Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 70
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 40 Ministra Finansów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 34 oraz z 2014 r. poz. 33), w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części XVI. Izba Celna w poz. 10:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9

Wykonywanie kontroli wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz w ramach pomocy wzajemnej między państwami członkowskimi – o wysokim stopniu trudności i złożoności

5

9,5”

 

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19

Wykonywanie kontroli wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz w ramach pomocy wzajemnej między państwami członkowskimi – pozostałe

4

4,2”

 

c) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24

Monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli wykonywanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

3

0,6”

 

2) w części XVIII. Komórki organizacyjne realizujące zadania centralne:

a) poz. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Komórka wiążących informacji WIT, WIP i WIA – Izba Celna w Warszawie

1

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej – o wysokim stopniu trudności i złożoności

6

6,6

 

2

Reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej

6

2,4

 

3

Współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zlecanie im badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji i pochodzenia towarów na potrzeby wydawania wiążących informacji – o wysokim stopniu trudności i złożoności

6

3,2

 

4

Prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – o wysokim stopniu trudności i złożoności

5

32,4

 

5

Współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zlecanie im badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji i pochodzenia towarów na potrzeby wydawania wiążących informacji – pozostałe

5

0,8

 

6

Opiniowanie instrukcji wyjazdowych dla przedstawicieli Polski na sesje Komitetu Systemu Zharmonizowanego na szczeblu Światowej Organizacji Celnej oraz na posiedzenia Komitetu Kodeksu Celnego na poziomie Unii Europejskiej w zakresie właściwości rzeczowej komórki

5

4,8

 

7

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

0,4

 

8

Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do sądów administracyjnych w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej

5

3,2

 

9

Przygotowywanie wniosków o złożenie skargi kasacyjnej wraz ze stanowiskiem merytorycznym albo udzielenie odpowiedzi na skargę kasacyjną w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej

5

1,6

 

10

Prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – pozostałe

4

24,4

 

11

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej – pozostałe

4

6,0

 

12

Obsługa informacji telefonicznej i e-mailowej w zakresie właściwości rzeczowej komórki

3

1,3

 

13

Współpraca z Departamentem Ceł oraz Departamentem Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów w zakresie właściwości rzeczowej komórki

2

1,6

 

14

Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi izby celnej w zakresie wydanych wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu oraz udzielanie wyjaśnień jednostkom organizacyjnym Służby Celnej w tym zakresie

2

2,4

 

15

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

0,4

 

16

Rejestrowanie danych w zakresie wniosków o udzielenie wiążącej informacji taryfowej

1

2,4

 

17

Przekazywanie drogą elektroniczną decyzji WIT do Systemu EBTI-3 w DG TAXUD Komisji Europejskiej

1

1,6

 

18

Gromadzenie i analiza danych statystycznych, związanych z wydanymi wiążącymi informacjami o pochodzeniu, w tym wystawionymi w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, według kryteriów pochodzenia oraz sporządzanie dla potrzeb DG TAXUD Komisji Europejskiej zestawień kwartalnych, zawierających dane dotyczące decyzji WIP wystawionych w Polsce i przekazywanie ich do Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów

1

0,7

 

19

Prowadzenie ewidencji próbek i obsługa magazynu próbek

1

0,1

 

20

Zapewnienie obsługi logistycznej komórki

1

0,1

 

21

Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

22

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,1

 

23

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

24

Prowadzenie kancelarii komórki

1

3,2

 

25

Archiwizowanie dokumentacji

1

0,1”

 

b) po poz. 14 dodaje się poz. 14a w brzmieniu:

„14a. Komórka wiążących informacji WIA – Izba Celna we Wrocławiu

1

Współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zlecanie im badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji wyrobów na potrzeby wydawania wiążących informacji akcyzowych – o wysokim stopniu trudności i złożoności

6

12,0

 

2

Prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej – o wysokim stopniu trudności i złożoności

5

40,0

 

3

Współpraca z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zlecanie im badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji wyrobów na potrzeby wydawania wiążących informacji akcyzowych – pozostałe

5

2,0

 

4

Opiniowanie instrukcji wyjazdowych dla przedstawicieli Polski na sesje Komitetu Systemu Zharmonizowanego na szczeblu Światowej Organizacji Celnej oraz na posiedzenia Komitetu Kodeksu Celnego na poziomie Unii Europejskiej w zakresie właściwości rzeczowej komórki oraz opiniowanie projektów aktów prawnych przekazanych w ramach uzgodnień

5

3,9

 

5

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

2,0

 

6

Prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej – pozostałe

4

30,0

 

7

Obsługa informacji telefonicznej i e-mailowej dla klienta zewnętrznego w zakresie właściwości rzeczowej komórki

3

2,0

 

8

Współpraca z Departamentem Podatku Akcyzowego oraz Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów i innymi komórkami organizacyjnymi Służby Celnej w zakresie właściwości rzeczowej komórki

2

4,0

 

9

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

0,5

 

10

Redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Izby Celnej we Wrocławiu w zakresie właściwości komórki

2

2,0

 

11

Prowadzenie ewidencji próbek i obsługa wysyłki próbek na badania

1

0,1

 

12

Zapewnienie obsługi logistycznej komórki

1

0,1

 

13

Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

14

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,1

 

15

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

16

Prowadzenie kancelarii komórki

1

1,0

 

17

Archiwizowanie dokumentacji

1

0,1”

 

c) w poz. 25 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6

Przygotowywanie założeń analizy ryzyka, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości

5

3,2”

 

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

Dzienniki Urzędowe