Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 59 oraz z 2013 r. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) członkowie Kierownictwa Ministerstwa Finansów sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Strategii Systemu Informacyjnego,

b) Departament Informatyzacji Usług Publicznych,

c) Departament Służby Celnej,

d) Departament Administracji Podatkowej,

e) Departament Kontroli Skarbowej,

f) Departament Polityki Podatkowej,

g) Departament Finansów i Księgowości;

2) Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji.

2. Przewodniczącym Rady jest Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji.

3. W przypadku niepowołania Pełnomocnika Ministra Finansów ds. Informatyzacji funkcję Przewodniczącego Rady pełni członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadań przez Departament Strategii Systemu Informacyjnego.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego funkcję pełni Zastępca Przewodniczącego Rady, wybierany każdorazowo przez Przewodniczącego Rady spośród pozostałych członków Rady.

5. Sekretarzem Rady jest dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego, niebędący członkiem Rady.

6. Przewodniczący Rady, w uzasadnionych przypadkach, może zwracać się do innych członków Kierownictwa Ministerstwa Finansów z wnioskiem o uczestnictwo w posiedzeniach Rady.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6 ,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) ustalanie zasad eksploatacji wdrażanych usług informatycznych;”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada może delegować wykonywanie zadań określonych w ust. 1 pkt 8 na Sekretarza Rady.”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Strategii Systemu Informacyjnego, który pełni rolę Biura Portfela Programów i Projektów.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Biura Portfela Programów i Projektów należy w szczególności:”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumenty związane z pracami Rady są przechowywane w Biurze Portfela Programów i Projektów.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
  • Data wejścia w życie: 2014-08-28
  • Data obowiązywania: 2014-08-28
  • Dokument traci ważność: 2017-05-25

Dzienniki Urzędowe