reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 2/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 18 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 11 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 9, poz. 16, z 2006 r. Nr 10, poz. 10 i Nr 12, poz. 15, z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 18, z 2008 r. Nr 6, poz. 8 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC24, EBC25, EBC31, EBC32, EBC33, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017,

b) załączniku nr 3 do uchwały,”,

– w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017,”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, SEK01, SEK02, M0002 i M0003 w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy kwartalne w zakresie określonym we wzorach SEK03, SEK04, SEK05 i SEK06 w załączniku nr 2 do uchwały oraz w załączniku nr 11 do uchwały.”;

2) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. 1. Banki, wymienione w pkt 1–11, 13–16, 20 i 25–29 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym we wzorach M0004, M0007 i M0008 w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Banki, wymienione w pkt 1–11, 13–16, 20 i 25–29 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach M0005, M0006, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017 w załączniku nr 2 do uchwały.”;

3) w § 3:

a) w pkt 1 uchyla się lit. a i b,

b) w pkt 2 uchyla się lit. a i b;

4) uchyla się § 5;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazują dane, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym we wzorze RPW1 w załączniku nr 24 do uchwały.”;

6) uchyla się § 9;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Banki, wymienione w pkt 1–11, 14, 18 i 20–25 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym w załączniku nr 18 do uchwały, z zastrzeżeniem ust 2.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 11 i 20–23 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu.”;

9) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2.”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2–6, 9, 13 i 20–23 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

11) w § 15:

a) uchyla się ust. 2,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Banki, określone w § 5a, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 24 do uchwały – do końca dwudziestego dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.”,

c) uchyla się ust. 6,

d) w ust. 16 uchyla się lit. a;

12) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) załącznikach nr 2 i 24 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych w załączniku nr 2 do uchwały,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) załącznikach nr 6, 10, 17, 18 i 20 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,”,

c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych we wzorach PD001, PD002 i PD003, określonych w załączniku nr 5 do uchwały,”,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) załącznikach nr 9 i 11 do uchwały należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,”,

e) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) załączniku nr 21 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej, będącej formą uwierzytelnienia danych zawartych w załączniku nr 20 do uchwały,”;

13) w § 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6, 9–11, 13, 18 i 22–24 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Banki zrzeszające banki spółdzielcze poddają kontroli prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.”;

14) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory A0200, A0201, A0202, A0203, A0205, A0207, A0300, A0301, A0303, A0305, A0309, A0400, A0401, A0402, A0600, A0605, A0607, A0616, A0617, A0619, A0620, A0700, P0101, P0203, P0205, P0300 cz. I, P0300 cz. II, P0400, P0601, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC16, TR011, TR012, TR013 i TR014 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory EBC24, EBC25, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzory D0302, D0303, D0304, A0209, A0210, A0211, A0213, A0215 cz. I, A0215 cz. II, A0216 cz. I, A0216 cz. II, A0217, A0218 cz. I, A0218 cz. II, A0219, A0302, A0304, A0306, A0307, A0308, A0310, A0311, A0315, A0316, A0318, A0319, A0320, A0321, A0322, A0323, A0324, A0326, A0329 cz. I, A0329 cz. II, A0331, A0332, A0333 cz. I, A0333 cz. II, A0334 cz. I, A0334 cz. II, A0335, A0336, A0337 cz. I, A0337 cz. II, A0338, A0339, A0340, A0341, A0343, A0403, A0406, A0407, A0410, A0411, A0413 cz. I, A0413 cz. II, A0414 cz. I, A0414 cz. II, A0415, A0416 cz. I, A0416 cz. II, A0417, A0611, A0614, A0615, A0702, A0703, A0704, A0801, P0210, P0307, P0702, P0901, P0902, AP001, AP002 cz. I, AP002 cz. II, Z0010, Z0011, Z0013, Z0020, Z0021, Z0050, Z0051, Z0052, Z0053, B0212, B0231 (cz. I), B0231 (cz. II), B0232, B0233, B0234, B0501, B0502, B0503, B0504, FA000, FA030, FA031, FA032, FA040, FA050, FA053, FP000, FP030, KA000, KA030, KA040, KA050, KA053, KP000, KP020, HA023, HA035, HA036, HA037, HA042, HA043, HP011, HP012, HD010, U0101, U0102, R0000, R0011, R0012, R0013, R0016, R0017, R0018, R0024, R0025, R0026, R0027, R0028, R0030 cz. I, R0030 cz. II, R0030 cz. III, R0040, R0050, R0060, R0061, R0071, R0072, R0080, R0090 i R0100;

16) w załączniku nr 3 do uchwały:

a) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

b) uchyla się wzory nr 4 i nr 6;

17) w załączniku nr 4 do uchwały wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

18) uchyla się załącznik nr 7 do uchwały;

19) uchyla się załącznik nr 14 do uchwały;

20) w załączniku nr 18 do uchwały:

a) wzory OPN_PLN i OPS_PLN otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzór OPS_EUR, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzory OPN_USD i OPS_WAL;

21) w załączniku nr 22 do uchwały:

a) wzory FIN00 cz. I, FIN00 cz. II, FIN00 cz. III, FIN00 cz. IV, FIN00 cz. V, FIN00 cz. VI, FIN00 cz. VII, FIN00 cz. VIII, FIN00 cz. IX, FIN00 cz. X, FIN00 cz. XI, FIN00 cz. XII, FB cz. I, FB cz. II, FB cz. III, FR cz. I, FR cz. II, FBN001, FBN008_1, FBN009A_2, FBN009C, FBN010A_1, FBN010A_2, FBN010B_3, FBN010B_4 cz. I, FBN010B_4 cz. II, FBN010B_4 cz. III, FBN010C_2, FBN011_1, FBN011_2, FBN011_3, FBN011_4, FBN011_5, FBN014B_2, FBN019_1 cz. I, FBN019_1 cz. II, FBN019_1 cz. III, FBN019_2, FBN019_3 cz. I, FBN019_3 cz. II, FBN019_4 cz. I, FBN019_4 cz. II, FBN019_4 cz. III, FBN019_5 cz. I, FBN019_5 cz. II, FBN019_6, FBN019_7, FBN019_8, FBN020_1, FBN020_2, FBN021_1 cz. I, FBN021_1 cz. II, FBN021_2 cz. I, FBN021_2 cz. II, FBN021_3, FBN021_4, FBN021_5, FBN021_6 cz. I, FBN021_6 cz. II, FBN021_7, FBN021_8 cz. I, FBN021_8 cz. II, FBN021_8 cz. III, FBN021_8 cz. IV, FBN021_8 cz. V, FBN021_8 cz. VI, FBN021_8 cz. VII, FBN021_8 cz. VIII, FBN021_8 cz. IX, FBN021_8 cz. X, FBN022A, FBN023 cz. I, FBN023 cz. II, FBN023 cz. III, FBN023 cz. IV, FBN023 cz. V, FBN025 cz. I, FBN025 cz. II, FBN025 cz. III, FBN025 cz. IV, FBN025 cz. V, FBN025 cz. VI, FBN029B_2 cz. I, FBN029B_2 cz. II, FBN029C_1 cz. I, FBN029C_1 cz. II, FBN029D, FBN029E_2, FRN001G_2, FRN012B cz. I, FRN012B cz. II, FRN013A, FRN013B, FIN002A, FIN002B, FIN004B, FIN005_2, FIN006 cz. I, FIN006 cz. II, FIN010, FIN017 cz. I, FIN017 cz. II, FIN017 cz. III i FIN017 cz. IV otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory FBN001_1, FIN026H, FIN026I, FIN026J i FIN026K, w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzory FBN029C_3 i FIN026A;

22) w załączniku nr 23 do uchwały:

a) wzory: COR00 cz. I, COR00 cz. II, COR00 cz. III, COR00 cz. IV, CR SA 1 cz. III, CR SA 2A cz. II, CR SA 2B cz. II, CR SA 2C cz. II, CR IRB 2A cz. I, CR IRB 2A cz. II, CR IRB 2A cz. III, CR IRB 2B cz. I, CR IRB 2B cz. II, CR IRB 2B cz. III, CR IRB 2C cz. I, CR IRB 2C cz. II, CR IRB 2C cz. III, CR IRB 2D cz. I, CR IRB 2D cz. II, CR IRB 2D cz. III, CR IRB 3 cz. II, MKR SA TDI cz. I, MKR SA TDI cz. II i MKR SA COM otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory OPR STRATY 1 i OPR STRATY 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzór OPR STRATY;

23) dodaje się załącznik nr 24 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Banki, które wykonują czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, na zasadach dotychczasowych, po raz ostatni według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

2. Banki wymienione w pkt 1–16 i 18–20 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, na zasadach dotychczasowych, po raz ostatni według stanu na dzień 31 maja 2010 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 6, pkt 11 lit. c, pkt 12 lit. d, pkt 13, 19 i 20 oraz wzorów: EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC16, EBC24, EBC25, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, TR011, TR012, TR013 i TR014, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016 i M0017, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.;

2) § 1 pkt 4, pkt 8–10, pkt 11 lit. a, pkt 12 lit. b i pkt 18 oraz wzorów: A0605, A0607, A0616, A0617, A0619, A0620, P0203, P0205, P0300 cz. I, P0300 cz. II i P0400, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek

Załącznik 1. [Lista banków przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 2, 9, 13 i 18 do uchwały]

Załączniki do uchwały nr 2/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 18 lutego 2010 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

LISTA BANKÓW
przekazuj
ących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 2, 9, 13 i 18 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. Bank Millennium S.A.

4. ING Bank Śląski S.A.

5. Bank BPH S.A.

6. Bank Zachodni WBK S.A.

7. Kredyt Bank S.A.

8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10. BRE Bank S.A.

11. Raiffeisen Bank Polska S.A.

12. WestLB Bank Polska S.A.

13. RBS Bank (Polska) S.A.

14. Bank Ochrony Środowiska S.A.

15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

16. Deutsche Bank Polska S.A.

17. Santander Consumer Bank S.A.

18. AIG Bank Polska S.A.

19. Rabobank Polska S.A.

20. Bank Gospodarstwa Krajowego

21. BRE Bank Hipoteczny S.A.

22. Krakowski Bank Spółdzielczy

23. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

24. LUKAS Bank S.A.

25. FORTIS BANK POLSKA S.A.

26. Bank DnB NORD Polska S.A.

27. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce

28. HSBC Bank Polska S.A.

29. NORDEA BANK POLSKA S.A.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Objaśnienia do formularza RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, to należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama