REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 3 poz. 48

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2006 Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2006 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie §1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem", w 2006 r. odbywa się zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196, z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją Nr 391/MON", z uwzględnieniem ustaleń wynikających z niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 59.866 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 18 025.667 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3.
1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na 2006 r. oraz ich podział w wysokościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym:

1) 397 żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa - pozostających w dyspozycji Dyrektora Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych:

a) Dowódca Wojsk Lądowych (DWLąd.) 60,

b) Dowódca Sił Powietrznych (DSP) 120,

c) Dowódca Marynarki Wojennej (DMW) 30,

d) Dowódca Garnizonu Warszawa (DGW) 660;

3) 50 żołnierzy służby okresowej - do zabezpieczenia misji „Iracka Wolność" - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych;

4) 14 żołnierzy zawodowych przygotowywanych do służby poza granicami państwa - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Garnizonu Warszawa.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2006 r. określa się na poziomie 2.300 osób.

3. Ustala się maksymalny limit przyjęć:

1) żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych (na stanowiska) w poszczególnych kwartałach - na poziomie wynikającym z załączników Nr 5a i 5b do decyzji;

2) żołnierzy do korpusu oficerów - na poziomie wynikającym z załącznika Nr 5c do decyzji.

§ 4.
Wykaz dotacji realizowanych z budżetu resortu w 2006 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 5.
1. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem państwa jednostek pozabudżetowych wynoszą:

1) fundusz celowy Ministerstwa Obrony Narodowej - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 90.012 tys. zł;

2) łącznie zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze:

a) przychody - 365.551 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje - 3.907 tys. zł,

b) wydatki - 366.250 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 262 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot na podmioty, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 6.
Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 41.854 tys. zł, z tego na nagrody 31.391 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;

2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w wysokości 978 tys. zł, z tego na nagrody 734 tys. zł, na zapomogi 244 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 2.227 tys. zł, z tego na nagrody 1.670 tys. zł, na zapomogi 557 tys. zł;

3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 263 tys. zł (rozdział 75211);

5) na zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75211), w wysokości 25.457 tys. zł, w tym na planowane wydatki osobowe (§§401, 404, 405, 407) 18.239 tys. zł oraz planowane wydatki na pochodne od uposażeń i wynagrodzeń (§§406, 411, 412) 7.218 tys. zł.

§ 7.
Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane w trakcie roku budżetowego, na:

1) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie do 35.779 tys. zł, w tym 28.814 tys. zł na uposażenia (§ 405) oraz 1.104 tys. zł na pozostałe należności (§ 406);

2) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 24.533 tys. zł (rozdział 75211);

3) zabezpieczenie finansowania uposażeń żołnierzy niezawodowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne średniorocznej liczby 330 żołnierzy rezerwy planowanych w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 7.056 tys. zł (rozdziały 75211 i 85156);

4) zadania zlecane jednostkom służby zdrowia, w tym w szczególności: mobilizacyjne, prace w zakresie wojskowej służby zdrowia zlecane jednostkom badawczo-rozwojowym, turnusy leczniczo-profilaktyczne, wydatki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz recenzentów prac badawczych i rozwojowych, w wysokości do 42.350 tys. zł (rozdział 75204);

5) zmiany organizacji systemu zakupu usług i dostaw, w wysokości 53.433 tys. zł, w tym 40.000 tys. zł na zwiększenie planu zakupu środków materiałowych w części dotyczącej umundurowania (rozdział 75204);

6) zakup dodatkowych usług w związku powrotem do kraju PKW Pakistan - 6.000 tys. zł (rozdział 75204);

7) zakup dodatkowych usług w związku z organizacją wizyty Komitetu Wojskowego NATO w Polsce (MCTOUR ) - 1.000 tys. zł (rozdział 75204);

8) zakup kart tożsamości - 616 tys. zł (rozdział 75204);

9) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales), w wysokości 5.000 tys. zł (rozdział 75204); kwota ta nie obejmuje podatku VAT od tych dostaw, który ujęty został w § 606 klasyfikacji w Planie modernizacji technicznej na 2006 rok;

10) centralne zakupy prasy, w wysokości do 9.252 tys. zł (rozdział 75204);

11) produkcję druków i formularzy wojskowych, w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

12) przejęcie zobowiązań cywilno-prawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dla których MON jest organem założycielskim, realizujących programy restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w wysokości 25.700 tys. zł (finansowanych w rozdziale 85195 w § 490 klasyfikacji - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej - na podstawie faktycznie przejętych z SP ZOZ przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej dowodów księgowych: faktur, umów itp.);

13) finansowanie implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, w wysokości 4.610 tys. zł (rozdział 75211).

