REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 17

Departament Wychowania i Promocji Obronności

ZARZĄDZENIE Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) oraz art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Muzeum”, utworzone na mocy rozkazu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej Nr 076/Org. z dnia 28 czerwca 1953 r., z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie jako państwowa instytucja kultury.
§ 2.
Siedzibą Muzeum jest Gdynia.
§ 3.
1. Przedmiotem działania Muzeum jest:

1) pozyskiwanie oraz zachowanie gromadzonych zabytków kultury narodowej, związanych z dziejami oręża polskiego na morzach, a także tysiącletnich morskich tradycji narodu polskiego, należyte ich utrzymanie oraz udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych;

2) gromadzenie dzieł sztuki oraz materiałów dokumentacyjnych, ich katalogowanie i naukowe opracowanie;

3) prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, edukacyjnej, oraz popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowej, a także inspiracja twórczością w zakresie sztuk plastycznych o tematyce związanej z dziejami oręża polskiego na morzach.

§ 4.
1. Muzeum będzie wyposażone w nieruchomości, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3)).

2. Muzeum wyposaża się nieodpłatnie w składniki mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie dotychczasowego Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, jako niezbędne do jego funkcjonowania.

§ 5.
Sprawy organizacyjne, w tym etatowe, finansowe i logistyczne, związane z nową formą

organizacyjno-prawną Muzeum określa odrębna decyzja Ministra Obrony Narodowej.

§ 6.
1. Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

2. Bezpośredni nadzór nad Muzeum w imieniu Ministra Obrony Narodowej sprawuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, któremu Muzeum jest przyporządkowane.

3. Dyrektora komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, wskazuje swoją decyzją Minister Obrony Narodowej.

§ 7.
1. Muzeum wykonuje jednocześnie zadania jednostki wojskowej i posiada w swojej strukturze okręt wojenny Marynarki Wojennej - Okręt Rzeczpospolitej Polskiej „Błyskawica”.

2. Dowódca Marynarki Wojennej jest przełożonym żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w Muzeum na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.4)) oraz żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.5)).

§ 8.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
§ 9.
Traci moc rozkaz organizacyjny Ministra Obrony Narodowej Nr 076/Org. z dnia 28 czerwca 1953 r.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

3) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

4) zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, oraz 2006 r. Nr 104, poz. 711 i Nr 191, poz. 1414.

5) zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA