REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)2), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu nadzorują przypisane im w zarządzeniu podmioty oraz, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 4 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 4 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny zaciągają w imieniu Ministra zobowiązania finansowe i zatwierdzają wydatki w zakresie wynikającym z realizacji planów finansowych oraz przypisanych im zadań merytorycznych.

9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

10. Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Ministra Skarbu Państwa, na podstawie wskazania Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r., zastępuje Minister – Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

2. Minister określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 i § 5 ust. 3.

3. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281).

4. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: ubezpieczenia, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł naftowy:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu Państwa, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty.

6. Minister Skarbu Państwa nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 1.

7. Minister Skarbu Państwa nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Agencji Mienia Wojskowego.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Maciej Małecki koordynuje likwidację urzędu Ministerstwa i przekazywanie wybranych kompetencji dotyczących nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa będących w nadzorze Ministerstwa do innych resortów i tworzonego podmiotu.

2. Sekretarz Stanu Maciej Małecki określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej.

3. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 2.

4. Sekretarz Stanu Maciej Małecki podpisuje w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów, w tym wniosków o prolongatę terminu odpowiedzi, a także odpowiedzi na interwencje poselskie i senatorskie.

5. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

6. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje działania zmierzające do utworzenia spółek handlowych lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.

7. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

8. Sekretarz Stanu Maciej Małecki nadzoruje realizację zadań z zakresu współpracy europejskiej w obszarze pomocy publicznej.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

2) Departamentu Rynków Kapitałowych.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 3.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza nadzoruje realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju;

2) Departamentu Prawnego;

3) Departamentu Spółek Strategicznych.

2. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 4.

3. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje realizację działań z zakresu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8.

4. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne, z wyłączeniem procesów legislacyjnych dotyczących Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

6. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

2) Departamentu Prawno-Procesowego;

3) Biura Audytu i Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 5.

3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

5. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje procesy legislacyjne dotyczące Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

6. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Dyrektor Generalna Anna Mańk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Przekształceń Własnościowych;

2) Departamentu Budżetu i Finansów;

3) Biura Dyrektora Generalnego;

4) Biura Kadr.

2. Dyrektor Generalna Anna Mańk koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

3. Dyrektor Generalna Anna Mańk nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

4. Dyrektor Generalna Anna Mańk koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

5. Dyrektor Generalna Anna Mańk koordynuje zawieranie i zmianę umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych oraz dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieranie innych umów w imieniu Skarbu Państwa.

6. Dyrektor Generalna Anna Mańk nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Dyrektor Generalna Anna Mańk nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

§ 8

1. Przypisanie podmiotów do nadzoru Członków Kierownictwa przedstawiają załączniki Nr 1–5.

2. Przypisanie podmiotów do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 6–9.

3. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik Nr 10.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister – Członek Rady Ministrów
Zastępujący Ministra Skarbu Państwa

Henryk Kowalczyk

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211 i poz. 1220 oraz z 2016 r. poz. 34.

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do Zarządzenia Nr 30 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 września 2016 r. (poz. 30)

Załącznik nr 1

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

 

Załącznik 2. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ SEKRETARZA STANU MACIEJA MAŁECKIEGO]

Załącznik nr 2

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ SEKRETARZA STANU MACIEJA MAŁECKIEGO

I. Podmioty z udziałem skarbu Państwa z następujących branż: Przemysł Surowców Odzieżowych, Przemysł Odzieżowy, Hodowla Zwierząt i Hodowla Zwierząt-SHIUZ, Rolnicze Rynki Hurtowe:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

ARELAN S.A.

Łódź

2

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Bielsko-Biała

3

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Wrocław

4

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka

5

LUBINEX Sp. z o.o.

Lubin

6

Małopolski Rynek Hurtowy SA

Tarnów

7

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.

Krasne

8

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Rzeszów

9

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o.

Zalesie

11

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy GIEŁDA HURTOWA S.A.

Legnica

12

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.

Elbląg

13

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Radom

14

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

Bydgoszcz

15

TEXTILIMPEX Sp. z o.o.

Łódź

16

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Wałbrzych

17

WARMIA S.A.

Kętrzyn

18

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Bronisze

19

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

Poznań

20

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Tulce

21

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A.

Bydgoszcz

22

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.

Krasnystaw

23

Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.

Łódź

24

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

25

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

Zielona Góra

 

II. Podmioty, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 15%:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AGPOL S.A.

Warszawa

2

ARMAK Sp. z o.o.

Sosnowiec

3

BGE S.A.

Mysłowice

4

Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

5

BIS-SUKCES Sp. z o.o.

Lublin

6

C. Hartwig Gdynia S.A.

Gdynia

7

CALFROST Sp. z o.o.

Kalisz

8

CEFARM-RZESZÓW S.A. w Rzeszowie

Wrocław

9

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek sp. z o.o.

Pruszków

10

Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.

Skierniewice

11

EHN S.A.

Studzienice

12

ELEKTRIM – MEGADEX S.A.

Warszawa

13

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

14

ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ S.A.

Poznań

15

Elektromontaż Gdańsk S.A.

Gdańsk

16

Emilia Nieruchomości Sp. z o.o.

Warszawa

17

Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.

Łódź

18

Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” S.A.

Koszalin

19

Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o.

Katowice

20

Federal-Mogul BIMET S.A.

Gdańsk

21

FP SPOMAX S.A.

Ostrów Wielkopolski

22

HOLAGRA Sp. z o.o.

Leszno

23

INWESTSTAR S.A.

Starachowice

24

KOFAMA Koźle S.A.

Kędzierzyn Koźle

25

KOLSTER Sp. z o.o.

Olsztyn

26

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Końskie

27

LOGOTEC ENGINEERING S.A.

Mysłowice

28

Łambinowicka Fabryka Maszyn „Celpa” S.A.

Łambinowice

29

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Leszno

30

Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „SPOMASZ” – Nakło Sp. z o.o.

Nakło nad Notecią

31

OBR S.A.

Płock

32

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

Turek

33

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Kleczew

34

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa

35

PKS Sp. z o.o.

Kozienice

36

POLMO GNIEZNO Sp. z o.o.

Gniezno

37

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.

Warszawa

38

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Gdańsk

39

Przedsiębiorstwo Handlowe „Agroma” Sp. z o.o.

Świerklaniec

40

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o.

Brusy

42

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie sp. z o.o.

Wołów

43

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Dębica

44

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A.

Katowice

45

Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A.

Jelcz Laskowice

46

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HORN Sp. z o.o.

Kielce

47

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Gdańsk

48

PZL SĘDZISZÓW S.A.

Sędziszów Małopolski

49

„PZZ AGRO-PIAST” S.A.

Chorzelów k. Mielca

50

Rafineria Nafty „GLIMAR” S.A.

Strzyżów

51

RAPZ Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza

52

Stilna S.A.

Bytom

53

SUPON USŁUGI Sp. z o.o.

Białystok

54

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

55

TARPOM S.A.

Tarnowiec

56

Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAłA GÓRA Sp. z o.o.

Smardzewice

57

UML Development Sp. z o.o.

Katowice

58

UNICON Spółka z o.o.

Białogard

59

Veolia Południe Sp. z o.o.

Tarnowskie Góry

60

Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.

Bydgoszcz

61

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

Gliwice

62

WELUX S.A.

Wrocław

63

WMB w Pyskowicach S.A.

Pyskowice

64

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno S.A.

Krosno

65

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Ostróda

66

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.

Bukowno

67

Zakłady Maszynowe „HAMECH” sp. z o.o.

Hajnówka

68

Zakłady Mięsne „PEKPOL OSTROŁĘKA” S.A.

Ławy

69

REGNON S.A.

Katowice

 

III. Podmioty w upadłości:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Miejscowość

1

2

3

1

AUTOSAN S.A. w upadłości

Sanok

2

CHMIEL POLSKI S.A. w upadłości

Lublin

3

Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

4

DOM POLSKI S.A. w upadłości w Ostravie

Ostrava1
(R. Czeska)

5

Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości

Kraków

6

Fabryka łączników Radom S.A. w upadłości

Siedlce

7

Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości

Leżajsk

8

Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości

Chorzów

9

Huta BATORY S.A. w upadłości

Chorzów

10

Huta Ostrowiec S.A. w upadłości

Ostrowiec Świętokrzyski

11

Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE SA w upadłości

Zawiercie

12

Jeleniogórska Przędzalnia Czesankowa ANILUX S.A. w upadłości

Jelenia Góra

13

Kama Foods S.A. w upadłości

Warszawa

14

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości

Warszawa

15

Kombinat Budowlany Kołobrzeg sp. z o.o. w upadłości

Bezpraw

16

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości

Wilków

17

KORONKI S.A. w upadłości

Brzozów

18

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości

Krosno

19

MAXER S.A. w upadłości

Poznań

20

METALCHEM Sp. z o.o. w upadłości

Annopol

21

PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości

Nowy Targ

22

POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości

Pawłówko

23

Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości

Warszawa

23

Pralnia Centralna Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

25

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości

Lędziny

26

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o. w upadłości

Wągrowiec

27

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. w upadłości

Dzierżoniów

28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości

Kielce

29

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości

Busko-Zdrój

30

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. w upadłości

Jędrzejów

31

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. w upadłości

Żywiec

32

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości

Ożarów Mazowiecki

33

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. w upadłości

Rzeszów

34

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości

Zgorzelec

35

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości

Kozłów

36

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości

Wola Rębkowska

37

Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku S.A. w upadłości

Płońsk

38

Przędzalnia Czesankowa WELDORO Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

39

Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości

Zawiercie

40

Stocznia Gdańska S.A. w upadłości

Gdańsk

41

Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Gdynia

42

STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

43

Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości

Szczecin

44

Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” S.A. w upadłości

Strzegom

45

Szczecińska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. w upadłości

Szczecin

46

Tłocznia Metali „Pressta” S.A. w upadłości

Bolechowo

47

Tomaszowskie Przedsiębiorstwo budowlane „TOMBUD” S.A. w upadłości

Tomaszów Lubelski

48

Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości

Gdańsk

49

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości

Mielec

50

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości

Mielec

51

Zakłady Elektroniczne „WAREL” Spółka Akcyjna w upadłości

Warszawa

52

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości

Dzierżoniów

53

Zakłady Metalowe „ŁUCZNIK” S.A. w upadłości

Radom

54

Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” S.A. w upadłości

Czarna Woda

55

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w upadłości

Leśna k. Lubania Śląskiego

56

Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. w upadłości

Kutno

57

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. w upadłości

Osiedle Niewiadów

58

Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości

Tomaszów Mazowiecki

59

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości (przemysł obronny)

Pionki

60

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości

Lublin

61

Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A. w upadłości

Suchedniów

 

IV. Podmioty w likwidacji:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agroma Kutno Sp. z o.o. w likwidacji

Kutno

2

Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT” w Warszawie Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

3

Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacji

Kaszewy Kościelne

4

Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

5

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji

Cieszyn

6

GEOPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o. w likwidacji

Gdańsk

7

Huta Jedność S.A. w likwidacji

Siemianowice Śląskie

8

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji

Katowice

9

Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w likwidacji

Męcinka

10

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji

Świebodzin

11

Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji

Szczecin

12

METRON-SYSTEM Sp. z o.o. w likwidacji

Olsztyn

13

PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji

Nowa Sól

14

Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

15

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

16

Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Poznań

17

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji

Zambrów

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji

Tczew

19

Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji

Kazimierza Wielka

20

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o. w likwidacji

Otwock

21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w likwidacji

Puławy

22

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o.o. w likwidacji

Myszków

23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Rybnik

23

Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Sp. z o.o. w likwidacji

Poznań

25

Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji

Dubie

26

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji

Kobyłka

27

Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji

Częstochowa

28

Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Rzeszów

29

Studio Filmowe Fenix Film Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

30

Techfilm Spółka z o.o. w likwidacji

Warszawa

31

Tradecom S.A. w likwidacji

Mielec

32

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

33

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

34

WISKORD S.A. w likwidacji

Szczecin

35

WITAR S.A. w likwidacji

Poznań

36

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” S.A. w likwidacji

Andrychów

37

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

38

Zakłady Mięsne w Kępnie SA w likwidacji

Kępno

39

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

40

Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji

Bielsko-Biała

41

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. w likwidacji

Iława

42

Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji

Korsze

 

V. Podmioty nieprowadzące działalności:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. (nie prowadzenie działalności)

Racibórz

2

BEZETEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Bytom

3

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A. (nie prowadzi działalności)

Bielsko-Biała

4

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Wrocław

5

ENERGOPOL-TRADE-INSTAL SA w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

6

Fabryka Radiatorów „Stąporków” S.A. (nie prowadzenie działalności)

Stąporków

7

Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Dąbrowa Górnicza

8

Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Warszawa

9

Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

10

KRZYWA S.A. (nie prowadzi działalności)

Legnica

11

LEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kamienna Góra

12

Lotnisko Łask Sp. z o.o.

Łask

13

Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Warszawa

14

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji

Wołczyn

15

PKS-IWOPOL Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skarżysko Kamienna

16

POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji

Gniezno

17

PREFBET SA (nie prowadzi działalności)

Katowice

18

PRO-AGRO S.A. (nie prowadzi działalności)

Kunów

19

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji „OSTROWIEC” S.A. po upadłości (nie prowadzi działalności)

Ostrowiec Św.

20

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inwestment – Polam Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

21

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Rozwoju INWEST-KOMPLEX Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Bydgoszcz

22

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów i Prefabrykatów Budowlanych „WIPRO” S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Siemianowice Śląskie

23

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BEPEBE Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Biała Podlaska

24

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego MIĘSPOL Sp. z o.o. w likwidacji

Bytom

25

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Warszawa

26

TERRA-FINANCE S.A. w likwidacji

Poznań

27

TONSIL S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Września

28

Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Warszawa

29

Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” S.A. (po upadłości – nie prowadzi działalności)

Kurów

30

Zakłady Górniczo-Hutnicze „SABINÓW” S.A. (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

31

Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skawina

32

Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Zabrze

33

Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Grodzisk Wielkopolski

34

Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Witaszyczki

35

ZMK S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

36

FAGUM STOMIL S.A.

Łódź

 

Załącznik 3. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU PAWŁA GRUZĘ]

Załącznik nr 3

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU PAWŁA GRUZĘ

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bielsko-Biała

2

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary

3

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

4

CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN

Warszawa

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

6

Chłodnia Białystok S.A.

Białystok

7

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.

Szczecin

8

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie

Koszalin

9

Fundacja – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”

Warszawa

10

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Warszawa

11

Fundacja „Fundusz Współpracy”

Warszawa

12

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Warszawa

13

Fundacja „POMOC” w likwidacji

Poznań

14

Fundacja „Progress and Business”

Kraków

15

Fundacja „Promocja Polska”

Warszawa

16

Fundacja „Wiecznej Pamięci”

Warszawa

17

Fundacja Agencja Rozwoju Komunalnego w likwidacji

Warszawa

18

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Kraków

19

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź

20

Fundacja Kultury

Warszawa

21

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Warszawa

22

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa

23

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej w likwidacji

Warszawa

23

Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

25

Fundacja Polskie Centrum Produktywności

Warszawa

26

Fundacja Pomocy Akcjonariatowi Pracowniczemu

Białka

27

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Warszawa

28

FUNDACJA PRACOWNICZA FSO w likwidacji

Warszawa

29

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Warszawa

30

Fundacja Restrukturyzacji POLTEGOR – projekt

Wrocław

31

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Puck

32

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Suwałki

33

Fundacja Rozwoju Rynku i Własności im. Stanisława Małachowskiego i Piotra Drzewieckiego

Warszawa

34

Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego w likwidacji

Warszawa

35

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa

36

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Warszawa

37

Fundacja Społeczności Giełdowych

Warszawa

38

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

39

Fundacja Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Dostaw Eksportowych Wytwórni Materiałów Budowlanych Fabex-Zremb

Warszawa

40

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Warszawa

41

GRUPA AZOTY S.A.

Tarnów

42

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.

Grzybów

43

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Puławy

44

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Police

45

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

46

HUTMAR S.A.

Częstochowa

47

KGHM „Polska Miedź” S.A.

Lubin

48

METRON-NIGA Sp. z o.o.

Kraków

49

METRON-TERM Sp. z o.o.

Toruń

50

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

51

PKS Mrągowo Sp. z o.o.

Mrągowo

52

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów

Biała Podlaska

53

POLBUS-PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wrocław

54

Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Warszawa

55

Polska Fundacja Promocji Kadr

Warszawa

56

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Szczecin

57

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

58

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

59

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

60

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

61

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

62

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Dębica

63

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna

Częstochowa

64

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Przemyśl

65

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

66

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Lubliniec

67

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Ostrowiec Świętokrzyski

68

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski

69

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Zielona Góra

70

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

71

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Nida” Sp. z o.o.

Warszawa

72

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Katowice

73

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

74

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o.

Białystok

75

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.

Warszawa

76

WARS S.A.

Warszawa

77

Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO – AGD” Sp. z o.o.

Skarżysko-Kamienna

78

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o.

Łódź

79

ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A.

Chorzów

80

Zakłady Chemiczne „JELCHEM” S.A.

Jelenia Góra

81

Zakłady Kórnickie

Kórnik

82

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

83

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

84

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

 

Załącznik 4. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA]

Załącznik nr 4

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

Warszawa

2

BINGO CENTRUM Sp. z o.o.

Katowice

3

BondSpot S.A.

Warszawa

4

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

5

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

6

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

7

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

8

Centrum Handlowe Wschód S.A.

Warszawa

9

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.

Kielce

10

DALMOR S.A.

Gdynia

11

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Wrocław

12

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

Wrocław

13

DRAGMOR Sp. z o.o.

Kraków

14

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Katowice

15

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

16

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

17

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” sp. z o.o.

Łódź

18

Fabryka Obrabiarek do Drewna sp. z o.o.

Bydgoszcz

19

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

20

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A.

Bielsk Podlaski

21

Fabryka Szlifierek „FAS Głowno” sp. z o.o.

Głowno

22

Fundacja GPW

Warszawa

23

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

24

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

25

H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

Poznań

26

Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Olsztyn

27

INOFAMA S.A.

Inowrocław

28

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

29

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

30

KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Kraków

31

Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie

32

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Toruń

33

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

34

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Kraków

35

Meprozet Kościan S.A.

Kościan

36

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

Warszawa

37

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Brzeszcze

38

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.

Kraków

39

OPAKOMET S.A.

Kraków

40

Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o.

Warszawa

41

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.

Piastów

42

Pol-Mot Holding S.A.

Warszawa

43

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

44

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

45

Polskie Radio RDC S.A.

Warszawa

46

Polskie Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

47

Polskie Radio S.A.

Warszawa

48

Polskie Radio Szczecin S.A.

Szczecin

49

Polskie Tatry S.A.

Zakopane

50

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków

51

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

52

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Trzemeszno

53

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

54

Radio Białystok S.A.

Białystok

55

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

56

Radio Katowice S.A.

Katowice

57

Radio Kielce S.A.

Kielce

58

Radio Koszalin S.A.

Koszalin

59

Radio Kraków S.A.

Kraków

60

Radio Lublin S.A.

Lublin

61

Radio Łódź S.A.

Łódź

62

Radio Merkury S.A.

Poznań

63

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

64

Radio Opole S.A.

Opole

65

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

66

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

67

Radio Zachód S.A.

Zielona Góra

68

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

69

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

70

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

Polanica-Zdrój

71

SPOMASZ Bełżyce S.A.

Bełżyce

72

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Warszawa

73

Telewizja Polska S.A.

Warszawa

74

Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.

Zabrze

75

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

76

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A.

Krynica-Zdrój

77

Uzdrowisko Rabka S.A.

Rabka-Zdrój

78

Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

79

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

80

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

81

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

82

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

83

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

84

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

85

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Rudniki

86

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

87

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna

Warszawa

88

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

Oleśnica

 

Załącznik 5. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA]

Załącznik nr 5

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

2

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK Spółka Akcyjna

Kraśnik

3

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

4

LS AIRPORT SERVICES S.A.

Warszawa

5

MESKO Spółka Akcyjna

Skarżysko Kamienna

6

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Gdynia

7

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o.o.

Poznań

8

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

9

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Warszawa

10

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

11

Stomil-Poznań S.A.

Poznań

12

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

13

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Bydgoszcz

Ponadto Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Załącznik 6. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załącznik nr 6

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

I.

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

2

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

3

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

4

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

5

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

6

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

7

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

8

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

9

H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

Poznań

10

HUTMAR S.A.

Częstochowa

11

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

12

LS Airport Services S.A.

Warszawa

13

Ośrodek badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

14

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

15

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

16

Przedsiębiorstwo budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

17

Przedsiębiorstwo budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

18

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

19

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

20

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” sp. z o.o.

Szczecin

21

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

22

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

23

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

24

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

25

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

26

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

27

Zakłady Ceramiczne „BOLESłAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

28

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

29

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna

Warszawa

30

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A.

Bydgoszcz

31

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

32

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

33

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

 

II. Podmioty w upadłości:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AUTOSAN S.A. w upadłości

Sanok

2

CHMIEL POLSKI S.A. w upadłości

Lublin

3

Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

4

DOM POLSKI S.A. w upadłości w Ostravie

Ostrava1 (R. Czeska)

5

Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości

Kraków

6

Fabryka łączników Radom S.A. w upadłości

Siedlce

7

Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości

Leżajsk

8

Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości

Chorzów

9

Huta BATORY S.A. w upadłości

Chorzów

10

Huta Ostrowiec S.A. w upadłości

Ostrowiec Świętokrzyski

11

Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE SA w upadłości

Zawiercie

12

Jeleniogórska Przędzalnia Czesankowa ANILUX S.A. w upadłości

Jelenia Góra

13

Kama Foods S.A. w upadłości

Warszawa

14

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości

Warszawa

15

Kombinat Budowlany Kołobrzeg sp. z o.o. w upadłości

Bezpraw

16

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości

Wilków

17

KORONKI S.A. w upadłości

Brzozów

18

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA w upadłości

Krosno

19

MAXER S.A. w upadłości

Poznań

20

METALCHEM Sp. z o.o. w upadłości

Annopol

21

PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości

Nowy Targ

22

POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o. w upadłości

Pawłówko

23

Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości

Warszawa

23

Pralnia Centralna Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

25

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości

Lędziny

26

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o. w upadłości

Wągrowiec

27

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. w upadłości

Dzierżoniów

28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości

Kielce

29

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości

Busko-Zdrój

30

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. w upadłości

Jędrzejów

31

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. w upadłości

Żywiec

32

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości

Ożarów Mazowiecki

33

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” S.A. w upadłości

Rzeszów

34

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości

Zgorzelec

35

Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. w Kozłowie w upadłości

Kozłów

36

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBBÓT DROGOWYCH „DROMOS” Sp. z o.o. w upadłości

Wola Rębkowska

37

Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku S.A. w upadłości

Płońsk

38

Przędzalnia Czesankowa WELDORO Sp. z o.o. w upadłości

Lublin

39

Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości

Zawiercie

40

Stocznia Gdańska S.A. w upadłości

Gdańsk

41

Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Gdynia

42

STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości

Szczecin

43

Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości

Szczecin

44

Strzegomskie Zakłady Mechaniczne „ZREMB” S.A. w upadłości

Strzegom

45

Szczecińska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. w upadłości

Szczecin

46

Tłocznia Metali „Pressta” S.A. w upadłości

Bolechowo

47

Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „TOMBUD” S.A. w upadłości

Tomaszów Lubelski

48

Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości

Gdańsk

49

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Spółka z o.o. w upadłości

Mielec

50

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w upadłości

Mielec

51

Zakłady Elektroniczne „WAREL” Spółka Akcyjna w upadłości

Warszawa

52

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. w upadłości

Dzierżoniów

53

Zakłady Metalowe „ŁUCZNIK” S.A. w upadłości

Radom

54

Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” S.A. w upadłości

Czarna Woda

55

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w upadłości

Leśna k. Lubania Śląskiego

56

Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. w upadłości

Kutno

57

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” S.A. w upadłości

Osiedle Niewiadów

58

Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości

Tomaszów Mazowiecki

59

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości (przemysł obronny)

Pionki

60

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości

Lublin

61

Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A. w upadłości

Suchedniów

 

III. Podmioty w likwidacji:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agroma Kutno Sp. z o.o. w likwidacji

Kutno

2

Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT” w Warszawie Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

3

Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacji

Kaszewy Kościelne

4

Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

5

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji

Cieszyn

6

GEOPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o. w likwidacji

Gdańsk

7

Huta Jedność S.A. w likwidacji

Siemianowice Śląskie

8

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji

Katowice

9

Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w likwidacji

Męcinka

10

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji

Świebodzin

11

Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji

Szczecin

12

METRON-SYSTEM Sp. z o.o. w likwidacji

Olsztyn

13

PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji

Nowa Sól

14

Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

15

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

16

Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Poznań

17

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji

Zambrów

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji

Tczew

19

Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji

Kazimierza Wielka

20

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o. w likwidacji

Otwock

21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w likwidacji

Puławy

22

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z o.o. w likwidacji

Myszków

23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Rybnik

24

Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Sp. z o.o. w likwidacji

Poznań

25

Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji

Dubie

26

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji

Kobyłka

27

Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji

Częstochowa

28

Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji

Rzeszów

29

Studio Filmowe Fenix Film Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

30

Techfilm Spółka z o.o. w likwidacji

Warszawa

31

Tradecom S.A. w likwidacji

Mielec

32

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

33

Warszawskie Przedsiębiorstwo budowlane Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

34

WISKORD S.A. w likwidacji

Szczecin

35

WITAR S.A. w likwidacji

Poznań

36

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” S.A. w likwidacji

Andrychów

37

Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

38

Zakłady Mięsne w Kępnie SA w likwidacji

Kępno

39

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji

Łódź

40

Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A. w likwidacji

Bielsko-Biała

41

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. w likwidacji

Iława

42

Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji

Korsze

 

IV. Podmioty nieprowadzące działalności:

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. (nie prowadzenie działalności)

Racibórz

2

BEZETEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Bytom

3

bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A. (nie prowadzi działalności)

Bielsko-Biała

4

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Wrocław

5

ENERGOPOL-TRADE-INSTAL SA w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

6

Fabryka Radiatorów „Stąporków” S.A. (nie prowadzenie działalności)

Stąporków

7

Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Dąbrowa Górnicza

8

Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Warszawa

9

Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

10

KRZYWA S.A. (nie prowadzi działalności)

Legnica

11

LEN S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kamienna Góra

12

Lotnisko Łask Sp. z o.o.

Łask

13

Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. (nie prowadzi działalności)

Warszawa

14

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji

Wołczyn

15

PKS-IWOPOL Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skarżysko Kamienna

16

POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji

Gniezno

17

PREFBET SA (nie prowadzi działalności)

Katowice

18

PRO-AGRO S.A. (nie prowadzi działalności)

Kunów

19

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji „OSTROWIEC” S.A. po upadłości (nie prowadzi działalności)

Ostrowiec Św.

20

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inwestment – Polam Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

21

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Rozwoju INWEST-KOMPLEX Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Bydgoszcz

22

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów i Prefabrykatów Budowlanych „WIPRO” S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Siemianowice Śląskie

23

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BEPEBE Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Biała Podlaska

23

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego MIĘSPOL Sp. z o.o. w likwidacji

Bytom

25

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Warszawa

26

TERRA-FINANCE S.A. w likwidacji

Poznań

27

TONSIL S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Września

28

Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Warszawa

29

Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” S.A. (po upadłości – nie prowadzi działalności)

Kurów

30

Zakłady Górniczo-Hutnicze „SABINÓW” S.A. (nie prowadzi działalności)

Częstochowa

31

Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Skawina

32

Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Zabrze

33

Zakłady Mięsne w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Grodzisk Wielkopolski

34

Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Witaszyczki

35

ZMK S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności)

Kraków

36

FAGUM STOMIL S.A.

Łódź

Ponadto Departament nadzoruje spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Załącznik 7. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO]

Załącznik nr 7

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.

Warszawa

2

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Bielsko-Biała

3

ARELAN S.A.

Łódź

4

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Bielsko-Biała

5

BINGO CENTRUM Sp. z o.o.

Katowice

6

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Sękocin Stary

7

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

8

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

9

CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN

Warszawa

10

Centrum Handlowe Wschód S.A.

Warszawa

11

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.

Kielce

12

Chłodnia Białystok S.A.

Białystok

13

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o.

Szczecin

14

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Wrocław

15

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Wrocław

16

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

Wrocław

17

DRAGMOR Sp. z o.o.

Kraków

18

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Katowice

19

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

20

Fabryka Maszyn Introligatorskich „INTROMA” sp. z o.o.

Łódź

21

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Bydgoszcz

22

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

23

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON – BIAL” S.A.

Bielsk Podlaski

23

Fabryka Szlifierek „FAS Głowno” Sp. z o.o.

Głowno

25

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie

Koszalin

26

Fundacja – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”

Warszawa

27

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

Warszawa

28

Fundacja „Fundusz Współpracy”

Warszawa

29

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Warszawa

30

Fundacja „POMOC” w likwidacji

Poznań

31

Fundacja „Progress and Business”

Kraków

32

Fundacja „Promocja Polska”

Warszawa

33

Fundacja „Wiecznej Pamięci”

Warszawa

34

Fundacja Agencja Rozwoju Komunalnego w likwidacji

Warszawa

35

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Kraków

36

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź

37

Fundacja GPW

Warszawa

38

Fundacja Kultury

Warszawa

39

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Warszawa

40

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawa

41

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej w likwidacji

Warszawa

42

Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

43

Fundacja Polskie Centrum Produktywności

Warszawa

44

Fundacja Pomocy Akcjonariatowi Pracowniczemu

Białka

45

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Warszawa

46

FUNDACJA PRACOWNICZA FSO w likwidacji

Warszawa

47

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Warszawa

48

Fundacja Restrukturyzacji POLTEGOR – projekt

Wrocław

49

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Puck

50

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Suwałki

51

Fundacja Rozwoju Rynku i Własności im. Stanisława Małachowskiego i Piotra Drzewieckiego

Warszawa

52

Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego w likwidacji

Warszawa

53

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa

54

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Warszawa

55

Fundacja Społeczności Giełdowych

Warszawa

56

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa

57

Fundacja Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Dostaw Eksportowych Wytwórni Materiałów Budowlanych Fabex-Zremb

Warszawa

58

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Warszawa

59

Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Olsztyn

60

INOFAMA S.A.

Inowrocław

61

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

62

KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Kraków

63

Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie

64

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Kraków

65

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka

66

LUBINEX Sp. z o.o.

Lubin

67

Małopolski Rynek Hurtowy SA

Tarnów

68

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.

Krasne

69

Meprozet Kościan S.A.

Kościan

70

METRON-NIGA Sp. z o.o.

Kraków

71

METRON-TERM Sp. z o.o.

Toruń

72

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

Warszawa

73

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Brzeszcze

74

Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.

Kraków

75

OPAKOMET S.A.

Kraków

76

Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o.

Warszawa

77

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.

Piastów

78

PKS Mrągowo Sp. z o.o.

Mrągowo

79

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Rzeszów

80

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów

Biała Podlaska

81

POLBUS-PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wrocław

82

Pol-Mot Holding S.A.

Warszawa

83

Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Warszawa

84

Polska Fundacja Promocji Kadr

Warszawa

85

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Szczecin

86

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

87

Polskie Radio RDC S.A.

Warszawa

88

Polskie Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

89

Polskie Radio S.A.

Warszawa

90

Polskie Radio Szczecin S.A.

Szczecin

91

Polskie Tatry S.A.

Zakopane

92

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

93

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków

94

Przedsiębiorstwo budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

95

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Dębica

96

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna

Częstochowa

97

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Przemyśl

98

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Lubliniec

99

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Ostrowiec Świętokrzyski

100

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski

101

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Zielona Góra

102

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o.

Zalesie

103

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Nida” Sp. z o.o.

Warszawa

104

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Katowice

105

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o.

Białystok

106

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.

Warszawa

107

Radio Białystok S.A.

Białystok

108

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

109

Radio Katowice S.A.

Katowice

110

Radio Kielce S.A.

Kielce

111

Radio Koszalin S.A.

Koszalin

112

Radio Kraków S.A.

Kraków

113

Radio Lublin S.A.

Lublin

114

Radio Łódź S.A.

Łódź

115

Radio Merkury S.A.

Poznań

116

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

117

Radio Opole – S.A.

Opole

118

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

119

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

120

Radio Zachód S.A.

Zielona Góra

121

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A.

Legnica

122

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.

Elbląg

123

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Radom

124

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

125

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

Polanica-Zdrój

126

SPOMASZ Bełżyce S.A.

Bełżyce

127

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

Bydgoszcz

128

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Warszawa

129

Telewizja Polska S.A.

Warszawa

130

Termoizolacja Centrum Sp. z o.o.

Zabrze

131

TEXTILIMPEX Sp. z o.o.

Łódź

132

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

Krynica-Zdrój

133

Uzdrowisko Rabka S.A.

Rabka-Zdrój

134

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Wałbrzych

135

WARS S.A.

Warszawa

136

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Bronisze

137

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

138

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Tulce

139

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

140

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

141

Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO – AGD” Sp. z o.o.

Skarżysko-Kamienna

142

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.

Krasnystaw

143

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” sp. z o.o.

Łódź

144

Zakłady Chemiczne „JELCHEM” S.A.

Jelenia Góra

145

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Rudniki

146

Zakłady Kórnickie

Kórnik

147

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

Oleśnica

148

Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 MAJA S.A.

Łódź

149

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

Zielona Góra

150

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

 

Załącznik 8. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH]

Załącznik nr 8

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ DEPARTAMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

AGPOL S.A.

Warszawa

2

ARMAK Sp. z o.o.

Sosnowiec

3

BGE S.A.

Mysłowice

4

Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

5

BIS-SUKCES Sp. z o.o.

Lublin

6

C. Hartwig Gdynia S.A.

Gdynia

7

CALFROST Sp. z o.o.

Kalisz

8

CEFARM-RZESZÓW S.A. w Rzeszowie

Wrocław

9

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek sp. z o.o.

Pruszków

10

Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.

Skierniewice

11

EHN S.A.

Studzienice

12

ELEKTRIM – MEGADEX S.A.

Warszawa

13

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

14

ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ S.A.

Poznań

15

Elektromontaż Gdańsk S.A.

Gdańsk

16

Emilia Nieruchomości Sp. z o.o.

Warszawa

17

Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.

Łódź

18

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK Spółka Akcyjna

Kraśnik

19

Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” S.A.

Koszalin

20

Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o.

Katowice

21

Federal-Mogul BIMET S.A.

Gdańsk

22

FP SPOMAX S.A.

Ostrów Wielkopolski

23

HOLAGRA Sp. z o.o.

Leszno

24

INWESTSTAR S.A.

Starachowice

25

KOFAMA Koźle S.A.

Kędzierzyn Koźle

26

KOLSTER Sp. z o.o.

Olsztyn

27

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.

Końskie

28

LOGOTEC ENGINEERING S.A.

Mysłowice

29

Łambinowicka Fabryka Maszyn „Celpa” S.A.

Łambinowice

30

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.