§ 8.
1. Ustala się limit wydatków realizowanych w § 304 klasyfikacji na zakup nagród rzeczowych, w tym białej broni, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 (inne formy wyróżnień) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, z późn. zm.) - do wysokości 0,15% środków zaplanowanych w § 405 klasyfikacji (załącznik Nr 4 wydatki planowane) na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo, na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a na szczeblu dysponenta głównego (Departament Administracyjny) do wysokości 0,5% (od § 405). Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia mogą cześć limitu przekazać do realizacji dysponentom im podległym.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego - rozliczany jest przez dysponentów przekazujących wydatki do realizacji.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w akademiach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15% wydatków planowanych na uposażenia.

Rozdział 2

Zasady uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa oraz środków z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego

§ 9.

1. Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w sprawie:

1) uruchomienia rezerwy celowej nr 22, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2006, na realizację programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" - na podstawie wspólnego wniosku Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury, uzgodnionego z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej - Dyrektorem Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji, określając zadania planowane do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 391/MON.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w sprawie uruchomienia środków na staże podyplomowe z rezerwy celowej nr 26 ustawy budżetowej na rok 2006.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego - niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1 i 2 - przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz załączniku Nr 3 - poz. 42 do ustawy budżetowej na rok 2006.

Rozdział 3

Zasady realizacji niektórych zobowiązań Skarbu Państwa

§ 10.

Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), dysponenci środków budżetowych realizują według następujących zasad:

1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa, wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków, w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale, ustala się na dzień 10 października 2006 r.

Rozdział 4

Szczególne zasady finansowania niektórych zadań

§ 11.

Przy zlecaniu zadań stowarzyszeniom i fundacjom należy przestrzegać postanowień art. 33, 106, 131 oraz 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§ 12.
Wydatki dotyczące pomocy rekonwersyjnej dla byłych żołnierzy zawodowych, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549), realizuje Dowódca Wojsk Lądowych.
§ 13.
1. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w § 7 pkt 4, na dotację dla Wojskowej Izby Lekarskiej oraz dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 oraz § 7 pkt 12, realizuje się w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON.

3. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego kwartalne informacje o wykorzystaniu środków na zadania, określone w ust. 2, w terminach, o których mowa w § 19 decyzji.

4. Wydatki z zakresu wynagrodzeń dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju, a także recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny, realizuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego ze środków przekazanych na ten cel w ramach limitu, o którym mowa w § 7 pkt. 4, na podstawie propozycji przedstawionej przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej.

§ 14.
1. Wydatki związane z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych żołnierzy pełniących zawodową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, realizowanych w ramach wydatków na podróże służbowe krajowe, w zakresie ustalonym w decyzji Nr 9 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12) oraz wydanych na podstawie pkt 9 tej decyzji Wytycznych Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach środków budżetowych, przesuniętych z limitów wydatków dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON.

2. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy wojskowymi jednostkami budżetowymi a gospodarstwami pomocniczymi dokonują te jednostki, które utworzyły gospodarstwa. Uzyskane przychody z powyższego tytułu wojskowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa.

3. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, dla akademii wojskowych i zakładów budżetowych, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach sum na zlecenie.

4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, w porozumieniu z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowe rozliczenie wydatków przewidzianych na wykup uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, stosownie do zawartej umowy, w szczegółowości działów oraz rozdziałów klasyfikacji, z podziałem na żołnierzy zawodowych i pracowników resortu oraz z wyodrębnieniem gospodarstw pomocniczych (zbiorczo za rozdział), akademii wojskowych i zakładów budżetowych - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Niewykorzystane środki budżetowe, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, zostaną przekazane dysponentom na pokrycie zwiększonych wydatków na bieżące podróże służbowe, w części dotyczącej osób, dla których nie dokonano wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych.

§ 15.
Zamiany stanowisk etatowych z wojskowych na cywilne dokonuje się wyłącznie w ramach posiadanych środków na wydatki osobowe pracowników resortu.
§ 16.
1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na udzielenie dotacji na inwestycje Wojskowych Domów (Zespołów) Wypoczynkowych.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 17.
Dysponenci zakończą realizację wypłat świadczeń rodzinnych pracownikom wojska w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).
§ 18.
Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 13, realizowane są zgodnie z planem udziału resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z NATO i UE, współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.
§ 19.
Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem 2005 roku, realizowane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 254, poz. 2082). Szczegółowe zestawienie dysponentów realizujących przedmiotowe wydatki określa załącznik Nr 8.

Rozdział 5

Procedury sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych

§ 20.

1. W celu realizacji postanowień § 20 ust. 1 i 2 decyzji Nr 391/MON dysponenci środków budżetowych oraz organy koordynujące (za koordynowanych dysponentów) przesyłają do Departamentu Budżetowego informacje umożliwiające ocenę gospodarki finansowej oraz przebieg realizacji zadań przez podległe jednostki budżetowe, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 21 ust 3 decyzji Nr 391/MON, dysponenci środków budżetowych przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 według wzoru określonego w załączniku Nr 9 do niniejszej decyzji.

3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (prasa) oraz Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 (druki) przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie o którym mowa w ust. 1.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organy koordynujące przedstawiają zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z wprowadzonego systemu informatycznego PROSTA _ K. Zestawienie podlega wykonaniu nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazaniu Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

5. Zobowiązuje się dysponentów, którzy otrzymali na etapie Wytycznych MON do planowania budżetowego na rok 2006 (zał. Nr 4 do wytycznych) dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu centralnych przedsięwzięci kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych (w tym na nagrody i wyróżnienia) do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności sprawozdania z realizacji tych wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 1.

6. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.

§ 21.
Dysponenci, których jednostki lub pododdziały wojskowe zaangażowane są w misjach i operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej lub państw sojuszniczych, są zobowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia wykorzystania środków budżetowych przydzielonych na polskie kontyngenty wojskowe, z tym, że za miesiąc grudzień - do dnia 30 stycznia 2007 r.
§ 22.
Komendanci akademii wojskowych, w tym Komendant Akademii Marynarki Wojennej poprzez Dowódcę Marynarki Wojennej, przedstawią Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości - Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej - plany rzeczowo-finansowe, obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na rok 2006, a także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - sprawozdania z wykorzystania kwot dotacji, w układzie planu rzeczowo-finansowego wraz z rozliczeniem liczby kształconych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 23.

Dysponenci zapewnią i wyodrębnią w planach finansowych środki oraz prowadzą ewidencję pozabilansową wydatków na realizację zadań, wynikających z Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC).
§ 24.
Sfinansowanie nieplanowanego użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), w tym wszelkie ćwiczenia tych jednostek, realizuje się w drodze korekt planów finansowych dysponentów środków budżetowych.
§ 25.
Do dnia 30 czerwca należy opracować wszelką dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedur przetargowych dla zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi.
§ 26.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK]

Załączniki do decyzji Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 marca 2006 r. (poz. 48)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK

(w tys. zł)

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2006 rok

29

 

 

OBRONA NARODOWA

59 866

 

750

 

Administracja publiczna

60

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

51

 

 

75097

Gospodarstwa pomocnicze

9

 

752

 

Obrona narodowa

51 800

 

 

75201

Wojska Lądowe

9 260

 

 

75202

Siły Powietrzne

4 457

 

 

75203

Marynarka Wojenna

2 724

 

 

75204

Centralne wsparcie

28 795

 

 

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

335

 

 

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

280

 

 

75207

Żandarmeria Wojskowa

72

 

 

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

4 043

 

 

75213

Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 319

 

 

75216

Wojskowe Misje Pokojowe

262

 

 

75297

Gospodarstwa pomocnicze

253

 

753

 

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

6 320

 

 

75301

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

6 320

 

755

 

Wymiar sprawiedliwości

1 598

 

 

75503

Sądy wojskowe

1 593

 

 

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

5

 

803

 

Szkolnictwo wyższe

88

 

 

80302

Wyższe szkoły wojskowe

88

 


 

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK]

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK

w tys. zł

Dział / rozdział

Wyszczególnienie

Dotacje i subwencje (gr. 2000)

Świadczenia na rzecz osób fizycz. (gr. 3000)

Wydatki bieżące (gr. 4000)

Wydatki majątkowe (gr. 6000)

Plan na 2006 r.

700

Gospodarka mieszkaniowa

292 269

 

 

20 513

312 782

70013

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

292 269

 

 

20 513

312 782

710

Działalność usługowa

1 153

 

 

 

1 153

71032

Agencja Mienia Wojskowego

1 153

 

 

 

1 153

750

Administracja publiczna

 

514

153 382

12 104

166 000

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

514

153 382

12 104

166 000

752

Obrona narodowa

13 982

608 102

8 517 646

3 543 016

12 682 746

75201

Wojska Lądowe

 

234 811

3 624 230

1948 410

5 807 451

75202

Siły Powietrzne

 

72 847

1 622 269

723 439

2 418 555

75203

Marynarka Wojenna

 

38 586

686 846

339 042

1 064 474

75204

Centralne wsparcie

 

647

1 352 237

169 306

1 535 858

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

13 668

74 287

66 065

469

140 821

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

 

18 749

167 970

14 858

201 577

75207

Żandarmeria Wojskowa

 

9 004

161 728

62 967

233 699

75208

Ordynariat Polowy WP

 

292

17 555

205

18 052

75209

Prawosławny Ordynariat WP

 

39

1 887

49

1 975

75210

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

 

22

1 404

1 869

3 295

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

314

34 338

384 646

192 340

611 638

75213

Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

 

13 299

312 249

86 155

411 703

75216 '

Wojskowe Misje Pokojowe

 

111 181

118 560

3 907

233 648

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

 

4 332 312

159 171

234

4 491 717

75301

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

 

4 332 312

159 171

234

4 491 717

755

Wymiar sprawiedliwości

 

1 795

47 284

885

49 964

75503

Sądy wojskowe

 

889

17 813

351

19 053

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

 

906

29 471

534

30 911

803

Szkolnictwo wyższe

128 030

8 566

85 744

 

222 340

80302

Wyższe szkoły wojskowe

128 030

8 566

85 744

 

222 340

851

Ochrona zdrowia

 

1 414

68 759

28 792

98 965

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

28 026

 

28 026

85157

Staże i specjalizacje medyczne

 

 

1 235

 

1 235

85195

Pozostała działalność

 

1 414

39 498

28 792

69 704

cz. 29

Razem

435 434

4 952 703

9 031 986

3 605 544

18 025 667

 

Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów planujących

w tys. zł

Dział / rozdział

Wyszczególnienie

DWL

SP

MW

DGW

WSI

DA

Dysponent główny

ŻW

JW2305

ZBWMP

ZBNSIP

Razem

Dl (RZI)

DSSiR (WBE)

DB

ogółem

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

 

 

 

 

20 513

 

292 269

312 782

 

 

 

 

312 782

70013

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

 

 

 

 

 

 

20 513

 

292 269

312 782

 

 

 

 

312 782

710

Działalność usługowa

 

 

 

 

 

 

 

 

1 153

1 153

 

 

 

 

1 153

71032

Agencja Mienia Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

1 153

1 153

 

 

 

 

1 153

750

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

166 000

 

 

 

 

 

 

 

 

166 000

75001

Urzędy naczeln. i centr. organów adm. rządowej

 

 

 

 

 

166 000

 

 

 

 

 

 

 

 

166 000

752

Obrona narodowa

5 870 524

2 346 371

1 025 270

525 536

195115

25 246

1 643 831

 

519 675

2 163 506

220 491

76 666

140 821

93 200

12 682 746

75201

Wojska Lądowe

5 564 438

 

 

 

 

 

223 527

 

19 486

243 013

 

 

 

 

5 807 451

75202

Siły Powietrzne

 

2 311 801

 

 

 

 

94 430

 

12 324

106 754

 

 

 

 

2 418 555

75203

Marynarka Wojenna

 

 

1 018 998

 

 

 

41 218

 

4 258

45 476

 

 

 

 

1 064 474

75204

Centralne wsparcie

 

 

 

 

 

951

1 177 364

 

357 543

1 534 907

 

 

 

 

1 535 858

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 821

 

140 821

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

 

 

 

 

195 115

 

6 462

 

 

6 462

 

 

 

 

201 577

75207

Żandarmeria Wojskowa

 

 

 

 

 

 

13 208

 

 

13 208

220 491

 

 

 

233 699

75208

Ordynariat Polowy WP

 

 

 

16 227

 

 

1 825

 

 

1825

 

 

 

 

18 052

75209

Prawosławny Ordynariat WP

940

132

94

809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 975

75210

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

410

103

108

819

 

 

1 855

 

 

1 855

 

 

 

 

3 295

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

89 995

19 428

6 070

141 822

 

24 295

61 192

 

98 970

160 162

 

76 666

 

93 200

611638

75213

Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

 

 

 

361 859

 

 

22 750

 

27 094

49 844

 

 

 

 

411 703

75216

Wojskowe Misje Pokojowe

214 741

14 907

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 648

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

 

 

400

4 491 317

 

4 491 717

 

 

 

 

4 491 717

75301

Świadczenia pieniężne z zaopatrz, emerytalnego

 

 

 

 

 

 

400

4 491 317

 

4 491 717

 

 

 

 

4 491 717

755

Wymiar sprawiedliwości

30 325

 

2 697

15 737

 

 

1 205

 

 

1 205

 

 

 

 

49 964

75503

Sądy wojskowe

12 306

 

1 337

4 720

 

 

690

 

 

690

 

 

 

 

19 053

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

18 019

 

1 360

11 017

 

 

515

 

 

515

 

 

 

 

30 911

803

Szkolnictwo wyższe

67 576

26 734

35 642

 

 

 

 

 

92 388

92 388

 

 

 

 

222 340

80302

Wyższe szkoły wojskowe

67 576

26 734

35 642

 

 

 

 

 

92 388

92 388

 

 

 

 

222 340

851

Ochrona zdrowia

28 987

4 983

4 744

3 708

71

 

20 138

1498

34 481

56117

337

18

 

 

98 965

85156

Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz, dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn.

18 639

4 433

1 983

920

71

 

 

1 498

127

1 625

337

18

 

 

28 026

85157

Staże i specjalizacje medyczne

1 214

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 235

85195

Pozostała działalność

9 134

550

2 740

2 788

 

 

20 138

 

34 354

54 492

 

 

 

 

69 704

cz. 29

Razem

5 997 412

2 378 088

1 068 353

544 981

195 186

191 246

1 686 087

4 492 815

939 966

7 118 868

220 828

76 684

140 821

93 200

18 025 667

 

Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów realizujących

w tys. zł

Dział / rozdział

Wyszczególnienie

DWL

SP

MW

DGW

WSI

DA

Dysponent główny

ŻW

JW2305

ZBWMP

ZBNSIP

Razem

Di (RZI)

DSSiR (WBE)

DB

ogółem

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

312 782

312 782

 

 

 

 

312 782

70013

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

312 782

312 782

 

 

 

 

312 782

710

Działalność usługowa

 

 

 

 

 

 

 

 

1 153

1 153

 

 

 

 

1 153

71032

Agencja Mienia Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

1 153

1 153

 

 

 

 

1 153

750

Administracja publiczna

 

 

 

2 218

 

155 994

 

 

7 788

7 788

 

 

 

 

166 000

75001

Urzędy naczeln. i centr. organów adm. rządowej

 

 

 

2218

 

155 994

 

 

7 788

7 788

 

 

 

 

166 000

752

Obrona narodowa

3 590 160

1 350 736

597 444

452 783

181 960

26 746

1 405 419

 

4 578 854

5 984 273

147 440

65 687

140 817

144 700

12 682 746

75201

Wojska Lądowe

3 311 520

123

44

8 386

 

 

223 543

 

2 263 835

2 487 378

 

 

 

 

5 807 451

75202

Siły Powietrzne

 

1 316 116

2

1 646

 

 

94 430

 

1 006 361

1 100 791

 

 

 

 

2 418 555

75203

Marynarka Wojenna

300

 

589 664

5 195

 

 

37 132

 

432 183

469 315

 

 

 

 

1 064 474

75204

Centralne wsparcie

4 075

1 174

 

9413

2 652

4 551

998 525

 

514 776

1 513 301

692

 

 

 

1 535 858

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

140 817

 

140 821

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

2 076

832

424

636

179 308

 

6 366

 

11 935

18 301

 

 

 

 

201 577

75207

Żandarmeria Wojskowa

8 440

519

700

414

 

 

13 208

 

63 670

76 878

146 748

 

 

 

233 699

75208

Ordynariat Polowy WP

2 320

600

341

12 820

 

 

1 825

 

146

1 971

 

 

 

 

18 052

75209

Prawosławny Ordynariat WP

952

128

91

754

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

1 975

75210

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

410

103

108

804

 

 

1 855

 

15

1 870

 

 

 

 

3 295

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

87 004

19 686

6 070

138 659

 

22 150

5 785

 

121 897

127 682

 

65 687

 

144 700

611 638

75213

Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 356

455

 

268 721

 

45

22 750

 

118 376

141 126

 

 

 

 

411 703

75216

Wojskowe Misje Pokojowe

171 707

11 000

 

5 335

 

 

 

 

45 606

45 606

 

 

 

 

233 648

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

1 094

10

77

110

 

 

400

4 489 792

234

4 490 426

 

 

 

 

4 491 717

75301

Świadczenia pieniężne z zaopatrz, emerytalnego

1 094

10

77

110

 

 

400

4 489 792

234

4 490 426

 

 

 

 

4 491 717

755

Wymiar sprawiedliwości

29 606

 

2 670

15 435

 

 

1 205

 

1 048

2 253

 

 

 

 

49 964

75503

Sądy wojskowe

11 881

 

1 316

4615

 

 

690

 

551

1 241

 

 

 

 

19 053

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

17 725

 

1 354

10 820

 

 

515

 

497

1 012

 

 

 

 

30 911

803

Szkolnictwo wyższe

63 065

26134

35 642

 

 

 

 

 

97 499

97 499

 

 

 

 

222 340

80302

Wyższe szkoły wojskowe

63 065

26 134

35 642

 

 

 

 

 

97 499

97 499

 

 

 

 

222 340

851

Ochrona zdrowia

29 174

5 001

4 760

3 719

18

 

 

1 498

54 619

56117

158

18

 

 

98 965

85156

Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz, dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn.

18 826

4 451

1 999

931

18

 

 

1 498

127

1 625

158

18

 

 

28 026

85157

Staże i specjalizacje medyczne

1 214

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 235

85195

Pozostała działalność

9 134

550

2 740

2 788

 

 

 

 

54 492

54 492

 

 

 

 

69 704

CZ. 29

Razem

3 713 099

1 381 881

640 593

474 265

181 978

182 740

1 407 024

4 491 290

5 053 977

10 952 291

147 598

65 705

140 817

144 700

18 025 667

 


Załącznik 3. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik Nr 5

Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5a. [Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2006 r.]

Załącznik Nr 5a

Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2006 r.

Wyszczególnienie

1 kwartał

II kwartał

III kwartał

VI kwartał

Ogółem

Wojska Lądowe

309

500

600

680

2 089

Siły Powietrzne

133

200

250

300

883

Marynarka Wojenna

94

100

150

200

544

Dowództwo Garnizonu Warszawa

7

15

22

25

69

Żandarmeria Wojskowa

29

40

60

80

209

Wojskowe Służby Informacyjne

11

20

25

30

86

Jednostki bezpośrednio podporządkowane Szefowi SG WP

5

5

5

5

20

Ogółem

588

880

1 112

1 320

3 900

 

Załącznik 5b. [Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2006 r.]

Załącznik Nr 5b

Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2006 r.

Wyszczególnienie

1 kwartał

II kwartał

III kwartał

VI kwartał

Ogółem

z rezerwy

z rezerwy

z rezerwy

ze szkół

z rezerwy

Wojska Lądowe

50

138

150

507

200

1 045

Sity Powietrzne

50

150

200

330

200

930

Marynarka Wojenna

10

12

20

68

20

130

Dowództwo Garnizonu Warszawa

10

20

30

 

20

80

Żandarmeria Wojskowa

30

70

100

 

100

300

Wojskowe Służby Informacyjne

 

5

5

 

5

15

Ogółem

150

395

505

905

545

2 500

 

Załącznik 5c. [Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2006 r.]

Załącznik Nr 5c

Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2006 r.

Wyszczególnienie

lipiec

wrzesień

Ogółem

Wojskowa Akademia Techniczna

183

 

183

Akademia Marynarki Wojennej

60

 

60

Studium Oficerskie WSO Wojsk Lądowych

 

85

85

Studium Oficerskie WSO Sił Powietrznych

 

36

36

Ogółem

243

121

364

 

Załącznik 6. [Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości]

Załącznik Nr 6

Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

(tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Dysponent

Rozdział

Kwota

A. Wykaz dotacji wynikających z załącznika nr 9 do ustawy budżetowej na 2006 r.

1

Dotacja dla akademii na działalność dydaktyczną (§ 252)

Departament Budżetowy

80302

128 030

a

Akademia Obrony Narodowej

42 788

b

Wojskowa Akademia Techniczna

49 600

c

Akademia Marynarki Wojennej

MW

35 642

B. Wykaz dotacji wynikających z załącznika nr 10 do ustawy budżetowej na 2006 r.

2

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (§ 284)

Departament Budżetowy

70013

292 269

3

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych (§ 622)

Departament Budżetowy

20 513

4

Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego (§ 284)

Departament Budżetowy

71032

1 153

C. Wykaz pozostałych dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r.

5

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Wojskowej Izby Lekarskiej - § 283) */

Departament Budżetowy

75211

314

6

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 281) **/

Departament Budżetowy

75204

167

7

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282) **l

Departament Budżetowy

75204

13 501

8

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dla WDW/WZW - § 621)

Departament Budżetowy

75211

3 907

9

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla SP ZOZ - § 622)

Departament Budżetowy

85195

28 792

D. Wykaz środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

10

Zakup prasy (§421)

Departament Budżetowy

75204

9 252

11

Produkcja formularzy wojskowych (§ 421)

Departament Budżetowy

75204

3 270

12

Produkcja kart tożsamości (§ 430)

Departament Budżetowy

75204

616

 

Razem (§§ 252, 256, 281, 282, 283, 284, 421, 430, 621, 622)

501 784

 

*/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra ON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

**/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Załącznik 7. [Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (FMSZ) w resorcie obrony narodowej na 2006 rok]

Załącznik Nr 7

Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (FMSZ) w resorcie obrony narodowej na 2006 rok

(w tys. zł)

Rozdział

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody w 2006 r.

w tym:

Wydatki w 2006 r.

w tym:

Stan środków obrotowych na koniec roku

dotacja z budżetu (§ 621)

wpłata do budżetu (§ 238)

75211

Zakłady budżetowe

10 575

87 207

3 907

88 583

 

9 185

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1) CWMP

8 463

26 727

 

28 057

 

7 133

 

2) ZIOTP

6

5 145

 

5 142

 

4

 

3) ZSJiZ

179

3 700

 

3 797

 

82

 

4) WZW/WDW (DSSiR)

1 927

51 635

3 907

51 587

 

1 966

X

Gospodarstwa pomocnicze

61270

278 344

 

277 667

262

61 542

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

75097

Zakład Obsługi MON (DA)

3

12 419

 

12 397

9

12

75297

Gospodarstwa pomocnicze RSZ i pozostałe:

61 267

265 925

 

265 270

253

61 530

 

- Wojsk Lądowych

7 191

77 617

 

77 297

118

7 331

 

- Sił Powietrznych

18 924

56 585

 

56 499

34

18 976

 

- Marynarki Wojennej

276

9 085

 

9 071

6

283

 

- Garnizonu Warszawa

355

3 591

 

3 578

5

363

 

- Wojskowych Służb Informacyjnych

21

997

 

994

1

23

 

- Żandarmerii Wojskowej

2

1 270

 

1 266

2

4

 

- Dl (4 WZR-B)

34 498

116 780

 

116 565

87

34 550

75204

Fundusz celowy MON - Fundusz

 

90 012

 

 

 

 

Modernizacji Sił Zbrojnych

1) przychody:

- z dochodów Agencji Mienia Wojskowego (§ 628 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp)

85 000

5 000

- z udostępniania poligonów wojskom obcym, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków (DWL - § 083 Wpływy z usług)

12

- z wpływów za specjalistyczne usług świadczone w czasie wykonywania zadań szkoleniowych (DWL - § 083 Wpływy z usług)

2) wydatki:

 

90 012

- zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612)

90 012

 

Załącznik 8. [ZESTAWIENIE DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R.]

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R.

w tys. zł

Lp.

Dysponent

Nr zadania

Kwota

1

Departament Budżetowy

90

145 054,4

2

12 Terenowy Oddział Lotniskowy - Warszawa

91

46 660,0

3

Wojskowy Zarząd Infrastruktury - Poznań

91

14 000,0

OGÓŁEM

205 714,4

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA