reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ministerstwu Środowiska nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Ministra oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego, określą w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych strukturę oraz podział zadań wewnątrz podległych sobie komórek, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

3. Wewnętrzny regulamin organizacyjny Gabinetu Politycznego Ministra zatwierdza Minister Środowiska.

§ 3

Wewnętrzne regulaminy organizacyjne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, zachowują moc do czasu wydania nowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. MŚiGIOS Nr 3, poz. 57 i poz. 62).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska
z dnia 19 kwietnia 2006 r. (poz. 84) w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Środowiska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§ 1

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska, zwany dalej „regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „Ministerstwem”, oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

1. Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, zwanymi dalej „komórkami”, kierują dyrektorzy przy pomocy zastępców dyrektorów, o ile regulamin i przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw w komórkach mogą być tworzone:

1) wydziały – w których zatrudnionych jest co najmniej 5 pracowników;

2) zespoły – w których zatrudnionych jest co najmniej 2 pracowników;

3) samodzielne stanowiska pracy – na których zatrudniony jest 1 pracownik.

3. W każdej z komórek tworzy się sekretariat, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej obsługi komórki.

§ 3

1. Do właściwości każdej z komórek należy realizacja zadań Ministra należących do zakresu działania danej komórki, w szczególności:

1) przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz udział w grupach roboczych i radach eksperckich Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej;

2) przygotowywanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Ministra: aktów normatywnych, oświadczeń woli, programów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, ocen i analiz;

3) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów dwustronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji, protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych w zakresie działania komórki;

4) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami;

5) przedkładanie Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;

6) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;

7) współpraca z innymi komórkami, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

8) wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją aktów normatywnych transponujących dyrektywy prawa wspólnotowego w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;

9) wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 3 do regulaminu;

10) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

11) realizacja zadań wynikających ze zobowiązań międzynarodowych;

12) realizacja planu finansowego komórki;

13) przygotowywanie założeń do planu finansowego Ministerstwa;

14) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę;

15) przekazywanie do Departamentu Prawnego informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących ETS i sądu EFTA;

16) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);

17) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Ministra stanowisk w sprawach związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;

18) realizacja obowiązków wynikających z zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji ze strony utworzonej przez Ministra Środowiska, jako organ władzy publicznej, w ramach Biuletynu Informacji Publicznej;

19) przekazywanie do Centrum Informacji o Środowisku wypełnionych kart informacyjnych o dokumentach i innych nośnikach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu;

20) przekazywanie do Biura Budżetu Resortu informacji o przepływach środków pozabudżetowych;

21) uzgadnianie z Departamentem Funduszy Ekologicznych projektów pism i innych dokumentów, w zakresie dotyczącym funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;

22) przekazywanie do Departamentu Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w serwisie internetowym Ministerstwa, odpowiedzialność za ich zawartość i treść ponoszą kierujący komórką przekazującą materiały;

23) zapewnienie aktualizacji informacji związanych z zakresem działania komórki, zamieszonych w serwisie intranetowym i internetowym Ministerstwa;

24) współudział w realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

25) realizacja innych zadań nałożonych przez Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Procedura przygotowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Procedura postępowania z aktami normatywnymi transponującymi dyrektywy prawa wspólnotowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Procedura postępowania z projektami aktów prawnych zawierających przepisy techniczne stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

5. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą Gabinetu Politycznego Ministra, Departamentu Prawnego, Biura Administracyjno-Finansowego, Biura Budżetu Resortu, Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnej.

§ 4

1. Dokumenty sporządzane w komórkach, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, parafują dyrektorzy tych komórek lub ich zastępcy.

2. Dyrektorzy komórek lub ich zastępcy, w zakresie udzielonych im upoważnień, podpisują w imieniu Ministra decyzje administracyjne przez niego wydawane.

3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy komórek lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.

4. Pracownicy Ministerstwa w trakcie wykonywania zadań przestrzegają drogi służbowej, zgodnie z którą:

1) pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec którego odpowiada za całokształt powierzonych mu spraw;

2) pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla ma obowiązek powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

§ 5

1. Realizacji zadań należących do właściwości kilku komórek dokonują wszystkie zainteresowane komórki, każda w zakresie swojej właściwości.

2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje komórka, do której właściwości należy problematyka o wiodącym znaczeniu dla danego zadania.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

4. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz pomiędzy tymi jednostkami rozstrzyga Minister.

§ 6

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra (GPM) należy zapewnienie politycznego i merytorycznego doradztwa związanego z obsługą Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzielonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra, w szczególności:

1) inicjowanie działań politycznych i merytorycznych Ministra;

2) przygotowywanie zgodnej z programem Rządu strategii politycznej i programowej oraz wytycznych dla działań Ministra, a także weryfikacja działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym zakresie;

3) analizowanie wydarzeń i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w aspekcie polityki Rządu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra;

4) współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz gabinetami politycznymi innych ministrów;

5) planowanie i organizowanie konsultacji, doradztwo oraz sporządzanie opinii w zakresie realizacji zadań Ministra;

6) analizowanie i opiniowanie dokumentów przedkładanych do podpisu Ministra;

7) kreowanie i koordynowanie polityki informacyjnej i medialnej Ministra;

8) prowadzenie planu pracy Ministra;

9) nadzór nad korespondencją kierowaną do Ministra;

10) opiniowanie zasadności proponowanych wizyt i spotkań Ministra oraz zgodności treści projektów wystąpień Ministra przygotowywanych przez komórki, z celami politycznymi Rządu.

§ 7

Do zakresu działania Biura Ministra (BM) należy organizowanie prac związanych z działalnością Ministra, jako naczelnego organu administracji rządowej, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie oraz innych pracowników Ministerstwa, a także dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra, prowadzenie zadań Ministra wynikających z powszechnego obowiązku obrony, w szczególności:

1) organizowanie prac związanych z działalnością Ministra, jako naczelnego organu administracji rządowej oraz obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) przekazywanie komórkom dyspozycji wynikających z niepublikowanych aktów prawnych wydawanych przez Radę Ministrów i Komitet Rady Ministrów oraz ich przechowywanie i ewidencjonowanie;

3) przekazywanie kierownictwu resortu oraz komórkom informacji z posiedzeń Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów;

4) obsługa sekretariatów Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz Gabinetu Politycznego Ministra;

5) zapewnienie obsługi posiedzeń kolegium resortu środowiska, oraz monitorowanie realizacji ustaleń przyjętych na tych posiedzeniach;

6) obsługa udziału przedstawiciela Ministra w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

7) obsługa protokolarna Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także pracowników Ministerstwa w związku z ich wizytami zagranicznymi oraz wizytami gości zagranicznych w Ministerstwie;

8) zapewnienie prawidłowości i terminowości korespondencji zagranicznej Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz tłumaczeń podczas spotkań międzynarodowych;

9) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań w sprawach interpelacji, zapytań i wystąpień poselskich, oświadczeń senackich oraz innych petycji;

10) koordynowanie i przygotowanie we współpracy z DP projektów rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej Ministerstwa;

11) koordynacja obiegu dokumentów w Ministerstwie i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej;

12) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa;

13) koordynacja udziału w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej poprzez monitorowanie przygotowań instrukcji dla polskiego przedstawiciela oraz przygotowywanie udziału Ministra w posiedzeniach Rady UE ds. Środowiska;

14) koordynacja realizacji zadań związanych z uczestnictwem Ministra w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz koordynacja realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra przez Komitet Europejski Rady Ministrów;

15) koordynacja obowiązku raportowania do Komisji Europejskiej na temat stanu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz realizacji postanowień zawartych w Traktacie Akcesyjnym;

16) przechowywanie i ewidencjonowanie niepublikowanych dokumentów wydawanych przez Komitet Europejski Rady Ministrów oraz sporządzanie i przekazywanie innym komórkom informacji z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

17) wdrożenie i nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów (EWD-P) w Ministerstwie, jako narzędziem aktywnego i efektywnego udziału w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;

18) obsługa logistyczna wyjazdów zagranicznych Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz pracowników Ministerstwa;

19) współpraca ze związkami zawodowymi;

20) prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw związanych z nadzorem Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem;

21) przechowywanie i udostępnianie okrągłej pieczęci Ministra;

22) opracowywanie założeń polityki personalnej;

23) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, w tym żołnierzy oddelegowanych do pracy w Ministerstwie;

24) projektowanie i realizacja działań w celu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej;

25) sporządzanie opisów stanowisk pracy na podstawie ankiet wypełnianych przez członków korpusu służby cywilnej;

26) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

27) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;

28) organizowanie szkoleń w służbie cywilnej;

29) obsługa techniczna i kancelaryjno-biurowa Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Komisji dyscyplinarnej;

30) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i nagród;

31) bieżące monitorowanie wykorzystania Funduszu Płac Ministerstwa;

32) naliczanie, gromadzenie i administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

33) prowadzenie współpracy z resortem obrony narodowej i właściwymi organami NATO, dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

34) realizacja zadań Ministra związanych z obowiązkową ochroną obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa lub bezpieczeństwa publicznego;

35) koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

36) współudział w pracach związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną;

37) prowadzenie szczegółowego wykazu obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra;

38) zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Środowiska;

39) zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady Ochrony Środowiska;

40) prowadzenie zadań Ministra nieprzyporządkowanych w niniejszym regulaminie innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa.

§ 8

Do zakresu działania Biura Budżetu Resortu (BBR) należy:

1. Realizacja zadań Ministra jako dysponenta głównego części budżetu państwa, w szczególności:

1) Dopracowywanie projektów planu dochodów i wydatków, układu wykonawczego części budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra oraz wykonywanie planu finansowego dysponenta głównego;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Ministrowi oraz opracowywanie budżetowych sprawozdań finansowych, kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;

3) sporządzanie bilansów i analiz finansowych;

4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad wynagradzania w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi;

5) transfer zagranicznych środków kredytowych do budżetu państwa oraz przeprowadzanie procedury zmian w budżecie państwa na rzecz dysponenta budżetu resortu, w celu realizacji programów określonych w kolejnych ustawach budżetowych;

6) prowadzenie obsługi zadłużenia zagranicznego;

7) nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa;

8) przygotowywanie projektów decyzji majątkowych Ministra;

9) realizacja spraw związanych z nadzorem statutowym nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

10) prowadzenie spraw związanych z likwidacją jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

2. Rejestracja przepływów pozabudżetowych środków finansowych będących w zarządzie lub w dyspozycji Ministra.

§ 9

Do zakresu działania Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (DGiKG) należy realizacja zadań Ministra w dziedzinie geologii oraz wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:

1) ustalanie priorytetowych kierunków działań Ministra w poszczególnych dziedzinach geologii;

2) ustalanie głównych kierunków polityki koncesyjnej, analizowanie wniosków koncesyjnych i przygotowywanie decyzji koncesyjnych oraz umów o ustanowienie użytkowania górniczego;

3) zapewnienie prowadzenia oraz finansowania ze środków budżetowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. prac poszukiwawczo-złożowych, kartograficznych, hydrogeologicznych oraz prac dla ochrony środowiska i geologii inżynierskiej;

4) ustalanie opłat, w szczególności eksploatacyjnych, za działalność regulowaną ustawą – Prawo geologiczne i górnicze, wraz z kontrolą prawidłowości ich uiszczania, a także prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją opłat eksploatacyjnych;

5) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu, w tym wynikających z:

a) Międzynarodowej Organizacji Dna Morza,

b) Organizacji Inter-Ocean-Metal;

6) prowadzenie spraw związanych z rozporządzaniem informacją geologiczną;

7) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie polskiej geologii oraz możliwości poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin;

8) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycznego Ministra nad Państwowym Instytutem Geologicznym;

9) nadzór nad realizacją zadań państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej;

10) nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem danych geologicznych dotyczących występowania złóż kopalin i wód podziemnych;

11) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi, w sprawach dotyczących geologii i górnictwa;

12) zapewnienie techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej obsługi Rady Geologicznej, Komisji Zasobów Kopalin, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, Komisji Dokumentacji Geologiczno-lnżynierskich, Komisji Opracowań Kartograficznych oraz Głównej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 10

Do zakresu działania Departamentu Funduszy Ekologicznych (DFE) należy organizowanie i koordynowanie działań Ministra w zakresie wykorzystania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej, w tym z Funduszu Spójności oraz środków pomocowych z innych źródeł z zagranicy, a także realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności:

1) realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej dla Funduszu Spójności;

2) realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”;

3) koordynacja prac związanych z wdrażaniem programów operacyjnych innych resortów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym koordynacja uczestnictwa przedstawicieli Ministra w komitetach sterujących i monitorujących;

4) obsługa merytoryczna Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK);

5) działania promocyjne i informacyjne w zakresie instrumentów strukturalnych UE na inwestycje w ochronie środowiska;

6) koordynacja zadań Ministra w zakresie wykorzystania środków UE dostępnych w ramach Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare;

7) opiniowanie materiałów i pism dotyczących wykorzystania środków pochodzących z UE;

8) realizacja zadań Ministra w zakresie wykorzystania pozostałych środków z budżetu UE oraz w zakresie wykorzystania środków pomocowych z innych źródeł z zagranicy;

9) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu oraz Biurem Budżetu Resortu, spraw związanych z bieżącym budżetem Unii Europejskiej oraz nową perspektywą finansową na lata 2007–2013 w zakresie ochrony środowiska;

10) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

11) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Ministra Środowiska zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

12) merytoryczna ocena wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i pomocowych.

§ 11

Do zakresu działania Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko (DOOŚ) należy inicjowanie, opracowywanie i monitorowanie rozwiązań planistycznych i techniczno-technologicznych, kształtujących i wspomagających ochronę środowiska w Polsce obejmujące instrumenty prawno-reglamentacyjne, kontrolno-interwencyjne oraz prawno-ekonomiczne, w szczególności:

1) opracowywanie zasad lokalizacji inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego, w tym także prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków dotyczących wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg krajowych oraz działalności inwestycyjnej na obszarze polskiego morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także prowadzenia badań naukowych w wyłącznej strefie ekonomicznej;

2) koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ocen oddziaływania na środowisko, a także obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko;

3) realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony powietrza;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek, w szczególności w sprawach dotyczących:

a) ochrony powietrza,

b) ochrony środowiska przed odpadami,

c) ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,

d) gospodarowania wodami,

e) pozwoleń zintegrowanych,

f) ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym,

g) dostępu do informacji o środowisku;

5) przygotowywanie projektów regulacji prawnych, opracowywanie wyjaśnień oraz przygotowywanie interpretacji przepisów w zakresie zadań wymienionych w pkt 3 oraz w zakresie pozwoleń zintegrowanych;

6) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem systemu pozwoleń zintegrowanych oraz koordynacja działań na rzecz wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym rozwoju technik i technologii w zakresie ochrony środowiska;

7) ustalanie standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska oraz zasad ich monitorowania;

8) analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w ramach prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy;

9) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu, w tym wynikających z:

a) Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,

b) Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do powietrza;

10) prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i zadaniami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 12

Do zakresu działania Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie kierunków polityki Ministra w zakresie gospodarki odpadami w szczególności:

1) kreowanie polityki w zakresie gospodarki odpadami;

2) ocena realizacji i aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami;

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

4) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, a także ustawy o odpadach w zakresie planów gospodarki odpadami;

5) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

6) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z wyłączeniem przygotowywania projektów aktów wykonawczych;

7) przygotowywanie projektów regulacji prawnych, opracowywanie wyjaśnień oraz przygotowywanie interpretacji przepisów w zakresie zadań wymienionych w pkt 1.

§ 13

Do zakresu działania Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu (DLOPiK) należy inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie kierunków polityki Ministra w zakresie leśnictwa, łowiectwa i zrównoważonej gospodarki leśnej, projektowanie i realizacja działań w zakresie ochrony przyrody oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w szczególności:

1) opracowywanie, wdrażanie i ocena skuteczności funkcjonowania rozwiązań w zakresie leśnictwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych;

2) podejmowanie działań w kierunku ochrony i gospodarczego wykorzystania lasów, zachowania różnorodności biologicznej i gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz rozwijania pozaprodukcyjnych funkcji lasów;

3) realizacja zadań związanych z ochroną gatunkową;

4) prowadzenie spraw w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych;

5) prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia;

6) monitorowanie stanu zasobów leśnych oraz populacji zwierząt łownych;

7) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu, w tym wynikających z prac prowadzonych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych;

8) nadzór merytoryczny nad działalnością Jednostki Łącznikowej Ministerialnej Konferencji w sprawie Ochrony Lasów w Europie;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu leśnictwa, łowiectwa, ochrony gruntów leśnych oraz w sprawach regulowanych przepisami o ochronie przyrody i o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

10) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycznego Ministra nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Polskim Związkiem Łowieckim, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Biurem Nasiennictwa Leśnego;

11) zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Rady Leśnictwa;

12) gromadzenie oraz przetwarzanie danych dotyczących stanu oraz zmian w ekosystemach;

13) prowadzenie rejestrów zgód i zezwoleń zgodnie z przepisami o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

14) wdrażanie polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, krajowej strategii ochrony przyrody oraz programu ochrony różnorodności biologicznej;

15) prowadzenie spraw z zakresu organizowania i funkcjonowania sieci Natura 2000;

16) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad parkami narodowymi, w tym nad inwestycjami realizowanymi przez parki narodowe;

17) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu, w tym wynikających z:

a) Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,

b) Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem,

c) Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych,

d) Konwencji o różnorodności biologicznej wraz z protokołami,

e) Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

f) Porozumienia o ochronie małych waleni Morza Północnego i Bałtyku,

g) Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie,

h) Europejskiej Konwencji o Ochronie Krajobrazu;

18) zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komisji do Spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

§ 14

Do zakresu działania Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu (DGPŚiZK) należy opracowywanie założeń i kierunków polityki ekologicznej państwa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, ocena realizacji tej polityki, koordynowanie realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną lub sygnatariuszem, a także wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, w szczególności:

1) projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację polityki ekologicznej państwa, a także analiza skuteczności ich funkcjonowania;

2) opiniowanie i uzgadnianie, pod względem zgodności z polityką ekologiczną państwa, projektów, strategii i programów ekologicznych, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, Komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat w tym prowadzenie spraw ocen strategicznych;

3) reprezentowanie Ministra oraz udział w pracach zespołów międzyresortowych do spraw opracowywania ogólnopolskich programów i strategii, w szczególności Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego;

4) opracowywanie zasad i koordynacja współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie rozdziału sektorowych limitów emisji wynikających z globalnych zobowiązań Polski;

5) kształtowanie polityki ekologicznej państwa z uwzględnieniem wymagań nakładanych na Polskę w porozumieniach międzynarodowych;

6) opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów wspomagających realizację zadań ekologicznych (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego rozwoju, świadectwa pochodzenia, zielone certyfikaty);

7) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

8) kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór i koordynacja realizacji zadań z niej wynikających, w tym ekspertyz i prac badawczych finansowanych z różnych źródeł krajowych;

9) prowadzenie rejestru tematów wszystkich ekspertyz oraz prac o charakterze badawczo-rozwojowym wykonanych na zlecenie Ministra, Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub upoważnionych przez nich osób;

10) prowadzenie spraw z zakresu normalizacji i statystyki;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), w tym prowadzenie rejestru krajowego organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS;

12) koordynacja spraw związanych z pomocą publiczną na ochronę środowiska, w tym opiniowanie pod względem zgodności z polityką ekologiczną państwa dokumentów dotyczących pomocy publicznej;

13) koordynacja realizacji zadań dotyczących zintegrowanej polityki produktowej, technologii środowiskowych (ETAP), a także strategii tematycznych dotyczących środowiska miejskiego i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych oraz zmian wzorów produkcji i konsumpcji;

14) prowadzenie spraw z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym realizacji postanowień Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Trwałego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu;

15) prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw z zakresu nadzoru Ministra nad nadzorowanymi jednostkami badawczo-rozwojowymi a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Instytutem Ochrony Środowiska oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w tym spraw związanych z ogłoszeniem i przebiegiem konkursu na stanowisko dyrektora resortowej jednostki badawczo-rozwojowej;

16) kształtowanie i ocena polityki regionalne z uwzględnieniem zasad polityki ekologicznej państwa;

17) udział w kształtowaniu priorytetów współpracy z zagranicą w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra;

18) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu, w tym wynikających z:

a) Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami,

b) Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej wraz z Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

c) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto,

d) Konwencji w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,

e) Konwencji o Rozwoju Zrównoważonym Karpat;

19) prowadzenie sekretariatu Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju;

20) opiniowanie materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE opracowanych przez inne komórki, w szczególności dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi Europejskiemu pod względem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju;

21) koordynowanie zadań Ministra związanych z działalnością Międzyresortowego Zespołu ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych;

22) inicjowanie, wspomaganie i koordynacja działań związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

§ 15

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz umów cywilnoprawnych, a także sporządzanie opinii prawnych w zakresie działania Ministra, w szczególności:

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej (kontrola formalnoprawna);

2) udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie;

3) udział w uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych przygotowywanych w Ministerstwie;

4) koordynowanie opiniowania przez inne komórki projektów aktów normatywnych przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

5) realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w zakresie:

a) koordynowania spraw związanych z notyfikacją aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych,

b) koordynowania, w imieniu Ministra, wykonywania przez komórki zadań w zakresie notyfikowania projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne,

c) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowiska dotyczącego spraw prowadzonych przed ETS,

d) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowiska dotyczącego spraw prowadzonych przed sądem EFTA,

e) prowadzenia bazy zawierającej informacje dotyczące stanu transpozycji dyrektyw Rynku Wewnętrznego (Internal Market Scoreboard) w Ministerstwie;

6) kontrola formalnoprawna projektów umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie, z wyjątkiem umów o korzystanie z informacji geologicznej przygotowywanych w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych;

7) kontrola zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez wojewodów;

8) kontrola formalnoprawna projektów statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;

9) prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków;

10) interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;

11) zapewnienie zastępstwa procesowego Ministra w postępowaniach przed sądami i innymi organami, w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek;

12) ewidencjonowanie:

a) aktów normatywnych wydawanych przez Ministra,

b) aktów kierownictwa wewnętrznego, wydawanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

c) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 16

Do zakresu zadań Departamentu Gospodarki Wodnej (DGW) należy opracowywanie założeń i kierunków polityki Ministra w zakresie gospodarowania wodami oraz realizacja zadań z niej wynikających, w szczególności:

1) kształtowanie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych;

2) utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa, wraz z infrastrukturą techniczną;

3) wykonywanie zadań Ministra, jako reprezentującego Skarb Państwa, w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną;

4) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu budowy, modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych;

5) zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej;

6) nadzorowanie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym obsługa kancelaryjno-biurowa Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

7) zapewnienie funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz współpraca w zakresie funkcjonowania państwowej służby hydrogeologicznej;

8) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej oraz merytorycznego nadzoru nad Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

9) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Biurem Gospodarki Wodnej;

10) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu, w tym wynikających z:

a) umów dwustronnych o gospodarowaniu wodami granicznymi,

b) Umowy o Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem,

c) Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych wraz z protokołami,

d) Porozumienia o Współpracy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych,

e) Konwencji o Zapobieganiu Pustynnieniu;

11) współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu w zakresie realizacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r.;

12) obsługa kancelaryjno-biurowa:

a) Pełnomocnika Ministra do spraw Współpracy na Wodach Granicznych,

b) Krajowej Rady Gospodarki Wodnej,

c) Przewodniczącego Delegacji HELCOM.

§ 17

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Finansowego (BAF) należy zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania Ministerstwa, w szczególności:

1) opracowywanie projektu i układu wykonawczego planu finansowego Ministerstwa w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

2) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3) realizowanie dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

4) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

5) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Ministerstwa w sprzęt biurowy, środki czystości i inne materiały eksploatacyjne, urządzenia techniczne i środki łączności;

6) realizacja zadań w zakresie zakupów, serwisu i napraw sprzętu teleinformatycznego Ministerstwa oraz transportu tego sprzętu na stanowiska pracy;

7) gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa oraz prowadzenie ich ewidencji;

8) współudział w obsłudze narad, konferencji i spotkań;

9) prowadzenie archiwum Ministerstwa.

§ 18

Do zakresu działania Departamentu Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju (DEiPZR) należy podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prezentowanie zasad polityki ekologicznej państwa oraz dokonań w dziedzinie ochrony środowiska wobec mediów, instytucji i organizacji pozarządowych mających wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych, w szczególności:

1) koordynacja realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej;

2) podejmowanie i koordynowanie działań edukacyjno-promocyjnych Ministerstwa oraz informacyjnych w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, w tym działań wynikających z postanowień VI Programu działań na rzecz środowiska UE;

3) prowadzenie spraw związanych z konkursami za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów;

4) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku w kontekście przygotowania i wdrażania polskich uregulowań prawnych oraz polityki europejskiej;

5) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości Departamentu, w tym wynikających z Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska;

6) koordynacja współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;

7) realizacja zadań wynikających z założeń polityki medialnej i informacyjnej określonej przez Kierownictwo Ministerstwa, w tym obsługa Rzecznika Prasowego Ministerstwa;

8) administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa;

9) realizacja zadań w zakresie organizacji i rozwoju teleinformatycznego Ministerstwa;

10) podejmowanie działań, z zakresu projektowania struktury stron internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz aktualizacja struktury tych stron;

11) prowadzenie prac związanych ze szkolnictwem zawodowym w zakresie środowiska i gospodarki wodnej;

12) koordynowanie prac związanych z Biuletynem Informacji Publicznej;

13) zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przewidzianych w budżecie na działalność o charakterze edukacyjno-promocyjnym, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych;

14) nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum Informacji o Środowisku, w tym współkoordynowanie prac związanych z realizacją krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, dotyczących dostępu do informacji o środowisku;

15) prowadzenie biblioteki Ministerstwa;

16) redakcja, organizowanie druku, rozpowszechnianie i prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz jego skorowidza za rok poprzedni.

§ 19

Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKiAW) należy przeprowadzanie kontroli w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra, prowadzenie zadań w zakresie skarg i wniosków, a także prowadzenie audytu wewnętrznego, w szczególności:

1) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Ministra projektów rocznych planów kontroli;

2) organizowanie i przeprowadzanie kontroli, w tym kontroli doraźnych;

3) organizowanie i przeprowadzanie audytu i kontroli zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności ze środków Funduszu Spójności;

4) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych Ministra bądź Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli;

5) opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli wraz z wnioskami z nich wynikającymi;

6) prowadzenie i koordynacja zadań w zakresie skarg i wniosków;

7) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa rocznych planów audytu wewnętrznego;

8) prowadzenie audytu wewnętrznego;

9) opracowywanie rocznych sprawozdań z audytu wewnętrznego wraz z wnioskami z nich wynikającymi;

10) zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej;

11) ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.

§ 20

Do zakresu działania Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych (SWOIN) należy ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie przed nieuprawnionym ujawnieniem, w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji pracowników Ministerstwa dopuszczonych do informacji niejawnych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;

2) szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych;

3) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem Kancelarii Tajnej;

5) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

6) współpraca przy zapewnieniu ochrony fizycznej Ministerstwa;

7) opracowywanie planu ochrony Ministerstwa i nadzorowanie jego realizacji.

§ 21

1. Przy Ministerstwie działa gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa – Zakład Obsługi Ministerstwa Środowiska (ZO).

2. Bezpośredni nadzór nad Zakładem Obsługi Ministerstwa Środowiska sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

3. Zakres zadań i tryb działania Zakładu Obsługi Ministerstwa Środowiska określa zarządzenie nr 23 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia biura gospodarczego przy Ministrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, z późniejszymi zmianami.

§ 22

Zakres zadań i tryb działania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495).

§ 23

Zakres zadań i tryb działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określa ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362).

§ 24

Zakres zadań i tryb działania Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie określa zarządzenie nr 4 Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Gospodarki Wodnej, zmienione zarządzeniem nr 5 Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2003 r. oraz zarządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2003 r.

§ 25

Zakres zadań i tryb działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem, określa zarządzenie nr 1 Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem, zmienione zarządzeniem nr 4 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r.

§ 26

Zakres zadań i tryb działania Centrum Informacji o Środowisku w Warszawie określa zarządzenie nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku.

§ 27

Zakres zadań i tryb działania parków narodowych określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 861) oraz statuty.

§ 28

Zakres zadań i tryb działania jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Środowiska, określa ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) oraz nadane na jej podstawie statuty.

§ 29

Zakres zadań i tryb działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 1582, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i Nr 249, poz. 2104).

§ 30

Zakres zadań i tryb działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” w Warszawie określa ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i Nr 175, poz. 1462).

§ 31

Zakres zadań i tryb działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz nadane na jej podstawie statuty.

§ 32

Zakres i tryb działania Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

Załączniki do Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Załącznik nr 1

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I UZGADNIANIA AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 1

1. Załącznik nr 1 do regulaminu określa zasady przygotowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów oraz projektów aktów normatywnych wydawanych przez Ministra i ogłaszanych, na podstawie odrębnych przepisów, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej albo Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Jeżeli w przepisach niniejszego załącznika jest mowa o „projekcie” bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w ust. 1, którego przygotowanie należy do kompetencji Ministra, a także inny dokument sporządzany, opiniowany oraz uzgadniany wraz z tym projektem, zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 2

1. Projekt sporządza komórka, do której zakresu działania należy materia regulowana tym aktem, zwana dalej „właściwą komórką”.

2. Wraz z projektem właściwa komórka sporządza następujące dokumenty:

1) uzasadnienie do projektu;

2) opinię wstępną o zgodności projektowanego aktu z prawem Unii Europejskiej;

3) jeżeli projekt przewiduje wydanie aktów wykonawczych – projekty tych aktów;

4) jeżeli przedmiot projektu objęty jest zakresem prawa Unii Europejskiej – przetłumaczone teksty aktów normatywnych Unii Europejskiej regulujących ten przedmiot;

5) informację, czy projekt zawiera przepisy techniczne powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej, o której mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;

6) listę uczestników konsultacji społecznych.

3. Przed sporządzeniem projektu właściwa komórka przeprowadza ocenę skutków regulacji (OSR), której wyniki zamieszcza się w odrębnej części uzasadnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 3

1. Właściwa komórka uzgadnia projekt oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, z wybranymi przez siebie:

1) innymi komórkami;

2) jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, z wyłączeniem Departamentu Prawnego.

2. Komórki oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zgłaszają opinie do projektu aktu normatywnego oraz do dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie wyznaczonym przez właściwą komórkę, jednak nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 10 dni. Nie przedstawienie opinii w terminie uważa się za brak zastrzeżeń do projektu.

3. Uzgodniony projekt właściwa komórka zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa.

§ 4

1. Po przeprowadzeniu uzgodnień, o których mowa w § 3, właściwa komórka przekazuje projekt wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2, do Departamentu Prawnego, w celu zaopiniowania pod względem poprawności redakcji oraz zgodności z prawem i zasadami techniki prawodawczej.

2. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, załącza się informację o wynikach uzgodnień, o których mowa w § 3.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego również w wersji elektronicznej.

§ 5

1. W przypadku braku uwag do projektu oraz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, Departament Prawny kieruje projekt do opinii:

1) uczestników konsultacji społecznych;

2) Rządowego Centrum Legislacji – pod względem jakości oceny skutków regulacji (OSR) i zakresu konsultacji społecznych.

2. Wyniki konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, właściwa komórka omawia w uzasadnieniu do projektu.

3. Jeżeli w opinii, o której mowa w ust. 1, Rządowe Centrum Legislacji zgłosi zastrzeżenia do projektu, właściwa komórka sporządza projekt stanowiska Ministra do zgłoszonych zastrzeżeń.

§ 6

1. Po wyrażeniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 1, Departament Prawny kieruje projekt do uzgodnień międzyresortowych.

2. Jeżeli w toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, zostaną zgłoszone uwagi do projektu, właściwa komórka:

1) przygotowuje zestawienie uwag;

2) przygotowuje projekt stanowiska Ministra do zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) w razie potrzeby – organizuje konferencję uzgadniającą projekt.

3. Jeżeli uwagi, o których mowa w ust. 2, dotyczą wyłącznie poprawności redakcji bądź zgodności z prawem lub zasadami techniki prawodawczej, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przygotowuje Departament Prawny.

§ 7

1. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych właściwa komórka opracowuje nowy tekst projektu, uwzględniający zgłoszone uwagi lub sporządza protokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone uwagi oraz przyczyny ich nieuwzględnienia; przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W razie nie uwzględnienia uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, Departament Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez właściwy stały komitet Rady Ministrów celem usunięcia rozbieżności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

§ 8

1. Projekt uwzględniający uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych lub którego brzmienie zostało ustalone zgodnie z § 7 ust. 2, Departament Prawny kieruje do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

2. W razie nieuwzględnienia uwag Rządowego Centrum Legislacji zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych Departament Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

§ 9

1. Projekt w brzmieniu zwolnionym z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą lub uzgodnionym na posiedzeniu Komisji Prawniczej parafowany jest przez dyrektora właściwej komórki i dyrektora Departamentu Prawnego lub przez ich zastępców, a następnie przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 9 ust. 1, Departament Prawny kieruje projekt:

1) do podpisu Ministra, za pośrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra – w przypadku projektu aktu wydawanego przez Ministra;

2) pod obrady właściwego stałego komitetu Rady Ministrów a następnie Rady Ministrów – jeżeli projekt, na podstawie odrębnych przepisów, podlega obowiązkowi rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

3. Akt normatywny, podpisany przez Ministra zgodnie z ust. 1 pkt 1, Departament Prawny kieruje do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o publikację w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej albo Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z AKTAMI NORMATYWNYMI TRANSPONUJĄCYMI DYREKTYWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

§ 1

Załącznik nr 2 do regulaminu określa zasady funkcjonowania Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych w Ministerstwie.

§ 2

W przypadku gdy akt normatywny transponuje dyrektywy prawa wspólnotowego, właściwa komórka sporządza szczegółowy wykaz dyrektyw prawa wspólnotowego transponowanych przez ten akt.

§ 3

Jeżeli akt normatywny dokonuje samodzielnie całkowitej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólnotowego, lub dokonuje całkowitej transpozycji jako ostatni z kilku aktów normatywnych częściowo transponujących przepisy danej dyrektywy, właściwa komórka sporządza tabelę zgodności dla danej dyrektywy.

§ 4

Tabela zgodności, o której mowa w § 3, powinna zawierać:

1) tytuł i numer dyrektywy;

2) listę wszystkich aktów normatywnych transponujących dyrektywę;

3) szczegółowy wykaz przepisów dyrektywy wraz z transponującymi je przepisami właściwych aktów normatywnych.

§ 5

Wykaz, o którym mowa w § 2, oraz tabelę zgodności, o której mowa w § 3, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego w celu dokonania notyfikacji aktu normatywnego Komisji Europejskiej w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych.

§ 6

Czynności, o których mowa w § 25, właściwa komórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 3

PROCEDURA NOTYFIKOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH ZAWIERAJĄCYCH PRZEPISY TECHNICZNE

§ 1

1. Załącznik nr 3 do regulaminu określa zasady funkcjonowania systemu notyfikacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, w szczególności zasady postępowania z projektami aktów prawnych które, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, podlegają procedurze notyfikacyjnej.

2. Jeżeli w przepisach załącznika jest mowa o „projekcie”, należy przez to rozumieć projekt aktu normatywnego przygotowywany w Ministerstwie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

§ 2

1. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych komórka, do zakresu działania której należy materia regulowana projektem, zwana dalej „właściwą komórką”, przekazuje projekt do Departamentu Prawnego wraz z precyzyjną informacją, czy zawiera on przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej lub czy wyłącza on zasadę swobodnego przepływu towarów.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, podpisuje Dyrektor właściwej komórki lub upoważniony przez niego Zastępca.

§ 3

1. O ile projekt zawiera przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej, Departament Prawny przekazuje projekt właściwej komórce, w celu przygotowania dokumentów, o których mowa w ust. 3.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu przez Departament Prawny konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania projektu, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego:

1) wypełniony formularz notyfikacyjny;

2) szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania danego przepisu technicznego;

3) akt prawny, zawierający przepis upoważniający do wydania notyfikowanego aktu lub inny akt prawny, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny skutków przepisu technicznego, a nie zostały one uprzednio przekazane Komisji Europejskiej;

4) w przypadku aktu prawnego zawierającego przepisy wprowadzające ograniczenia dotyczące substancji lub preparatów chemicznych ze względu na ochronę zdrowia, ochronę konsumentów albo ochronę środowiska – informacje dotyczące tych substancji lub preparatów, możliwych do zastosowania ich odpowiedników oraz analizę przewidywanego wpływu tych substancji i preparatów na zdrowie, ochronę konsumentów lub środowisko, wraz z oceną ryzyka.

§ 4

1. Departament Prawny, po przeprowadzeniu analizy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, przekazuje projekt, wraz z dokumentami otrzymanymi z właściwej komórki, do krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów z właściwej komórki.

2. Do czasu otrzymania informacji od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej o notyfikowanym projekcie, dalszych prac legislacyjnych nad projektem nie prowadzi się.

§ 5

1. W przypadku gdy akt prawny zawiera powołanie się na normę, notyfikacji można dokonać przez poinformowanie o zamiarze przyjęcia aktu prawnego ze wskazaniem tej normy.

2. W przypadku gdy akt prawny podlega jednocześnie innej procedurze informowania Komisji Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych, notyfikacji można dokonać przez dołączenie do informacji przesłanej w ramach tej procedury oświadczenia, że stanowi ona również notyfikację norm i przepisów technicznych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, Departament Prawny przekazuje krajowemu koordynatorowi systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia przez właściwą komórkę spełniania przez projekt warunków, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

§ 6

1. W przypadku przekazania przez krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych stanowiska Komisji Europejskiej zawierającego komentarze bądź uwagi do projektu, Departament Prawny niezwłocznie przekazuje to stanowisko właściwej komórce, celem ustosunkowania się i przygotowania poprawionej wersji projektu.

2. Właściwa komórka rozpatruje stanowisko, o którym mowa w ust. 1 oraz, w przypadku gdy w stanowisku tym zawarte są:

1) komentarze – bierze je pod uwagę w dalszych pracach nad projektem aktu prawnego;

2) szczegółowe uwagi – przygotowuje, w razie potrzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resortami, informacje o działaniach, jakie będą podjęte w związku z tymi uwagami.

3. Poprawiony projekt wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania stanowiska Komisji Europejskiej.

4. Po przeprowadzeniu analizy materiałów, o których mowa w ust. 3, Departament Prawny przekazuje je do krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania z właściwej komórki.

5. Po otrzymaniu informacji od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej o poprawionym tekście projektu aktu prawnego, Departament Prawny podejmuje wstrzymane czynności legislacyjne.

§ 7

W przypadku otrzymania uwag do notyfikowanego projektu bezpośrednio z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, procedurę określoną w § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. W przypadku otrzymania od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych projektu aktu normatywnego przygotowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Departament Prawny przekazuje ten projekt, w trybie legislacji obiegowej, do właściwych komórek, w celu sporządzenia wspólnego stanowiska oraz ewentualnego zgłoszenia uwag do projektu.

2. Właściwa komórka przygotowuje, w razie potrzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resortami, stanowisko, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je do Departamentu Prawnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu.

3. Departament Prawny, po przeprowadzeniu analizy stanowiska, o którym mowa w ust. 1, przekazuje je, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania z właściwej komórki, do krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

§ 9

Jeżeli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne wprowadzone zostały istotne zmiany, w szczególności dodano lub zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wymagania albo przyspieszono termin ich wprowadzenia, projekt ten podlega ponownej procedurze notyfikacyjnej.

§ 10

1. O ile wydany (opublikowany) akt prawny wyłącza zasadę swobodnego przepływu towarów, właściwa komórka niezwłocznie przygotowuje i przekazuje do Departamentu Prawnego następujące dokumenty:

1) tekst wydanego (opublikowanego) aktu prawnego wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych;

2) pełny tekst załączników do aktu prawnego, o ile krajowy koordynator systemu notyfikacji norm i aktów prawnych zgłosił takie żądanie;

3) wnioski o przekazanie załączników i dodatkowych informacji do aktów prawnych wyłączających stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów, wydanych i notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Departament Prawny przekazuje do krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych niezwłocznie po ich otrzymaniu z właściwej komórki.

§ 11

Departament Prawny przekazuje właściwej komórce dokumenty, o których mowa w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, niezwłocznie po ich otrzymaniu od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama