REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 20 poz. 187

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 347/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 października 2005 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 Obrona narodowa, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1,Nr6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140, Nr 17, poz.163 i Nr 18, poz.173), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych do wysokości 68 068,00 tys. zł, z tego na nagrody do kwoty 52 445,00 tys. zł, na zapomogi 15 623,00 tys. zł",

2) w § 8, w ust. 1, w pkt 2 kwotę 4 835,00 tys.zł zastępuje się kwotą 1.535 tys. zł,

3) w § 8, w ust. 1, w pkt 3 kwotę 20 032,00 tys. zł zastępuje się kwotą 23 332,00 tys. zł,

4) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej: J. Zemke

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 347/MON/S.St.
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 października 2005 r.(poz. 187)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

25 351 313,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-43 112,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 000 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 159 261,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-958,00

414

Wpłaty na PFRON

-610,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 447 471,00

424

Zakup pomocy naukowych

-3 000,00

427

Zakup usług remontowych

4 357 000,00

430

Zakup usług pozostałych

4 551 020,00

441

Podróże służbowe krajowe

-816,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 160,00

448

Podatek od nieruchomości

20 682 410,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

98 749,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-7 986 612,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 137,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-10 227 986,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 873 000,00

408

Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

9 368,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 739,00

412

Składki na Fundusz Pracy

958,00

414

Wpłaty na PFRON

610,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 519 272,00

424

Zakup pomocy naukowych

3 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

430

Zakup usług pozostałych

5 333,00

441

Podróże służbowe krajowe

816,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 160,00

448

Podatek od nieruchomości

2 713 525,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-2 864 519,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 000 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

100 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 020 138,00

448

Podatek od nieruchomości

1 055 619,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

111 417,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

258 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-146 583,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

193 047,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

193 047,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

247 080,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

229 905,00

448

Podatek od nieruchomości

17 175,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-250 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-250 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

426

Zakup energii

1 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-8 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

23 800,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-9 384,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 931,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-547,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 800,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-5 000 173,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-107 025,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 404 550,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

17 000 168,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-16 777 705,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-2 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-85 427,00

430

Zakup usług pozostałych

-625 634,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-9 829 353,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-6 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

-2 432 697,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-103 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-146 728,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-816,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 194 346,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

422

Zakup środków żywności

-577,00

426

Zakup energii

-94 563,00

427

Zakup usług remontowych

-681,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-14 008,00

430

Zakup usług pozostałych

-186 918,00

441

Podróże służbowe krajowe

-292 919,00

443

Różne opłaty i składki

-355 030,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 070,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia mundurowego

0,00

426

Zakup energii

32 800,00

427

Zakup usług remontowych

-40 002,00

448

Podatek od nieruchomości

7 202,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

28 740,00

426

Zakup energii

24 000,00

448

Podatek od nieruchomości

4 740,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-28 740,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-34 281,00

448

Podatek od nieruchomości

5 541,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

0,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

0,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-254 863,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

254 863,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

0,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 523,00

448

Podatek od nieruchomości

4 523,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-1 000 000,00

413

Składki na ubezpieczenie społeczne

-1 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-10 300,00

430

Zakup usług pozostałych

-10 300,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

1 010 300,00

428

Zakup usług zdrowotnych

1 010 300,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

7 214 215,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

7 253 019,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

19 172 174,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-43 112,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 159 261,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-958,00

414

Wpłaty na PFRON

-610,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 154 549,00

424

Zakup pomocy naukowych

-3 000,00

427

Zakup usług remontowych

4 357 000,00

430

Zakup usług pozostałych

4 551 020,00

441

Podróże służbowe krajowe

-816,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 160,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

91 248,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

91 248,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-208 850,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-30 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-65 350,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-78 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

23 800,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-9 384,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 384,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 800,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-2 000 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-2 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-9 829 353,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-6 000,00

 

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

 

307

-2 432 697,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-103 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-146 728,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-816,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 194 346,00

422

Zakup środków żywności

-577,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

426

Zakup energii

-94 563,00

427

Zakup usług remontowych

-681,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-14 008,00

430

Zakup usług pozostałych

-186 918,00

441

Podróże służbowe krajowe

-292 919,00

443

Różne opłaty i składki

-355 030,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 070,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-34 281,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-34 281,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-34 281,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-4 523,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-4 523,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 523,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

 

 

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-1 000 000,00

413

Składki na ubezpieczenie społeczne

-1 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-10 300,00

430

Zakup usług pozostałych

-10 300,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

1 010 300,00

428

Zakup usług zdrowotnych

1 010 300,00

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

136 774,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

136 774,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-177 414,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 137,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 227 986,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 873 000,00

408

Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

9 368,00

 

 

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 739,00

412

Składki na Fundusz Pracy

958,00

414

Wpłaty na PFRON

610,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 451,00

424

Zakup pomocy naukowych

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

5 333,00

441

Podróże służbowe krajowe

816,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 160,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

23 279,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 279,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

52 316,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-22 996,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

65 350,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 538,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

5 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

426

Zakup energii

1 500,00

441

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

0,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

547,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-547,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

238 593,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-107 025,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

369 535,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-23 917,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

0,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

0,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-254 863,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

254 863,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

190 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

190 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

100 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

60 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

60 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

30 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

594 534,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

594 534,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

258 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

258 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-223 466,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 996,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-250 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 538,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

560 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

250 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

310 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

55 378,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

55 378,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

55 378,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

55 378,00

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

216 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

216 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

216 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

216 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca JW 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 316 515,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 316 515,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 316 515,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 300 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

16 515,00

 

DYSPONENT: Szef SZI Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

100 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

100 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

DYSPONENT: Szef RZI Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

0,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-24 085,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

24 085,00

 

DYSPONENT: Szef WZI Poznań

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 167 567,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

8 207 569,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

6 751 085,00

448

Podatek od nieruchomości

6 751 085,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

1 456 484,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 456 484,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-40 002,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia mundurowego

-40 002,00

427

Zakup usług remontowych

-40 002,00

 

DYSPONENT: Szef RZI Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 497 463,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

3 497 463,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 728 463,00

448

Podatek od nieruchomości

2 629 714,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

98 749,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

769 000,00

448

Podatek od nieruchomości

769 000,00

 

DYSPONENT: Szef RZI Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

686 437,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

686 437,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

686 437,00

448

Podatek od nieruchomości

686 437,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef RZI Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

336 210,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

316 513,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

213 541,00

448

Podatek od nieruchomości

213 541,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

102 972,00

448

Podatek od nieruchomości

102 972,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 202,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia mundurowego

7 202,00

448

Podatek od nieruchomości

7 202,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

7 972,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

3 892,00

448

Podatek od nieruchomości

3 892,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

4 080,00

448

Podatek od nieruchomości

4 080,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

4 523,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

4 523,00

448

Podatek od nieruchomości

4 523,00

 

DYSPONENT: Szef RZI Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

11 075 233,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

11 072 924,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

10 301 498,00

448

Podatek od nieruchomości

10 301 498,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

385 069,00

448

Podatek od nieruchomości

385 069,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

369 182,00

448

Podatek od nieruchomości

369 182,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

17 175,00

448

Podatek od nieruchomości

17 175,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

2 309,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

848,00

448

Podatek od nieruchomości

848,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

1 461,00

448

Podatek od nieruchomości

1 461,00

 

DYSPONENT: Szef RZI Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

819 372,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

819 372,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

786 572,00

448

Podatek od nieruchomości

786 572,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

32 800,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia mundurowego

32 800,00

426

Zakup energii

32 800,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef RZI Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

24 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

24 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

24 000,00

426

Zakup energii

24 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-34 429 698,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-34 429 698,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-14 602 020,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 602 020,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-10 522 723,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 522 723,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-4 020 138,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 020 138,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-146 583,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-146 583,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-22 953,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-22 953,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-5 115 281,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 000 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

17 000 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-18 387 705,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-101 942,00

430

Zakup usług pozostałych

-625 634,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-11-29
  • Data wejścia w życie: 2005-11-29
  • Data obowiązywania: 2005-11-29
  • Z mocą od: 2005-10-19
  • Dokument traci ważność: 2006-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA