisko dyrektora UKS,

c) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,

d) przygotowywanie wniosków o powołanie lub odwołanie inspektorów kontroli skarbowej,

e) organizacja szkoleń w zakresie kontroli skarbowej;

8) realizowanie innych zadań ustawowych kontroli skarbowej;

9) współpraca ze służbami podatkowymi innych państw, w tym:

a) kontrole jednoczesne i wielostronne,

b) uzgadnianie porozumień roboczych dotyczących kontroli skarbowych;

10) opracowywanie merytorycznych założeń, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych wspierających działania kontroli skarbowej, we współpracy z Departamentem Informatyki;

11) interpretowanie przepisów ustawy o kontroli skarbowej oraz udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy;

12) kontrola resortowa jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi w zakresie nieprzypisanym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

13) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności urzędów kontroli skarbowej załatwiane w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

§ 28.

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

1. Departament odpowiada za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, współpracując w tym zakresie z instytucjami krajowymi, instytucjami innych państw członkowskich oraz z organami Wspólnoty Europejskiej. Departament odpowiada za sprawy wynikające z zadań Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w zakresie audytu i kontroli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kontroli prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej, a także za sprawy wynikające z obsługi zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

2. Do zadań Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej należy w szczególności:

1) obsługa prac Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w tym:

a) audyt sprawdzający w ramach programu SAPARD,

b) certyfikacja rocznych rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c) poświadczanie zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego,

d) certyfikacja i poświadczanie zamknięcia pomocy w innych, niż wyżej wymienione przypadkach, jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej przewidują dla państwa członkowskiego obowiązek wydania certyfikatu lub deklaracji zamknięcia pomocy,

e) kontrola transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji,

f) koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmująca zlecanie audytu wewnętrznego, weryfikację i ocenę prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w odniesieniu do środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

g) audyty systemów zarządzania i kontroli w innych, niż wyżej wymienione przypadkach, jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej przewidują dla państwa członkowskiego obowiązek ich przeprowadzenia,

h) audyty zgodności realizowane na podstawie przepisów prawa Unii Eurpoejskiej w zakresie funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego,

i) sporządzanie rocznego podsumowania przeprowadzonych audytów środków pomocowych Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

2) kontrola wydatków kwalifikowanych programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z:

a) funduszy strukturalnych,

b) Funduszu Spójności,

c) Europejskiego Funduszu Rybackiego,

d) innych funduszy, programów i projektów, jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisyprawa Unii Europejskiej przewidują dla państwa członkowskiego obowiązek przeprowadzania kontroli;

3) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;

4) obsługa prac Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

5) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6) prowadzenie i koordynacja współpracy z Europejskim Biurem do spraw Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF);

7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad jednostkami kontroli skarbowej w zakresie zadań określonych w pkt 1 i 2;

8) przygotowywanie i wykonywanie umów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie pomocy technicznej mającej na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej;

9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz polskimi i zagranicznymi instytucjami w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w tym w zakresie audytu i kontroli środków z Unii Europejskiej.

§ 29.

Departament Podatków Dochodowych

1. Departament Podatków Dochodowych odpowiada za realizację polityki podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, bierze udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w zakresie podatków dochodowych, prowadzi postępowania w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych oraz procedur wzajemnego porozumiewania się w zakresie stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w zakresie transfer pricingu.

2. Do zadań Departamentu Podatków Dochodowych należy w szczególności:

1) inicjowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu podatków dochodowych;

2) prowadzenie działań dostosowujących prawo krajowe do prawa wspólnotowego;

3) opracowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach prowadzonych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości;

4) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych w zakresie podatków dochodowych uwzględniających orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

5) dokonywanie zmian pisemnych interpretacji z zakresu podatków dochodowych w indywidualnych sprawach podatników;

6) prowadzenie postępowań w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych;

7) szacowanie skutków budżetowych projektowanych rozwiązań w zakresie podatków dochodowych;

8) sporządzanie zbiorczych opracowań statystycznych oraz informacji z rozliczenia podatków dochodowych oraz analiz dotyczących funkcjonowania tych podatków oraz systemu ulg i zwolnień;

9) szkolenie pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej i biur Krajowej Informacji Podatkowej;

10) opracowywanie wzorów formularzy w zakresie podatków dochodowych oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

11) udział w postępowaniach przetargowych, nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy w zakresie podatków dochodowych przy współpracy z Departamentem Finansów Resortu;

12) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej, w tym udział w pracach grup prowadzonych przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej;

13) współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej przy:

a) opracowywaniu założeń polityki podatkowej w odniesieniu do podatków dochodowych,

b) negocjowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

c) przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanych podczas posiedzeń grup roboczych Rady Unii Europejskiej,

d) zapewnieniu zgodności przepisów podatkowych z zasadami udzielania pomocy publicznej;

14) współpraca z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w zakresie:

a) planowania dochodów budżetowych z podatków dochodowych,

b) sporządzania ocen realizacji tych dochodów,

c) Programu Statystyki Publicznej;

15) współpraca z Departamentem Unii Europejskiej przy:

a) opracowywaniu projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przygotowywaniu instrukcji przedstawicieli Polski na posiedzenia grup i komitetów Unii Europejskiej,

c) przygotowywaniu opinii w sprawach toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, oceniających ich ewentualny wpływ na przepisy prawa krajowego,

d) opiniowaniu projektów dokumentów instytucji europejskich;

16) współpraca z Departamentem Administracji Podatkowej w zakresie:

a) opracowywania i opiniowania wytycznych dla izb i urzędów skarbowych,

b) gromadzenia danych w bazie POLTAX i sporządzania raportów,

c) opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych nakładających nowe obowiązki na izby i urzędy skarbowe,

d) opracowywania informacji dla administracji podatkowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie krajowego systemu podatków bezpośrednich;

17) współpraca z Departamentem Gospodarki Narodowej przy zapewnieniu zgodności przepisów podatkowych z zasadami udzielania pomocy publicznej;

18) współpraca z Departamentem Informatyki przy opracowywaniu reguł kontroli dla formularzy podatkowych i ich obsługi w urzędach skarbowych.

§ 30.

Departament Podatków Lokalnych

1. Departament Podatków Lokalnych odpowiada za realizację założeń polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Departamentu Podatków Lokalnych należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych, do których wydania jest upoważniony Minister lub których wniesienie pod obrady Rady Ministrów należy do właściwości Ministra oraz analiza funkcjonowania istniejących rozwiązań i inicjowanie zmian w zakresie:

a) podatku od nieruchomości,

b) podatku od środków transportowych,

c) podatku leśnego,

d) podatku rolnego,

e) podatku od czynności cywilnoprawnych,

f) podatku od spadków i darowizn,

g) opłaty: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów;

2) współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej obejmująca opracowywanie założeń polityki podatkowej dotyczącej podatków i opłat, o których mowa w pkt 1;

3) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, uwzględniających orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w zakresie właściwości Departamentu;

4) przygotowywanie projektów interpretacji indywidualnych we współpracy z Departamentem Polityki Podatkowej i Departamentem Administracji Podatkowej;

5) orzecznictwo oraz odpowiedzi na skargi podatników do sądów administracyjnych w sprawach podatków, o których mowa w pkt 1 lit. e–f oraz przygotowywanie projektów stanowisk na skargi konstytucyjne w zakresie właściwości Departamentu;

6) opracowywanie wzorów, w tym elektronicznych, formularzy podatkowych oraz opisów do reguł kontroli i procedur ich obsługi w urzędach skarbowych – współdziałanie z Departamentem Informatyki i Departamentem Administracji Podatkowej;

7) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych oraz udział w postępowaniach przetargowych we współpracy z Departamentem Finansów Resortu;

8) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie podatków należących do właściwości Departamentu, w szczególności uczestnictwo w postępowaniach przed Europejskim Trybunatem Sprawiedliwości;

9) podejmowanie działań o charakterze prawnym i informatycznym usprawniających pracę organów podatkowych, we współpracy z Departamentem Informatyki, w sprawach:

a) ewidencji podatkowej nieruchomości, w tym współdziałania tej ewidencji z ewidencją gruntów i budynków w ramach Integrującej Platformy Elektronicznej – Podatki od Nieruchomości (IPE-PN), a także z innymi rejestrami urzędowymi, w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,

b) internetowego portalu edukacyjnego IPE-PN jako narzędzia komunikacji z organami podatkowymi samorządu terytorialnego,

c) rejestracji danych dotyczących podatków majątkowych administrowanych przez urzędy skarbowe, w tym informacji o wartościach i cenach nieruchomości, w ramach systemu Czynności Majątkowe – CZM;

10) gromadzenie danych pochodzących z gmin, dotyczących struktury i wysokości wpływów z podatków i opłat lokalnych, na podstawie badań ankietowych, we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego;

11) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych należących do właściwości Departamentu z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej.

§ 31.

Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego

1. Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego odpowiada za realizację założeń polityki podatkowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze, sprawuje merytoryczny nadzór nad stosowaniem przepisów podatkowych pozostających w zakresie właściwości Departamentu, monitoruje rynek wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, współpracuje z organami podatkowymi i instytucjami Unii Europejskiej oraz uczestniczy w planowaniu dochodów budżetowych.

2. Do zadań Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego należy w szczególności:

1) realizacja założeń polityki podatkowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze;

2) przygotowywanie projektów interpretacji przepisów podatkowych uwzględniających orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze;

3) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniach podatkowych prowadzonych w trybach nadzwyczajnych w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze;

4) rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;

5) bieżąca analiza stosowania przepisów w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze oraz analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego;

6) monitorowanie rynku wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych;

7) realizacja zadań związanych z monitorowaniem jakości paliw płynnych i biopaliw płynnych;

8) opracowywanie wzorów druków i formularzy dotyczących kwestii podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze oraz wzorów znaków akcyzy, a także nadzór nad ich drukiem i dystrybucją;

9) współpraca z organami podatkowymi w zakresie poboru podatków znajdujących się we właściwości Departamentu, obsługi systemu znaków akcyzy oraz nadzór merytoryczny nad prawidłowością postępowania organów podatkowych w zakresie stosowanych przepisów, w tym opracowywanie opinii, wyjaśnień i wytycznych;

10) prowadzenie współpracy z Unią Europejską w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze, w szczególności udział w pracach Komitetu ds. Akcyzy Komisji Europejskiej;

11) bieżąca współpraca z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji o podatku akcyzowym i wyrobach akcyzowych oraz innych kwestii znajdujących się we właściwości Departamentu;

12) realizacja zadań Biura Łącznikowego ds. Akcyzy (ELO) w zakresie wymiany informacji dotyczących spraw podatku akcyzowego z innymi państwami członkowskimi;

13) udział merytoryczny w unijnych projektach współpracy międzynarodowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze;

14) planowanie dochodów budżetowych z tytułu podatków znajdujących się we właściwości Departamentu we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki oraz Departamentem Finansów Resortu;

15) zarządzanie systemem znaków akcyzy, planowanie wydatków budżetowych związanych z finansowaniem systemu znaków akcyzy oraz prognozowanie dochodów budżetu państwa w tym zakresie we współpracy z Departamentem Finansów Resortu;

16) gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie do Departamentu Polityki Podatkowej danych liczbowych i innych informacji niezbędnych do zmian przepisów podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze i w realizacji dochodów budżetowych;

17) opracowywanie merytorycznych założeń, nadzór merytoryczny nad wdrożeniem oraz funkcjonowaniem informatycznych systemów dotyczących podatku akcyzowego we współpracy z Departamentem Informatyki;

18) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych należących do właściwości Departamentu z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej oraz Departamentem Polityki Podatkowej;

19) współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawach przywilejów dla instytucji dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych i wojsk NATO w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego i innych obciążeń o podobnym charakterze.

§ 32.

Departament Podatku od Towarów i Usług

1. Departament Podatku od Towarów i Usług odpowiada za realizację polityki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w przepisach o podatku od towarów i usług.

2. Do zadań Departamentu Podatku od Towarów i Usług należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, projektów rozporządzeń z zakresu podatku od towarów i usług;

2) analiza funkcjonowania istniejących rozwiązań w podatku od towarów i usług i inicjowanie zmian prawa podatkowego w tym zakresie;

3) analiza przepisów unijnych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących podatku od wartości dodanej oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian uwzględniających orzecznictwo, związanych z implementacją prawa międzynarodowego;

4) przygotowywanie projektów interpretacji przepisów podatkowych, uwzględniających orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku od towarów i usług;

5) zmiana interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od towarów i usług;

6) opracowywanie, w zakresie właściwości Departamentu, wzorów druków;

7) prowadzenie współpracy z Unią Europejskiej w zakresie podatku od wartości dodanej, w szczególności udział w pracach Komitetu ds. VAT Komisji Europejskiej;

8) prowadzenie prac związanych z wprowadzeniem obowiązku stosowania kas rejestrujących obroty;

9) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych dotyczących podatku od towarów i usług oraz szacowanie skutków zmian w systemie podatku od towarów i usług;

10) prowadzenie spraw związanych z wyliczeniem zharmonizowanej bazy podatku VAT dla oszacowania środków własnych Unii Europejskiej;

11) opracowywanie projektów obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500;

12) planowanie wydatków budżetowych na dotacje przedmiotowe do samochodów osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat oraz prowadzenie spraw związanych z wniesionymi przedpłatami na te samochody;

13) opracowywanie we współpracy z Departamentem Polityki Podatkowej założeń polityki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług;

14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie wymiany informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej (VIES);

15) planowanie, we współdziałaniu z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług;

16) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych należących do właściwości Departamentu z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej oraz Departamentem Polityki Podatkowej;

17) współudział w szkoleniu służb podatkowych i skarbowych.

§ 33.

Departament Polityki Celnej

1. Departament Polityki Celnej odpowiada za zapewnianie realizacji interesów Rzeczypospolitej Polskiej w pracach organów Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej dotyczących kształtowania wspólnotowej polityki celnej, koordynowanie działań związanych z pracami legislacyjnymi i wdrażaniem wspólnotowego i krajowego prawa celnego, sprawowanie nadzoru nad organami celnymi w zakresie jednolitości stosowania przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego, inicjowanie, organizowanie i koordynowanie całości kontaktów międzynarodowych Służby Celnej, wdrażanie programu „E-cło” w Służbie Celnej.

2. Do zadań Departamentu Polityki Celnej należy w szczególności:

1) udział w kształtowaniu krajowej i wspólnotowej polityki celnej;

2) koordynowanie współpracy w zakresie spraw celnych z Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej, Światową Organizacją Celną oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i z zarządami ceł innych krajów;

3) prowadzenie spraw dotyczących negocjacji i zawierania umów międzynarodowych w sprawach celnych;

4) prowadzenie, nadzorowanie i zapewnienie jednolitości postępowania organów celnych w sprawach dotyczących:

a) przeznaczeń celnych,

b) zgłoszeń celnych,

c) zabezpieczeń i długu celnego,

d) elementów kalkulacyjnych,

e) przedstawicielstwa i postępowania celnego,

f) środków taryfowych, pozataryfowych, wymogów zawartych w odrębnych przepisach,

g) tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych,

h) operacji uprzywilejowanych, i) praw własności intelektualnej,

j) obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa lub utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

k) likwidacji towarów dokonywanej przez dyrektorów izb celnych,

I) stosowania stosowaniu systemu INTRASTAT;

5) wdrażanie programu „E-cło” w Służbie Celnej;

6) nadzór nad funkcjonowaniem informacji celnej w Służbie Celnej;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu kontroli transportu drogowego;

8) koordynacja działań związanych z naliczaniem i przekazywaniem do budżetu Unii Europejskiej wpłat ze środka własnego z ceł;

9) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z udziałem Służby Celnej w międzynarodowych programach szkoleniowych, instytucjach, agendach i organizacjach;

10) prowadzenie Regionalnego Zespołu Wymiany Informacji Celnej Światowej Organizacji Celnej na Europę Środkowo-Wschodnią – Regional Intelligence Liaison Office (RILO);

11) obsługa Rady Celno-Akcyzowej;

12) reprezentowanie Ministra przed sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi w zakresie właściwości Departamentu oraz przygotowywanie dokumentów;

13) współudział w szkoleniach Służby Celnej.

§ 34.

Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

1. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki odpowiada za zapewnianie Ministrowi Finansów informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w formułowaniu i realizacji polityki fiskalnej oraz w koordynacji polityk gospodarczych Unii Europejskiej. Przekazywane prognozy i analizy obejmują wielkości makroekonomiczne, główne kategorie przepływów finansowych dotyczących sektora finansów publicznych i dochody budżetu państwa.

2. Do zadań Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki należy w szczególności:

1) przygotowywanie analiz i prognoz:

a) podstawowych wielkości makroekonomicznych w zakresie:

– produktu krajowego brutto,

– dynamiki cen,

– stóp procentowych,

– kursu złotego w stosunku do walut obcych,

– sytuacji w zakresie produkcji sprzedanej przemysłu, budowlano-montażowej i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych,

– rynku pracy (wynagrodzeń, zatrudnienia, bezrobocia),

– sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych,

– handlu zagranicznego i bilansu płatniczego,

– sytuacji gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej,

b) głównych kategorii przepływów finansowych dotyczących sektora finansów publicznych wg metodologii krajowej oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii europejskiej,

c) prognoz dochodów budżetu państwa i analiz dochodów podatkowych;

2) przygotowywanie aktualizacji Programu Konwergencji;

3) przygotowywanie prognoz makroekonomicznych oraz dochodowych dla potrzeb założeń projektu budżetu państwa;

4) przygotowywanie projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem w częściach dotyczących: sytuacji makroekonomicznej, dochodów budżetu państwa oraz sektora finansów publicznych;

5) przygotowywanie sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w częściach dotyczących: sytuacji makroekonomicznej, dochodów budżetu państwa oraz sektora finansów publicznych;

6) opracowywanie materiałów dotyczących makroekonomicznych aspektów przygotowania Polski do pełnego uczestnictwa w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej oraz perspektyw wypełnienia przez Polskę nominalnych kryteriów konwergencji;

7) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, prognozy wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w ramach procedury nadmiernego deficytu;

8) koordynacja współpracy Ministerstwa z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie:

a) zapewnienia spójności polityki fiskalnej z polityką pieniężną,

b) polityki kursowej;

9) opracowywanie danych statystycznych, dotyczących finansów publicznych zgodnie z metodologią organizacji międzynarodowych:

a) o transakcjach finansowych skonsolidowanego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów: centralnego i lokalnego – według klasyfikacji ekonomicznej i funkcjonalnej dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW),

b) o dochodach podatkowych sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów dla OECD;

10) opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi programu badań statystycznych statystyki publicznej, w części dotyczącej resortu finansów, oraz przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi sprawozdań z realizacji tego programu;

11) przygotowywanie dziennych i miesięcznych prognoz dochodów budżetu państwa dla potrzeb zarządzania płynnością budżetu państwa;

12) udział w pracach Komitetu Ekonomicznego i Finansowego oraz Komitetu Polityki Gospodarczej Unii Europejskiej;

13) opracowywanie wkładu w zakresie działalności Departamentu do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia Komitetu Ekonomicznego i Finansowego (EFC) na szczeblu Członków i zastępców Członków (Alternaci) oraz Rady Ecofin;

14) udział w pracach grup roboczych i podkomitetach na forum Unii Europejskiej:

a) Grupa robocza ds. liczenia luki produktowej (Output Gap Working Group),

b) Podkomitet EFC ds. statystyki (EFC Sub-Committee on Statistics),

c) Komitet Doradczy ds. Środków Własnych (Advisory Committee on the Own Resources ACOR) w zakresie przygotowania prognozy dochodu narodowego brutto,

d) Grupa robocza ds. struktury podatków (Tax Structures Working Group),

e) Grupa robocza Limę (Lisbon Methodology Working Group),

f) Grupa robocza ds. starzenia się społeczeństwa (Ageing Working Group),

g) Grupa robocza ds. Rachunków Finansowych (Financial Accounts Working Party),

h) Grupa robocza ds. konwersji danych (The GFS convergence project with the IMF),

i) Grupa ekspercka ds. Prognoz (Experts' Group „Economic Forecasts”);

15) udział w pracach komitetów OECD w zakresie właściwości Departamentu:

a) Komitetu Polityki Ekonomicznej OECD,

b) Komitetu Podatkowego OECD;

16) udział w pracach:

a) Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym w zakresie sytuacji dochodowej budżetu państwa, sytuacji fiskalnej oraz sytuacji na rynku walutowym i pieniężnym,

b) międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych,

c) Komisji ds. Gwarancji i Poręczeń;

17) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Programowo-Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego;

18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu programów gospodarczych w części dotyczącej polityki finansowej państwa oraz analiz w zakresie skutków zmian w systemie podatkowym;

19) budowa i rozwój narzędzi analitycznych, w szczególności modeli ekonometrycznych oraz prowadzenie baz danych we współpracy z Departamentem Informatyki;

20) opracowywanie rozwiązań systemów i projektów aktów prawnych dotyczących cen w zakresie zasad ogólnych (z wyłączeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych);

21) przygotowywanie projektów interpretacji przepisów prawa z zakresu systemu cen oraz sposobu informowania o cenach (w zakresie zasad ogólnych);

22) współpraca z izbami skarbowymi w zakresie przygotowywania informacji o krótkookresowych tendencjach kształtowania się cen;

23) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie:

a) prac analityczno-prognostycznych, dotyczących sytuacji makroekonomicznej i polityki finansowej państwa,

b) metodologii badań statystycznych;

24) przygotowywanie materiałów w zakresie działalności Departamentu na potrzeby Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, w szczególności opracowywanie rządowej informacji owstępnych prognozach makroekonomicznych;

25) opracowywanie w zakresie działalności Departamentu wkładu dla Departamentu Unii Europejskiej w zakresie realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej w ramach Krajowego Programu Reform;

26) koordynacja współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych;

27) koordynacja współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Krajowych Planów Działań na rzecz Zatrudnienia;

28) opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z Departamentami: Gwarancji i Poręczeń oraz Długu Publicznego, opisów metodologicznych oraz miesięcznych, kwartalnych i rocznych danych statystycznych z zakresu finansów publicznych do międzynarodowego systemu internetowego The Special Data Dissemination Standard; współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym oraz koordynacja prac w tym zakresie w Ministerstwie;

29) współpraca z Departamentem Unii Europejskiej w zakresie przekazywania prognozy dochodu narodowego brutto (DNB), dla celów budżetowych Unii Europejskiej;

30) współpraca z Departamentem Podatku od Towarów i Usług w zakresie przekazywania prognoz zmiennych makroekonomicznych stanowiących podstawę do obliczania prognozy bazy VAT, dla celów budżetowych Unii Europejskiej;

31) współpraca z Departamentami: Polityki Celnej, Służby Celnej oraz Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w zakresie prognozy wielkości środka własnego pochodzącego z wpływów z ceł;

32) współpraca z Departamentem Informatyki w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w szczególności utrzymywanie i rozwój systemu informatycznego Sindbad;

33) współpraca z Departamentem Finansowania Sfery Budżetowej w zakresie sporządzania prognoz i analiz kształtowania się składki na ubezpieczenie zdrowotne;

34) współpraca z Departamentami Budżetu Państwa i Finansów Samorządu Terytorialnego w opracowywaniu klasyfikacji budżetowej oraz zakresu i metodologii sprawozdawczości budżetowej.

§ 35.

Departament Polityki Podatkowej

1. Departament Polityki Podatkowej odpowiada za przygotowywanie założeń polityki podatkowej, analizę funkcjonowania systemu podatkowego, prowadzenie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki podatkowej, prowadzenie spraw związanych z legislacją, wykonywaniem i interpretacją przepisów w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa i przepisów o doradztwie podatkowym oraz nadzór nad jednolitością interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2. Do zadań Departamentu Polityki Podatkowej należy w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z Departamentami: Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Lokalnych, założeń polityki podatkowej oraz przedstawianie propozycji kierunkowych zmian w przepisach prawa podatkowego;

2) dokonywanie analiz obowiązujących i projektowanych rozwiązań w zakresie systemu podatkowego, w tym analiz w zakresie funkcjonowania systemu ulg i zwolnień podatkowych oraz analiz poszczególnych rozwiązań pod kątem ich zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej;

3) opracowywanie informacji o systemach podatkowych innych państw oraz proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązaniach w zakresie przepisów prawa podatkowego;

4) negocjowanie, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania;

5) prowadzenie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki podatkowej z Unią Europejską, OECD oraz innymi organizacjami międzynarodowymi poprzez:

a) koordynację i organizację współpracy z Komitetem ds. Podatkowych OECD oraz jego grupami roboczymi,

b) opracowywanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, projektów stanowisk w zakresie podatków, prezentowanych w ramach postępowań prowadzonych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS), Sądem Pierwszej Instancji oraz Sądem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);

6) realizacja zadań w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa;

7) przygotowanie projektów interpretacji ogólnych dot. przepisów Ordynacji podatkowej, uwzględniających orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;

8) dokonywanie zmian pisemnych interpretacji dot. przepisów Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach podatników;

9) realizacja zadań w zakresie doradztwa podatkowego i prowadzenie prac związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

10) monitorowanie wydawanych przez Ministra interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego pod względem ich prawidłowości i jednolitości oraz potrzeby wydania ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;

11) współpraca, w zakresie wydawania i zmiany interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz dyrektorami izb skarbowych, upoważnionymi przez Ministra Finansów do wydawania interpretacji indywidualnych;

12) uzgadnianie i przedstawianie wspólnych stanowisk departamentów właściwych w sprawach podatków w zakresie opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów;

13) nadzór merytoryczny nad systemem „e-podatki”.

§ 36.

Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

1. Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa odpowiada za realizację zadań z zakresu właściwości Ministra Finansów, w oparciu o krajowe i wspólnotowe regulacje prawne w obszarze rolnictwa, polityki regionalnej, rybołówstwa oraz ochrony środowiska.

2. Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa należy w szczególności:

1) finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej;

2) akredytacja i monitorowanie agencji płatniczych;

3) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem polityki regionalnej w tym kontraktów wojewódzkich;

4) prowadzenie spraw w zakresie finansowania polityki spójności określającej strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego przedstawiane w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych i wieloletnich planach rozwoju kraju;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

6) określanie klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz zasad i metodologii obliczania wydatków strukturalnych;

7) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków strukturalnych oraz określanie krajowego poziomu tych wydatków;

8) sporządzanie dla Komisji Europejskiej raportu w sprawie weryfikacji zasady dodatkowości;

9) prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem środków na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich;

10) realizacja zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz sprawozdawczością budżetową, w zakresie:

a) Wspólnej Polityki Rolnej,

b) dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,

c) dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych,

d) dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, planów finansowych tych Agencji oraz planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

e) dotacji podmiotowych dla jednostek doradztwa rolniczego oraz planów finansowych tych jednostek,

f) przekazywania gminom zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,

g) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

h) pożyczek z budżetu państwa dla Funduszu Rekompensacyjnego,

i) dotacji na finansowanie odtwarzania zasobów ryb w polskich obszarach morskich,

j) kontraktów wojewódzkich;

11) opiniowanie projektów stawek dotacji i opłat w zakresie rolnictwa;

12) prowadzenie spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

13) przygotowywanie stanowisk, opinii, analiz oraz propozycji rozwiązań w zakresie:

a) organizacji rynków poszczególnych produktów rolnych.

b) działalności grup producentów rolnych i ich związków,

c) pomocy krajowej dla rolnictwa,

d) systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

e) problematyki weterynaryjnej, fitosanitarnej, bezpieczeństwa żywności i żywienia, organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz rolnictwa ekologicznego,

f) problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie, melioracji i spółek wodnych, doradztwa rolniczego oraz spraw zabużańskich,

g) działalności samorządu rolniczego (izby rolnicze), związków zawodowych oraz innych organizacji działających na rzecz rolnictwa,

h) sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

i) ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej,

j) instrumentów ekonomiczno-finansowych w zakresie polityki ekologicznej,

k) rybołówstwa,

I) spółdzielczości,

m) specjalnych stref ekonomicznych,

n) odnawialnych źródeł energii,

o) pakietu klimatyczno-energetycznego,

p) handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

14) współpraca z Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w zakresie monitorowania agencji płatniczych.

§ 37.

Departament Prawny

1. Departament Prawny odpowiada za sprawy dotyczące wykonywania obsługi prawnej, w tym obsługi postępowań legislacyjnych oraz zastępstwa procesowego.

2. Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:

1) wykonywanie obsługi prawnej w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;

2) współdziałanie, z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w udzielaniu wyjaśnień i interpretacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa, z zakresu działania Ministra oraz jednostek podległych i nadzorowanych;

3) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw z zakresu właściwości Departamentu Polityki Celnej;

4) opiniowanie opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne projektów decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych;

5) udział w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych:

a) opracowanych w Ministerstwie, w tym tzw. legislacja wewnętrzna (zarządzenia, decyzje Ministra i Dyrektora Generalnego),

b) przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

7) przed skierowaniem projektu aktu prawnego do uzgodnień międzyresortowych – zapewnienie poprawności proponowanych rozwiązań pod względem prawnym i redakcyjnym, co stwierdza swoim podpisem „za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym” dyrektor Departamentu lub jego zastępca;

8) występowanie, na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, do Rządowego Centrum Legislacji o rozpatrzenie projektu aktu prawnego przez Komisję Prawniczą lub o zwolnienie projektu spod obrad Komisji;

9) udział w pracach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;

10) przekazywanie dyrektorowi Biura Ministra, w celu przedstawienia Ministrowi do podpisu lub akceptacji, projektów aktów prawnych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, uzgodnionych i zaakceptowanych, w trybie określonym w przepisach odrębnych;

11) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w sprawach sądowych, w których sądy wskazują Ministra jako organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa w danej sprawie lub pokrzywdzonego w związku z popełnieniem przestępstwa;

12) monitorowanie prac Sejmu i Senatu, w szczególności prac związanych z projektami aktów normatywnych z zakresu właściwości Ministra i sporządzanie półrocznych raportów, zawierających informacje o przebiegu tych prac;

13) prowadzenie spraw związanych z redagowaniem i oddawaniem do druku skompletowanych tekstów Dzienników Urzędowych Ministra Finansów;

14) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie spraw należących do właściwości Ministra;

15) nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

16) analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie spójności z systemem prawa i formalnoprawnej poprawności przepisów z zakresu działania Ministra;

17) uczestnictwo w komisjach przetargowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

18) udział w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, z zakresu zadań Ministra Finansów lub urzędu obsługującego Ministra;

19) prowadzenie rejestrów spraw sądowych, w których stroną jest Minister lub urząd obsługujący Ministra;

20) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zarządzenia Ministra, dotyczącego skarg do sądów administracyjnych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego wniesionych skarg;

21) prowadzenie baz danych dotyczących stanu prac nad projektami aktów prawnych;

22) sporządzanie cyklicznych informacji o stanie prac w zakresie opiniowania aktów prawnych mając na względzie plan pracy Rady Ministrów oraz sporządzanie kwartalnej informacji dotyczącej niewykonanych upoważnień do wydania aktów wykonawczych, z podaniem przyczyn nie-wydania aktu oraz określeniem terminu wykonania upoważnienia;

23) prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Ministra Finansów;

24) prowadzenie rejestrów obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra;

25) prowadzenie zbiorów:

a) rozporządzeń Ministra Finansów oraz rozporządzeń, w których wydaniu współuczestniczył Minister Finansów (wydane wspólnie lub w porozumieniu),

b) obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra,

c) zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego;

d) prowadzenie zbiorów opinii prawnych wytworzonych przez Departament.

§ 38.

Departament Rachunkowości

1. Departament Rachunkowości odpowiada za sprawy dotyczące rachunkowości jednostek gospodarczych, jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej i jednostek sektora finansów publicznych, a także za sprawy dotyczące rewizji finansowej, nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Do zadań Departamentu Rachunkowości należy:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących:

a) zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek prowadzących działalność gospodarczą,

b) zasad rachunkowości w sytuacjach szczególnych: przekształcenie, połączenie, podział, likwidacja, upadłość,

c) szczególnych zasad rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej,

d) zasad rachunkowości i planów kont w sektorze finansów publicznych,

e) usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

f) działalności Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR),

g) wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz organizacji samorządu biegłych rewidentów;

2) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego stosowania prawa w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, w szczególności przez interpretację przepisów, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie prac wdrażających Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do polskiego porządku prawnego;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności w zakresie:

a) gospodarki finansowej jednostek prowadzących działalność gospodarczą – we współpracy z Departamentami: Gospodarki Narodowej, Polityki Regionalnej i Rolnictwa, Unii Europejskiej, Zagranicznym,

b) gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych – we współpracy z Departamentami: Budżetu Państwa, Finansowania Sfery Budżetowej, Reformy Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej, Polityki Regionalnej i Rolnictwa,

c) instytucji finansowych oraz jednostek będących emitentami papierów wartościowych znajdujących się w zorganizowanym systemie obrotu oraz spółek publicznych – we współpracy z Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego,

d) systemu prawa podatkowego – we współpracy z Departamentami: Administracji Podatkowej, Polityki Podatkowej, Podatków Dochodowych, Podatków i Opłat Lokalnych, Podatku od Towarów i Usług, Podatku Akcyzowego i Ekologicznego,

e) prawa gospodarczego i cywilnego – we współpracy z Departamentem Prawnym,

f) metodologii sprawozdawczości statystycznej – we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki;

5) prowadzenie spraw dotyczących biegłych rewidentów i ich samorządu, a w szczególności:

a) wykonywania przez Ministra nadzoru ustawowego nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR),

b) współdziałania z KIBR w opracowaniu norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF),

c) wykonywania zadań związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;

6) prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności:

a) prowadzenie postępowania administracyjnego i administracyjno-sądowego w sprawach dotyczących przyznawania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b) uznawania kwalifikacji uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uzyskanych w państwach Unii Europejskiej,

c) współpraca z Komisją Egzaminacyjną powołaną w celu sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o certyfikaty księgowe,

7) organizacja i koordynacja współpracy na forum Unii Europejskiej, w tym:

a) reprezentowanie Polski w pracach mających na celu wydanie nowych lub nowelizację istniejących dyrektyw dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej,

b) udział w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową, w szczególności Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości oraz Komitetu Regulacyjnego ds. Audytu,

c) przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej materiałów dotyczących spraw związanych z rachunkowością i rewizją finansową niezbędnych do opracowania instrukcji na posiedzenia w szczególności: COREPER, Rady ECOFIN,

d) bieżąca współpraca z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską, oraz innymi państwami członkowskimi w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej;

8) współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, w szczególności z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC), Bankiem Światowym, OECD oraz działającą w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzyrządową Grupą Roboczą Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości (ISAR);

9) realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy zewnętrznych wspierających reformę w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej mającej na celu dostosowanie polskich przepisów do wymagań Unii Europejskiej i standardów międzynarodowych;

10) współpraca z KSR w zakresie standaryzacji i harmonizacji rachunkowości;

11) obsługa administracyjno-techniczna KSR, przygotowanie i realizacja planów budżetowych KSR, koordynacja zadań realizowanych przez KSR oraz przekazywanie uchwalonych przez ten Komitet krajowych standardów rachunkowości i stanowisk Komitetu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów;

12) współpraca z urzędami, instytucjami finansowymi, organizacjami zawodowymi, uczelniami, placówkami naukowymi w zakresie należącym do właściwości Departamentu.

§ 39.

Departament Reformy Finansów Publicznych

1. Departament Reformy Finansów Publicznych odpowiada za usprawnianie systemu finansów publicznych realizując zadania w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego, analizy i oceny ekonomicznej i prawnej funkcjonowania istniejących rozwiązań w zakresie finansów publicznych, inicjowania nowych rozwiązań w zakresie finansów publicznych, koordynacji i ewaluacji zmian w systemie finansów publicznych pod względem ich zgodności z polityką społeczno-gospodarczą Rządu.

2. Do zadań Departamentu Reformy Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z tworzeniem podstawowych regulacji ustrojowych w obrębie finansów publicznych;

2) przygotowanie i wdrożenie metodologii budżetu zadaniowego w sektorze publicznym;

3) monitoring istniejących i nowych rozwiązań w zakresie finansów publicznych generujących skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, w tym analiza aktów prawnych, strategii oraz programów rządowych;

4) opracowywanie informacji o strukturze organizacyjnej, zakresie i formie działalności a także sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych w formie oficjalnych raportów (dokumentów rządowych);

5) udział w pracach międzynarodowych gremiów dotyczących tematyki jakości finansów publicznych, przekazywanie materiałów i informacji dotyczących działań Ministerstwa skierowanych na poprawę jakości finansów publicznych, wymiana doświadczeń oraz pozyskiwanie informacji przydanych do dalszych prac;

6) opiniowanie i ocena strategii społeczno-gospodarczych tworzonych w szczególności przez Rząd;

7) monitorowanie działań związanych z wdrażaniem zmian systemowych w zakresie finansów publicznych;

8) realizacja zagadnień związanych z obsługą projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i przy współudziale Departamentu Informatyki informatycznym wsparciem budżetu zadaniowego;

9) współpraca z przedstawicielami urzędów centralnych, partnerami społecznymi reprezentowanymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz innymi organizacjami, skutkująca podwyższeniem jakości uregulowań w zakresie finansów publicznych.

§ 40.

Departament Rozwoju Rynku Finansowego

1. Departament Rozwoju Rynku Finansowego odpowiada za sprawy wynikające z realizacji zadań nałożonych na ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przepisami ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego, w tym w szczególności za prowadzenie prac w zakresie polityki rozwoju tego rynku, przygotowywanie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania poszczególnych jego sektorów, prowadzenie prac w ramach organów Unii Europejskiej w ww. zakresie, prowadzenie spraw związanych z regulacją i realizacją nadzoru nad instytucjami rynku finansowego podległymi Ministrowi i podmiotami tworzącymi infrastrukturę rynku finansowego, w zakresie w jakim podlegają Ministrowi, oraz podejmowanie działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej w kraju i zmniejszania kosztów potencjalnego kryzysu finansowego.

2. Do zadań Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie prac w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego, w obszarze działu administracji rządowej – instytucje finansowe;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego, w tym jego instytucji i usług w sektorach bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym;

3) dokonywanie analiz stanu, tendencji i perspektyw rozwoju rynku finansowego oraz opracowywanie wniosków w zakresie kształtowania polityki państwa;

4) przygotowywanie założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania rynku finansowego i instytucji finansowych;

5) prowadzenie prac w zakresie przygotowywania i realizacji programów i strategii Unii Europejskiej w obszarze usług finansowych;

6) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przyjmowaniem regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz harmonizacją prawa w zakresie usług finansowych;

7) opracowywanie we współpracy z instytucjami runku finansowego oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego projektów regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rynku bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego oraz rynku emerytalnego w zakresie właściwości Ministra, a także podejmowanie działań zmierzających do jednolitego stosowania przepisów prawa w tym zakresie;

8) reprezentowanie Ministra w organie nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz w innych instytucjach finansowych;

9) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności w ramach Komitetu Stabilności Finansowej, któremu przewodniczy Minister;

10) opracowanie, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego (tzw. krajowego planu awaryjnego), a także, we współpracy w właściwymi komórkami organizacyjnymi, wewnętrznych procedur w tym zakresie;

11) współpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie stabilności finansowej, a także zarządzania w sytuacji transgranicznego kryzysu finansowego w ramach Unii Europejskiej;

12) opracowywanie materiałów i przygotowywanie stanowisk w zakresie usług finansowych dla przedstawicieli Ministra w organach Unii Europejskiej oraz ich komitetach i grupach roboczych, w tym przede wszystkim Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), Komitetu ds. Ekonomicznego i Finansowego (Economic and Financial Committee), Komitetu Usług Finansowych (Financial Services Committee), Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych (European Security Committee), Europejskiego Komitetu Bankowego (European Banking Committee), Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Commitee) oraz Europejskiego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych (European Financial Conglomerates Committee);

13) prowadzenie prac związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Komitetu OECD ds. Rynków Finansowych oraz Komitetu OECD ds. Ubezpieczeń i Prywatnych Emerytur oraz udział w posiedzeniach tych Komitetów;

14) prowadzenie prac, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, w zakresie prac Komitetu „133 Usługi” Rady Unii Europejskiej i Komitetu GATS ds. Handlu Usługami Finansowymi (Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami) oraz udział w posiedzeniach tego Komitetu;

15) współpraca z organizacjami międzynarodowymi (w tym WTO, MFW, Bank Światowy, EBI, EBOiR), z krajowymi i zagranicznymi organami administracji państwowej, organami nadzoru, instytucjami finansowymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego i instytucji finansowych;

16) prowadzenie spraw związanych z umowami, porozumieniami i konwencjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Departamentu;

17) wykonywanie zadań związanych z działalnością Rady Rozwoju Rynku Finansowego;

18) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami w zakresie rozwoju systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, w tym opracowywanie materiałów dla przedstawicieli Ministra w Radzie ds. Systemu Płatniczego;

19) prowadzenie prac dotyczących usług na rynku finansowym, świadczonych przy wykorzystaniu metod elektronicznych (elektroniczne instrumenty płatnicze) oraz przez instytucje płatnicze;

20) przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawie wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na tworzenie oddziałów banków zagranicznych oraz przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce;

21) przygotowywanie stanowiska Ministra w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego;

22) wykonywanie zadań nałożonych na Ministra dotyczących realizacji ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz związanych z funkcjonowaniem tego banku;

23) wykonywanie zadań nałożonych na Ministra z zakresu nadzoru nad działalnością:

a) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

24) wydawanie zezwoleń na prowadzenie giełd towarowych oraz giełd papierów wartościowych, po zaopiniowaniu wniosków o udzielenie tych zezwoleń przez Komisję Nadzoru Finansowego;

25) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa przez Ministra, jako akcjonariusza w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

26) współpraca z Departamentem Gwarancji i Poręczeń w zakresie nadzoru nad działalnością Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

27) udział w pracach dotyczących planowania i wykonania budżetu państwa w zakresie związanym z właściwością Departamentu;

28) koordynacja prac, we współpracy w szczególności z Departamentami: Budżetu Państwa oraz Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przygotowania projektu oraz sprawozdania z wykonania budżetu w części Komisja Nadzoru Finansowego;

29) współpraca z Departamentami: Podatków Dochodowych oraz Podatku od Towarów i Usług w zakresie polityki podatkowej wobec instytucji finansowych;

30) opracowywanie we współpracy z Departamentem Rachunkowości regulacji prawnych na poziomie krajowym i Unii Europejskiej dotyczących rachunkowości instytucji finansowych oraz podejmowanie działań zmierzających do jednolitego ich stosowania;

31) opiniowanie przy udziale Departamentu: Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz Zagranicznego zagadnień dotyczących rynku emerytalnego;

32) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy;

33) prowadzenie działań związanych z zagadnieniami edukacji finansowej w kraju i na forum Unii Europejskiej, w tym opracowywanie projektu stanowiska Rządu oraz udział w pracach grup roboczych.

§ 41.

Departament Służby Celnej

1. Departament Służby Celnej odpowiada za sprawy związane z organizacją, budżetem, rozwojem infrastruktury, analizą potrzeb kadrowych i szkoleniowych, statystyką i promocją Służby Celnej oraz za wykonywanie zadań z zakresu gier i zakładów wzajemnych.

2. Do zadań Departamentu Służby Celnej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i znoszenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich właściwości miejscowej i rzeczowej;

2) nadzór nad strukturą organizacyjną izb celnych i urzędów celnych;

3) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć sporów w zakresie właściwości organów celnych;

4) prowadzenie polityki kadrowej i szkoleniowej w organach celnych;

5) prowadzenie prac związanych ze Strategią działania Służby Celnej;

6) nadzór nad realizacją budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej;

7) prowadzenie kont A i B w zakresie tradycyjnych środków własnych Unii Europejskiej pochodzących z ceł oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

8) nadzór nad dyrektorami izb celnych w zakresie efektywności egzekucji;

9) dokonywanie analiz, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej oraz udostępnianie danych w zakresie zadań Służby Celnej oraz gier i zakładów wzajemnych;

10) opracowywanie założeń i realizacja polityki państwa w zakresie gier i zakładów wzajemnych;

11) nadzór nad izbami skarbowymi w zakresie wydawanych zezwoleń w zakresie gier;

12) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach z zakresu gier i zakładów wzajemnych;

13) organizacja egzaminów i wydawanie świadectw zawodowych w oparciu o przepisy z zakresu gier i zakładów wzajemnych;

14) rejestracja automatów i urządzeń do gier w oparciu o przepisy z zakresu gier i zakładów wzajemnych;

15) koordynowanie i monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków z zakresu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących Służby Celnej;

16) przygotowywanie i monitoring projektów realizowanych ze środków pomocowych na rzecz Służby Celnej;

17) planowanie i koordynacja spraw w zakresie budowy i rozbudowy systemów bezpieczeństwa obiektów jednostek organizacyjnych Służby Celnej;

18) współpraca z dyrektorami izb celnych w zakresie opiniowania spraw dotyczących inwestycji na przejściach granicznych;

19) prowadzenie spraw dotyczących umundurowania funkcjonariuszy celnych oraz związanych z zaopatrzeniem Służby Celnej w druki, pieczęci, emblematy identyfikacyjne i tusz specjalny;

20) koordynacja działań w zakresie zapewnienia warunków BHP w Służbie Celnej;

21) administracyjna obsługa Szefa Służby Celnej i Zastępcy Szefa Służby Celnej;

22) nadzór nad działalnością Centrum Analitycznego Administracji Celnej;

23) nadzór nad działalnością Centralnego Laboratorium Celnego i laboratoriów regionalnych we współpracy z Departamentem Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier;

24) promocja i kształtowanie wizerunku Służby Celnej, a także działalność wydawnicza w tym zakresie, w porozumieniu z Biurem Ministra;

25) prowadzenie spraw z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Służbie Celnej, w tym upowszechnianie jednolitych standardów elektronicznego obiegu informacji i dokumentów oraz elektronicznej komunikacji wewnętrznej w jednostkach Służby Celnej;

26) współpraca z organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, w zakresie właściwości Departamentu, we współpracy z Departamentem Polityki Celnej;

27) planowanie we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki oraz Departamentem Finansów Resortu dochodów budżetowych z podatków od gier i zakładów wzajemnych, ceł oraz sporządzanie opracowań statystycznych i analiz dotyczących realizacji dochodów;

28) planowanie we współpracy z Departamentem Finansów Resortu oraz Biurem Dyrektora Generalnego środków na wynagrodzenia w izbach celnych oraz na uposażenia funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie;

29) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury Służby Celnej oraz koordynacja zadań inwestycyjnych w Służbie Celnej, we współpracy z Departamentem Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier i Departamentem Finansów Resortu.

§ 42.

Departament Unii Europejskiej

1. Departament Unii Europejskiej odpowiada za przygotowywanie procesów decyzyjnych, prowadzenie analiz i przedstawianie propozycji rozwiązań umożliwiających realizację stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie polityki ekonomiczno-finansowej, wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ze współpracy bilateralnej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami kandydującymi lub aspirującymi do członkostwa w tym ugrupowaniu oraz państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Do zadań Departamentu Unii Europejskiej należy w szczególności:

1) przygotowywanie procesów decyzyjnych Kierownictwa w zakresie współpracy Ministerstwa z organami Unii Europejskiej w obszarze polityki ekonomiczno-finansowej;

2) inicjowanie i realizacja zadań wynikających z udziału Ministra lub jego przedstawiciela w pracach Rady Unii Europejskiej ds. Ekonomiczno-Finansowych (ECOFIN), Komitetu ds. Ekonomiczno-Finansowych (EFC) oraz Komitetu Polityki Gospodarczej (EPC);

3) przygotowanie i koordynacja działań związanych z przygotowaniem Ministerstwa do realizacji zadań wynikających z objęcia i sprawowania przez Rzeczypospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku;

4) przygotowywanie udziału Ministra w pracach organów wewnętrznych Rady Ministrów związanych z problematyką integracji europejskiej;

5) koordynacja i monitorowanie realizacji obowiązków nałożonych na Ministra ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515, z późn. zm.);

6) tworzenie i wdrażanie – we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i/lub z krajowym koordynatorem polityki europejskiej – rozwiązań systemowych w zakresie koordynacji udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;

7) inicjowanie i prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem, przeglądem i realizacją perspektyw finansowych Unii Europejskiej, systemem budżetowym Unii Europejskiej oraz implikacjami budżetowymi zmian w strategicznych politykach wspólnotowych, a także analizy w zakresie przepływów finansowych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Unią Europejską;

8) inicjowanie i realizacja działań związanych z pracami nad rocznym budżetem ogólnym Unii Europejskiej oraz pracami Komitetu Budżetowego Rady Unii Europejskiej, a także współpracy Ministerstwa z Dyrekcją ds. Budżetu Komisji Europejskiej;

9) przygotowywanie i koordynacja realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w systemie środków własnych Unii Europejskiej;

10) prowadzenie czynności związanych z realizacją budżetu państwa w zakresie części 84 – Środki własne Unii Europejskiej;

11) inicjowanie i prowadzenie prac analitycznych w zakresie realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach Krajowego Programu Reform oraz finansowego wymiaru poszczególnych polityk wspólnotowych, a także dokonywanie analiz i ocen w zakresie problematyki finansów publicznych wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej;

12) współpraca w przygotowywaniu dokumentów rządowych o charakterze strategicznym, związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz aktów prawnych Unii Europejskiej i krajowych w zakresie organizacji systemu przepływów środków z budżetu Unii Europejskiej i powiązań tego systemu z innymi elementami systemu finansowego państwa;

13) udział w realizacji zadań wynikających z procesu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z obszarem Unii Gospodarczej i Walutowej;

14) inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących dwustronnej współpracy finansowej i gospodarczej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z krajami kandydującymi lub aspirującymi do członkostwa w tym ugrupowaniu oraz z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w tych państwach oraz z ich przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej;

15) prowadzenie i koordynacja współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w zakresie spraw ekonomicznych i finansowych;

16) przygotowanie – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa – stanowiska Ministerstwa do projektów umów międzynarodowych zawieranych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z państwami wymienionymi w pkt 17 oraz do projektów umów zawieranych przez Unię Europejską;

17) współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawach dotyczących powoływania i obsadzania stanowisk radców finansowych w polskich placówkach dyplomatycznych w państwach określonych w pkt 14 oraz w Wydziale do spraw Budżetu i Finansów Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej;

18) współpraca z Departamentem Zagranicznym w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej;

19) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa wiodącymi w zakresie:

a) wykonywania czynności związanych z realizacją bilateralnych umów kredytowych, pożyczkowych w obrocie z zagranicą, zawieranych przez Ministra w imieniu Skarbu Państwa,

b) restrukturyzacji i windykacji należności Skarbu Państwa od Rządów innych krajów z tytułu udzielonych kredytów oraz z innych tytułów, jak również przygotowywania i nadzorowania realizacji umów zawieranych w tym celu,

c) współpracy Ministerstwa z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,

d) wykonywania czynności związanych z realizacją multilateralnych umów kredytowych, pożyczkowych w obrocie z zagranicą, zawieranych przez Ministra w imieniu Skarbu Państwa;

20) inicjowanie, koordynacja, monitorowanie i wspieranie prac prowadzonych w Ministerstwie, związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego przepisów prawa Unii Europejskiej z dziedziny finansów;

21) przygotowywanie wstępnych opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów prawnych przygotowanych w Ministerstwie;

22) monitorowanie prawnych aspektów spraw należących do właściwości Ministra odnoszących się do funkcjonowania jednolitego rynku, w szczególności zagadnień: celnych, podatkowych, usług finansowych oraz przepływu kapitału;

23) opracowywanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, projektów odpowiedzi w sprawach postępowań prowadzonych przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej przez Komisję Europejską;

24) opracowywanie we współpracy z właściwymi komórkami Ministerstwa projektów stanowisk w sprawach będących przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sąd Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Sąd Pierwszej Instancji, w których właściwym jest Minister oraz koordynacja i monitorowanie działań związanych z udziałem Ministerstwa w sprawach będących przedmiotem rozpoznania przez te organy;

25) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Likwidatora Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego;

26) prowadzenie w Ministerstwie współpracy w ramach systemu SOLVIT;

27) planowanie i realizacja polityki dewizowej prowadzonej przez Ministra oraz prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie;

28) przygotowywanie stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych z wyłączeniem umów dotyczących bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub obronności oraz prowadzenie rejestru umów międzynarodowych, których stroną jest Minister;

29) obsługa i aktualizacja Bazy Notyfikacyjnej Krajowych Środków Wykonawczych;

30) przygotowanie procesu wdrażania systemu komputerowego Europejska Wymiana Dokumentów – Polska (EWD-P) w Ministerstwie;

31) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie wykorzystania przez Ministerstwo środków pomocowych Unii Europejskiej w projektach realizowanych z udziałem Ministerstwa;

32) monitorowanie problematyki kontroli finansowej w kontekście ochrony interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Wspólnot Europejskich;

33) przygotowywanie postanowień Ministra w sprawach dot. zbiórek publicznych, z których środki w całości lub części mają być wydatkowane za granicą.

§ 43.

Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

1. Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za koordynację zadań z zakresu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

2. Do zadań Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych należy w szczególności:

1) prowadzenie prac nad ustalaniem zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (w tym opracowywanie projektów aktów prawnych);

2) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej przy opracowywaniu zasad wynagradzania oraz ogólnych kierunków polityki wynagrodzeń;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasad wynagradzania;

4) koordynacja prac w zakresie ustalania limitów zatrudnienia oraz środków na wynagrodzenia;

5) opracowywanie analiz dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń;

6) opracowywanie, na podstawie wniosków właściwych resortów, planów finansowych państwowego funduszu celowego – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

7) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

8) sporządzanie kwartalnych i rocznych analiz kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców;

9) przygotowywanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

10) opracowywanie projektu budżetu państwa oraz przygotowywanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa z zakresu:

a) planów finansowych państwowych funduszy celowych z obszaru zabezpieczenia społecznego,

b) wydatków budżetu państwa w cz. 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w cz. 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

c) zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku;

11) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz niektórych świadczeń w zakresie polityki społecznej;

12) opracowywanie dla celów Programu Konwergencji, w perspektywie kilkuletniej, prognoz wydatków budżetowych na ubezpieczenie społeczne oraz zaopatrzenie emerytalne;

13) opracowywanie analiz i prognoz służących ocenie sytuacji w sferze ubezpieczeń społecznych oraz analiza funkcjonowania poszczególnych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

§ 44.

Departament Wywiadu Skarbowego

1. Departament Wywiadu Skarbowego wykonuje czynności wywiadu skarbowego polegające na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w celu wykonania niektórych zadań kontroli skarbowej.

2. Do zadań Departamentu Wywiadu Skarbowego należy w szczególności:

1) uzyskiwanie informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w sposób jawny i niejawny, w tym w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych, polegających na:

a) obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,

b) przeprowadzaniu kontroli operacyjnej,

c) niejawnym nadzorowaniu wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi;

2) wykonywanie czynności realizacyjnych;

3) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym organom i instytucjom państwowym;

4) przyjmowanie i analiza oświadczeń o stanie majątkowym osób – obowiązanych do ich składania – zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych Ministrowi Finansów, w tym w urzędzie obsługującym tego Ministra, oraz ich udostępnianie uprawnionym organom;

5) przygotowywanie analiz i informacji dla potrzeb własnych, Ministra Finansów i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;

6) sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w urzędach kontroli skarbowej, obejmującego czynności wywiadu skarbowego oraz działania komórek realizacyjnych;

7) prowadzenie centralnej ewidencji operacyjnej i wyodrębnionego archiwum wywiadu skarbowego;

8) prowadzenie naboru kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym i komórkach realizacyjnych oraz procesu szkoleniowego jego pracowników;

9) prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej wywiadu skarbowego i komórek realizacyjnych, polegającej, w szczególności, na prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, obsłudze kasowej w zakresie funduszu operacyjnego, a także obsłudze w zakresie składników majątkowych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Departamentu;

10) obsługa jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej w zakresie rejestrowania pojazdów kontroli skarbowej;

11) współdziałanie z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z innymi organami, a także w zakresie i na zasadach wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, zagranicznych służb finansowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości skarbowej;

12) tworzenie i obsługiwanie baz danych oraz analitycznych systemów informatycznych wspomagających działalność wywiadu skarbowego, we współpracy z Departamentem Informatyki.

§ 45.

Departament Zagraniczny

1. Departament Zagraniczny odpowiada za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz krajami spoza Unii Europejskiej, nie kandydującymi do Unii Europejskiej i nie należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także za działania Ministra Finansów w ramach polskiego systemu Współpracy na Rzecz Rozwoju.

2. Do zadań Departamentu Zagranicznego należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynacja i prowadzenie działań związanych ze współpracą z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (MIF):

a) Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

– Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI),

– Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI),

b) Grupą Banku Światowego:

– Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR),

– Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju (MSR),

– Międzynarodową Korporacją Finansową (MKF),

– Wielostronną Agencją Gwarantowania Inwestycji (WAGI),

c) Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR),

d) Bankiem Rozwoju Rady Europy (BRRE),

e) Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NBI)

– w szczególności wynikającą z członkostwa Polski w tych instytucjach lub zamiarem przystąpienia do nich;

2) prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem, negocjowaniem i zawieraniem przez Ministra w imieniu Skarbu Państwa rządowych umów kredytowych z MIF;

3) koordynacja oficjalnych transferów środków z MIF oraz monitorowanie wykorzystania i przepływów finansowych w ramach kredytów zaciągniętych w MIF;

4) wykonywanie prac związanych z planowaniem budżetowym oraz projekcją obsługi zadłużenia zagranicznego w odniesieniu do MIF;

5) współpraca z Departamentem Długu Publicznego w zakresie obsługi zobowiązań i należności budżetu państwa z tytułu zawartych umów kredytowych z MIF oraz z tytułu członkostwa Polski w tych instytucjach oraz udział w comiesięcznych konferencjach preliminarzowych;

6) obsługa organizacyjna Komitetu Kredytowego powołanego w Ministerstwie w celu wypracowania stanowiska Ministra w zakresie strategii zaciągania zobowiązań w MIF;

7) prowadzenie współpracy z polskimi podmiotami zawierającymi umowy z MIF w zakresie kompetencji Ministra;

8) współpraca z Departamentem Gwarancji i Poręczeń w zakresie zaciągania w MIF kredytów gwarantowanych;

9) przygotowywanie, we współpracy z Departamentami: Długu Publicznego, Budżetu Państwa i Gospodarki Narodowej oraz innymi resortami i instytucjami, w tym Narodowym Bankiem Polskim (NBP), stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie strategii realizowanej przez MIF;

10) prowadzenie działań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających ze sprawowania przez Ministra Finansów funkcji: Gubernatora Polski w EBI i Gubernatora w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) oraz przez Członka Kierownictwa funkcji: wicegubernatora w MFW i wicegubernatora EBOiR, a także przez wyznaczone osoby:

a) funkcji dyrektora reprezentującego Polskę w Radzie Dyrektorów EBI,

b) innych funkcji i stanowisk w strukturach i agendach EBI, członków i ich zastępców w komitetach i strukturach dotyczących działalności EBI oraz poszczególnych programów i instrumentów tworzonych lub współtworzonych przez EBI,

c) funkcji członków Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG),

d) funkcji członka Rady Administracyjnej BRRE,

e) funkcji zastępcy dyrektora wykonawczego oraz doradcy dyrektora wykonawczego MFW,

f) funkcji gubernatora i wicegubernatora WAGI,

g) funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Budżetowego Rady Europy;

11) prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem finansowym w ramach polityki rozwojowej Unii Europejskiej, w tym EBI, EFI i Europejskim Funduszem Rozwoju (EFR);

12) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem polskiego systemu Współpracy na Rzecz Rozwoju w zakresie pozostającym w kompetencji Ministra;

13) współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), organami Unii Europejskiej i innymi organizacjami i krajami, w ramach systemu Współpracy na Rzecz Rozwoju, w zakresie kompetencji Ministra;

14) opiniowanie zawartych oraz projektowanych umów rządowych w zakresie kredytów eksportowych pod kątem możliwości zastosowania elementu pomocowego, we współpracy z Departamentem Gwarancji i Poręczeń;

15) prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji należności Skarbu Państwa od rządów Królestwa Kambodży, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Republiki Kuby, Mongolii, Republiki Mozambiku, Republiki Sudanu i Zjednoczonej Republiki Tanzanii;

16) realizowanie polityki Ministra i prowadzenie działań w zakresie międzynarodowej współpracy finansowej i gospodarczej z państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej, nie kandydują do Unii Europejskiej i nie należą do EOG, w zakresie kompetencji Departamentu;

17) prowadzenie spraw wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) i Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym (MBI), w zakresie kompetencji Ministra;

18) sprawowanie ogólnego nadzoru i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Fundacji „EkoFundusz”, w zakresie kompetencji Ministra;

19) prowadzenie spraw związanych z Międzynarodową Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), w zakresie kompetencji Ministra;

20) merytoryczny nadzór nad działalnością radców finansowych w polskich placówkach dyplomatycznych w krajach wskazanych w punkcie 16 oraz przedstawiciela Ministra przy OECD, a także współudział w procesie obsadzanie tych stanowisk;

21) współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi krajów wskazanych w punkcie 16 oraz z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w tych krajach;

22) współpraca z Departamentem Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;

23) prowadzenie, w zakresie kompetencji Ministra, współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym:

– MFW,

– OECD,

– Światową Organizacją Handlu (WTO),

– Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ),

– Radą Europy;

24) prowadzenie, w zakresie kompetencji Ministra, działań związanych ze wspólnotową polityką handlową, w tym udział w posiedzeniach przygotowawczych dotyczących obrad „Komitetu Art. 133” oraz w pracach dotyczących umów handlowych zawartych przez Polskę z krajami trzecimi, z którymi pozostają nierozstrzygnięte kwestie płatnicze;

25) prowadzenie działań związanych ze współpracą z Inicjatywą Środkowo-Europejską w zakresie kompetencji Ministra;

26) organizacja i merytoryczne przygotowywanie wyjazdów i spotkań Kierownictwa wynikających z zakresu kompetencji Departamentu.

§ 46.

Biuro Administracyjne

1. Biuro Administracyjne odpowiada za sprawy wynikające z zadań Dyrektora Generalnego związane z zapewnieniem funkcjonowania urzędu i warunków jego działania, które realizuje w zakresie gospodarki finansowej oraz prowadzenia rachunkowości Centrali wraz z Głównym Księgowym Centrali Ministerstwa, a także zarządzania nieruchomościami użytkowanymi dla potrzeb Centrali oraz zapewnienia niezbędnych Centrali usług i składników majątkowych, w tym gospodarowania mieniem urzędu – z wyłączeniem usług, sprzętu i infrastruktury informatycznej, wyposażenia specjalistycznego oraz innych urządzeń, obiektów i usług związanych z zakresami zadań pozostałych komórek organizacyjnych urzędu.

2. Do zadań Biura Administracyjnego należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja budżetu Centrali oraz nadzór nad jego wykonaniem, dokonywane przez:

a) opracowanie we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetowych, Centrali Ministerstwa oraz sporządzanie decyzji wprowadzających zmiany do tego planu,

b) sporządzanie analiz z zakresu wykonania dochodów i wykorzystania środków na wydatki budżetowe Centrali,

c) przygotowanie we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi wykazu wydatków do ujęcia w projekcie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach planu finansowego Centrali,

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrali oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi – sporządzanie przelewów, wystawianie czeków;

2) obsługa finansowo-księgowa Centrali, realizowana przez:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w zakresie planu finansowego,

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji księgowej dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

c) sporządzanie okresowych sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

d) prowadzenie rejestru wniosków/umów angażujących środki Centrali,

e) prowadzenie kasy złotówkowej i dewizowej Ministerstwa,

f) naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie w tym zakresie list płac oraz dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, a także wystawianie zaświadczeń pracownikom o wysokości zarobków (Rp-7);

3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Centrali;

4) administrowanie nieruchomościami użytkowanymi dla potrzeb Centrali, realizowane przez:

a) zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków i pomieszczeń,

b) opracowywanie planów inwestycji, remontów i modernizacji,

c) zapewnienie czystości i porządku,

d) zapewnienie komórkom organizacyjnym właściwych warunków lokalowych,

e) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni oraz miejsc parkingowych,

f) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, telefonicznej, sieci służących do dostaw wody, gazu, ogrzewania oraz sieci kanalizacyjnej, a także zapewnienie świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;

5) zapewnienie obsługi oraz dokonywanie rozliczeń w zakresie:

a) transportu,

b) poligrafii,

c) łączności telefonicznej,

d) służbowych wyjazdów zagranicznych delegowanych pracowników;

6) gospodarowanie składnikami majątkowymi Centrali, z zastrzeżeniem ust. 1, w tym:

a) zapewnienie wyposażenia w materiały, meble, sprzęt biurowy i inne urządzenia,

b) prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników, administrowanego przez Biuro i przekazanego z obowiązkiem zwrotu oraz dokonywanie rozliczeń w przypadku wyrządzonych szkód,

c) zapewnienie konserwacji i napraw mebli, sprzętu biurowego i innych urządzeń.

§ 47.

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za sprawy wynikające z zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa w zakresie organizacji Ministerstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wykonywania zadań związanych z audytem wewnętrznym.

2. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją Ministerstwa;

2) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru pracowników do pracy w Ministerstwie;

3) koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz przeprowadzaniem ocen okresowych w Ministerstwie;

4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy lub służby odpowiednio pracowników lub funkcjonariuszy celnych w Ministerstwie;

5) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów/kierowników ośrodków szkoleniowych podległych Ministerstwu, wobec których decyzje podejmuje Minister lub Dyrektor Generalny;

6) opracowywanie projektów decyzji dotyczących powołania, zmiany warunków zatrudnienia oraz odwołania – w odniesieniu do kadry kierowniczej terenowych jednostek organizacyjnych resortu finansów, w stosunku do których decyzje podejmuje Minister, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub Szef Służby Celnej;

7) planowanie i gospodarowanie środkami na wynagrodzenia osobowe, nagrody i premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne;

8) analiza potrzeb szkoleniowych i realizacja procesu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa i jednostek resortu finansów oraz zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel;

9) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością ośrodków szkoleniowych i szkolno-wypoczynkowych podległych Ministerstwu z wyłączeniem gospodarki finansowej;

10) gospodarowanie środkami funduszu socjalnego;

11) przeprowadzanie analiz funkcjonowania Ministerstwa, projektowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie polityki personalnej, zarządzania organizacją, strategii zarządzania;

12) prowadzenie działań w zakresie zarządzania projektami w Ministerstwie, w tym dotyczących standaryzacji procesu przygotowania i prowadzenia projektów;

13) monitorowanie spraw związanych z wdrażaniem w Ministerstwie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

14) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

15) wykonywanie zadań związanych z informowaniem o nieprawidłowościach w Phare;

16) wykonywanie zadań związanych z audytem wewnętrznym;

17) zapewnienie obsługi organizacyjno-biurowej komisji dyscyplinarnej Ministerstwa;

18) prowadzenie spraw w zakresie nadawania orderów i odznaczeń państwowych pracownikom Ministerstwa i jednostek nadzorowanych przez Ministra oraz odznaki honorowej „Za zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 48.

Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych

1. Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych odpowiada za sprawy wynikające z zadań Ministra Finansów, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zwanych dalej „Główną Komisja Orzekającą” i „Resortową komisją orzekającą” – oraz Przewodniczących tych komisji, a także Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach Resortowej komisji orzekającej – zwanych dalej „Głównym Rzecznikiem Dyscypliny” i „rzecznikiem dyscypliny” – realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

2. Do zadań Biura Dyscypliny Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z legislacją i interpretowaniem przepisów prawa w zakresie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

2) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przewodniczących komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej instancji oraz ich zastępców;

3) prowadzenie obsługi prawnej, organizacyjnej i biurowej Głównej Komisji Orzekającej, w tym przygotowywanie rozpraw i posiedzeń tej Komisji;

4) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej oraz wykonywanie czynności w związku z nadzorem administracyjnym nad komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

5) prowadzenie obsługi prawnej, organizacyjnej i biurowej Głównego Rzecznika Dyscypliny, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Głównego Rzecznika oraz przygotowywanie materiałów na rozprawy przed Główną Komisją Orzekającą;

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem rzeczników dyscypliny oraz wykonywanie czynności w związku z nadzorem Głównego Rzecznika nad rzecznikami dyscypliny finansów publicznych;

7) przygotowywanie decyzji Ministra w sprawie wniosków o zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed terminem zatarcia z mocy prawa oraz opinii Głównego Rzecznika o tych wnioskach;

8) obsługa organizacyjno-prawna oraz biurowa Resortowej komisji orzekającej oraz rzecznika dyscypliny właściwego w sprawach tej komisji,

9) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej i zbiorczego sprawozdania z działalności komisji orzekających przedkładanych Prezesowi Rady Ministrów oraz rocznego sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika i zbiorczego sprawozdania z działalności rzeczników dyscypliny, przedkładanego Ministrowi;

10) prowadzenie rejestru prawomocnych orzeczeń o ukaraniu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania o karalność;

11) opracowywanie i rozpowszechnianie „Biuletynu Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych”;

12) sprawowanie we współpracy z Departamentem Prawnym zastępstwa procesowego w sprawach skarg rozpatrywanych przez sądy administracyjne, w których stroną jest Główna Komisja Orzekająca.

§ 49.

Biuro Kontroli Resortowej

1. Biuro Kontroli Resortowej odpowiada za kontrolę działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych oraz nadzorowanych przez Ministra.

2. Do zadań Biura Kontroli Resortowej należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów kontroli we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

2) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa, sprawności działania oraz efektywności gospodarowania przez komórki organizacyjne i jednostki kontrolowane;

3) dokonywanie analiz wyników kontroli, przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych;

4) badanie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej i ich skuteczności w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) przygotowywanie okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;

6) koordynowanie postępowania związanego z ustawowym rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa, w tym prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;

7) współpraca z organami kontroli państwowej;

8) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli zewnętrznej skierowane do Ministerstwa;

9) prowadzenie zbioru protokołów wyników kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych kierowanych do Ministerstwa oraz odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne;

10) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 50.

Biuro Ochrony

1. Biuro Ochrony odpowiada za ochronę informacji, w szczególności w zakresie i na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych. Biuro odpowiada także za zapewnienie ochrony osób i mienia Ministerstwa, zgodnie z przepisami regulującymi ochronę osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. Biuro prowadzi ponadto sprawy wynikające ze współdziałania Ministra Finansów z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie spraw obronnych oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Do zadań Biura Ochrony należy w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania i realizowanie zadań wynikających przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnych Ministerstwa: Krajowej, NATO i Unii Europejskiej oraz Archiwum Akt Niejawnych;

2) zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie ochrony danych osobowych, w tym opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa informacji Ministerstwa;

3) opracowanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz nadzorowanie jej wdrożenia i przestrzegania;

4) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań określonych ustawą o ochronie danych osobowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

5) organizacja wykonywania zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;

6) wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Ministerstwa;

7) nadzór nad realizacją zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych resortu finansów;

8) wykonywanie ochrony osób i mienia Ministerstwa;

9) organizacja ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego;

10) nadzór nad Systemem Kontroli Dostępu w budynku Ministerstwa;

11) koordynacja i zapewnienie funkcjonowania systemów ochronnych w budynku Ministerstwa, w tym konserwacje i remont tych systemów, z wyłączeniem stref bezpieczeństwa i stref ograniczonego dostępu pozostających w wyłącznej dyspozycji komórek organizacyjnych;

12) zarządzanie systemem obiegu dokumentów w Ministerstwie;

13) prowadzenie Kancelarii Głównej i bibliotek, w tym realizacja przesyłek pocztowych i kurierskich;

14) prowadzenie Archiwum Zakładowego;

15) koordynowanie pracy zespołu woźnych, będących pracownikami zatrudnionymi w Ministerstwie na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi;

16) planowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo oraz podległe Ministrowi jednostki organizacyjne;

17) koordynowanie udziału Ministerstwa w ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego krajowych, NATO i Unii Europejskiej;

18) programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych w resorcie finansów.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »