REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 21

Zarządzenie Nr 6
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Wydział Prasowy i Public Relations w Gabinecie Prezesa podlega bezpośrednio Prezesowi.”;

3) w § 28:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 2, 6, 16 i 28,

– pkt 10 – 12 otrzymują brzmienie:

„10) organizowanie kontaktów z mediami i kształtowanie wizerunku Urzędu w mediach, w szczególności poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie spotkań z przedstawicielami mediów, w tym konferencji prasowych oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dla prasy w zakresie bieżących wydarzeń,

b) przygotowywanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, udzielanie telefonicznie i elektronicznie informacji dziennikarzom,

c) współpraca z prasowymi komórkami organizacyjnymi ministerstw i innych urzędów centralnych oraz przedsiębiorców telekomunikacyj nych;

11) sporządzanie codziennego przeglądu mediów;

12) redagowanie serwisu internetowego Urzędu, a w szczególności:

a) redagowanie i publikowanie materiałów na stronie internetowej,

b) monitorowanie, weryfikowanie i aktualizowanie zawartości strony internetowej;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) zapewnianie organizacyjnej obsługi posiedzeń Kierownictwa Urzędu, narad oraz spotkań Prezesa, Zastępcy Prezesa, w tym sporządzanie protokołów i ustaleń z tych spotkań;”,

– pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) obsługa współpracy Prezesa z Kancelariami Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi w szczególności w zakresie:

a) koordynacji przygotowania materiałów dla komisji sejmowych i senackich,

b) przygotowywania projektów odpowiedzi wymagających koordynacji stanowisk komórek organizacyjnych, udzielanych przez członków Kierownictwa Urzędu na pytania dotyczące działalności Prezesa;”,

– w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 – 34 w brzmieniu:

30) opiniowanie, pod względem zasadności i wiarygodności, wniosków podmiotów zewnętrznych, w zakresie:

a) objęcia określonych w tych wnioskach wydarzeń patronatem Prezesa,

b) uczestnictwa Prezesa w określonych w tych wnioskach wydarzeniach;

31) prowadzenie strony internetowej Telemuzeum;

32) zapewnianie techniczno-organizacyjnej obsługi wystąpień Prezesa i Zastępcy Prezesa;

33) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funkcjonowania Urzędu;

34) prowadzenie rejestru decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydział Prasowy i Public Relations WP;”;

4) w § 29 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Samodzielne Stanowisko do spraw Analiz i Jakości SAJ;”;

5) w § 33 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opiniowanie regulaminów świadczenia usług pocztowych;”,

b) uchyla się pkt 4,

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) analiza projektów regulaminów dostępu do elementów infrastruktury pocztowej i cenników dostępu do elementów infrastruktury pocztowej oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie;”,

d) w pkt 7:

– uchyla się lit. a,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) nakładania kar pieniężnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym”,”,

– dodaje się lit. f – s w brzmieniu:

„f) z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

g) stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji dotyczących działalności pocztowej,

h) obowiązku podjęcia przez operatora wyznaczonego negocjacji w celu zawarcia umowy o dostęp do elementów infrastruktury pocztowej,

i) dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,

j) ustanawiania operatora wyznaczonego,

k) ustanawiania odstępstw dla operatora wyznaczonego od obowiązku świadczenia usług powszechnych,

l) nakładania na operatora wyznaczonego obowiązku stosowania jednolitych opłat za usługi powszechne na terytorium całego kraju,

m) ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne oraz zmian decyzji w tym zakresie lub zmiany cennika usług powszechnych lub jego części skutkującej przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat za te usługi,

n) określania dla operatora wyznaczonego wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału,

o) zatwierdzania instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów operatora wyznaczonego,

p) nakładania na operatora wyznaczonego obowiązku przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów,

q) zatwierdzania opisu kalkulacji kosztu netto operatora wyznaczonego,

r) określania kwoty zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych oraz ustalenia kwoty dopłaty,

s) ustalania wysokości udziałów w dopłacie mającej na celu finansowanie kosztu netto dla operatorów pocztowych obowiązanych do tego udziału i nadawania decyzji, w której została ustalona ta wysokość, rygoru natychmiastowej wykonalności;”,

e) w pkt 8:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zlecanie i koordynacja kontroli działalności pocztowej prowadzonych przez delegatury i sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie kontroli i postępowań pokontrolnych w zakresie:”

– uchyla się lit. a,

– uchyla się lit. c,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych,”,

– dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

„g) ustalania cen dostępu do elementów infrastruktury pocztowej operatora wyznaczonego,

h) przestrzegania obowiązków dotyczących świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego;”,

f) uchyla się pkt 9,

g) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przeprowadzanie weryfikacji realizacji przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe wymagań dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów w sposób określony w Prawie pocztowym;”,

h) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do rejestru operatorów pocztowych oraz wydawanie zaświadczeń w zakresie wpisu do rejestru;”,

i) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15) opracowywanie raportu o stanie rynku pocztowego łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej za dany rok, w celu przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw łączności oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

16) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez delegatury postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzenie tych postępowań;”,

j) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych:

a) w zakresie przeprowadzania kontroli posiadania planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń przez operatorów pocztowych,

b) w sprawach dotyczących zawieszenia wykonywania przez operatora świadczącego usługi pocztowe zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;”,

k) w pkt 22:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) krajowymi i zagranicznymi organami administracji publicznej,”,

– w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) krajowymi organami regulacyjnymi do spraw poczty państw członkowskich Unii Europejskiej;”,

l) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) uczestniczenie w pracach grup roboczych i zespołów projektowych Komisji Europejskiej, Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych, Europejskiego Komitetu do spraw Regulacji Pocztowej, Światowego Związku Pocztowego i Europejskiego Zrzeszenia Publicznych Operatorów Pocztowych;”,

m) dodaje się pkt 24 – 31 w brzmieniu:

„24) współpraca z delegaturami w zakresie prowadzonych przez delegatury postępowań dotyczących realizacji obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzenie tych postępowań;

25) przygotowywanie i prowadzenie postępowania konkursowego w sprawie wyboru operatora wyznaczonego;

26) zapewnianie przeprowadzania badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym uzyskanego przez operatora wyznaczonego, oraz opracowania metodyki badań, weryfikacji prawidłowości realizacji badań, a także ich wyników oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu rocznego raportu zawierającego wyniki badań;

27) zapewnianie badania przez biegłego rewidenta zgodności rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej z przepisami prawa, instrukcją rachunkowości regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów, jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu wraz z opinią biegłego rewidenta, a następnie sporządzanie i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oświadczenia, o którym mowa w art. 102 Prawa pocztowego;

28) analiza planu działań naprawczych przedłożonego przez operatora wyznaczonego w celu uniknięcia wystąpienia prognozowanej straty na świadczeniu usług powszechnych;

29) zapewnianie weryfikacji przez biegłego rewidenta kalkulacji kosztu netto i straty na usługach powszechnych oraz dokumentów służących za podstawę kalkulacji;

30) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw łączności informacji o wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie mającej na celu finansowanie kosztu netto;

31) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i przekazywanie do Gabinetu Prezesa w celu zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu sprawozdania obejmującego końcowe wyniki ustaleń dotyczące:

a) kosztu netto i straty na usługach powszechnych,

b) weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 Prawa pocztowego,

c) kwoty dopłaty i udziałów operatorów pocztowych w dopłacie,

d) wysokości dopłaty przekazanej operatorowi wyznaczonemu,

e) wyceny korzyści pośrednich operatora wyznaczonego wynikających ze świadczenia usług powszechnych,

f) wyceny korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu.”;

6) w § 35 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach:

a) dotyczących zawieszania lub ograniczania zakresu realizacji uprawnień abonentów i użytkowników końcowych oraz obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) ustalania opłat za badania spełniania przez produkty wykorzystujące energię wymogów określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;”,

b) pkt 15a – 15c otrzymują brzmienie:

„15a) kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także kontrola wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w:

a) rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia,

b) rozporządzeniu Komisji (WE) NR 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set–top boksów,

c) rozporządzeniu Komisji (WE) NR 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy,

d) rozporządzeniu Komisji (WE) NR 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów,

– zwanych dalej „rozporządzeniami w sprawie ekoprojektu”;

15b) wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii w celu realizacji zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz jako organu kontrolującego w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203) w zakresie wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;

15c) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli i Egzekucji oraz delegaturami, planów badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także planów badań wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów, a także kontrola wykonania tych planów;”,

c) po pkt 15e dodaje się pkt 15f w brzmieniu:

„15f) kontrola spełniania przez wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku produkty wykorzystujące energię wymogów określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;”;

7) w § 36:

a) w ust. 1:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zlecanie i koordynacja przeprowadzania przez delegatury postępowań kontrolnych w zakresie określonym w pkt 1 i 3;

3) badanie jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w szczególności usług głosowych i usług transmisji danych oraz opracowywanie raportów z badań;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami funkcjonującymi na rynku telekomunikacyjnym w zakresie wykonywania zadań na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, w tym opracowywanie wymagań w zakresie wskaźników jakości tych usług;”,

– pkt 4–5 otrzymują brzmienie:

„4) opracowywanie założeń kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, oraz produktów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;

4a) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Techniki oraz delegaturami, planów badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także planów badań wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów, oraz kontrola wykonania tych planów;

5) planowanie i koordynowanie postępowań kontrolnych w zakresie zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz jako organu kontrolującego w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;”,

– pkt 7 i 7a otrzymują brzmienie:

„7) zlecanie zadań delegaturom w zakresie kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;

7a) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach:

a) nakładania grzywny w celu przymuszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, w sprawach prowadzonych przez departament,

b) naruszeń przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu telekomunikacji,

c) nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym oraz w art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej,

d) z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu kontroli wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów,

e) z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z zakresu wymierzania kar pieniężnych przewidzianych w ustawie z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;”,

– po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach:

a) sprzeciwów dotyczących stosowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego metody pomiaru, o której mowa w art. 62a Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie gwarantuje ona użytkownikom końcowym przejrzystych informacji o parametrach jakościowych usługi lub nie zapewnia rzetelnego pomiaru,

b) określania dla danego przedsiębiorcy minimalnych wymogów w zakresie jakości usług na podstawie art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego;”,

– pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) współpraca z organami administracji publicznej, w szczególności z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami celnymi oraz innymi instytucjami w zakresie kontroli wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu;”,

– po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kontroli wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku produktów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;”,

b) w ust. 2:

– uchyla się pkt 3,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Wydział Kontroli i Postępowań Pokontrolnych WKPP.”;

8) w § 37 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 4,

b) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) zbieranie, opracowywanie i przesyłanie informacji o występujących u przedsiębiorców telekomunikacyjnych naruszeniach bezpieczeństwa i integralności sieci i usług;”;

9) w § 39 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie portalu internetowego www.polskaszerokopasmowa.pl;”,

b) po pkt 5d dodaje się pkt 5e w brzmieniu:

„5e) opracowywanie projektów decyzji o dostępie telekomunikacyjnym oraz o dostępie do infrastruktury technicznej, których stroną jest spółdzielnia mieszkaniowa będąca przedsiębiorcą telekomunikacyjnym;”,

c) uchyla się pkt 9 i 11,

d) pkt 18a otrzymuje brzmienie:

„18a) prowadzenie rejestru:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji,”,

e) po pkt 18d dodaje się pkt 18e – 18g w brzmieniu:

„18e) aktualizowanie wykazu miejscowości, w których możliwa jest realizacja inwestycji w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013;

18f) przygotowywanie danych do opinii dotyczących planowanych projektów w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013;

18g) przekazywanie do Gabinetu Prezesa informacji o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez jednostki samorządu terytorialnego w celu publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;”;

10) w § 43 w ust. 1:

a) w pkt 1 uchyla się lit. c,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) prowadzenie we współpracy z Departamentem Rynku Pocztowego postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie działalności pocztowej oraz nakładanie kar pieniężnych w zakresie realizacji obowiązku umieszczenia oddawczych skrzynek pocztowych, zgodnie z udzielonymi przez Prezesa upoważnieniami;”,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów;”,

d) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie, zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem, postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów decyzji w zakresie wydania, odmowy wydania, zmiany, uchylenia, wygaśnięcia oraz cofnięcia pozwoleń radiowych, z wyłączeniem pozwoleń dotyczących urządzeń radiowych:”,

e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między:

a) konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

b) nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym

– we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 8 oraz § 33 ust. 1 pkt 16;”,

f) w pkt 10 uchyla się lit. c,

g) pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Techniki oraz Departamentem Kontroli i Egzekucji, planów badań technicznych znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, oraz instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu, a także planów badań wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów, oraz kontrola wykonania tych planów;”,

h) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;”,

i) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) nakładanie kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym, Prawie pocztowym oraz w ustawie z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem;”,

j) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) współpraca z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz urzędami celnymi;”.

§ 2.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33 oraz w Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
  • Data wejścia w życie: 2013-04-03
  • Data obowiązywania: 2013-04-03
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA