REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 63
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Departamentu Projektów Strategicznych;

3) Biura Komunikacji Społecznej;

4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10.

2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy.

5. Minister nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

6. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w niniejszym zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

7. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

8. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 6, zgodnie z wynikającym z niniejszego zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 17.

9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 8, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

10. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 9 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

13. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

14. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

15. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów.

16. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

17. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

3) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia poza polskim Holdingiem Farmaceutycznym S.A. w likwidacji):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy, z wyłączeniem OPAKOMET S.A.;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) górnictwo;

8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

9) budownictwo;

10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

11) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

12) agencje przedsiębiorczości;

13) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

14) przemysł koksowniczy;

15) przemysł wydobywczy i kopalin;

16) telekomunikacja;

17) zakłady opieki zdrowotnej;

18) Metron-Term sp. z o.o.;

19) biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie;

20) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A.;

b) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.;

c) Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

4. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.

6. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prywatyzacji;

2) Departamentu Analiz.

2. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

4) przemysł spirytusowy;

5) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

6) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

7) przemysł drzewny i papierniczy;

8) przemysł meblowy;

9) przemysł odzieżowy;

10) przemysł surowców odzieżowych;

11) przemysł skórzany;

12) przedsiębiorstwa turystyczne;

13) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem Metron-Term sp. z o.o. oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie;

14) wydawnictwa i poligrafia;

15) przemysł cukrowniczy;

16) wyścigi konne;

17) gry losowe i zakłady wzajemne;

18) fundacje;

19) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

20) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem podmiotów z branży przemysł gazowy, przemysł naftowy oraz podmiotów określonych w § 2 ust. 2 pkt 20, w § 4 ust. 3 pkt 14 oraz § 5 ust. 2 pkt 7.

3. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 5.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł obronny;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) chemia ciężka;

4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

5) transport;

6) przemysł środków transportu;

7) żegluga i porty;

8) media;

9) Agencja Rozwoju Przemysłu S. A;

10) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

11) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

12) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

13) OPAKOMET S.A.

14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

b) Azoty-Adipol S.A.,

c) Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. w Kotlarni,

d) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,

e) Wojewódzkie przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,

f) Bumar Elektronika S.A.,

g) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.,

h) Stomil-Poznań S.A.,

i) Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.,

j) Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – bumar sp. z o.o.,

k) Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.,

l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.,

m) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,

n) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S. A.,

o) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,

p) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

r) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

s) Morska Stocznia Remontowa S.A.,

t) Stocznia Remontowa Nauta S. A.,

u) Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.,

v) FS Holding S.A.,

x) Adextra S.A.,

y) Waryński S.A. Grupa Holdingowa,

z) Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

10. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.

11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

12. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty nie prowadzące działalności.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Rynków Kapitałowych;

2) Biura Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) energetyka;

4) zarządzanie nieruchomościami;

5) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:

a) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A.,

b) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.,

c) ELEKTRIM-MEGADEX S.A.,

d) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

e) INTRACO S.A.,

f) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

g) DALMOR S.A.,

h) „BUDEXPO” sp. z o.o.,

i) EHN S.A.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

7. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje w Ministerstwie prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 6

1. Dyrektor Generalny Grzegorz borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 7

1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 1–3 i 5 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

3) Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister M. Budzanowski odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH]

Załączniki do zarządzenia nr 63 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 21 listopada 2012 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

4

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

5

LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

przemysł naftowy

6

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

7

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

8

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

9

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

10

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

11

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

12

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

13

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

14

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

15

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

16

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Załącznik 2. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załącznik nr 2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczości

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

3

Bumar sp. z o.o.

Warszawa

przemysł obronny

4

Bumar Elektronika S.A.

Warszawa

przemysł obronny

5

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

Białe Błota

przemysł obronny

6

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

7

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

8

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

9

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

10

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

11

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

12

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

13

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Kraśnik

przemysł obronny

14

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS – bumar sp. z o.o.

Wadowice

przemysł obronny

15

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

16

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

17

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

18

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

przemysł obronny

19

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

20

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

21

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. w Kotlarni

Kotlarnia

przemysł wydobywczy i kopalin

22

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

23

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

24

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

przemysł elektrotechniczny

25

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

26

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

jednostki usługowe

27

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

przemysł obronny

28

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

29

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

przemysł obronny

30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

 

1

2

3

4

31

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Gliwice

przemysł obronny

32

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

33

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

34

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

35

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

36

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

37

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

38

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

39

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

40

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

transport

42

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

43

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

44

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

45

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

46

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

47

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

48

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

przemysł obronny

49

STOMIL-Poznań S.A.

Poznań

przemysł obronny

50

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

przemysł obronny

51

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

przemysł spożywczy

52

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

53

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

przemysł elektroniczny

54

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł obronny

55

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł elektroniczny

56

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

57

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

58

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

59

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

60

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

61

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

62

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

 

1

2

3

4

63

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

64

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Tarnów

przemysł obronny

65

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

66

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

przemysł odzieżowy

67

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

piła

przemysł spożywczy

68

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

69

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

70

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

71

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

przemysł materiałów budowlanych

72

Spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

 

73

Spółki nie prowadzące działalności

 

 

Załącznik 3. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 PKT 20 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 PKT 20 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi,

– Okręgowe przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie,

– Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie,

– Kopalnia Piasku „KOTLARNIA” S.A.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S. A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Wyścigi konne.

47. Zarządzanie nieruchomościami.

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

49. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

50. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

51. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.


Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


Załącznik 5. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:]

Załącznik nr 5

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

1. Bankowość.

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A.

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA