| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 411/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 Obrona narodowa, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-102/2005/BM6-15516 z dnia 19.12.2005 r.) na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115 578 513,00 zł i jednoczesne zmniejszenie wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1,Nr6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140, Nr 17, poz.163, Nr 18, poz.173 i Nr 20, poz. 187, Nr 22, poz. 209 i Nr 23, poz. 214), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, wprowadza się następujące zmiany:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr411/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. (poz. 220)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-3 696 397,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 165,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-128 172,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

176 753,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-10 100,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 084 247,00

422

Zakup środków żywności

-105,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-1 250 000,00

426

Zakup energii

-7 674 617,00

427

Zakup usług remontowych

8 155 750,00

430

Zakup usług pozostałych

-167 260,00

443

Różne opłaty i składki

-96 439,00

448

Podatek od nieruchomości

863 944,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-86 828,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-26 238,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-62 723,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

3 005 710,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 689 010,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

922 993,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-107 098,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

92 643,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 365 823,00

422

Zakup środków żywności

-940 483,00

426

Zakup energii

-3 320 082,00

427

Zakup usług remontowych

7 691 490,00

430

Zakup usług pozostałych

-561 763,00

443

Różne opłaty i składki

-66 341,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 658 865,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-27 441,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-43 041,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38 229 797,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

6 599 788,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-37 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-69 628 677,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki

422

Zakup środków żywności

-347 791,00

426

Zakup energii

-2 016 098,00

427

Zakup usług remontowych

-12 124,00

430

Zakup usług pozostałych

-74 578,00

448

Podatek od nieruchomości

-1 930,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-4 302,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 698 588,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-2 251 291,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 269,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-45 031,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-6 354,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-171 906,00

422

Zakup środków żywności

-318 098,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-11 297,00

426

Zakup energii

-524 291,00

427

Zakup usług remontowych

-21 157,00

430

Zakup usług pozostałych

-765 749,00

448

Podatek od nieruchomości

-15 751,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-388 926,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

313 035,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 670,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-26 295,00

430

Zakup usług pozostałych

350 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-659 595,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-67 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

36 172,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-151 007,00

422

Zakup środków żywności

-2,00

426

Zakup energii

-104 758,00

430

Zakup usług pozostałych

-373 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 902 069,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-25 667,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

21 045,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 178,00

422

Zakup środków żywności

-31,00

426

Zakup energii

-88 718,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-669,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 818 207,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-76 175,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-39 041,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-87,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

105,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

21 632,00

426

Zakup energii

-87 174,00

443

Różne opłaty i składki

28 596,00

448

Podatek od nieruchomości

-206,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-6 092,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

464,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

772,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 253,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-104,00

426

Zakup energii

-5 554,00

448

Podatek od nieruchomości

-417,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-316,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

216,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-532,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

4 623 440,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-8 085,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-34 741,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 670,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-69 218,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

91 993,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 733,00

412

Składki na fundusz pracy

229,00

414

Wpłaty na PFRON

-4 490,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-19 367,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-460 792,00

422

Zakup środków żywności

-1 398,00

426

Zakup energii

-281 079,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 200,00

430

Zakup usług pozostałych

-434 009,00

441

Podróże służbowe krajowe

-304 240,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-463 024,00

443

Różne opłaty i składki

-3 559,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-769,00

448

Podatek od nieruchomości

-182,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-5 820,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-7 858,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

7 217 495,00

458

Pozostałe odsetki

38 166,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 371,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-670 386,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-3 867 321,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 692 839,00

422

Zakup środków żywności

-13 119,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-161 363,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

5 207,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 494,00

426

Zakup energii

-3 500,00

427

Zakup usług remontowych

543,00

430

Zakup usług pozostałych

2 244,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-686 370,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 525,00

426

Zakup energii

1 432,00

448

Podatek od nieruchomości

-8 032,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-692 295,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

686 370,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

782 231,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-12 525,00

426

Zakup energii

6 600,00

430

Zakup usług pozostałych

-89 936,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

0,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

0,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-165 937,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

193 509,00

422

Zakup środków żywności

-27 572,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-358,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-358,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 404,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

16 404,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-16 046,00

430

Zakup usług pozostałych

-16 046,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

14 963,00

430
448

Zakup usług pozostałych
Podatek od nieruchomości

20 963,00 -6 000,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-24 491,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-328,00

426

Zakup energii

-2 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 718,00

448

Podatek od nieruchomości

5 055,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

9 528,00

405
426

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy
Zakup energii

328,00 9 200,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 341 179,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-4 187 498,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-16 016,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 165,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-153 926,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

200 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

67 535,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-128 790,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-298 760,00

430

Zakup usług pozostałych

1 710,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-300 470,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-1 510,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 510,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-202,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy

-37 264,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

26 529,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 533,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-65 043,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-70 041,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-10,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 008,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-17,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

464,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

772,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 253,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

216,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

216,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-43 357,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

41 295,00

441

Odpisy na ZFŚS

-84 652,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-3 762 809,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 691 629,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-71 180,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-2 907,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-2 907,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 907,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

12 525,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 525,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-12 525,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-12 525,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

-165 937,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

-165 937,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-165 937,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-358,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-358,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 404,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 404,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-16 046,00

430

Zakup usług pozostałych

-16 046,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 163,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

15 163,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 391,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-328,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

16 882,00

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 100 027,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 100 027,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

2 094 514,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-107 098,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

92 643,00

427

Zakup usług remontowych

2 400 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-291 031,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

5 513,00

405
406

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

4 791,00
722,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

88 627 454,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

88 688 608,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna

88 685 288,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-37 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78 698 588,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

3 320,00

405
406

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-87,00
3 407,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-61 154,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-61 154,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-61 154,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 230 004,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-3 436 704,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-1 340 100,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-10 100,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-1 250 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-80 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-12 844,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 844,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-865 930,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 269,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-45 031,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-6 354,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 377,00

422

Zakup środków żywności

-318 000,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-11 297,00

430

Zakup usług pozostałych

-465 140,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

600,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

600,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

27 708,00

401
406

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

31 000,00
-3 292,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-1 246 138,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-69 218,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

53 205,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-254 561,00

430

Zakup usług pozostałych

-512 540,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-463 024,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

9 849,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

9 849,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 494,00

426

Energia

-1 200,00

427

Zakup usług remontowych

543,00

430

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-782 231,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-692 295,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-692 295,00

 

ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-89 936,00

430

Zakup usług pozostałych

-89 936,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21 619,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

20 963,00

430

Zakup usług pozostałych

20 963,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-42 209,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 391,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-16 882,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 718,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

328,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

328,00

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-553 562,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-553 828,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-553 828,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-67 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

36 172,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-150 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-373 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

266,00

430

Zakup usług pozostałych

266,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-216 197,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-216 197,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-216 197,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 670,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-226 867,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-92 913,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-85 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-85 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

6 806,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

-6 806,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-85 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-7 913,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-7 913,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-7 913,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe”

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

339 330,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

339 330,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

339 330,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 670,00

430

Zakup usług pozostałych

350 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego NSIP

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

675 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

675 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

675 000,00

430

Zakup usług pozostałych

675 000,00

 

DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

751,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

751,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

751,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

751,00

 

DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 571,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-7 571,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-7 571,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-4 171,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 400,00

 

DYSPONENT: Biuro Inwestycji Łączności

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-13 526,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-13 526,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-13 526,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-800,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 438,00

441

Podróże służbowe krajowe

-8 288,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-417 098,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-443 998,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

809 128,00

426

Zakup energii

829 928,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-20 800,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-1 285 049,00

426

Zakup energii

-847 801,00

430

Zakup usług pozostałych

-57 563,00

443

Różne opłaty i składki

-924,00

448

Podatek od nieruchomości

-356 958,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-21 803,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-255 638,00

