Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 55/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 2 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banki Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 5, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku, oraz danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,

c) załączniku nr 6 do uchwały,

d) załączniku nr 20 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,

e) załączniku nr 21 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, R0026, R0027 i R0028,

b) w załączniku nr 3 do uchwały,

c) w załączniku nr 10 do uchwały,

d) w załączniku nr 20 do uchwały,

e) w załączniku nr 21 do uchwały,”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Banki krajowe posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziału za granicą według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: U0101, U0102, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014 i TR015 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,

c) załączniku nr 20 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702,

d) załączniku nr 21 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach: EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC16, EBC17, EBC21, EBC22, EBC23, EBC31, EBC32, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013,TR014 i TR015,

b) w załączniku nr 3 do uchwały,

c) w załączniku nr 20 do uchwały,

d) w załączniku nr 21 do uchwały.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Banki, wymienione w pkt 1 – 11,13 – 16 oraz 18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia kwartału w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20 i 21 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.”;

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 12, w następujący sposób:

1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i d oraz pkt 3 lit. a.

2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2 i § 5.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 – 7 oraz 9, 12, 13, 19, 20 i 21 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

7) w § 15:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Banki, wskazane w § 11, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 19 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.”,

b) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Banki, o których mowa w § 3 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane. o których mowa:

a) w załącznikach nr 2 – 3 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą,

b) w załączniku nr 20 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą.”,

c) po ust. 18 dodaje się ust. 19 – 22 w brzmieniu:

„19. Banki, o których mowa w § 12 przekazują dane określone w załącznikach nr 20 i 21 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

20. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały, do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

21. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 20 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

22. Banki, o których mowa w § 1 i 3, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Systemu Finansowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.”;

8) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) załącznikach nr 3, 4 i 21 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,”

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) załącznikach nr 6 – 8, 10 i 15 – 20 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym,”;

9) w załączniku nr 1 do uchwały:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Bank BPH S. A.”,

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17. PTF Bank S. A.”;

10) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) uchyla się wzory: A0330, B0300, B0701, B0702,

b) wzory: EBC11, EBC41, EBC43, ID002 i ID003 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

c) po wzorze ID003 wprowadza się wzór ID004 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 3 do uchwały uchyla się wzór nr 6 – B3700 – „Raport dla sprawozdań B03 i B07”;

12) w załączniku nr 4 do uchwały wzór nr 3 – „Raport – dane B.S. wyeksportowane do NBP” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 7 do uchwały wzory W-1 i W-2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 9 do uchwały uchyla się wzory: Z-2. Z-3 i Z-4;

16) załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

17) dodaje się załączniki nr 20 – 21 do uchwały w brzmieniu określonym w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8 do uchwały nr 55/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 38)

Wyświetl załącznik

Dzienniki Urzędowe