REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 10 poz. 117

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 191/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48 i Nr 8, poz. 99), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) zakup przez Agencję Mienia Wojskowego uprawnień do korzystania z elektronicznej platformy aukcyjnej, umożliwiającej w Ministerstwie Obrony Narodowej dokonywanie zakupów rzeczowych z zastosowaniem aukcji elektronicznej - 630,00 tys. zł (rozdział 75204).”;

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2006 r. (poz. 117)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-2 549 883,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 930,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-139 505,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 192,00

426

Zakup energii

64 335,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 489 376,00

443

Różne opłaty i składki

5 541,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

150 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

126 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

21 700,00

412

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

2 474 092,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

139 505,00

426

Zakup energii

-64 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 407 378,00

448

Podatek od nieruchomości

-8 791,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

881 734,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 200,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

861 534,00

443

Różne opłaty i składki

-15 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-24 638 717,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-134 779,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń

-1 347,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-4 566 753,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-846 742,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-50 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-5 667 892,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-248 883,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-141 787,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-157 783,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-21 941,00

414

Wpłaty na PFRON

-4 385,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 014 053,00

426

Zakup energii

-888 273,00

427

Zakup usług remontowych

-871 259,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

428

Zakup usług zdrowotnych

-440 568,00

430

Zakup usług pozostałych

-7 987 543,00

435

Zakup usług do sieci Internet

-101 076,00

441

Podróże służbowe krajowe

-6 500,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-1 132 546,00

443

Różne opłaty i składki

-354 607,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

16 810 608,00

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

137 779,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń

1 347,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

4 566 753,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690 742,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

50 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-130 108,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

66 883,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 596 213,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

127 133,00

412

Składki na Fundusz Pracy

18 941,00

414

Wpłaty na PFRON

4 385,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 014 053,00

426

Zakup energii

952 273,00

427

Zakup usług remontowych

871 259,00

428

Zakup usług zdrowotnych

440 568,00

430

Zakup usług pozostałych

7 955 543,00

435

Zakup usług do sieci Internet

101 076,00

441

Podróże służbowe krajowe

6 500,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

1 132 546,00

443

Różne opłaty i składki

354 607,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 750,00

448

Podatek od nieruchomości

8 791,00

450

Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

32 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

6 856 466,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

5 798 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

182 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

1 738 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-861 534,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

15 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-2 411 240,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 581 860,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-97 000,00

430

Zakup usług pozostałych

9 090 100,00

443

Różne opłaty i składki

15 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-8 518 448

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-8 518 448

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-2 546 883

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

7 930

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-139 505

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 192

426

Zakup energii

64 335

430

Zakup usług pozostałych

-2 489 376

443

Różne opłaty i składki

5 541

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-175 675

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-143 885

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-26 085

412

Składki na Fundusz Pracy

-5 705

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-350 000

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-350 000

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-5 445 890

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-2 277 240

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-741 750

428

Zakup usług zdrowotnych

-65 000

430

Zakup usług pozostałych

-2 361 900

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-8 252 010

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-8 252 010

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe

-3 000

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-3 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

1 000

423

Zakup leków i materiałów medycznych

1 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

43 000

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3 000

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń

20 000

430

Zakup usług pozostałych

20 000

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-8 293 010

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-134 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-5 840 110

428

Zakup usług zdrowotnych

-32 000

430

Zakup usług pozostałych

-2 286 900

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

95 900

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

95 900

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

150 700

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

126 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

21 700

412

Składki na Fundusz Pracy

3 000

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-54 800

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-54 800

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

6 936 716

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

6 936 716

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

80 250

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń

-20 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97 250

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 625

412

Składki na Fundusz Pracy

2 625

430

Zakup usług pozostałych

-20 000

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 750

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

6 856 466

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

5 798 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

182 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

1 738 000

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-861 534

 

DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-24 307 708

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-24 307 708

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-72 791

426

Zakup energii

-64 000

448

Podatek od nieruchomości

-8 791

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-24 234 917

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-134 779

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń

-1 347

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-4 566 753

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-846 742

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-50 000

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-5 667 892

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-248 883

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-141 787

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-157 783

412

Składki na Fundusz Pracy

-21 941

414

Wpłaty na PFRON

-4 385

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

404 800

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 014 053

423

Zakup leków i materiałów medycznych

-1 000

426

Zakup energii

-888 273

427

Zakup usług remontowych

-871 259

428

Zakup usług zdrowotnych

-440 568

430

Zakup usług pozostałych

-7 987 543

435

Zakup usług do sieci Internet

-101 076

441

Podróże służbowe krajowe

-6 500

442

Podróże służbowe zagraniczne

-1 132 546

443

Różne opłaty i składki

-354 607

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 703 744

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

1 703 744

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

1 703 744

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń

1 347

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

36 981

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

246 742

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

898 176

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

15 098

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

41 783

412

Składki na Fundusz Pracy

5 941

414

Wpłaty na PFRON

4 385

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 200

426

Zakup energii

65 000

427

Zakup usług remontowych

7 200

428

Zakup usług zdrowotnych

1 000

430

Zakup usług pozostałych

344 600

441

Podróże służbowe krajowe

6 500

448

Podatek od nieruchomości

8 791

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

32 000

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

32 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

32 000

450

Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

32 000

 

DYSPONENT: Dyrektor Centrali „WMP”

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

24 003 198

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

24 003 198

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

881 734

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 200

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

861 534

443

Różne opłaty i składki

-15 000

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

23 106 464

302

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

134 779

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

4 529 772

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

684 000

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

50 000

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

4 769 716

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

233 785

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

141 787

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

130 700

412

Składki na Fundusz Pracy

16 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

993 853

426

Zakup energii

887 273

427

Zakup usług remontowych

864 059

428

Zakup usług zdrowotnych

439 568

430

Zakup usług pozostałych

7 642 943

435

Zakup usług do sieci Internet

101 076

442

Podróże służbowe zagraniczne

1 132 546

443

Różne opłaty i składki

354 607

 

ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe

15 000

443

Różne opłaty i składki

15 000

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

0

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-16015

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

8 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

3 015

417

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 495

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

20 495

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

20 495

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

20 495

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

14 045

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

14 045

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

14 045

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

14 045

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 618 857

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

2 618 857

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

2 618 857

418
430

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy
Zakup usług pozostałych

18 857
2 600 000

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

16 508

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

16 508

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

16 508

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

16 508

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

19 763

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

19 763

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

19 763

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

19 763

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

18 244

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

18 244

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

18 244

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

18 244

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 650

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

20 650

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

20 650

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-36 978

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

36 978

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

20 650

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 004

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

-6 004

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-6 004

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

143 885

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

26 085

412

Składki na Fundusz Pracy

5 705

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

10 943

430

Zakup usług pozostałych

-192 622

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

5 584 050

 

DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa

5 584 050

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-8 154 850

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-337 250

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-5 798 000

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-182 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 738 000

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-61 975

412

Składki na Fundusz Pracy

-5 625

430

Zakup usług pozostałych

-32 000

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

13 738 900

430

Zakup usług pozostałych

13 738 900

 

Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.


 

Lp.

Dział/rozdział

Dysponent

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadterminowi

Razem żołnierze

Pracownicy wojska w tym:

służba cywilna

planowane zatrudnienie

razem pracownicy

 

w tym: szeregowi zawodowi

Cz. 29

Ogółem

X

0

0

0

0

0

0

0

Cz. 29

Jednostki Budżetowe

X

0

0

0

0

0

0

0

75203

Marynarka Wojenna

Dowódca Marynarki Wojennej

0

0

0

0

0

7

7

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe

0

0

0

0

0

1

1

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Dowódca Garnizonu Warszawa

537

0

0

537

0

5

5

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe

84

0

0

84

0

14

14

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22

0

0

22

0

13

13

75206

Woskowe Służby Informacyjne

Szef Wojskowych Służb Informacyjnych

-106

0

0

-106

0

-23

-23

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

Departament Budżetowy

-40

0

0

-40

0

-17

-17

75213

Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

Departament Budżetowy

-497

0

0

-497

0

0

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-22
  • Data wejścia w życie: 2006-06-22
  • Data obowiązywania: 2006-06-22
  • Z mocą od: 2006-05-23
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA