| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 11/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 10);

2) uchwałą nr 10/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 6).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr 11/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 10), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r”;

2) § 2 uchwały nr 10/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 6), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r.”.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [Uchwała Nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 lipca 2015 r. (poz. 12)

UCHWAŁA NR 56/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 17 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych, zwanych dalej „kontrahentami”, w przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, operacjach otwartego rynku, zwanych dalej „operacjami”.

§ 2. Operacje podstawowe przeprowadzane są z kontrahentami, którzy:

1)1) posiadają rachunek bieżący w NBP prowadzony w systemie SORBNET2 oraz

2)2) są:

a) uczestnikami systemu SKARBNET4, w przypadku gdy przedmiotem operacji są papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP, prowadzonych w tym systemie lub

b) bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „KDPW”, w przypadku gdy przedmiotem operacji są papiery wartościowe zdeponowane w KDPW.

3) (uchylony).3)

§ 3. 1. Operacje dostrajające przeprowadzane są z kontrahentami, którzy spełniają warunki określone w § 2 i pełnią funkcję Dealera Rynku Pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kryteria wyboru przez NBP Dealerów Rynku Pieniężnego określa załącznik do uchwały.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd NBP może wyrazić zgodę na przeprowadzanie operacji dostrajających z kontrahentami niebędącymi Dealerami Rynku Pieniężnego.

4. W przypadku operacji dostrajających, przeprowadzanych w trybie przetargowym, NBP informuje banki o doborze kontrahentów w komunikacie dotyczącym przetargu.

§ 4. 1. Zarząd NBP ustala kontrahentów uczestniczących w operacjach strukturalnych i określa warunki przeprowadzania tych operacji na podstawie propozycji przedstawianych przez Departament Operacji Krajowych.

2. Wybór kontrahentów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest spośród kontrahentów spełniających warunki określone w § 2 i uzależniony od sytuacji płynnościowej w sektorze bankowym oraz sytuacji płynnościowej kontrahenta.

§ 5. W przypadku braku możliwości rozliczenia wszystkich przyjętych ofert danego kontrahenta w ramach operacji, z przyczyn leżących po stronie kontrahenta, NBP może zawiesić uczestnictwo tego kontrahenta w kolejnych operacjach.

§ 6. Traci moc uchwała nr 67/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (zmieniona uchwałą nr 48/2008).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 11/2013 Zarządu NBP z dnia 24 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 10), która weszła w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 10/2015 Zarządu NBP z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 6), która weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr 10/2015 Zarządu NBP z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 6), która weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 października 2010 r.

Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego

Wybór przez NBP kontrahentów pełniących w danym roku kalendarzowym funkcję Dealera Rynku Pieniężnego następuje spośród kandydatów, którzy zadeklarowali w poprzednim roku chęć wykonywania takiej funkcji i zostali poddani ocenie według następujących kryteriów kwalifikacyjnych Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD):

I kryterium IAD – potencjał rozliczeniowy kandydata, mierzony wielkością obrotów na rachunku bieżącym w złotych prowadzonym w Departamencie Systemu Płatniczego NBP, z wyłączeniem rozliczeń przeprowadzanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

II kryterium IAD – potencjał ofertowy kandydata, mierzony stanem bonów skarbowych i obligacji skarbowych oraz bonów pieniężnych NBP w portfelu własnym.

III kryterium IAD – aktywność kandydata na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, mierzona wielkością depozytów złotowych z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie, złożonych i przyjętych od innych banków działających w Polsce.

IV kryterium IAD – aktywność kandydata na rynku operacji warunkowych, mierzona wartością transakcji repo, reverse repo, buy/sell/back i sell/buy/back w złotych, których zabezpieczenie stanowią bony skarbowe i obligacje skarbowe oraz bony pieniężne NBP.

V kryterium IAD – aktywność kandydata na rynku fx swap, mierzona wartością transakcji zawartych z udziałem złotego, z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie.

VI kryterium IAD – aktywność kandydata na rynku instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej FRA i IRS, mierzona wartością transakcji nominowanych w złotych, z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie.

VII kryterium IAD – aktywność kandydata na rynku instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej OIS, mierzona wartością transakcji z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie, dla których stawką referencyjną jest stopa POLONIA.

O zasadach punktacji banki kandydujące informowane są przez NBP w momencie ogłaszania konkursu na pełnienie funkcji Dealera Rynku Pieniężnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego otrzymują punkty w ramach każdego z wyżej wymienionych kryteriów, odzwierciedlające aktywność bądź potencjał kandydata na tle pozostałych kandydatów.

NBP tworzy ranking banków kandydujących w oparciu o łączną liczbę punktów uzyskanych przez nie w okresie podlegającym ocenie, w ramach poszczególnych kryteriów, i na tej podstawie dokonuje wyboru grupy banków Dealerów Rynku Pieniężnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »