REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 19 poz. 247

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 października 2006 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518 i Nr 143, poz. 1032) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40 oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 164), wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie, stanowiącym załącznik Nr 1, w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) szkoleń z zakresu ratownictwa radiacyjnego;”;

2) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie, stanowiącym załącznik Nr 2, § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. W skład Szpitala wchodzą:

1) komenda;

2) szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć;

3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

4) oddział chirurgiczny z:

a) pododdziałem chirurgii ogólnej,

b) pododdziałem chirurgii onkologicznej,

c) pododdziałem urologicznym,

d) pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej,

e) blokiem operacyjnym;

5) oddział ginekologiczny;

6) oddział laryngologiczny;

7) oddział okulistyki;

8) oddział dermatologii;

9) oddział gastrologii i chorób infekcyjnych;

10) oddział ortopedii i rehabilitacji z:

a) pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej i neurochirurgii,

b) pododdziałem rehabilitacyjnym;

11) oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym;

12) oddział chorób wewnętrznych z:

a) pododdziałem internistycznym,

b) pododdziałem kardiologicznym,

c) pododdziałem pulmonologicznym,

d) pododdziałem hematologii,

e) pododdziałem reumatologii,

f) pododdziałem endokrynologii;

13) pracownia diagnostyki obrazowej;

14) pracownia bakteriologiczna;

15) pracownia patomorfologii;

16) apteka zakładowa;

17) pion głównego księgowego;

18) przychodnia specjalistyczna w tym:

a) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej,

b) gabinety specjalistyczne,

c) gabinety stomatologiczne,

d) gabinety medycyny pracy;

19) wydział administracji ogólnej;

20) logistyka z sekcją mobilizacyjną;

21) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego z:

a) sekcją przechowywania i odnawiania zapasów,

b) sekcją polowej techniki medycznej.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określi Komendant w regulaminie porządkowym Szpitala.”;

3) w statucie 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Elblągu, stanowiącym załącznik Nr 10:

a) § 7 w rozdziale III oznacza się jako § 8,

b) dotychczasowe § 8-15 oznacza się jako § 9-16,

c) § 10 otrzymuje brzmienie: „1.W skład Szpitala wchodzą:

1) dyrekcja;

2) izba przyjęć;

3) oddziały szpitalne, w tym:

a) chorób wewnętrznych,

b) neurologiczny,

c) anastezjologii i intensywnej terapii,

d) rehabilitacyjny,

e) ginekologiczno-położniczy z pododdziałem patologii ciąży i pododdziałem noworodków,

f) chirurgiczny ogólny,

g) chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem chirurgii ręki,

h) okulistyczny,

i) otolaryngologiczny,

j) psychiatryczny,

k) detoksykacji,

l) leczenia zaburzeń nerwicowych,

m) dermatologiczny;

4) blok operacyjny;

5) sterylizatornia;

6) pracownie diagnostyczne, w tym:

a) zakład diagnostyki laboratoryjnej z:

- pracownią analityki lekarskiej,

- pracownią bakteriologiczną,

- pracownią serologiczną,

b) zakład diagnostyki obrazowej z:

- pracownią USG,

- pracownią rentgenodiagnostyki ogólnej,

c) pracownia diagnostyki kardiologicznej,

d) pracownia endoskopii;

7) zakład rehabilitacji, w tym:

a) pracownia fizykoterapii,

b) pracownia kinezyterapii,

c) pracownia hydroterapii,

d) pracownia masażu leczniczego;

8) podstawowa opieka zdrowotna, w tym:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

c) gabinet położnej-rodzinnej,

d) gabinet zabiegowy,

e) punkt szczepień;

9) przychodnia specjalistyczna z poradniami:

a) alergologiczną,

b) diabetologiczną,

c) endokrynologiczno-ginekologiczną,

d) gastrologiczną,

e) kardiologiczną,

f) medycyny pracy,

g) dermatologiczną,

h) neurologiczną,

i) leczenia bólu,

j) pulmonologiczną,

k) reumatologiczną,

l) rehabilitacyjną,

m) ginekologiczno-położniczą,

n) patologii ciąży,

o) chirurgii ogólnej,

p) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

q) okulistyczną,

r) otolaryngologiczną,

s) audiologiczną,

t) logopedyczną,

u) urologiczną,

v) zdrowia psychicznego,

w) psychologiczną

x) stomatologiczną

y) szkołą rodzenia;

10) apteka zakładowa;

11) apteka ogólnodostępna;

12) dział głównego księgowego;

13) inne komórki organizacyjne działające pomocniczo na rzecz statutowej działalności Szpitala.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Dyrektor w regulaminie porządkowym Szpitala.”;

4) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rzeszowie, stanowiącym załącznik Nr 36, w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. m) w brzmieniu:

„m) kardiologiczna”.

b) w ust. 1 skreśla się pkt 6.

§ 2. W statucie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szczecinie, stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205), w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a. Oddział hematologii.”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA