| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 522/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 118, poz.1241 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1749), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117, Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz.154, Nr 17, poz. 214, Nr 18, poz. 241, Nr 20, poz. 264 i Nr 22, poz. 276), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 65.602 tys. zł, z tego na nagrody 55.139 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;"

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 522/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2006 r.( poz.299)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-1 087 067,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-111 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-330 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-104 960,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 878,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-128 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-410 953,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-276,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 202 460,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-221 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 847,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 666 778,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-36 244,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-15 591,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-256 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-1 103 376,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-55 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-976 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 399,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-64 000,00

422

Zakup środków żywności

-6 977,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-2 576 890,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

955 003,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 635,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-22 375,00

426

Zakup energii

418 132,00

427

Zakup usług remontowych

-350 235,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 587 050,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-7 000 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-2 082 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-17 205,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

10 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

35 001,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-20 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-2 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 200 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-2 723 796,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-779 574,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-495 160,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-13 654,00

426

Zakup energii

-2 824,00

427

Zakup usług remontowych

-259 400,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 079,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-4 457,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 291 690,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 050 997,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

18 800,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-4 602,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-254 891,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-11 730,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-52 033,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

45 468,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-5 165,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-95,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-57,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-38,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

508,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-42,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

550,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

23 229 341,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-8 262 973,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-998 186,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-428 246,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-662 088,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

39 221 381,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-57 201,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-2 122 127,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-68 150,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 556 526,00

435

Zakup usług do sieci Internet

-101 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-1 000 000,00

443

Różne opłaty i składki

-542 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-193 543,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-698 864,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-417 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 500,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-311 130,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-98 450,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-9 784,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 113 715,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 113 715,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-1 551 881,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-148 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 335 773,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-46 996,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-21 112,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-2 812 507,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

510 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-3 300 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-170 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-50 507,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

198 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

372,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

372,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-372,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-372,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

0,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

0,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-753,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

753,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 459 528,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 426 673,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-411 878,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-330 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-80 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 878,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-12 580,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 580,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 002 215,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-840 339,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-87 685,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-74 191,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

4 655,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

4 655,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

4 655,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

-37 510,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

-37 510,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-34 888,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

-1 250,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 372,00

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 708 161,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 745 671,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-1 725 460,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 847,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 666 778,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-36 244,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-15 591,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

6 847,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 847,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-1,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-38,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-38,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

508,00

405 406

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-42,00 550,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-27 527,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-27 481,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

366,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-412,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

37 510,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

37 510,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

34 135,00

406

Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm.

1 250,00

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych

2 125,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-955 163,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-950 508,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-967 315,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-976 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 399,00

422

Zakup środków żywności

-6 977,00

430

Zakup usług pozostałych

17 061,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

16 807,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

6 977,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

9 830,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-4 655,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-4 655,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-4 655,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

760 906,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

760 906,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-4 481,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 481,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-11 729,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-52 032,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

45 468,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-5 165,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-57,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-57,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

1 149 037,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 500,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

309 449,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

809 686,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

17 402,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-371 864,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 500,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-311 130,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-98 450,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-9 784,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

372,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

372,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-372,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-372,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

247 277,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

247 277,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

247 277,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

251 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-3 723,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 036 799,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 036 799,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 036 799,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 050 997,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

18 800,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-4 602,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-87 256,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-87 256,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-87 256,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-87 256,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Centrali WMP

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-10 973 543,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-10 973 543,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-7 000 000,00

307

Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń

-2 082 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-17 205,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

10 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

35 001,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-20 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-2 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 200 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-2 723 796,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki

-3 973 543,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-524 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-50 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-117 788,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

9 014,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-99 700,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 556 526,00

435

Zakup usług do sieci Internet

-101 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-1 000 000,00

443

Różne opłaty i składki

-340 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-193 543,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 504 885,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 504 885,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-1 504 885,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-148 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-1 335 773,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-21 112,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 812 507,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-2 812 507,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-2 812 507,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

510 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-3 300 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-170 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-50 507,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

198 000,00

 

DYSPONENT: 12 TOL Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 558,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

11 958,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

600,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

11 958,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 958,00

 

DYSPONENT: 17 TOL Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

3 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

65 935,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

65 935,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

65 935,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65 935,00

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

53 764,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

53 764,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-600,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-600,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

54 364,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 364,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

87 092,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

87 092,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

87 092,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 092,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

151 928,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

151 928,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

151 928,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

151 928,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

293 534,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

293 534,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

293 534,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

293 534,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

62 127,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

62 127,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-411 229,00

430

Zakup usług pozostałych

-410 953,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-276,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

480 259,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 450,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

677,00

426

Zakup energii

418 132,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-6 903,00

426

Zakup energii

-2 824,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 079,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

39 583,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

39 583,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

38 583,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 583,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

80 725,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

80 725,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

80 725,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 725,00

DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

81 968,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

81 968,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

82 968,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

82 968,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 000,00

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

25 577,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

25 577,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

25 577,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 577,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

18 571 868,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

18 571 868,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-263 960,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-111 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-24 960,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-128 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-477 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-221 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-256 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-119 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-55 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-64 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-4 214 551,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-22 375,00

427

Zakup usług remontowych

-605 126,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 587 050,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-772 671,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-495 160,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-13 654,00

427

Zakup usług remontowych

-259 400,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-4 457,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

26 906 761,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-8 269 950,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-737 686,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-378 246,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

95 220,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

38 490 000,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-2 022 427,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-68 150,00

443

Różne opłaty i składki

-202 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-327 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

-417 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 113 715,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 113 715,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-46 996,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-46 996,00

 


 

Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy

Dział/rozdz.

Dysponent

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadtermin.

Razem żołnierze

Ogółem

Żołnierze niezawodowi w tym:

 

w tym szereg. zawod.

Służba zasadn.

kandyd. na żołnierzy zawodowych

przeszkol, absolwent.

przeszkol, student.

rezerwa

Cz. 29

Ogółem

0

0

0

0

-341

0

0

0

0

-341

Cz. 29

Jednostki Budżetowe

0

0

0

0

-341

0

0

0

0

-341

75207

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

25

25

X

25

X

X

X

X

X

X

75208

Dowódca Wojsk Lądowych

18

X

X

18

X

X

X

X

X

X

75208

Dowódca Sił Powietrznych

5

X

X

5

 

 

 

 

 

 

75208

Dowódca Marynarki Wojennej

3

X

X

3

X

X

X

X

X

X

75211

Dowódca Wojsk Lądowych

24

X

X

24

X

X

X

X

X

X

75211

Dowódca Sił Powietrznych

9

X

X

9

X

X

X

X

X

X

75211

Dowódca Garnizonu Warszawa

X

19

X

X

X

X

X

X

X

X

75201

Dowódca Wojsk Lądowych

-24

X

X

-24

X

X

X

X

X

X

75202

Dowódca Sił Powietrznych

-9

X

X

-9

X

X

X

X

X

X

75203

Dowódca Marynarki Wojennej

X

X

X

 

-12

X

X

X

X

-12

75208

Dowódca Garnizonu Warszawa

-23

X

X

-23

X

X

X

X

X

X

75208

Szef WSI

X

-19

X

X

X

X

X

X

X

X

75211

Departament Budżetowy

-28

-25

X

-28

-329

X

X

X

X

-329

Akademie Wojskowe

80302

Akademia Marynarki Wojennej

20

X

X

20

X

X

X

X

X

X

Akademia Obrony Narodowej

-20

X

X

-20

X

X

X

X

X

X

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »