reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 542/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części 29 „Obrona narodowa", ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117, Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz.154, Nr 17, poz. 214, Nr 18, poz. 241, Nr 20, poz. 264, Nr 22, poz. 276 i Nr 23, poz. 299 i 301), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7, po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: „16) wydziela się środki do dyspozycji dyrektora Departamentu Zapatrywania Sił Zbrojnych w kwocie 219,6 tys. zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności związanych ze składowaniem części do samolotów IRYDA pozostających w składzie celnym MAZOVIA."

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

3) załącznik Nr 6 „Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości" - zastępuje się załącznikiem Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 542/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 grudnia 2006 r.( poz.311)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-118 415,00

441

Podróże służbowe krajowe

118 415,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-527 654,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-3 000 000,00

311

Świadczenia społeczne

-1 000 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

7 741,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

84 681,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

704 00

 

funkcjonariuszy

 

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 500 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-3 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 055 738,00

427

Zakup usług remontowych

9 501 921,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 680 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

3 001 561,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-1 000 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-4 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

25 969 335,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

335 761,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-59 749,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-2 126,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 875 384,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 520 975,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 091 808,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

33 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-43 545,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-111 000,00

408

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

-1 355,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-41 034,00

441

Podróże służbowe krajowe

109 844,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-13 966 598,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-500 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-17 068,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

772,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-6 671,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-11 089 112,00

430

Zakup usług pozostałych

-7 577 512,00

441

Podróże służbowe krajowe

483 888,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

4 739 105,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-5 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-2 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

120 043,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-897,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

6 969,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

5 872,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-19 501,00

441

Podróże służbowe krajowe

127 600,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

4 080,00

441

Podróże służbowe krajowe

4 080,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-8 845,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-5 407,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 250,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-4,00

441

Podróże służbowe krajowe

816,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-1 253,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-2 334,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

149,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-700 00

441

Podróże służbowe krajowe

1 632,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-4 699 678,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-1 286 299,00

311

Świadczenia społeczne

-6 832,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-92 554,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 540,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

527,00

409

Honoraria

-56 500,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-6 451,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-148 995,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-36 554,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-292 675,00

422

Zakup środków żywności

-20 105,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-61 250,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

427

Zakup usług remontowych

-101 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-39 718,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 896 473,00

441

Podróże służbowe krajowe

659 778,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-313 400,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 415,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-3 302,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-3 573 396,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-55,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-517,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-568 790,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-89 098,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-1 625 146,00

427

Zakup usług remontowych

-196 329,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-328 354,00

430

Zakup usług pozostałych

-97 999,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 561 824,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-2 228 932,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 901 428,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

897,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 576 254,00

441

Podróże służbowe krajowe

7 752,00

443

Różne opłaty i składki

-333 823,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

5 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-371 061,00

420

Fundusz operacyjny

-26 410,00

430

Zakup usług pozostałych

-344 651,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-9 001,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

522,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-9 523,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

9 001,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-522,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-21 061,00

441

Podróże służbowe krajowe

30 584,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

0,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

0,00

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

805 665,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-11 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-436 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-29 577,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-10 499,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-98 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-117 913,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 522,00

422

Zakup środków żywności

-10 154,00

430

Zakup usług pozostałych

-15 500,00

441

Podróże służbowe krajowe

-39 500,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-19 106 812,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-18 633 823,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-17 086 874,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-3 000 000,00

311

Świadczenia społeczne

-1 000 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

7 741,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

84 681,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

704,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 500 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-3 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 680 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-1 000 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-4 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-9 661,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-5 407,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 250,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-4,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-3 465,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-2 334,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-431,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-700 00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 200 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-333 823,00

443

Różne opłaty i składki

-333 823,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

522,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

522,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-522,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-522,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

-472 989,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

-472 989,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-11 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-206 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-29 577,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-10 499,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-98 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-117 913,00

 

DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

27 928 767,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

28 174 267,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

28 752 911,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

335 761,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-59 749,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-2 126,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 520 975,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

33 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-6 671,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-6 671,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-13 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-13 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-442 005,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

3 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-376,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-6 451,00

430

Zakup usług pozostałych

-438 178,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-97 999,00

430

Zakup usług pozostałych

-97 999,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-18 969,00

430

Zakup usług pozostałych

-18 969,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

-245 500,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

-245 500,00

307

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom

-230 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-15 500,00

 

DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

96 538,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-103 462,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-112 355,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-111 000,00

408

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

-1 355,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

580,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

580,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

8 313,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

8 313,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

200 000,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

200 000,00

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

200 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-5 961 501,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-5 961 501,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-2 331 280,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-486 299,00

311

Świadczenia społeczne

-6 832,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-334,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 397,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

5?7 00

 

funkcjonariuszy

 

409

Honoraria

-56 500,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-148 995,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-36 554,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-42 675,00

422

Zakup środków żywności

-20 105,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-61 250,00

427

Zakup usług remontowych

-101 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-39 718,00

430

Zakup usług pozostałych

-956 670,00

441

Podróże służbowe krajowe

-302 361,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-63 400,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-1 415,00

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-3 302,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-3 630 221,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-55,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-517,00

411

Składki na ubezpieczenie społeczne

-568 790,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-89 098,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-218 146,00

427

Zakup usług remontowych

-196 329,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-328 354,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-2 228 932,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 841,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

12 841,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

11 944,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-897,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

6 969,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

5 872,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

897,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

897,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

5 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

5 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

5 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowych Służb Informacyjnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-5 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne

-5 000,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-2 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-3 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 500 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-2 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-900 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-900 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 600 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-300 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-250 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-800 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-250 000,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-11 941,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-11 941,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-11 941,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-11 941,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-3 559,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-3 559,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-3 559,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-5 127,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 568,00

 

DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-796,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-796,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-796,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-796,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-453 537,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-118 415,00

441

Podróże służbowe krajowe

118 415,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-972 026,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

16 559 220,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4 055 738,00

427

Zakup usług remontowych

9 501 921,00

441

Podróże służbowe krajowe

3 001 561,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-2 783 576,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 875 384,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 091 808,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

68 810,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-41 034,00

441

Podróże służbowe krajowe

109 844,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-13 043 631,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-500 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-11 089 112,00

430

Zakup usług pozostałych

-6 677 512,00

441

Podróże służbowe krajowe

483 888,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

4 739 105,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

121 099,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 501,00

441

Podróże służbowe krajowe

127 600,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

4 080,00

441

Podróże służbowe krajowe

4 080,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

816,00

441

Podróże służbowe krajowe

816,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

1 632,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 632,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

865 294,00

405

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych

-95 220,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 625,00

441

Podróże służbowe krajowe

962 139,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

154 824,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

-1 407 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 561 824,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-2 549 533,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 557 285,00

441

Podróże służbowe krajowe

7 752,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-371 061,00

420

Fundusz operacyjny

-26 410,00

430

Zakup usług pozostałych

-344 651,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

-9 523,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-9 523,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

9 523,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-21 061,00

441

Podróże służbowe krajowe

30 584,00

 

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

518 489,00

 

ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe

518 489,00

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

605 665,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-37 522,00

422

Zakup środków żywności

-10 154,00

441

Podróże służbowe krajowe

-39 500,00

 


Załącznik 3. [Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości]

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

(tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Dysponent

Rozdział

Kwota

A. Wykaz dotacji wynikających z załącznika Nr 9 do ustawy budżetowej na 2006 r.

1

Dotacja dla akademii na działalność dydaktyczną (§ 252), z tego:

 

80302

933 695,00

a

Akademia Obrony Narodowej

Departament Budżetowy

248 453,00

b

Wojskowa Akademia Techniczna

449 600,00

c

Akademia Marynarki Wojennej

MW

235 642,00

B. Wykaz dotacji wynikających z załącznika Nr 10 do ustawy budżetowej na 2006 r.

2

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (§ 284)

Departament Budżetowy

70013

292 269,00

3

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych (§ 622)

Departament Budżetowy

20 513,00

4

Dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego (§ 284)

Departament Budżetowy

70032

1 153,00

C. Wykaz pozostałych dotacji finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r.

5

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Wojskowej Izby Lekarskiej - § 283).*/

Departament Budżetowy

75211

314,00

6

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 281).**/

Departament Budżetowy

75204

167,00

7

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 282).**/

Departament Budżetowy

75204

13 501,00

8

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (dla WDW/WZW - § 621)

Departament Budżetowy

75211

3 907,00

9

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla SP ZOZ - § 622)

Departament Budżetowy

85195

34 229,00

D. Wykaz środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

10

Zakup prasy (§ 421)

Departament Budżetowy

75204

9 252,00

11

Produkcja formularzy wojskowych (§ 421)

Departament Budżetowy

75204

3 270,00

12

Produkcja kart tożsamości (§ 430)

Departament Budżetowy

75204

616,00

Razem (§§ 252, 256, 281, 282, 283, 284, 421, 430, 621, 622)

1 312 886,00

 

 

 

*/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Pełnomocnika Ministra ON ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

**/ Dotacje przekazuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama