reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala

się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2

1. 

Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Prasy i Promocji;

4) Departament Matki i Dziecka;

5) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;

6) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

7) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

1) Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

4. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

Sekretarz

Stanu Jakub Szulc:

1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;

2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Funduszy Europejskich,

c) Departament Prawny;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,

b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

c) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 4

Podsekretarz

Stanu Adam Franczak:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Współpracy Międzynarodowej,

b) Departament Zdrowia Publicznego,

c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Akademii Medycznych, Uniwersytetów Medycznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do codicum oraz Uniwersyte- w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,

b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

c) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

g) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

h) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

i) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

j) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

k) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

I) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

m) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

n) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

o) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

p) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

r) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

s) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

t) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

u) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

w) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

z) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

za) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

zb) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,

ze) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

zd) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

ze) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

§ 5

Podsekretarz

Stanu Marek Haber:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

b) Departament Pielęgniarek i Położnych,

c) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

d) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

f) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

h) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,

i) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

j) Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

k) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie,

I) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6

Podsekretarz

Stanu Marek Twardowski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

c) Departament Polityki Zdrowotnej;

2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

d) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

e) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,

g) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,

h) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 7

1. 

Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisjach sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 8

1. 

W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.

4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 9

1. 

Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.

2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;

2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;

3) Podsekretarza Stanu Adama Franczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz Stanu Marek Twardowski,

b) Departament Zdrowia Publicznego – Podsekretarz Stanu Marek Haber,

c) Departament Współpracy Międzynarodowej, a także w pozostałym zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia Wojciech Kutyła.

4) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 10

Traci

moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 80).

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama