Kategorie

Dzienniki Urzędowe

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

pomiędzy Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego a Ministrem Obrony Narodowej

zawarte w dniu 30 kwietnia 2003 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym Porozumieniem dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz Minister Obrony Narodowej potwierdzają wolę współpracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania jej wrażliwości estetycznej, kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych oraz pozytywnego wizerunku wojska w społeczeństwie.

W celu realizacji wspólnych zamierzeń Strony postanawiają:

§ 1 Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej „resortem obrony narodowej”, oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, zwana dalej „Wojskową Caritas”, będą współpracować w celu:

1) organizacji obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, szczególnie z najniżej uposażonych rodzin wojskowych i pracowników cywilnych wojska;

2) popularyzacji kultury narodowej oraz promocji obronności poprzez tworzenie i upowszechnianie nagrań (fonicznych i wizyjnych) pieśni patriotyczno-religijnych, wojskowych i wybranych utworów klasyki polskiej i światowej w wykonaniu wojskowych instytucji artystycznych;

3) popularyzacji problematyki obronności poprzez inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wśród rodzin wojskowych;

4) pomocy humanitarnej poszkodowanym w kataklizmach i konfliktach zbrojnych w kraju i za granicą.

§ 2 Wojskowa Caritas zobowiązuje się do:

1) organizacji obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z najniżej uposażonych rodzin wojskowych i pracowników cywilnych wojska, w celu:

a) propagowania aktywnego wypoczynku,

b) kształtowania postaw proobronno-patriotycznych i obywatelskich (bieg na orientację, terenoznawstwo, jazda konna, umiejętności w zakresie survivalu, ratownictwo, zasady udzielania pierwszej pomocy, przepisy przeciwpożarowe, uczenie zasad zdrowego trybu życia),

c) informowania na temat procesu integracji z Unią Europejską oraz Wojska Polskiego ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego;

2) promocji Wojska Polskiego poprzez organizację nagrań (fonicznych i wizyjnych) pieśni patriotyczno-religijnych, wojskowych i wybranych utworów klasyki polskiej i światowej w wykonaniu wojskowych instytucji artystycznych oraz upowszechnianie tych nagrań w celu:

a) kształtowania postaw patriotycznych i wrażliwości artystycznej,

b) kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w społeczeństwie,

c) rozwijania poczucia tożsamości narodowej i społecznej.

§ 3 Resort obrony narodowej udzieli Wojskowej Caritas – w miarę posiadanych możliwości – pomocy organizacyjnej w działalności statutowej służącej obronności Państwa poprzez:

1) uwzględnianie w planach resortu obrony narodowej zamierzeń organizacyjno-programowych realizowanych przez Wojskową Caritas;

2) popularyzowanie i propagowanie działalności Wojskowej Caritas, umieszczając w publikacjach wojskowych informacje o najważniejszych jej przedsięwzięciach;

3) kierowanie instruktorów do szkolenia wojskowego i działalności kulturalno-oświatowej na obozach wypoczynkowo-szkoleniowych;

4) zabezpieczenie logistyczne obozów wypoczynkowo-szkoleniowych według następujących zasad:

a) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Wojskowej Caritas,

b) ewentualne wydatki związane z wykorzystaniem udostępnionego mienia ponosi Wojskowa Caritas z własnych środków albo refunduje jednostce wojskowej dodatkowo poniesione przez nią wydatki,

c) wszelkie zawinione straty, zaistniałe w udostępnionym mieniu Wojskowa Caritas pokrywa z własnych środków;

5) udział wojskowych instytucji artystycznych w wykonaniu nagrań (fonicznych i wizyjnych) pieśni patriotyczno-religijnych, wojskowych i wybranych utworów klasyki polskiej i światowej na podstawie odrębnych umów zawartych z upoważnionymi przedstawicielami tych instytucji.

§ 4 Resort obrony narodowej nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które mogą wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem Porozumienia.

§ 5 Porozumienie nie powoduje skutków finansowych dla resortu obrony narodowej.

§ 6 Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Wojskowej Caritas na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 7 Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia – w przypadku naruszenia postanowień porozumienia.

§ 8 1. Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy Stronami w związku z realizacją Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie.

2. Jeżeli polubowne załatwienie sporu nie będzie możliwe, właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd powszechny.

§ 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 11 Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego: Ks. ppłk R. Mokrzycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-05-30
  • Data wejścia w życie: 2003-05-15
  • Data obowiązywania: 2010-01-02

Dzienniki Urzędowe