REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 5 poz. 14

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Komunikacji Elektronicznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 16 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MTiB Nr 5, poz. 15).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2007 r.

 

Minister Transportu

Jerzy Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137 i Nr 50, poz. 331.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu
z dnia 11 maja 2007 r. (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14)

STATUT URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

Urząd Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „UKE”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem”.

§ 2

1. Prezes wykonuje swoje ustawowe zadania przy pomocy zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UKE, do podejmowania decyzji w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3

1. W skład UKE wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego;

4) Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego;

5) Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego;

6) Departament Rynku Pocztowego;

7) Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości;

8) Departament Techniki;

9) Departament Kontroli i Egzekucji;

10) Departament Spraw Obronnych;

11) Departament Prawny;

12) Biuro Finansów i Budżetu;

13) Biuro Administracji i Kadr;

14) Biuro Informatyki;

15) zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w § 4.

2. Organizację wewnętrzną, zakres zadań oraz tryb działania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny UKE, nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.

§ 4

Zamiejscowe jednostki organizacyjne UKE Prezes utworzy w regulaminie, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 5

Prezes może tworzyć i znosić komisje i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład, zakres działania i tryb postępowania.

§ 6

Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi UKE, o których mowa w § 3, rozstrzyga Prezes.

§ 7

1. Przy UKE działa Gospodarstwo Pomocnicze – Centralne Laboratorium Badań Technicznych jako jednostka wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym.

2. Nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym – Centralnym Laboratorium Badań Technicznych sprawuje dyrektor generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego – Centralnego Laboratorium Badań Technicznych określają odrębne przepisy oraz regulamin organizacyjny Gospodarstwa Pomocniczego – Centralnego Laboratorium Badań Technicznych zatwierdzony przez dyrektora generalnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-05-21
  • Data wejścia w życie: 2007-05-22
  • Data obowiązywania: 2023-12-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA