REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 24 poz. 238

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 432/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 Obrona narodowa, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140, Nr 17, poz.163, Nr 18, poz.173, Nr 20, poz. 187, Nr 22, poz. 209, Nr 23, poz. 214 i Nr 24 poz. 220), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: wz. A. M. Szczygło

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 432/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2005 r. (poz. 238)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

35 663 561,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 283,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

14 535 147,00

422

Zakup środków żywności

-1,00

426

Zakup energii

-78 740,00

427

Zakup usług remontowych

-13 556 338,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 476 510,00

441

Podróże służbowe krajowe

-77 327,00

443

Różne opłaty i składki

-2,00

448

Podatek od nieruchomości

-11 266,00

458

Pozostałe odsetki

1 283,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-377 184,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36 705 782,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-25 683 863,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-391 870,00

422

Zakup środków żywności

-1,00

426

Zakup energii

215 627,00

427

Zakup usług remontowych

4 252 927,00

430

Zakup usług pozostałych

-775 674,00

441

Podróże służbowe krajowe

-946 232,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-28 041 640,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-3 326 748,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-145 896,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 180 852,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-1 150 844,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-20 070,00

426

Zakup energii

-298 347,00

427

Zakup usług remontowych

-10 934,00

430

Zakup usług pozostałych

-43 370,00

448

Podatek od nieruchomości

-1 449,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-1,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-77,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-776 596,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-23 811,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-23 811,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-16 057,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-7 607,00

426

Zakup energii

-496,00

427

Zakup usług remontowych

-6 329,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 592,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-34,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

137 929,00

405

Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-5 210,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

5 210,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-19 714,00

426

Zakup energii

-156 080,00

427

Zakup usług remontowych

-10 297,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 441,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

374 900,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-48 439,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-959,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-23,00

426

Zakup energii

-7 647,00

430

Zakup usług pozostałych

6 710,00

448

Podatek od nieruchomości

1,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-1 473,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-34,00

426

Zakup energii

-1 439,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-898,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-24,00

426

Zakup energii

-874,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-3 165 593,00

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

-46 273,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-210 404 00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

200,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-8 154,00

412

Składki na fundusz pracy

-869,00

414

Wpłaty na PFRON

4,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 256,00

426

Zakup energii

225 478,00

427

Zakup usług remontowych

1 581,00

430

Zakup usług pozostałych

-593 175,00

441

Podróże służbowe krajowe

-261 620,00

443

Różne opłaty i składki

10 441,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-52 632,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-195 181,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-2 032 734,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 431 244,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-298,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-2 430 946,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

12 890,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

22 314,00

426

Zakup energii

-12 890,00

441

Podróże służbowe krajowe

-22 314,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

38 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-38 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

51 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-51 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-10 492,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-10 492,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

10 492,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10 492,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

26 505,00

426

Zakup energii

26 505,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-24 842,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 824,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000,00

426

Zakup energii

-5 360,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-2 658,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

-1 663,00

426

Zakup energii

-1 663,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

0,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 283,00

458

Pozostałe odsetki

1 283,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna

-10 492,00

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-10 492,00

 

ROZDZIAŁ 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

10 492,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 492,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-18 482,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 000,00

 

Rozdział 75211 - Pozostałe jednostki

1 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

1 000,00

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-19 482,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-19 482,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 824,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-2 658,00

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 300,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-6 300,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-6 300,00

427

Zakup usług remontowych

-6 300,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

0,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-5 210,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

5 210,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

934 822,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

129 694,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

129 694,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

129 694,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

805 128,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

805 128,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

-1 000,00

430

Zakup usług pozostałych

700 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

106 128,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

3 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000,00

 

DYSPONENT: Biuro Inwestycji Łączności

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 581,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 581,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 581,00

427

Zakup usług remontowych

1 581,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-32 198,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-31 946,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-13 855,00

426

Zakup energii

-4 543,00

427

Zakup usług remontowych

-1 204,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 119,00

443

Różne opłaty i składki

-2,00

448

Podatek od nieruchomości

-4 003,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 984,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-4 443,00

427

Zakup usług remontowych
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-4 443,00
-6 916,00

426

Zakup energii

1,00

427

Zakup usług remontowych

-10 838,00

430

Zakup usług pozostałych

-1,00

448

Podatek od nieruchomości

4 000,00

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-1,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-77,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-63,00

427

Zakup usług remontowych

-29,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-34,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-10 334,00

426

Zakup energii

-37,00

427

Zakup usług remontowych

-10 297,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

6 712,00

426

Zakup energii

1,00

430

Zakup usług pozostałych

6 710,00

448

Podatek od nieruchomości

1,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-3 047,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 309,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 738,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-3 587,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-3 587,00

426

Zakup energii

-3 587,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 335,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

738,00

426

Zakup energii

738,00

 

ROZDZIAŁ 92118 - Muzea

2 597,00

426

Zakup energii

2 597,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-947 272,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-942 875,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-1 086 558,00

426

Zakup energii

40 342,00

427

Zakup usług remontowych

-752 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-374 900,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-205 804,00

426

Zakup energii

-205 174,00

430

Zakup usług pozostałych

-630,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-496,00

426

Zakup energii

-496,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

374 900,00

426

Zakup energii

374 900,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-11 610,00

426

Zakup energii

-11 610,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-633,00

426

Zakup energii

-633,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-633,00

426

Zakup energii

-633,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-12 041,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-6 664,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-778,00

426

Zakup energii

-405,00

430

Zakup usług pozostałych

-195,00

441

Podróże służbowe krajowe

-4 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-4 397,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-4 397,00

426

Zakup energii

-4 397,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-102,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-102,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-100,00

427

Zakup usług remontowych

200,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-300,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-2,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-2,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 579,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-1 579,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 579,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 488,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-91,00

 

DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-292 727,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-303 968,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-143 946,00

426

Zakup energii

-114 539,00

427

Zakup usług remontowych

-1 210,00

430

Zakup usług pozostałych

-20 934,00

448

Podatek od nieruchomości

-7 263,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

426 484,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 683,00

426

Zakup energii

420 801,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-350 670,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 504,00

426

Zakup energii

-298 348,00

430

Zakup usług pozostałych

-43 369,00

448

Podatek od nieruchomości

-5 449,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-2 951,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 359,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 592,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-176 924,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-18 440,00

426

Zakup energii

-156 043,00

448

Podatek od nieruchomości

-2 441,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

3 962,00

426

Zakup energii

3 962,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-806,00

426

Zakup energii

-806,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-241,00

426

Zakup energii

-241,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-58 876,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

200,00

414

Wpłaty na PFRON

4,00

426

Zakup energii

225 883,00

441

Podróże służbowe krajowe

4 596,00

443

Różne opłaty i składki

10 441,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-300 000,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-4 906,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia
emerytalnego

-4 906,00

-4 906,00

426

Zakup energii

-4 906,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 147,00

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

26 505,00

426

Zakup energii

26 505,00

 

ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa

-6 098,00

426

Zakup energii

-6 098,00

 

ROZDZIAŁ 92118 -Muzea

-4 260,00

426

Zakup energii

-4 260,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 890,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

12 890,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

12 890,00

311

Świadczenia społeczne

12 890,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

346 367,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

-129 694,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-129 694,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-129 694,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

476 061,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

36 908 020,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

14 535 147,00

422

Zakup środków żywności

-1,00

427

Zakup usług remontowych

-12 802 124,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 453 457,00

441

Podróże służbowe krajowe

-77 327,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36 705 782,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-25 903 100,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-397 553,00

422

Zakup środków żywności

-1,00

427

Zakup usług remontowych

4 257 370,00

430

Zakup usług pozostałych

-775 044,00

441

Podróże służbowe krajowe

-946 232,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-28 041 640,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-3 326 748,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-145 896,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 180 852,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-793 258,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-16 566,00

427

Zakup usług remontowych

-96,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-776 596,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-23 811,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-23 811,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-6 247,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 248,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-49 713,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 274,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-48 439,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-23,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-23,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-34,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-34,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-24,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-24,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-3 897 757,00

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

-46 273,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-210 404,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 256,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 292 980,00

441

Podróże służbowe krajowe

-262 216,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-52 632,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-2 030 996,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 431 244,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-298,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-2 430 946,00

 

DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

22 314,00

441

Podróże służbowe krajowe

-22 314,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

38 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-38 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

51 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-51 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-12-31
  • Data obowiązywania: 2005-12-31
  • Z mocą od: 2005-12-30
  • Dokument traci ważność: 2006-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA