| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21 i Nr 5, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2:

uchyla się pkt 6,

dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Departament Matki i Dziecka.",

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;"

3) w § 5 w pkt 2 uchyla się lit. a;

4) w § 5a:

a) w pkt 1:

dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;",

b) w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Narodowego Funduszu Zdrowia."

5) w § 9 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »