| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 60 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a) realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nałożonych przez członków Kierownictwa Ministerstwa;”;

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Do zakresu zadań Departamentu Gospodarki Wodnej (DGW) należy realizacja polityki Ministra w zakresie gospodarowania wodami, a w szczególności prowadzenie spraw związanych z działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.):

1) kształtowanie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych;

2) utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa, wraz z infrastrukturą techniczną;

3) wykonywanie zadań Prezesa, jako reprezentującego Skarb Państwa, w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną;

4) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu budowy, modernizacji i (utrzymania śródlądowych dróg wodnych;

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej;

6) nadzorowanie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym obsługa kancelaryjno-biurowa Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

7) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej;

8) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Prezesa nad Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej;

9) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości Prezesa, w tym wynikających z:

a) umów dwustronnych o gospodarowaniu wodami granicznymi,

b) Umowy o Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem,

c) Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych wraz z protokołami,

d) Porozumienia o Współpracy z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych;

10) Współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r.;

11) obsługa kancelaryjno-biurowa:

a) Pełnomocnika Ministra do spraw Współpracy na Wodach Granicznych,

b) Krajowej Rady Gospodarki Wodnej;

12) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek, w sprawach dotyczących gospodarowania wodami;

13) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu Phare 2003/EB/EN/02 „Kontynuacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE”.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do zakresu działania Biura Administracyjno-Finansowego (BAF) należy zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania Ministerstwa, w szczególności:

1) opracowywanie projektu i układu wykonawczego planu finansowego Ministerstwa w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

2) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3) zrealizowanie dochodów i wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości w tym zakresie;

4) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

5) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Ministerstwa w sprzęt biurowy, środki czystości i inne materiały eksploatacyjne, urządzenia techniczne i środki łączności;

6) realizacja zadań w zakresie zakupów, serwisu i napraw sprzętu teleinformatycznego Ministerstwa oraz rozdysponowania tego sprzętu wraz z dostawą na stanowiska pracy pracowników;

7) gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa oraz prowadzenie ich ewidencji;

8) administrowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Ministerstwa;

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką środkami transportu będącymi w dyspozycji Ministerstwa Środowiska;

10) koordynacja działań w zakresie obsługi narad i konferencji, gospodarowania salami, zabezpieczenie spotkań i sekretariatów w artykuły spożywcze;

11) prowadzenie archiwum Ministerstwa;

12) administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa;

13) realizacja zadań w zakresie organizacji i rozwoju teleinformatycznego Ministerstwa;

14) podejmowanie działań, z zakresu projektowania struktury stron internetowej i intranetowej Ministerstwa oraz aktualizacja struktury tych stron.”;

4) w § 18 uchyla się pkt 8–10.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217).

3) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 26 z dnia 31 maja 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »