REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 24 poz. 239

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 435/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w wojskowych jednostkach budżetowych i polskich kontyngentach wojskowych w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 203 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 w ppkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„4) składki związane z przynależnością do stowarzyszeń attaché obrony (wojskowych, morskich i lotniczych) i ich zastępców.”;

2) pkt 3 dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

„7) organizowaniem przez attaché obrony w państwach akredytacji uroczystości z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortu obrony i dowódców sił zbrojnych tych państw oraz członków wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w tym państwie, a także kombatantów, zwłaszcza uroczystości związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.”;

3) w załączniku do decyzji w pkt I:

a) poz. 4 otrzymuje brzmienie:

4

podsekretarz stanu w MON 8)

26 000

 

b) poz. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Szef Wojskowych Służb Informacyjnych 1)

100 000

115 000 EUR

c) po poz. 20 dodaje się poz. 21 w brzmieniu:

21

Dyrektor Centrum Informacyjnego MON

2 700

 

d) po poz. 21 dodaje się poz. 22 w brzmieniu:

22

Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej

15 000

 

 

4) w załączniku do decyzji w pkt II poz. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Szefowie zespołów łącznikowych, attaché obrony (wojskowi, morscy, lotniczy) oraz żołnierze wyznaczani na stanowiska w strukturach międzynarodowych lub w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych mających siedzibę poza granicami RP, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:

 

 

 

- generała dywizji (wiceadmirała)

 

2 400 EUR

 

- generała brygady (kontradmirała)

 

1 800 EUR

 

- pułkownika (komandora)6)

 

800 EUR

 

lub stanowiska:

 

 

- attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego)

 

2 400 EUR

- szefa zespołu łącznikowego

 

1 200 EUR

- zastępcy attaché obrony

 

1 200 EUR

- starszego oficera narodowego przedstawicielstwa lub struktury międzynarodowej7)

 

600 EUR

 

5) Przypis pierwszy umieszczony na końcu załącznika, pod tabelą, otrzymuje brzmienie:

„1) Limit wyrażony w złotych obejmuje również wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 6, w kwocie 85 000 zł, natomiast wyrażony w walucie, w wysokości 115 000 EUR, także wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 7;”;

6) Na końcu załącznika, pod tabelą, dodaje się przypis oznaczony cyfrą 8, w brzmieniu:

„8) w 2005 r. podwyższa się jednorazowo dotychczasowy limit Podsekretarza Stanu w MON do kwoty 39 000 zł.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: wz. A. M. Szczygło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-12-31
  • Data obowiązywania: 2005-12-31
  • Z mocą od: 2005-12-30
  • Dokument traci ważność: 2009-03-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA