Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 20/2007

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 14 czerwca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25. poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się. co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2004 r Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany.

1) w § 2 w ust 1 uchyla się pkt 4:

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1 Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu, z zastrzeżeniem ust. 2, na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku w zakresie określonym w załączniku nr 22 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

2. Banki przekazują dane w zakresie określonym we wzorze FIN025 w załączniku nr 22 do uchwały za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy.

3. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu, na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku w zakresie określonym w załączniku nr 23 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

4. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: kwartału lub roku w zakresie określonym w załącznikach nr 22 i 23 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Banki krajowe posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 2a ust. 1, 2 i 3.”;

4) w § 4 uchyla się pkt 1;

5) uchyla się § 11;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5–7, 10, 11 oraz 20–23 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.”;

7) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, d i pkt 3 lit. a oraz § 2a ust. 1, 2 i 3.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2–7, 9, 13 oraz 20–23 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

9) w §15:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Banki, wskazane w § 8, przekazują do Departamentu Operacji Krajowych NBP dane, określone w załączniku nr 13 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 18.”,

b) uchyla się ust. 9,

c) dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11 a. Banki, o których mowa w § 12, przekazują dane określone w załącznikach nr 22 i 23 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca siódmego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.”,

d) uchyla się ust. 12, 13 i 14,

e) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Banki, o których mowa w § 4, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 17 do uchwały, do końca 60 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.”,

f) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. NBP może, w przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych, żądać od banków, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazania:

1) do Departamentu Operacji Krajowych NBP danych określonych w załączniku nr 13 do uchwały;

2) do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP danych określonych we wzorze FIN025 w załączniku nr 22 do uchwały,

w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.”,

g) ust. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Banki, o których mowa w § 1 i § 3, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały – do końca dwudziestego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.”,

h) dodaje się ust. 23 w brzmieniu:

„23. Banki, o których mowa w § 1 i § 3a, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane określone w załącznikach nr 22 i 23 do uchwały zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00 lub COR00 zawartych w tych załącznikach.”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2–4 oraz 22 i 23 do uchwały według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.”;

11) w § 17:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) załącznikach nr 6, 7, 10, 17, 18 i 20 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym;”,

– uchyla się pkt 6,

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) załącznikach nr 22 i 23 do uchwały należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej odbywa się na warunkach określanych w umowie zawartej pomiędzy NBP a bankiem przekazującym dane.”;

12) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane przekazywane na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6, 7, 9–11, 13, 14, 18, 22 i 23 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;

13) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) we wzorze B0412 przypis otrzymuje brzmienie:

1 Należy wykazać w kwocie określonej zgodnie z § 18 załącznika nr 21 do uchwały nr 1/2007 KNB.”,

b) we wzorach HA023, HA036, HA037, HA042 i HA043 przypisy otrzymują brzmienie:

*) należy wykazać także kredyty udzielone uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

**) należy wykazać także skupione wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych”,

c) we wzorze HA035 przypisy trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

***) należy wykazać także kredyty udzielone uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

****) należy wykazać także skupione wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych”;

14) uchyla się załączniki nr 12, 15, 16 i 19 do uchwały;

15) w załączniku nr 13 do uchwały oznaczenia „DSF1”, „DSF2” i „DSF3” zastępuje się odpowiednio oznaczeniami „DOK1”, „DOK2” i „DOK3”;

16) w załączniku nr 17 do uchwały we wzorze SB300:

a) skreśla się wiersze N1, N2, E7 i E8 oraz przypisy nr 5, 6, 7 i 8,

b) przypis nr 9 otrzymuje brzmienie:

9) Obliczona przez bank zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe oraz uchwały nr 3/2007 KNB”;

17) w załączniku nr 20 do uchwały:

a) we wzorze B0300:

– skreśla się wiersze N1, N2, E7 i E8 oraz przypisy nr 7, 8, 9 i 10,

– przypis nr 11 otrzymuje brzmienie:

11) Obliczona przez bank zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe oraz uchwały nr 3/2007 KNB”,

b) uchyla się wzory: IRR01, IRR02, IRR03, IRR04, IRR05, IRR06, IRR07 i IRR08;

18) w załączniku nr 21 do uchwały we wzorze B3700 skreśla się wiersze N1 i E7;

19) dodaje się załącznik nr 22 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

20) dodaje się załącznik nr 23 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

21) użyte w uchwale w różnym przypadku wyrazy „Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Statystyki”.

§ 2.

1. Do dnia 31 grudnia 2007 r. banki przekazują dane określone w załączniku nr 22 do uchwały, o której mowa w § 1, w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych, z wyjątkiem danych określonych we wzorach: FIN021, FIN022, FIN023, FIN024 i FIN025 tego załącznika oraz w załączniku nr 23 do tej uchwały, w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych, z wyjątkiem danych określonych we wzorach: CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5, CA 6, CA 7, CA 8 i CA 9 tego załącznika, w terminach:

1) według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. – do dnia 31 października 2007 r.;

2) według stanu na dzień 30 września 2007 r. – do dnia 30 listopada 2007 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2007 r. banki przekazują dane określone w załącznikach nr 22 i 23 do uchwały, o której mowa w § 1, w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w terminach wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Do dnia 31 grudnia 2007 r. banki przekazują dane określone we wzorach: CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5, CA 6, CA 7, CA 8 i CA 9 w załączniku nr 23 do uchwały, o której mowa w § 1, w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych, w terminie 15 dni roboczych po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

4. Banki przekazują dane w zakresie określonym we wzorze FIN025 w załączniku nr 22 do uchwały, o której mowa w § 1, po raz pierwszy za lipiec 2007 r. przy czym:

1) dane za lipiec, sierpień i wrzesień banki przekazują łącznie w terminie do 30 listopada 2007 r.;

2) dane za październik i listopad banki przekazują łącznie z danymi za grudzień w terminie właściwym, zgodnie z § 15 ust. 23, dla danych za grudzień.

5. Banki przekazują dane w zakresie określonym we wzorach FIN021, FIN022, FIN023 i FIN024 w załączniku nr 22 do uchwały, o której mowa w § 1, po raz pierwszy za styczeń 2008 r.

§ 3.

1. Banki przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 15 i 16 do uchwały, o której mowa w § 1, po raz ostatni według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

2. Banki przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 12 i 19 do uchwały, o której mowa w § 1, oraz we wzorach: IRR01, IRR02, IRR03, IRR04, IRR05, IRR06, IRR07 i IRR08 w załączniku nr 20 do tej uchwały po raz ostatni według stanu na dzień 31 marca 2008 r.

3. Do sporządzania i przekazywania przez banki danych w zakresie określonym w załącznikach wskazanych w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r., z wyjątkiem:

1) przepisu § 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

2) przepisów § 1 pkt 1 i 14 w zakresie załącznika nr 12 do uchwały, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2008 r.;

3) przepisów § 1 pkt 5 i 14 w zakresie załącznika nr 19 do uchwały, które wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2008 r.;

4) przepisów § 1 pkt 4 i 14 w zakresie załączników nr 15 i 16 do uchwały oraz pkt 17 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2008 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: w z. J. Pruski

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 18)

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 20/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 18)

Wyświetl załącznik

Dzienniki Urzędowe