426

Zakup energii

-255 638,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-71 782,00

426

Zakup energii

-71 782,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

23 238,00

426

Zakup energii

23 238,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-4 197,00

426

Zakup energii

-32 587,00

443

Różne opłaty i składki

28 596,00

448

Podatek od nieruchomości

-206,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-5 971,00

426

Zakup energii

-5 554,00

448

Podatek od nieruchomości

-417,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

346 273,00

426

Zakup energii

346 273,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2 100,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

2 100,00

426

Zakup energii

2 100,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

18 100,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

10 500,00

426

Zakup energii

10 500,00

 

ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

7 600,00

426

Zakup energii

7 600,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 700,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-2 500,00

426

Zakup energii

-2 500,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

9 200,00

426

Zakup energii

9 200,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 724 267,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 724 267,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-403 128,00

426

Zakup energii

-306 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-25 369,00

448

Podatek od nieruchomości

-12 688,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-59 071,00

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-77 026,00

426

Zakup energii

-72 000,00

443

Różne opłaty i składki

-414,00

448

Podatek od nieruchomości

-3 081,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-1 531,00

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna

-1 204 724,00

426

Zakup energii

-1 133 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-74 578,00

448

Podatek od nieruchomości

4 566,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-1 712,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-39 389,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-1 366,00

426

Zakup energii

-37 072,00

444

Odpisy na ZFŚS

-769,00

448

Podatek od nieruchomości

-182,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 486 940,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-4 469 095,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-3 617 342,00

426

Zakup energii

-3 617 171,00

430

Zakup usług pozostałych

-171,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-586 178,00

426

Zakup energii

-430 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-132 133,00

448

Podatek od nieruchomości

-24 045,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-25 000,00

426

Zakup energii

-25 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-63 803,00

426

Zakup energii

-63 803,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-20 487,00

426

Zakup energii
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-20 487,00
-156 285,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-6 346,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-7 661,00

426

Zakup energii

-65 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-57 478,00

441

Podróże służbowe krajowe

-20 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-20 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-20 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-1 800,00

426

Zakup energii

-1 800,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-1 100,00

426

Zakup energii

-1 100,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 055,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

5 055,00

448

Podatek od nieruchomości

5 055,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-437 312,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-437 312,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-698 425,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 733,00

443

Różne opłaty i składki

-72 593,00

448

Podatek od nieruchomości

-550 385,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-62 714,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

438 059,00

448

Podatek od nieruchomości

438 059,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-176 946,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 996,00

430

Zakup usług pozostałych

-93 572,00

441

Podróże służbowe krajowe

-100 000,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

13 630,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 883 180,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 875 180,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-1 654 078,00

426

Zakup energii

-925 820,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 788,00

448

Podatek od nieruchomości

-726 470,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-126 421,00

426

Zakup energii

-119 300,00

448

Podatek od nieruchomości

-7 121,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-2 000,00

426

Zakup energii

-2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-53 130,00

426

Zakup energii

-53 130,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-39 551,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-10 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 499,00

441

Podróże służbowe krajowe

-24 000,00

443

Różne opłaty i składki

-3 559,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-493,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-8 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-8 000,00

426

Zakup energii

-8 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-3 637 362,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-3 637 362,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-2 221 513,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 234,00

426

Zakup energii

-1 319 070,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

430

Zakup usług pozostałych

146,00

443

Różne opłaty i składki

12 107,00

448

Podatek od nieruchomości

-918 930,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-522 615,00

426

Zakup energii

-189 981,00

430

Zakup usług pozostałych

-230 973,00

448

Podatek od nieruchomości

-97 640,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-4 021,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna

-892 184,00

426

Zakup energii

-883 098,00

448

Podatek od nieruchomości

-6 496,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-2 590,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 050,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-1 739,00

412

Składki na Fundusz Pracy

689,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 111 917,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 111 917,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

3 705 200,00

426

Zakup energii

620 626,00

430

Zakup usług pozostałych

9 950,00

448

Podatek od nieruchomości

3 072 417,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

2 207,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 547 755,00

426

Zakup energii

-193 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-14 202,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 340 553,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-107 634,00

426

Zakup energii

-108 653,00

448

Podatek od nieruchomości

1 019,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-2 386,00

426

Zakup energii

-2 386,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

4 977,00

426

Zakup energii

4 977,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-27 000,00

426

Zakup energii

-27 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

86 515,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 782,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

396,00

458

Pozostałe odsetki

38 166,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 171,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 394 134,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 390 566,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-916 691,00

426

Zakup energii

-892 113,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 636,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

443

Różne opłaty i składki

-10 778,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-9 164,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-129 406,00

426

Zakup energii

-128 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 320,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-86,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-5 790,00

426

Zakup energii

-5 790,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-669,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-669,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-7 100,00

426

Zakup energii

-7 100,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-330 910,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-98,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-4 796,00

412

Składki na fundusz pracy

-460,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-431,00

426

Zakup energii

-315 280,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-2 400,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-3 820,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-3 625,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

3 600,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 600,00

426

Zakup energii

3 600,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-7 168,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-7 268,00

426

Zakup energii

-7 268,00

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

100,00

426

Zakup energii

100,00

 

DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 735 694,00

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 721 662,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-28 727,00

426

Zakup energii

-1 090,00

443

Różne opłaty i składki

-25 171,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-2 466,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-1 351 655,00

426

Zakup energii

-1 130 000,00

443

Różne opłaty i składki

-63 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-158 655,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-176 770,00

426

Zakup energii

-160 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-16 770,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

85 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

85 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

17 086,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

17 086,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-266 596,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-29 106,00

414

Wpłaty na PFRON

-4 490,00

426

Zakup energii

-210 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-23 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-8 032,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-8 032,00

448

Podatek od nieruchomości

-8 032,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-6 000,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

-6 000,00

448

Podatek od nieruchomości

-6 000,00

 

DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

295 365,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

295 365,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

865 359,00

426

Zakup energii

-2 063 907,00

430

Zakup usług pozostałych

-52 659,00

443

Różne opłaty i składki

-4,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-23 772,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-9,00

467

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

3 005 710,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-478 353,00

426

Zakup energii

-210 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-114 438,00

443

Różne opłaty i składki

-2 003,00

448

Podatek od nieruchomości

-108 871,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-43 041,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

2 200,00

426

Zakup energii

2 200,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-93 841,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-11 275,00

430

Zakup usług pozostałych

-18 500,00

441

Podróże służbowe krajowe

-44 300,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego

-2 000,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-17 766,00

 

DYSPONENT: WBE Katowice

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

20 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 642,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-4 642,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-4 642,00

311

Świadczenia społeczne

5 207,00

430

Zakup usług pozostałych

-9 849,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-67 994 263,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-69 011 498,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

1 817 429,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 156 016,00

422

Zakup środków żywności

-105,00

427

Zakup usług remontowych

8 155 750,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 817 800,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

5 806 482,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 365 823,00

422

Zakup środków żywności

-940 483,00

427

Zakup usług remontowych

5 291 490,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38 821 298,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-79 988 592,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-79 628 677,00

422

Zakup środków żywności

-347 791,00

427

Zakup usług remontowych

-12 124,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-843 809,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-134 529,00

422

Zakup środków żywności

-98,00

427

Zakup usług remontowych

-21 157,00

430

Zakup usług pozostałych

-299 099,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-388 926,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-26 295,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-26 295,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-1 009,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 007,00

422

Zakup środków żywności

-2,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 818 593,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-355,00

422 606

Zakup środków żywności Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-31,00 -1 818 207,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-462,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-462,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-104,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-104,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-532,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-532,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

6 148 499,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-206 231,00

422

Zakup środków żywności

-1 398,00

430

Zakup usług pozostałych

-417 848,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

7 217 495,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-443 519,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-104 512,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 210,00

422

Zakup środków żywności

-13 119,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-90 183,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

782 231,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

782 231,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

782 231,00

 

DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe

165 937,00

 

ROZDZIAŁ 80302- Wyższe szkoły wojskowe

165 937,00

421
422

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

193 509,00
-27 572,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

69 067,00

 

ROZDZIAŁ 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

69 067,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

69 067,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »