reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 86 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska należy przygotowywanie stanowiska Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach wymienionych w § 2–5, oraz nadzór i monitorowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „Ministerstwem”, w zakresie przygotowywania i realizacji tego stanowiska.

2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są uprawnieni do podpisywania pism, z zastrzeżeniem pism, które, na mocy odrębnych przepisów, przewidziane są wyłącznie do podpisu Ministra.

3. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki wykonuje Sekretarz Stanu, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do właściwości Ministra.

§ 2

SEKRETARZ STANU – ANDRZEJ MIZGAJSKI

1. Pełni funkcję stałego zastępcy Ministra, we wszystkich sprawach, podczas jego nieobecności.

2. W imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ramach współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem.

3. W imieniu Ministra uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów oraz koordynuje działania w zakresie współpracy i udziału członków Kierownictwa Ministerstwa w pracach tego Komitetu.

4. W imieniu Ministra kieruje pracami związanymi z kształtowaniem polityki przestrzennej państwa oraz sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z gospodarką i planowaniem przestrzennym, w ramach zakresu działania Ministra.

5. Kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem Rozwoju w zakresie działu administracji rządowej środowisko.

6. Koordynuje prace związane z projektami ochrony środowiska w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

7. W imieniu Ministra nadzoruje kontrakty regionalne w części środowisko.

8. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju.

9. Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

10. Współpracuje z Krajową Komisją do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Komisją do spraw GMO.

11. W imieniu Ministra wykonuje uprawnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz z innych przepisów, w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu resortu.

12. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych (OECD).

13. Sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Minister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot działania.

14. Sprawuje nadzór nad sprawami obronności i bezpieczeństwa w resorcie.

15. W imieniu Ministra prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pozyskiwanie roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na czynności zabronione w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną.

16. Koordynuje prace związane z Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz prace związane z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także innych programów związanych ze sferą rolnictwa, ochrony przyrody i bezpieczeństwa biologicznego.

17. Uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

18. Koordynuje prace związane z projektami w ramach funduszu LIFE i LIFE+.

19. Sprawuje nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa.

20. Nadzoruje sprawy związane z ochroną gleb.

§ 3

PODSEKRETARZ STANU – GŁÓWNY GEOLOG KRAJU
MARIUSZ ORION-JĘDRYSEK

1. Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z:

a) ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,

b) ustawy – Prawo wodne.

2. Współpracuje z innymi organami administracji geologicznej.

3. Współpracuje z Krajową Radą Gospodarki Wodnej, Radą Geologiczną, Główną Geologiczną Komisją Egzaminacyjną oraz Komisjami: Zasobów Kopalin, Dokumentacji Hydrogeologicznych, Dokumentacji Geologiczno Inżynierskich, a także Komisją do Spraw Opracowań Kartograficznych.

4. Nadzoruje: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Biuro Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

5. Pełni funkcję Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej we Wspólnej Organizacji „Interoceanmetal” oraz przewodniczy delegacji polskiej na sesjach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

6. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych, Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki, a także w pracach Międzyresortowego Zespołu dla Nadzorowania Przebiegu Procesu Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

7. Współpracuje z organizacjami samorządów gospodarczych.

8. Kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem Rozwoju w zakresie działu administracji rządowej gospodarka wodna.

9. Koordynuje realizację Programu Rządowego dla terenów poprzemysłowych.

10. Koordynuje sprawy związane z energią ze źródeł odnawialnych.

11. Koordynuje projekt PHARE w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

12. Pełni funkcję Pełnomocnika Ministra do Spraw Wód Granicznych.

13. W imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

14. W imieniu Ministra nadzoruje kontrakty regionalne w części gospodarka wodna.

15. Nadzoruje prowadzenie spraw z zakresu trwale zrównoważonego wykorzystania złóż kopalin.

§ 4

PODSEKRETARZ STANU – AGNIESZKA BOLESTA

1. Koordynuje uczestnictwo Ministra w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, poprzez monitorowanie procesu przygotowania instrukcji na posiedzenia organów pomocniczych Rady dla polskiego przedstawiciela oraz przygotowywanie udziału Ministra w posiedzeniach Rady UE do spraw Środowiska.

2. Uczestniczy w pracach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz koordynuje realizację zobowiązań nałożonych na Ministra przez ten Komitet.

3. Koordynuje prace związane z obowiązkiem raportowania do Komisji Europejskiej na temat stanu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz realizacji postanowień zawartych w Traktacie Akcesyjnym.

4. Koordynuje sprawy związane z bieżącym budżetem UE oraz nową perspektywą finansową UE na lata 2007–2013 i innymi dokumentami programowymi związanymi z wykorzystaniem środków UE na lata 2007–2013.

5. Realizuje zadania Ministra jako Instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności i Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.

6. Koordynuje prace związane z wdrażaniem programów operacyjnych innych resortów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym koordynuje uczestnictwo przedstawicieli Ministra w komitetach sterujących i monitorujących.

7. Prowadzi działania promocyjne i informacyjne w zakresie instrumentów strukturalnych UE na inwestycje w ochronie środowiska.

8. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

9. Nadzoruje działania organizacyjne związane z członkostwem w Unii Europejskiej.

10. Nadzoruje sprawy związane z Sektorowym Programem Operacyjnym – Środowisko.

11. Koordynuje sprawy związane z dokumentami programowymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym również przygotowanymi przez inne resorty.

12. Koordynuje prace związane z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz związane z Norweskim Mechanizmem Finansowym.

§ 5

PODSEKRETARZ STANU – TERESA WARCHAŁOWSKA

1. Bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z:

a) ustawy o odpadach,

b) ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

c) ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

d) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

e) ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami,

f) ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,

g) ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

h) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. W imieniu Ministra sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3. Nadzoruje Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem oraz koordynuje proces szkoleń w resorcie.

4. Nadzoruje Centrum Informacji o Środowisku oraz koordynuje sprawy związane z funkcjonowaniem i rozwojem informatyzacji w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

5. Nadzoruje sprawy związane z emisjami.

6. Nadzoruje sprawy związane ze współpracą ze związkami zawodowymi działającymi w resorcie.

7. Koordynuje współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

8. Uczestniczy w pracach programu „Czyste powietrze dla Europy”.

9. Realizuje zadania Ramowego Programu na Rzecz Środowiska, w zakresie strategii tematycznych:

a) trwale zrównoważonego wykorzystania pestycydów,

b) zapobiegania odpadom i recyklingu,

c) środowiska miejskiego.

10. Współpracuje z Ministrem Gospodarki w przygotowywaniu stanowiska Polski w odniesieniu do projektu rozporządzenia REACH.

§ 6

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Ministra, zgodnie z zakresem swojego działania, z wyjątkiem decyzji dotyczących reprywatyzacji tartaków.

§ 7

W sprawach terminowych Sekretarz Stanu i Podsekretarz Stanu są zobowiązani do podpisywania, w imieniu Ministra, pism zawierających stanowisko Ministra do projektów aktów normatywnych i innych materiałów, w szczególności kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów.

§ 8

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, wykonując powierzone zadania, współdziałają z Dyrektorem Generalnym i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra.

§ 9

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu zobowiązani są do wykonywania innych, nie wymienionych w § 2–5 zadań, na bezpośrednie polecenie Ministra.

§ 10

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podejmują, w imieniu Ministra, decyzje inne niż wymienione w § 6, na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.

§ 11

Traci moc zarządzenie Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama