Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 lipca 2003 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063. z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Banki i oddziały banków zagranicznych w Polsce, zwane dalej „bankami", przekazują do Narodowego Banku Polskiego. zwanego dalej „NBP", dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

§ 2.

1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane według stanu na koniec:

1) każdego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, B0701, B0702, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku, oraz danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku",

c) załączniku nr 6 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, R0026, R0027 i R0028,

b) w załączniku nr 3 do uchwały,

c) w załączniku nr 10 do uchwały,

4) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały.

2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015 w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy kwartalne w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały

§ 3.

Banki posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziału za granicą według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały z wyjątkiem danych na wzorach: B0701, B0702, U0101, U0102, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku",

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: EBC11, EBC12, EBC13, EBC14. EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015, oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4.

Banki, będące jednostkami dominującymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535), przekazują dane według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca kończącego l półrocze oraz ostatniego dnia miesiąca kończącego rok w zakresie określonym w załącznikach nr 15 i 16 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 5.

Banki, które wykonują czynności obrotu dewizowego i związane z nim rozliczenia, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6.

Banki, wymienione w pkt 1 – 11 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7.

Banki, wymienione w pkt 1 – 10 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8.

Banki wymienione w pkt 1, 3 – 18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 9.

Banki, wymienione w pkt 1 – 16 i 19 – 21 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 10.

Banki, wymienione w pkt 1 – 11 oraz 22 – 24 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały.

§ 11.

Banki, wymienione w pkt 1 – 11 i 14 – 16 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały.

§ 12.

Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.

§ 13.

1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane. o których mowa w § 12, w następujący sposób:

1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b,

2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2 i § 5.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują również dane w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.

§ 14.

Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 – 7 oraz 9, 12, 13 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15.

1. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

1) w załączniku nr 6 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

2) w załącznikach nr 2 – 4 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

3) w załączniku nr 10 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

2. Banki, wskazane w § 5, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

3. Banki, wskazane w § 6, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 8 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

4. Banki, wskazane w § 7, przekazują do Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP dane, o których mowa w załączniku nr 9 do uchwały, do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

5. Banki wskazane w § 8 przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, określone w załączniku nr 13 do uchwały w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 18.

6. Banki, wskazane w § 9, przekazują do Departamentu Statystyki dane, o których mowa w załączniku nr 14 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

7. Banki, wskazane w § 10, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 18 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Dane, o których mowa w załączniku nr 18 do uchwały za miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. przekazywane są – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

9. Banki, wskazane w § 11, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 19 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

10. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują dane, o których mowa w załączniku nr 5 do uchwały, do Departamentu Operacji Krajowych NBP w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

11. Banki, o których mowa w § 12, przekazują dane określone w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca piątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

12. Banki, o których mowa w § 12 przekazują dane określone w załączniku nr 12 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

13. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały, do końca trzeciego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

14. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 12 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 18.

15. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Systemu Płatniczego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 11 do uchwały – do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

16. Banki, o których mowa w §3 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załącznikach nr 2 – 3 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą.

17. Banki, o których mowa w § 4, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa:

1) w załącznikach nr 15 i 17 do uchwały – do końca 60 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą,

2) w załączniku nr 16 do uchwały – do końca 120 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.

18. NBP może, w przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych, żądać od banków wskazanych w § 8 oraz banków, o których mowa w ust. 14, przekazywania:

1) do Departamentu Systemu Finansowego NBP danych określonych w załączniku nr 13 do uchwały,

2) do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP danych, o których mowa w załączniku nr 12 do uchwały,

w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.

§ 16.

Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2 – 4 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§ 17.

1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym bądź optycznym,

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6 – 8, 10 i 15 – 19 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załącznikach nr 9, 11 i 14 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym bądź w formie papierowej,

6) załączniku nr 12 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym jako zestawienie obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 15 ust. 14,

7) załączniku nr 13 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy wyznaczone w § 15 ust. 5.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.

§ 18.

1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób je sporządzających oraz zatwierdzone podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Dane przekazywane na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 – 14, 18 i 19 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

3. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 19.

1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z rejestru:

1) określić odmienny niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale,

2) ograniczyć zakres danych przekazywanych do NBP, określonych w uchwale.

2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594),

4) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w pkt. 3,

5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków, tzn. do dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby banku przejmującego, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

§ 20.

Przepisy uchwały stosuje się również do banków, których działalność została zawieszona lub którym zostało uchylone zezwolenie na utworzenie banku.

§ 21.

Traci moc uchwała nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9, Nr 8, poz. 25, Nr 13, poz. 34, z 2003 r. Nr 9, poz. 11 i Nr 13, poz. 20).

§ 22.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [LISTA BANKÓW przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9, 13, 14, 18 i 19 do uchwały]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

LISTA BANKÓW
przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9, 13, 14, 18 i 19 do uchwały

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ BANKI NA NOOENIKU MAGNETYCZNYM, OPTYCZNYM LUB ZA POOEREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik nr 2 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ BANKI NA NOOENIKU MAGNETYCZNYM, OPTYCZNYM LUB ZA POOEREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU]

Załącznik nr 3 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.]

Załącznik nr 4 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [INFORMACJA DO PRZEKAZANYCH DO NBP STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU]

Załącznik nr 5 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

INFORMACJA DO PRZEKAZANYCH DO NBP STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [DANE o wybranych składnikach aktywów banku]

Załącznik nr 6 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DANE
o wybranych składnikach aktywów banku

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [DANE o wybranych należnościach zagranicznych banku od nierezydentów]

Załącznik nr 7 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DANE
o wybranych należnościach zagranicznych banku od nierezydentów

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [DANE o oprocentowaniu kredytów w złotych]

Załącznik nr 8 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DANE
o oprocentowaniu kredytów w złotych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [DANE o przedmiotach gospodarczych, które nie posiadają zdolności kredytowej]

Załącznik nr 9 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DANE
o przedmiotach gospodarczych, które nie posiadają zdolności kredytowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [DANE o liczbie prowadzonych rachunków]

Załącznik nr 10 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DANE
o liczbie prowadzonych rachunków

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [OSZUSTWA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZEPROWADZANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW]

Załącznik nr 11 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

OSZUSTWA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH PRZEPROWADZANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [POZYCJA WALUTOWA, RYZYKO WALUTOWE]

Załącznik nr 12 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

POZYCJA WALUTOWA, RYZYKO WALUTOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [DSF1 FORWARD WALUTOWY- operacje z nierezydentami]

Załącznik nr 13 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DSF1 FORWARD WALUTOWY- operacje z nierezydentami

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE DŁUZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU KRAJOWYM]

Załącznik nr 14 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE DŁUZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU KRAJOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [SKONSOLIDOWANE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE]

Załącznik nr 15 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

SKONSOLIDOWANE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU BANKU]

Załącznik nr 16 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU BANKU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU WRAZ Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI JEST ZNACZĄCE ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO]

Załącznik nr 17 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU WRAZ Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI JEST ZNACZĄCE ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [DANE służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w złotych]

Załącznik nr 18 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

DANE
służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w złotych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [Dane o stanie lokat w złotych przyjętych i złożonych w innych bankach według terminu zapadalności i stanu]

Załącznik nr 19 do uchwały nr 23/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lipca 2003 r.
(poz. 26)

Dane o stanie lokat w złotych przyjętych i złożonych w innych bankach według terminu zapadalności i stanu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-09-29
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-03-31
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe