REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 5 poz. 66

Departament Strategii i Planowania Obronnego

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e oraz § 2 pkt 1 i pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 10, § 12, § 13, § 16 ust. 2, § 17 ust. 4 i § 19 oraz § 22 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Decyzja określa:

1) zakres przygotowań do militaryzacji w resorcie obrony narodowej, w tym: a) przedsięwzięcia związane z militaryzacją jednostek organizacyjnych resortu oraz organy wojskowe odpowiedzialne za realizację tych przedsięwzięć,

b) warunki i tryb prowadzenia przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych w jednostkach resortu przewidzianych do militaryzacji,

c) przedsięwzięcia organizacyjno-etatowe oraz tryb aktualizacji danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;

2) organizację wykonywania zadań w zakresie koordynacji i sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej ogólnego nadzoru nad działalnością organów administracji rządowej związanych z przygotowaniami do militaryzacji.

§ 2. W rozumieniu decyzji następujące określenia oznaczają:

1) organ wojskowy - dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, lub dowódcę (szefa, komendanta) innej jednostki organizacyjnej albo związku organizacyjnego Sił Zbrojnych, któremu podlegają lub mogą podlegać jednostki przewidziane do militaryzacji albo jednostki zmilitaryzowane;

2) jednostka przewidziana do militaryzacji - istniejącą jednostkę organizacyjną przewidzianą do militaryzacji lub jednostkę organizacyjną stanowiącą bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, podlegającą militaryzacji na podstawie ustaleń Rady Ministrów;

3) jednostka zmilitaryzowana - istniejącą jednostkę organizacyjną objętą militaryzacją lub jednostkę sformowaną zgodnie z planem formowania specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;

4) etat jednostki zmilitaryzowanej - dokument określający wewnętrzną strukturę organizacyjną tej jednostki, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych (wojskowych i cywilnych), na które nadaje się przydziały organizacyjno-mobilizacyjne oraz stanowisk pracowniczych, na które nie nadaje się takich przydziałów, a także liczbę i rodzaje uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków transportowych i maszyn oraz innego wyposażenia należnego tej jednostce;

5) tabela należności jednostki zmilitaryzowanej - dokument określający należną tej jednostce ogólną liczbę i rodzaj sprzętu etatowego oraz sprzętu i wyposażenia tabelarycznego ujętego w normie należności;

6) środki etatowe jednostki przewidzianej do militaryzacji - stanowiska służbowe, uzbrojenie, sprzęt wojskowy, środki transportowe i maszyny oraz inne wyposażenie, określone w dokumentach etatowych jednostki przewidzianej do militaryzacji;

7) formowanie jednostki przewidzianej do militaryzacji - proces tworzenia nowej jednostki przewidzianej do militaryzacji, zgodnie z wydanymi dokumentami organizacyjnymi;

8) przeformowanie jednostki przewidzianej do militaryzacji - proces zmiany struktury organizacyjnej jednostki przewidzianej do militaryzacji (przekształcenie, łączenie, dzielenie), zgodnie z wydanymi dokumentami organizacyjnymi;

9) rozformowanie jednostki przewidzianej do militaryzacji - proces zniesienia (likwidacji) jednostki przewidzianej do militaryzacji, zgodnie z wydanymi dokumentami organizacyjnymi;

10) zbiorcze zestawienie zadań w zakresie militaryzacji - dokument określony w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707), zwanego dalej „rozporządzeniem", sporządzany na podstawie ustaleń Rady Ministrów dotyczących rodzaju i liczby jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

11) resortowe zestawienie zadań - dokument sporządzany na podstawie wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji, w części dotyczącej jednostek podlegających militaryzacji w resorcie obrony narodowej.

Rozdział 2

Przygotowania do militaryzacji w resorcie obrony narodowej

Zakres przedsięwzięć związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych resortu oraz organy wojskowe odpowiedzialne za ich realizację

§ 3. Przygotowania do militaryzacji w resorcie obrony narodowej prowadzi się w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w komórkach wewnętrznych organów wojskowych i jednostkach organizacyjnych im podległych, ujętych w resortowym zestawieniu zadań, a także w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

§ 4.1. Przygotowania do militaryzacji prowadzone w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej obejmują zadania w zakresie:

1) planowania militaryzacji, w tym w szczególności:

a) wypracowywanie oraz przedstawianie do rozpatrzenia przez Kierownictwo Ministerstwa propozycji dotyczących objęcia jednostek organizacyjnych resortu przygotowaniami do militaryzacji,

b) przedstawianie propozycji dotyczących odstąpienia od militaryzacji jednostek organizacyjnych ujętych w resortowym zestawieniu zadań;

2) organizacyjnym, w tym w szczególności:

a) opracowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie formowania, przeformowania i rozformowania jednostek organizacyjnych ujętych w resortowym zestawieniu zadań,

b) wydawanie i prowadzenie ewidencji etatów jednostek przewidzianych do militaryzacji,

c) określanie zasad i trybu przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

d) określanie liczby osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz przedmiotów świadczeń rzeczowych, jakie mogą być pobierane w związku z tymi ćwiczeniami,

e) koordynowanie działań wojskowych komendantów uzupełnień, związanych z uzupełnianiem potrzeb jednostek zmilitaryzowanych w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz planowania świadczeń rzeczowych;

3) operacyjnym, w tym w szczególności:

a) prowadzenie resortowego zestawienia zadań,

b) sporządzanie wyciągów z resortowego zestawienia zadań dla organów wojskowych, którym podlegają jednostki organizacyjne ujęte w tym zestawieniu oraz dla szefów wojewódzkich sztabów wojskowych,

c) aktualizowanie zestawienia zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych, w części dotyczącej jednostek przewidzianych do militaryzacji,

d) opiniowanie propozycji, o których mowa w pkt1, pod względem bieżących i perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych,

e) określanie potrzeb w zakresie przydzielania cywilnych jednostek zmilitaryzowanych Siłom Zbrojnym oraz procedur podporządkowania tych jednostek organom wojskowym,

f) określanie organów wojskowych, którym podlegają jednostki zmilitaryzowane przydzielane Siłom Zbrojnym;

4) logistycznym, w tym w szczególności:

a) określanie norm należności uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych dla jednostek zmilitaryzowanych,

b) opracowywanie projektów przepisów w sprawie:

- zabezpieczenia logistycznego jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek zmilitaryzowanych w zakresie wyżywienia i umundurowania,

- zasad zakwaterowania stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek zmilitaryzowanych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizują:

1) organy wojskowe, w tym organy sprawujące na postawie odrębnych przepisów nadzór bezpośredni nad jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania obronne uzasadniające ich militaryzację - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1;

2) szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2;

3) szef Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3;

4) szef Zarządu Planowania Logistyki - P4 w porozumieniu z właściwym gestorem uzbrojenia i sprzętu wojskowego - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4 lit. b, wyliczenie pierwsze;

5) gestorzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4 lit. a;

6) dyrektor Departamentu Infrastruktury - w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4 lit. b, wyliczenie drugie.

§ 5. Do zadań organów wojskowych, którym zgodnie z resortowym zestawieniem zadań podlegają, w sprawach przygotowań do militaryzacji, jednostki organizacyjne ujęte w tym zestawieniu, należy w szczególności:

1) prowadzenie resortowego zestawienia zadań, w części dotyczącej podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

2) sporządzanie wyciągów z resortowego zestawienia zadań, o którym mowa w pkt 1, dla kierowników jednostek organizacyjnych resortu podlegających militaryzacji;

3) opracowywanie projektów dokumentów etatowych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

4) przedstawianie, w trybie określonym w odrębnych przepisach, wniosków organizacyjno-etatowych w sprawie formowania, przeformowania i rozformowania podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

5) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oraz planów formowania jednostek zmilitaryzowanych;

6) weryfikowanie informacji i danych dotyczących gotowości do działania jednostek zmilitaryzowanych;

7) prowadzenie kartoteki kart gotowości jednostek zmilitaryzowanych;

8) zabezpieczenie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych;

9) opracowywanie ramowych programów i wieloletnich planów szkolenia stanów osobowych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

10) zatwierdzanie rocznych planów szkolenia podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz nadzór nad organizacją szkolenia w tych jednostkach;

11) przedstawianie propozycji do planu ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, z określeniem liczby osób powoływanych na ćwiczenia, według odpowiednich kwalifikacji i specjalności, a także rodzaju oraz liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, pobieranych w ramach świadczeń rzeczowych w związku z takimi ćwiczeniami;

12) zapewnianie, w trybie określonym w odrębnych przepisach, środków finansowych na realizację

zadań związanych z przygotowaniem do militaryzacji podległych jednostek organizacyjnych oraz dysponowanie przydzielonymi środkami finansowymi i etatowymi;

13) planowanie, organizowanie i udział w kontroli stanu przygotowań do objęcia militaryzacją podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji.

§ 6. Działania organów wojskowych związane z przygotowaniami do militaryzacji w resorcie obrony narodowej koordynuje dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, w szczególności przez współdziałanie z:

1) dyrektorami i szefami właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szefami sztabów rodzajów Sił Zbrojnych, a także szefem Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie:

a) przygotowania wniosków Ministra Obrony Narodowej w sprawach dotyczących objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych resortu,

b) programowania i planowania szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, w tym szkolenia w formie ćwiczeń organizowanych w tych jednostkach,

c) planowania kontroli stanu przygotowań do objęcia militaryzacją podległych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

2) szefem Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 w zakresie:

a) prowadzenia zbiorczego zestawienia zadań,

b) przydzielania cywilnych jednostek zmilitaryzowanych Siłom Zbrojnym;

3) szefami sztabów dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i szefem Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa w sprawach stanu przygotowania do objęcia militaryzacją cywilnych jednostek organizacyjnych przydzielanych Siłom Zbrojnym;

4) szefami wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie aktualizacji zbiorczego zestawienia zadań.

Przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

§ 7.1. W jednostkach przewidzianych do militaryzacji prowadzi się przygotowania organizacyjno-mobilizacyjne w celu zapewnienia gotowości tych jednostek do wykonywania przez nie zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny albo wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych kierownicy jednostek przewidzianych do militaryzacji, w szczególności opracowują i prowadzą dokumentację podstawową i pomocniczą jednostki przewidzianej do militaryzacji, a także realizują zadania, o których mowa w § 9 i § 12 rozporządzenia oraz inne zadania zlecone przez organy wojskowe, o których mowa w § 5, związane z przygotowaniem do militaryzacji.

3. Kierownicy jednostek przewidzianych do militaryzacji przystępują do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, po otrzymaniu decyzji w sprawie formowania tych jednostek, wraz z wyciągiem z resortowego zestawienia zadań, od organu wojskowego któremu te jednostki podlegają w sprawach przygotowań do militaryzacji.

§ 8. 1. Dokumentację jednostki przewidzianej do militaryzacji stanowią:

1) dokumenty podstawowe, w tym:

a) wyciąg z resortowego zestawienia zadań,

b) decyzja w sprawie formowania (przeformowania) jednostki,

c) etat jednostki,

d) regulamin organizacyjny jednostki,

e) zbiorowa lista imienna osób przeznaczonych do służby w jednostce,

f) książka obsady etatowej jednostki,

g) plan formowania jednostki zmilitaryzowanej,

h) karta gotowości jednostki zmilitaryzowanej;

2) dokumenty pomocnicze, w tym:

a) plan uzupełniania potrzeb kadrowych, sprzętowych i materiałowych jednostki,

b) plan szkolenia stanu osobowego jednostki,

c) wykaz imienny żołnierzy rezerwy zakwalifikowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,

d) wykaz imienny żołnierzy rezerwy reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. W jednostce przewidzianej do militaryzacji utrzymuje się niezbędną ilość druków wykorzystywanych w działalności mobilizacyjno-uzupełnieniowej, w tym druki kart gotowości jednostki zmilitaryzowanej, karty przydziału i karty tożsamości oraz tabliczki tożsamości.

3. Sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zaopatrywania tych jednostek w druki i tabliczki, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 9. 1. Planowanie uzupełniania potrzeb osobowych jednostki przewidzianej do militaryzacji, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, polega na zapewnieniu obsady stanowisk służbowych (wojskowych i cywilnych) oraz stanowisk pracowniczych określonych w etacie tej jednostki, przez:

1) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom zakwalifikowanym do objęcia stanowisk służbowych;

2) wnioskowanie o przeznaczenie żołnierzy do służby na stanowiskach wojskowych w jednostce zmilitaryzowanej, jeżeli takie stanowiska są określone w etacie tej jednostki;

3) reklamowanie osób planowanych na stanowiska pracownicze od obowiązku pełnienia czynnej

służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Przy nadawaniu przydziałów organizacyjno--mobilizacyjnych, przeznaczaniu żołnierzy do służby w jednostce zmilitaryzowanej oraz reklamowaniu osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, stosuje się odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§ 10.1. Planowanie uzupełnienia potrzeb sprzętowych i materiałowych jednostki przewidzianej do militaryzacji (§ 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) polega na monitorowaniu stanu wyposażenia tej jednostki oraz zgłaszaniu tych potrzeb:

1) organom, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 - w odniesieniu do środków transportowych i maszyn pozyskiwanych w ramach świadczeń na rzecz obrony, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) organom, o których mowa w § 5 - w odniesieniu do uzbrojenia, sprzętu wojskowego i środków materiałowych.

2. Przeznaczanie środków transportowych i maszyn na potrzeby jednostek przewidzianych do militaryzacji następuje przy zastosowaniu przepisów dotyczących uzupełniania mobilizacyjnych potrzeb Sił Zbrojnych, z tym, że:

1) w pierwszej kolejności uwzględnia się sprzęt własny wykorzystywany w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji;

2) przedmioty świadczeń rzeczowych należące do innych posiadaczy pozyskuje się po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w pkt 1.

3. Planowanie uzupełniania potrzeb w zakresie sprzętu wojskowego i środków materiałowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje przy zastosowaniu przepisów dotyczących gestorów i użytkowników uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałowych, a także centralnych organów logistycznych.

§ 11.1. Organizacja szkolenia w jednostce przewidzianej do militaryzacji obejmuje planowanie, prowadzenie i kontrolę poziomu wyszkolenia stanu osobowego tej jednostki.

2. Kierownicy jednostek przewidzianych do militaryzacji na podstawie programów i planów szkolenia, o których mowa w § 5 pkt 9, opracowują i przedstawiają do zatwierdzenia projekty rocznych planów szkolenia.

3. Szkolenie w jednostce przewidzianej do militaryzacji prowadzi się w formie zajęć teoretycznych oraz w formie ćwiczeń organizowanych w tej jednostce,

na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Zajęcia teoretyczne prowadzi się co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zajęcia teoretyczne przeprowadza się dodatkowo, w terminie ustalonym przez organ wojskowy, o którym mowa w § 5, jeżeli:

1) frekwencja na zajęciach nie przekroczyła 70% osób zobowiązanych do uczestnictwa w szkoleniu;

2) w okresie sześciu miesięcy, licząc od dnia ostatnio przeprowadzonych zajęć, nastąpiły zmiany w obsadzie stanowisk określonych w strukturze jednostki zmilitaryzowanej przekraczające 30% stanu osobowego jednostki.

6. Powołanie osób do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji, organizowanych w związku ze sprawdzeniem gotowości do sformowania jednostki zmilitaryzowanej, następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku ćwiczeń organizowanych w związku z realizacją planu szkolenia albo w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych lub usuwaniem ich skutków, tryb natychmiastowego stawiennictwa może być stosowany, jeżeli wynika to z planu szkolenia lub z zarządzenia w sprawie przeprowadzenia tych ćwiczeń.

§ 12. 1. Kierownicy jednostek przewidzianych do militaryzacji w ramach przygotowań organizacyjno--mobilizacyjnych, współdziałają z:

1) wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według siedziby jednostki przewidzianej do militaryzacji - w zakresie przeznaczania:

a) osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej,

b) środków transportowych i maszyn na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej;

2) wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według miejsca zamieszkania osób zatrudnionych w jednostce przewidzianej do militaryzacji - w zakresie:

a) nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom zakwalifikowanym do służby w jednostce zmilitaryzowanej,

b) reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) dyrektorami powiatowych urzędów pracy właściwymi według siedziby jednostki przewidzianej do militaryzacji - w zakresie kwalifikowania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej;

4) przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby posiadające kwalifikacje wymagane do pełnienia służby-w zakresie uzupełniania potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, w ramach przygotowań organizacyjno-mobilizacyjnych, współdziałają ponadto z wojskowymi komendantami uzupełnień właściwymi według siedziby bazy formowania - w zakresie aktualizacji danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych.

Przygotowania organizacyjno-etatowe oraz aktualizacja danych dotyczących gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych

§ 13. 1. Zadania jednostek przewidzianych do militaryzacji w resorcie obrony narodowej, rodzaj i liczbę tych jednostek oraz ich podporządkowanie po zmilitaryzowaniu określa resortowe zestawienie zadań; w zestawieniu tym ujmuje się także cywilne jednostki zmilitaryzowane przydzielane Siłom Zbrojnym.

2. Resortowe zestawienie zadań prowadzi się na podstawie informacji i danych zawartych w zbiorczym zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji, z tym, że zmiany:

1) w zakresie zadań, rodzaju i liczby jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz liczby osób podlegających służbie w tych jednostkach wprowadza się na podstawie wyciągu ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji;

2) polegające na aktualizacji danych dotyczących gotowości specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych wprowadza się w zakresie i trybie określonym w § 17.

3. Zmiany w zbiorczym zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, wprowadza się na podstawie ustaleń Rady Ministrów dotyczących rozpatrzonych wniosków Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie.

4. Wzór zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

§ 14. 1. Wniosek Ministra Obrony Narodowej do Rady Ministrów w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej sporządza się na podstawie propozycji organów wojskowych, dotyczących:

1) objęcia przygotowaniami do militaryzacji jednostek organizacyjnych resortu realizujących zadania uzasadniające ich militaryzację, w szczególności związane z:

a) uruchamianiem i wykorzystywaniem zdolności produkcyjnych, remontowych, usługowych i zaopatrzeniowych niezbędnych do mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych,

b) pracami wdrożeniowymi i ekspertyzami dotyczącymi uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) zabezpieczeniem logistycznym wojsk własnych i sojuszniczych sił wzmocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) szczególną ochroną obiektów resortu obrony narodowej;

2) odstąpienia od prowadzenia przygotowań do militaryzacji jednostki organizacyjnej ujętej w resortowym zestawieniu zadań w związku z:

a) likwidacją jednostki organizacyjnej lub zaprzestaniem działalności uzasadniającej jej militaryzację,

b) zmianą statutu jednostki organizacyjnej mającą wpływ na jej dotychczasowe przeznaczenie lub sposób działania tej jednostki;

3) skorygowania danych w resortowym zestawieniu zadań w związku z:

a) realizacją zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych powodujących zmianę zadań uzasadniających militaryzację jednostki organizacyjnej lub miejsca jej dyslokacji,

b) zmianą nazwy, siedziby lub innych danych wymaganych przy rejestracji działalności gospodarczej jednostki organizacyjnej podlegającej militaryzacji,

c) zmianą zadań uzasadniających militaryzację jednostki organizacyjnej, powodującą konieczność

d) zwiększenia ustalonego limitu osób podlegających służbie w tej jednostce.

2. Propozycje dotyczące objęcia jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przygotowaniami do militaryzacji sporządza się w formie dokumentu, który w odniesieniu do poszczególnych jednostek powinien zawierać:

1) zwięzły opis zadań uzasadniających militaryzację danej jednostki organizacyjnej, z zaszeregowaniem do kategorii określonych w § 3 rozporządzenia, a ponadto w przypadku jednostki organizacyjnej będącej przedsiębiorcą również nazwę organu nakładającego takie zadanie ze wskazaniem numeru i daty decyzji wydanej przez ten organ;

2) strukturę organizacyjną jednostki po objęciu jej militaryzacją, z zaznaczeniem liczby stanowisk służbowych;

3) dane dotyczące podstawowego wyposażenia jednostki organizacyjnej;

4) podległość jednostki organizacyjnej w sprawach przygotowań do militaryzacji oraz podporządkowanie jednostki po jej zmilitaryzowaniu;

5) opinię:

a) szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 - w zakresie zadań, podległości i podporządkowania jednostek,

b) szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 - w zakresie organizacji jednostek,

c) szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4 - w zakresie celowości, zasadności i możliwości wyposażenia jednostek.

3. Propozycje dotyczące odstąpienia od prowadzenia przygotowań do militaryzacji jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej ujętych w resortowym zestawieniu zadań lub skorygowania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w formie dokumentu, który powinien zawierać stosowne uzasadnienie w odniesieniu do poszczególnych jednostek.

4. Organy wojskowe przedstawiają dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, po uprzedniej ich akceptacji przez:

1) Ministra Obrony Narodowej - jeżeli dokument dotyczy objęcia jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przygotowaniami do militaryzacji;

2) osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej - w przypadku dokumentów zawierających propozycje, o których mowa w ust. 3.

5. Wniosek Ministra Obrony Narodowej w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej sporządza się nie częściej niż raz do roku w formie określonej w rozporządzeniu.

§ 15. 1. Jednostkom przewidzianym do militaryzacji w resorcie obrony narodowej nadaje się etaty wojenne. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny jednostki te przechodzą na strukturę wojenną, określoną w regulaminie organizacyjnym jednostki zmilitaryzowanej.

2. Liczba stanowisk służbowych w etacie jednostki przewidzianej do militaryzacji nie może przekraczać limitu osób podlegających powołaniu do służby, określonego dla danej jednostki w resortowym zestawieniu zadań.

3. Specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane formuje się do etatu wojennego zgodnie z planami formowania jednostek zmilitaryzowanych.

4. Jednostki organizacyjne stanowiące bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych mogą posiadać etat pokojowy lub wojenno--pokojowy.

§ 16. 1. Jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w resortowym zestawieniu zadań formuje się na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, w których określa się w odniesieniu do:

1) istniejących jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji:

a) organ wojskowy, któremu jednostka bezpośrednio podlega w sprawach przygotowań do militaryzacji,

b) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

c) numer identyfikacyjny jednostki,

d) organ realizujący zaopatrzenie logistyczne i finansowe jednostki zmilitaryzowanej,

e) organ, któremu będzie podlegać jednostka po jej zmilitaryzowaniu;

2) specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych:

a) organ wojskowy, któremu podlega jednostka organizacyjna stanowiąca bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej w sprawach przygotowania do sformowania jednostki specjalnie tworzonej,

b) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej oraz miejsce dyslokacji jednostki zmilitaryzowanej,

c) numer indentyfikacyjny jednostki,

d) nazwę jednostki zmilitaryzowanej,

e) organ realizujący zaopatrzenie logistyczne i finansowe jednostki zmilitaryzowanej,

f) organ, któremu będzie podlegać jednostka zmilitaryzowana.

2. Wyciągi z resortowego zestawienia zadań, wraz z decyzją, o której mowa w ust. 1, otrzymują kierownicy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej ujętych w tym zestawieniu, każdy w części jego dotyczącej.

3. Jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w resortowym zestawieniu zadań przeformowuje się w przypadku zmiany:

1) struktury organizacyjnej, jednakże w zakresie niewymagającym zwiększenia przydzielonego limitu, o którym mowa w § 15 ust. 2;

2) bezpośredniej podległości jednostki w sprawach przygotowań do militaryzacji;

3) podległości jednostki po jej zmilitaryzowaniu.

4. W odniesieniu do przeformowywanych jednostek przewidzianych do militaryzacji przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Jednostki przewidziane do militaryzacji, skreślone z resortowego zestawienia zadań, rozformowuje się na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, w której określa się:

1) numer i datę protokołu ustaleń Rady Ministrów w sprawie odstąpienia od militaryzacji danej jednostki organizacyjnej;

2) nazwę i numer indentyfikacyjny rozformowywanej jednostki organizacyjnej;

3) ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania środków etatowych, w szczególności w zakresie środków materiałowych i innego wyposażenia jednostki organizacyjnej skreślonej z resortowego zestawienia zadań.

6. Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie rozformowania jednostek przewidzianych

do militaryzacji otrzymują kierownicy tych jednostek oraz organy, których dotyczą ustalenia, o których mowa w ust. 5 pkt 3.

7. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadane przez, lub na wniosek, kierownika rozformowanej jednostki przewidzianej do militaryzacji unieważnia się w trybie określonym w odrębnych przepisach.

8. Sposób postępowania z dokumentacją rozformowanej jednostki przewidzianej do militaryzacji ustala organ wojskowy, o którym mowa w § 5.

9. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do kierownika przeformowanej jednostki przewidzianej do militaryzacji w przypadku przeniesień na inne stanowiska służbowe w związku ze zmianami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 17. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych wypełniają co roku, według stanu na dzień 30 czerwca, karty gotowości jednostek zmilitaryzowanych i przesyłają je do organów wojskowych, którym podlegają te jednostki.

2. Organy wojskowe, o których mowa w ust. 1, w toku weryfikacji kart gotowości jednostek zmilitaryzowanych dokonują aktualizacji resortowego zestawienia zadań w zakresie:

1) stanu osobowego jednostki i jego skompletowania w stosunku do etatu jednostki przewidzianej do militaryzacji;

2) wyposażenia jednostki i jego skompletowania w stosunku do etatu jednostki przewidzianej do militaryzacji;

3) terminu gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej;

4) możliwości operacyjnych jednostki zmilitaryzowanej.

3. Organy wojskowe przesyłają do Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 zaktualizowane resortowe zestawienie zadań, o którym mowa w § 5 pkt 1, ze wskazaniem pozycji, które uległy zmianie w toku aktualizacji oraz odsyłają zweryfikowane karty gotowości jednostek zmilitaryzowanych kierownikom podległych jednostek.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, przesyłają do wojskowych komend uzupełnień, właściwych ze względu na siedzibę tych jednostek, zweryfikowane karty gotowości jednostek zmilitaryzowanych niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. W zakresie aktualizacji przez terenowe organy administracji wojskowej (TOAW) danych dotyczących gotowości do działania jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych

jednostek zmilitaryzowanych, ujętych w resortowym zestawieniu zadań, przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.

6. Szef Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 przesyła do dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego zaktualizowane resortowe zestawienie zadań ze wskazaniem pozycji, które uległy zmianie w toku aktualizacji.

Rozdział 3

Organizacja wykonywania zadań w zakresie koordynacji i sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej ogólnego nadzoru nad procesem przygotowań do militaryzacji

§ 18. 1. Do zadań Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w sprawach realizacji kompetencji Ministra Obrony Narodowej w zakresie koordynacji i sprawowania ogólnego nadzoru nad działalnością ministrów i wojewodów w dziedzinie przygotowań do militaryzacji, należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów dokumentów rządowych dotyczących przygotowań do militaryzacji realizowanych przez organy administracji, w tym corocznej informacji Ministra Obrony Narodowej o stanie tych przygotowań;

2) monitorowanie obiegu informacji dotyczących gotowości jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

3) zarządzanie numerami identyfikacyjnymi jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

4) prowadzenie zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji;

5) sporządzanie wyciągów ze zbiorczego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji dla ministrów i wojewodów - w części ich dotyczącej;

6) uzgadnianie z organami cywilnymi, którym podlegają specjalnie tworzone jednostki zmilitaryzowane, terminów osiągania gotowości do działania przez te jednostki;

7) opracowywanie planu ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji z uwzględnieniem liczby osób powoływanych do odbycia ćwiczeń oraz przedmiotów świadczeń rzeczowych pobieranych w związku z ćwiczeniami;

8) koordynowanie działań organów cywilnych i wojskowych w zakresie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych Siłom Zbrojnym;

9) prowadzenie prac koncepcyjnych i wypracowywanie rozwiązań funkcjonalno-organizacyjnych w zakresie militaryzacji oraz przygotowywanie projektów normatywnych aktów prawnych w tym zakresie;

10) planowanie przedsięwzięć kontrolnych w zakresie stanu przygotowania jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

11) formułowanie propozycji dotyczących dodatkowego zakresu kontroli stanu przygotowania do militaryzacji cywilnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych oraz przygotowywanie projektów stosownych porozumień Ministra Obrony Narodowej z organami cywilnymi, którym podlegają te jednostki;

12) koordynowanie opracowywania wieloletnich planów szkolenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, w tym szkolenia organizowanego w formie ćwiczeń prowadzonych w tych jednostkach.

2. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, współdziała z dyrektorami komórek do spraw obronnych ministerstw i urzędów centralnych oraz dyrektorami wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

§ 19. 1. Wojskowi komendanci uzupełnień na podstawie otrzymanych kart gotowości corocznie, w terminie do dnia 30 września, składają bezpośredniemu przełożonemu meldunek o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych.

2. Meldunki o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych podlegają weryfikacji w wojewódzkich sztabach wojskowych. Weryfikacja meldunków polega na porównaniu informacji i danych w nich zawartych z dokumentami przesłanymi przez organy administracji rządowej, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia.

3. W przypadku rozbieżności danych o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych, w meldunku zaznacza się odpowiednie pozycje oraz numery identyfikacyjne jednostek, w których wystąpiły rozbieżności.

4. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych opatrują otrzymane meldunki adnotacją o ich zweryfikowaniu i przesyłają komplet meldunków do dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.

5. Wzór meldunku o uzupełnieniu potrzeb jednostek zmilitaryzowanych określa załącznik Nr 2 do decyzji.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej sformowane jako jednostki zmilitaryzowane na podstawie zarządzeń, decyzji i rozkazów wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji,

rozformowuje się z dniem wydania odrębnych decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie sformowania jednostek organizacyjnych ujętych w resortowym zestawieniu zadań.

2. Sprzęt, środki materiałowe i inne wyposażenie rozformowanych jednostek podlega przekazaniu do jednostek organizacyjnych ujętych w resortowym zestawieniu zadań z zachowaniem priorytetu dla jednostek wykonujących zadania logistyczne w zakresie wsparcia Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił wzmocnienia.

§ 21. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) na podstawie wniosków organizacyjno-etatowych, przedstawi do zatwierdzenia dokumenty:

a) organizacyjne w sprawie sformowania i rozformowania jednostek, o których mowa w § 20 ust. 1,

b) kompetencyjne w sprawie dostosowania zakresów działania dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa do zadań wynikających z decyzji;

2) spowoduje unieważnienie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych do rozformowanych jednostek oraz dokumentów w sprawie dostarczania przedmiotów świadczeń rzeczowych do tych jednostek;

3) wprowadzi, po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej, zmiany w szczegółowych zakresach działania komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego WP, w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych.

§ 22. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej spowoduje, z uwzględnieniem § 21 pkt 3, wprowadzenie zmian w szczegółowych zakresach działania komórek organizacyjnych Ministerstwa, stosownie do zadań organów wojskowych wynikających z niniejszej decyzji.

§ 23. Organy wojskowe, o których mowa w § 5, dostosują zakresy działania dowództw korpusów, dywizji, flotylli oraz innych dowództw pozostających w bezpośredniej podległości tych organów do potrzeb wynikających z realizacji zadań określonych w decyzji.

§ 24. 1. Traci moc decyzja Nr 133/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie militaryzacji (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 86).

§ 25. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 lutego 2007 r. (poz. 66)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-03-26
  • Data wejścia w życie: 2007-04-10
  • Data obowiązywania: 2007-04-10
  • Dokument traci ważność: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA