Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 10/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 19 lutego 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego.

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem 1 października 2003 r.:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w lit. a,

4) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. i później:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a,

5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach."

2) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) uchyla się wzory: A0214, A0327, A0328, A0412, Z0014:

b) wzory. A0209, A0210. A0301, A0302, A0303, A0304, A0305, A0306, A0309, A0310, A0319, A0320, A0321, A0322, A0323, A0329, A0403, A0407, A0410, Z0011, B0212, B0300, R0012 i R0030 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

c) wprowadza się:

– po wzorze A0213 wzory: A0215, A0216, A0217, A0218,

– po wzorze A0330 wzory: A0331, A0332, A0333, A0334, A0335, A0336, A0337,

– po wzorze A0411 wzory. A0413, A0414, A0415 i A0416

w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 15 do uchwały wzór SRZSB otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 16 do uchwały wzory SN17P i SN18P otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 17 do uchwały wzór SB300 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. J. Stopyra

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 1)

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 1)

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 1)

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 10 2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 1)

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 10/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 1)

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6 do uchwały nr 10/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 lutego 2004 r. (poz. 1)

Wyświetl załącznik

Dzienniki Urzędowe