Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 34/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 5 grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 10) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Banki, wymienione w pkt 1–11, 14, 19 oraz 21–27 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, wymieniony w pkt 21 załącznika nr 1 do uchwały, przekazuje dane w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały, po raz pierwszy za lipiec 2007 r.”.

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Dzienniki Urzędowe