reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

2) w § 21 w ust. 2 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

3) w § 22 w ust. 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

㤠24.

DEPARTAMENT INFORMATYKI

1. Departament Informatyki realizuje, w miarę przyznanych środków, zadania związane z dostarczaniem usług informatycznych Ministerstwu i podległym służbom, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zwane dalej „Centrum”. Departament Informatyki realizuje zadania, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym z Departamentem Finansów Resortu, który wykonuje zadania związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Do zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:

1) opracowywanie krótko i długoterminowych planów zapewnienia usług informatycznych określonych przez komórki organizacyjne;

2) wspieranie działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych poprzez dostarczanie i utrzymywanie, na uzgodnionym z odbiorcą poziomie, specjalistycznych usług informatycznych;

3) zarządzanie poziomem usług informatycznych, rozumiane jako planowanie, kierowanie i kontrolowanie tych usług od strony technicznej i prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej systemów informatycznych;

4) zarządzanie procesem centralizacji i konsolidacji systemów informatycznych w resorcie finansów;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością Centrum;

6) obsługa techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania eksploatowanego w Ministerstwie;

7) zarządzanie składnikami majątkowymi Ministerstwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, z wyłączeniem ewidencji księgowej;

8) prowadzenie prac studialnych nad możliwością wykorzystania nowych technik i narzędzi informatycznych oraz inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych;

9) rozpoznawanie, inwentaryzacja i klasyfikacja potrzeb informatycznych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w zakresie związanym z lokalnymi systemami w Ministerstwie oraz z centralnymi rozwiązaniami informatycznymi w resorcie finansów;

10) opracowywanie standardów informatycznych w zakresie zadań związanych z informatyzacją resortu finansów i zarządzanie nimi;

11) określanie zasad stosowania i wdrażania metodyk:

a) realizacji rozwiązań informatycznych,

b) szacowania kosztów rozwiązań informatycznych,

c) zarządzania w projektach i programach informatycznych;

12) określanie zasad oraz akceptacja projektowanych rozwiązań w zakresie ochrony systemów informatycznych i przetwarzanych w nich informacji w resorcie finansów oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Ochrony;

13) stosowanie i monitorowanie zabezpieczeń danych oraz systemów informatycznych z wyłączeniem zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej, zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa informacji;

14) współpraca z Centrum w zakresie monitorowania przez Centrum zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej;

15) wyznaczanie osób do wykonywania funkcji administratora systemu informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikacji) Ministerstwa, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i Centrum;

16) koordynacja, we współpracy z Departamentem Finansów Resortu, planowania oraz realizacji wydatków informatycznych ujętych w budżecie Ministerstwa i resortu finansów;

17) weryfikowanie i opiniowanie kosztorysów oraz harmonogramów wykonawczych projektów w zakresie zadań informatycznych oraz nadzór nad realizacją tych zadań;

18) planowanie i specyfikowanie zakupów informatycznych w Ministerstwie oraz opiniowanie zakupów informatycznych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w zakresie związanym z centralnymi rozwiązaniami informatycznymi;

19) koordynacja w Ministerstwie zakupów i zamówień publicznych, w tym działań w ramach przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne oraz udział w prowadzeniu tych postępowań, a także przygotowywanie umów i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem w przypadku postępowań, o których wszczęcie wnioskował Departament Informatyki oraz nadzór nad rozliczeniem umów finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Informatyki w zakresie dostaw sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług informatycznych, w tym usług serwisowych oraz szkoleń z zakresu informatyki;

20) okresowe monitorowanie i raportowanie Kierownictwu stanu realizacji projektów w zakresie zadań informatycznych oraz poziomu świadczenia usług informatycznych;

21) organizowanie szkoleń z zakresu eksploatowanych i wdrażanych specjalistycznych rozwiązań informatycznych.”;

5) w § 26 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 8,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektora izby celnej właściwej w zakresie współpracy z odpowiednimi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. UE C 24/1 z 23.01.1998 r., str. 1 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31);”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych właściwych w zakresie realizacji spraw dotyczących udzielania i występowania o pomoc administracyjną w zakresie zadań Służby Celnej;”;

6) w § 31 w ust. 2 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

7) w § 34 w ust. 2 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

8) w § 36 w ust. 2 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

9) w § 40 w ust. 2 dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

10) w § 41 w ust. 2 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b) monitorowanie prowadzenia audytu wewnętrznego w Służbie Celnej;”;

11) w § 42 w ust. 2 dodaje się pkt 34 w brzmieniu:

„34) współpraca z Departamentem Zagranicznym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi, w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości Departamentu.”;

12) w § 45 w ust. 2 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie współpracy międzynarodowej pozostającej w ramach kompetencji Ministra, w tym przekazywanie bieżących informacji dotyczących zmian klimatycznych mających wpływ na pracę tych komórek.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.;

2) pkt 5 lit. b i lit. c, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 26 września 2011 r.

 

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 7, poz. 40, Nr 12, poz. 62 i Nr 13, poz. 73, z 2010 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 9, poz. 37 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 24.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama