REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 20 poz. 186

Generalny Zarząd Logistyki - P4

DECYZJA Nr 344/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 października 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. b i pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z zaistniałymi w resorcie obrony narodowej zmianami organizacyjno-kompetencyjnymi - w celu zapewnienia warunków do dalszej sprawnej realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2001 r. w sprawie wdrożenia w resorcie Obrony Narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa--gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS) (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W resorcie obrony narodowej tworzy się system do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza i państwa wysyłającego, zwany dalej „systemem HNS"."

2) w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dyrektorowi Departamentu Polityki Obronnej - w odniesieniu do problematyki dotyczącej pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, określonej przez Pełnomocnika ds. HNS."

3) w pkt 3:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymywanie stałej współpracy ze swoimi odpowiednikami w Państwach-Członkach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w dowództwach strategicznych tej organizacji;",

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Obrony Narodowej, zwanymi dalej „komórkami i jednostkami organizacyjnymi MON", a za pośrednictwem Departamentu Polityki Obronnej z właściwymi ministrami i wojewodami - w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;"

4) w pkt 5:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanie w resorcie obrony narodowej przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań, w tym szkoleniowych, wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;,

b) ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) opracowywanie analiz, ocen i propozycji dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu HNS;

„4) prowadzenie uzgodnień z komórkami i jednostkami organizacyjnymi MON w sprawie zadań oraz warunków dotyczących organizacyjnego, technicznego, materiałowego i finansowego przygotowania zasobów wydzielanych i przewidywanych do wydzielenia na potrzeby HNS;,

c) ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opracowywanie propozycji struktury Punktów Kontaktowych HNS, zwanych dalej „PK HNS", w komórkach i jednostkach organizacyjnych MON, a także współuczestniczenie w określaniu zadań PK HNS oraz prowadzenie ich ewidencji, z uwzględnieniem PK HNS tworzonych w innych resortach i województwach;",

d) po ppkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje ppkt 10 w brzmieniu:

„10) opracowywanie projektów regulacji prawnych, dotyczących realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza i państwa wysyłającego."

5) w pkt 6:

a) część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej:",

b) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje ogólny nadzór i kontrolę oraz koordynuje planowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących udziału właściwych ministrów i wojewodów w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;",

c) w ppkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) opracowywania wytycznych Ministra Obrony Narodowej dotyczących sposobu przygotowywania i przekazywania przez właściwych ministrów i wojewodów informacji i danych do CBD HNS,"

6) w pkt 7:

a) część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektorzy, (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych MON, którym powierza się realizację zadań, o których mowa w pkt 1:",

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnią prowadzenie baz danych oraz dostarczanie informacji niezbędnych do CBD HNS i do planowania operacyjnego, w szczególności dotyczących wprowadzenia sił wsparcia NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza wykonywanych przez resort obrony narodowej;"

7) w pkt 10 część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„10. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej współdziała z Pełnomocnikiem ds. HNS w zakresie:"

8) w pkt 12:

a) część wstępna przepisu otrzymuje brzmienie:

„12. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Dowództwa Operacyjnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:",

b) ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) współuczestniczą w opracowywaniu projektów porozumień dotyczących realizacji zadań HNS, w tym „Porozumień Technicznych" (TA - Technical Agreement) i „Wspólnych Porozumień Wykonawczych" (JIA - Joint Implementation Agreements);

4) określają i wydzielają, w porozumieniu z Generalnym Zarządem Wsparcia - P7 Sztabu Generalnego WP, niezbędne siły i środki do ochrony i obrony podległych obiektów wojskowych oraz rejonów i obiektów przewidzianych do wykorzystania przez wojska sojusznicze w ramach HNS."

9) użyte w tytule decyzji oraz w pkt 2, pkt 3 ppkt 5 i w pkt 15 wyrazy „w resorcie Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami „w resorcie obrony narodowej".

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-11-29
  • Data wejścia w życie: 2005-12-14
  • Data obowiązywania: 2005-12-14
  • Dokument traci ważność: 2008-12-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA