| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 6 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 9), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Nr 1 Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 2).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu, który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 12 grudnia 2012 r. (poz. 59)

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA
FINANSÓW
1)

z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu definiowania, koordynowania i nadzorowania realizacji planów strategicznych dotyczących informatyzacji resortu finansów, powołuje się Radę Informatyzacji Resortu, zwaną dalej „Radą”.

§ 2.2) 1. W skład Rady wchodzą członkowie Kierownictwa Ministerstwa Finansów:

1) nadzorujący komórkę organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą do spraw informatyki;

2) nadzorujący funkcjonowanie izb i urzędów celnych;

3) nadzorujący funkcjonowanie izb i urzędów skarbowych;

4) nadzorujący realizację zadań z zakresu podatków bezpośrednich i podatku od towarów i usług;

5) odpowiadający za dysponowanie częścią 19 budżetu państwa.

2. Przewodniczącym Rady jest członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów nadzorujący komórkę organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą do spraw informatyki.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego funkcję pełni Zastępca Przewodniczącego Rady, wybierany każdorazowo przez Przewodniczącego Rady spośród pozostałych członków Rady.

4. Sekretarzem Rady jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej do spraw informatyki, niebędący członkiem Rady.

5. Przewodniczący Rady w uzasadnionych przypadkach może zwracać się do innych członków Kierownictwa Ministerstwa Finansów z wnioskiem o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

§ 3. 1.3) Do zadań Rady należy:

1) określanie kierunków strategicznych oraz priorytetów w zakresie informatyzacji resortu finansów;

2) przyjmowanie rocznych planów działań w zakresie informatyzacji resortu finansów w ramach przyznanego budżetu;

3) powoływanie zespołów projektowych oraz zatwierdzanie założeń projektów informatycznych;

4) nadzorowanie realizacji działań w zakresie informatyzacji resortu finansów, w tym w szczególności nadzorowanie osiągania korzyści przez programy i projekty informatyczne;

5) monitorowanie czynników ryzyka związanych z informatyzacją resortu finansów oraz podejmowanie działań naprawczych;

6) podejmowanie decyzji o przekazaniu do eksploatacji wdrożonych usług informatycznych;

7) rekomendowanie Ministrowi Finansów przeprowadzenia działań związanych z informatyzacją resortu finansów, wymagających jego decyzji;

8) ustalanie zasad obowiązujących przy realizacji działań w zakresie informatyzacji resortu finansów;

9) przedstawianie Ministrowi Finansów, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, informacji o stanie realizacji zadań Rady.

2. Rada może zlecić realizację zadań odpowiednim departamentom/biurom Ministerstwa Finansów lub jednostkom organizacyjnym resortu finansów oraz zespołom zadaniowym powołanym spośród pracowników Ministerstwa Finansów i jednostek organizacyjnych resortu finansów.

3.4) W przypadku projektów, których przewidywany czas realizacji nie przekracza roku i planowane koszty realizacji kształtują się poniżej 1 min złotych, zadania wymienione w ust. 1 pkt 3-6 wykonuje sekretarz Rady.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące.

3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady.

4. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady.

5. Uchwały podejmowane na posiedzeniach Rady podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

6. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez członków Rady w trybie obiegowym, co jednak wymaga ich zatwierdzenia przez wszystkich członków Rady.

§ 5. 1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Wsparcia Projektów Informatycznych Departamentu Informatyki, który pełni rolę Biura Programów i Projektów.

2. Do zadań Biura Programów i Projektów należy:

1) proponowanie do zatwierdzenia przez Radę standardów zarządczych i metodycznych dla wszystkich programów i projektów oraz utrzymywanie tych standardów;

2) agregowanie informacji o statusach programów i projektów oraz raportowanie w tym zakresie;

3) sygnalizowanie odchyleń realizacyjnych i ewentualne wnioskowanie o działania nadzwyczajne ze strony Rady.

3. Dokumenty związane z pracami Rady są przechowywane w Biurze Programów i Projektów.

§ 6. 1. Rozwiązuje się Komitet Sterujący Informatyzacją Resortu powołany Zarządzeniem Ministra Finansów Nr 1 z dnia 18 stycznia 2008 r.

2. Wszystkie czynności podjęte przez Komitet, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, a zadania rozpoczęte i niezakończone przez ten Komitet są kontynuowane przez Radę powołaną niniejszym zarządzeniem.

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów Nr 1 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 1, Nr 3, poz. 19 i Nr 11, poz. 82).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2009 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 1 Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 2), które weszło w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »