reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 86 Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustalenia zakresów czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Do zakresu czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej „Ministerstwem” należy przygotowywanie stanowiska Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach wymienionych w § 3–5a oraz nadzór i monitorowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie przygotowywania i realizacji tego stanowiska.

2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Podsekretarze Stanu są uprawnieni do podpisywania pism, z wyłączeniem pism, które na mocy odrębnych przepisów, są przewidziane wyłącznie do podpisu Ministra.

3. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki wykonuje Podsekretarz Stanu – Teresa Warchałowska, która jest upoważniona do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do właściwości Ministra.”;

3) uchyla się § 2;

4) w § 3 uchyla się ust. 5;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski

1. Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

1) ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z wdrożeniem sieci obszarów Natura 2000;

2) ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

3) ustawy – Prawo wodne.

2. Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad parkami narodowymi.

3. W imieniu Ministra współpracuje z wojewodami w zakresie działalności parków krajobrazowych.

4. W imieniu Ministra prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń pozyskiwanie roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na czynności zabronione w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną.

5. W imieniu Ministra nadzoruje kontrakty regionalne w części gospodarka wodna.

6. Współpracuje merytorycznie z wojewódzkimi konserwatorami przyrody.

7. Współpracuje z Państwową Radą Ochrony Przyrody oraz Komisją do spraw GMO.

8. Współpracuje z Krajową Radą Gospodarki Wodnej.

9. Nadzoruje:

1) Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej;

2) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

3) Biuro Gospodarki Wodnej.

10. Koordynuje prace związane z Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, oraz prace związane z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także innych programów związanych ze sferą rolnictwa, ochrony przyrody i bezpieczeństwa biologicznego.

11. Uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

12. Koordynuje prace związane z projektami w ramach funduszu LIFE.

13. Kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem Rozwoju w zakresie działu administracji rządowej – gospodarka wodna.

14. Koordynuje projekt PHARE w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

15. Pełni funkcję Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej we Wspólnej Organizacji „Interoceanmetal” oraz przewodniczy delegacji polskiej na sesjach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

16. Pełni funkcję Pełnomocnika Ministra do spraw Wód Granicznych.

17. Koordynuje sprawy związane z edukacją ekologiczną i komunikacją społeczną.”;

6) § 6–10 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Podsekretarze Stanu są upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Ministra, zgodnie z zakresem swojego działania, z wyłączeniem decyzji dotyczących reprywatyzacji tartaków.

§ 7. W sprawach terminowych Podsekretarze Stanu są obowiązani do podpisywania, w imieniu Ministra, pism zawierających stanowisko Ministra do projektów aktów normatywnych i innych materiałów, w szczególności kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów.

§ 8. Podsekretarze Stanu, wykonując powierzone zadania, współdziałają z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra.

§ 9. Podsekretarze Stanu są obowiązani do wykonywania zadań niewymienionych w § 3–5a, na bezpośrednie polecenie Ministra.

§ 10. Podsekretarze Stanu podejmują, w imieniu Ministra, decyzje niewymienione w § 6, na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama