REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 22 poz. 247

ANEKS

z dnia 24 listopada 2009 r.

do porozumienia o współpracy

pomiędzy

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

a

Ministrem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

§ 1. W Porozumieniu o współpracy pomiędzy Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego a Ministrem Obrony Narodowej zawartym w dniu 30 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 105), strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:

1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Niniejszym porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, będąca organizacją kościelną, działającą na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) oraz dekretu z dnia 12 marca 1996 r. Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia, potwierdzają wolę współpracy na rzecz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowania ich postaw proobronnych oraz udzielania pomocy humanitarnej w kraju i za granicą.”;

2) w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) organizowania pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej na terenach misji wojskowych, stabilizacyjnych i pokojowych, w których biorą udział Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Wojskowa Caritas będzie przysyłała do dnia 10 sierpnia każdego roku do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje przedsięwzięć do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.

2. Proponowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, powinny być wstępnie uzgodnione przez Wojskową Caritas z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

3. Wojskowa Caritas będzie przekazywała do dnia 31 marca każdego roku do komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.”;

4) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnienia wsparcia logistycznego obozów wypoczynkowo-szkoleniowych na podstawie rocznego planu współpracy i umów cywilnoprawnych, określających warunki udostępniania nieruchomości lub wojskowego mienia ruchomego;”;

5) w § 9:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) po ust. 1 dodaje się ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

3. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w ust. 1, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.”.

§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego:

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

ks. prałat płk R. Mokrzycki

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz.Piątas

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-18
  • Data wejścia w życie: 2010-01-02
  • Data obowiązywania: 2010-01-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA