REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 5 poz. 72

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2007 r.

w sprawie oceniania dyscypliny wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750), w celu poprawy warunków zapewniających przestrzeganie dyscypliny wojskowej, ustala się co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa:

1) zakres przedmiotowy i tryb dokonywania oceny dyscypliny wojskowej;

2) sposób i tryb meldowania oraz sprawozdawczości o dyscyplinie wojskowej w resorcie obrony narodowej.

§ 2.
Ilekroć w decyzji jest mowa, bez bliższego określenia, o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750);

2) dowódcy jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć dyrektora (szefa) komórki lub jednostki organizacyjnej, wymienionej w § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768), albo dowódcę (szefa, komendanta - rektora, kierownika, dyrektora) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej (przedsiębiorstwa) przez niego nadzorowanej, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. R Nr 35, poz. 382);

3) Siłach Zbrojnych - należy przez to rozumieć Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Zakres przedmiotowy i tryb dokonywania oceny dyscypliny wojskowej

§ 3.

W ocenie dyscypliny wojskowej, odpowiednio na każdym szczeblu dowodzenia i kierowania, uwzględnia się:

1) tworzenie przez przełożonych warunków zapewniających przestrzeganie dyscypliny wojskowej przez podporządkowanych im żołnierzy oraz warunków do ich wyróżniania, a także reagowanie przez przełożonych i żołnierzy starszych stopniem na zachowania żołnierzy podwładnych lub młodszych stopniem naruszające dyscyplinę wojskową, stosownie do szczegółowego zakresu tych zagadnień, określonego w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) analizę stanu bezpieczeństwa żołnierzy w czasie służby, przyczyny i przesłanki wypadków zaistniałych podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz na terenie będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym miejscu przebywania, a także pozostałych wypadków z udziałem żołnierzy;

3) analizę stanu dyscypliny w poszczególnych korpusach kadry zawodowej i żołnierzy niezawodowych oraz odpowiednio w podporządkowanych jednostkach wojskowych (komórkach lub jednostkach organizacyjnych) i pododdziałach (komórkach wewnętrznych), w szczególności:

a) liczbę i rodzaje udzielonych wyróżnień i wyrażonych form uznania żołnierzom oraz pododdziałom i oddziałom wojskowym,

b) liczbę i okoliczności zatrzymań, osadzeń nietrzeźwych żołnierzy w izbie zatrzymań oraz zawieszeń żołnierzy w czynnościach służbowych,

c) liczbę, rodzaje i tendencje przestępstw i wykroczeń, zwłaszcza popełnianych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych albo na terenie będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym miejscu przebywania,

d) rodzaje i liczbę przewinień dyscyplinarnych, o których mowa w ustawie,

e) rodzaje i liczbę czynów, określonych w odrębnych przepisach, stanowiących przewinienie dyscyplinarne albo inne naruszenie przepisów, za które żołnierz ponosi odpowiedzialność z tytułu przynależności do określonego samorządu zawodowego,

f) naruszenia prawa dokonywane przez żołnierzy pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji,

g) spożywanie alkoholu oraz posiadanie, produkowanie, dystrybucję lub używanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji, w szczególności w obiektach organów wojskowych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania albo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,

h) przejawy subkultury żołnierskiej i nieprawidłowości w stosunkach międzyludzkich polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej, godności osobistej lub honoru żołnierza, zasad dyscypliny wojskowej, a także określonego przepisami toku pełnienia służby wojskowej, zasad dowodzenia i hierarchii wojskowej,

i) naruszenia zasad ochrony i obrony obiektów, uzbrojenia, sprzętu i mienia wojskowego oraz informacji niejawnych,

j) nieprzestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania mieniem, sprzętem i infrastrukturą wojskową,

k) naruszenia zasad gospodarki finansowej oraz przepisów o zamówieniach publicznych i rachunkowości,

l) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń (kształcenia) oraz realizacji planów zasadniczych przedsięwzięć,

m) nieregulaminowe pełnienie służb, wart i dyżurów bojowych oraz niezgodne z przepisami funkcjonowanie wojskowych organów porządkowych,

n) niewykonywanie innych zasadniczych dla danej jednostki wojskowej zadań służbowych;

4) wpływ dyscypliny żołnierzy na realizację zadań i funkcjonowanie ocenianej jednostki wojskowej (komórki lub jednostki organizacyjnej), komórki wewnętrznej i pododdziału, zwłaszcza pod kątem:

a) zachowania zdolności i gotowości bojowej,

b) integracji zespołów i morale żołnierzy,

c) utrzymania sił i środków w wymaganym stanie i ukompletowaniu,

d) zakresu i efektywności szkolenia,

e) tworzenia właściwego wizerunku wojska w społeczeństwie;

5) rozliczenia realizacji zadań wyznaczonych podczas poprzednio prowadzonej oceny dyscypliny wojskowej;

6) zasadnicze czynniki społeczne i prawno-organizacyjne niezależne od ocenianej struktury organizacyjnej, wpływające na dyscyplinę wojskową;

7) zadania i zalecenia w zakresie umacniania dyscypliny wojskowej przekazywane podporządkowanym strukturom organizacyjnym i osobom funkcyjnym oraz podejmowane nowe inicjatywy o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;

8) wnioski i propozycje dotyczące wprowadzenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych, form i metod służących kształtowaniu dyscypliny wojskowej, adresowane do wyższych struktur dowodzenia i kierowania.

§ 4.
1. Zakres przedmiotowy oceny dyscypliny wojskowej, określony w § 3, stosuje się odpowiednio w bieżącej działalności służbowej oraz w ramach sprawowania nadzoru służbowego nad kształtowaniem dyscypliny, a także podczas dokonywania okresowych ocen dyscypliny wojskowej, stosownie do § 5-8 oraz § 9 ust. 1.

2. Dokonywanie ocen, o których mowa w ust. 1, polega na przedstawieniu pozytywnych i negatywnych zjawisk, tendencji, faktów i danych statystycznych oraz wniosków, które wynikają z kontroli i nadzoru nad stosowaniem przepisów dotyczących dyscypliny wojskowej przez uprawnione organy, ocen innych organów kontroli oraz informacji uzyskiwanych podczas prowadzenia rozmów, wywiadów, obserwacji lub sprawdzenia dokumentacji służbowej, a także przeprowadzenia sprawdzianów.

3. Przy dokonywaniu ocen w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1, uwzględnia się wystąpienia organów kontroli, porządkowych, ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organów samorządu zawodowego, do którego przynależność żołnierzy jest obowiązkowa.

4. Do przeprowadzenia ocen, o których mowa w ust. 1, właściwy dowódca upoważnia w rozkazie (decyzji) odpowiednio przygotowane osoby funkcyjne, uwzględniając zakres działania tych osób i zapewniając przestrzeganie przez nie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych oraz niejawności postępowań przygotowawczych w procesie karnym i postępowań dyscyplinarnych.

§ 5.
Ustala się następujący tryb dokonywania oceny dyscypliny wojskowej w rodzajach Sił Zbrojnych oraz jednostkach podległych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) dowódca kompanii (równorzędnego pododdziału) dokonuje oceny dyscypliny wojskowej nie rzadziej niż raz w miesiącu z udziałem żołnierzy pododdziału, w ramach zajęć programowych z przedmiotu „Dyscyplina Wojskowa" oraz odrębnie w formie odprawy w gronie podległych dowódców i innych osób funkcyjnych;

2) dowódca batalionu (równorzędnego pododdziału) dokonuje oceny dyscypliny wojskowej nie rzadziej niż raz w miesiącu podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej z bezpośrednio podporządkowanymi dowódcami i innymi osobami funkcyjnymi uczestniczącymi w kształtowaniu dyscypliny żołnierzy batalionu (równorzędnego);

3) kierownik kursu (równorzędnej struktury organizacyjnej) dokonuje oceny dyscypliny wojskowej nie rzadziej niż raz w miesiącu podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej z bezpośrednio podporządkowanymi dowódcami (szefami, kierownikami) grup i innymi osobami funkcyjnymi uczestniczącymi w kształtowaniu dyscypliny żołnierzy kursu (równorzędnej struktury organizacyjnej);

4) szef komórki wewnętrznej w jednostce wojskowej, któremu podporządkowano inne struktury organizacyjne, dokonuje oceny dyscypliny wojskowej nie rzadziej niż raz w miesiącu podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej z udziałem podporządkowanych szefów (równorzędnych) i innych osób funkcyjnych uczestniczących w kształtowaniu dyscypliny żołnierzy;

5) dowódca jednostki wojskowej:

a) dokonuje oceny dyscypliny wojskowej w jednostce wojskowej w ramach odprawy rozliczeniowo-zadaniowej w cyklu miesięcznym:

- odpowiednio za każdy miesiąc niebędący ostatnim miesiącem kwartału, półrocza i roku kalendarzowego oraz za:

- pierwszy kwartał,

- pierwsze półrocze,

- trzy kwartały,

b) za rok kalendarzowy, na specjalnej odprawie z udziałem przełożonych dyscyplinarnych bezpośrednio podporządkowanych dowódcy jednostki wojskowej i oficerów wychowawczych, psychologa jednostki wojskowej - konsultanta dowódcy do spraw psychoprofilaktyki psychologicznej, wojskowych kuratorów sądowych, kapelana wojskowego, pełnomocnika dowódcy do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektora bhp, mężów zaufania korpusów żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej (lub ich przedstawicieli), pomocnika dowódcy do spraw podoficerów zawodowych oraz zaproszonych przedstawicieli wojskowego sądu garnizonowego, wojskowej prokuratury garnizonowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej, obejmujących swoją właściwością jednostkę wojskową;

6) dowódca polskiego kontyngentu wojskowego (PKW) lub polskiej jednostki wojskowej (PJW) dokonuje oceny dyscypliny wojskowej w ramach odprawy rozliczeniowo-zadaniowej w cyklu miesięcznym oraz za okres wykonywania przez daną zmianę PKW/PJW zadań poza granicami państwa;

7) dowódca związku taktycznego oraz komendant - rektor uczelni wojskowej, z zastrzeżeniem § 6, dokonuje oceny dyscypliny wojskowej w związku taktycznym (w uczelni wojskowej) w formie odprawy rozliczeniowo-zadaniowej w cyklu kwartalnym za:

a) pierwszy kwartał,

b) pierwsze półrocze,

c) trzy kwartały,

d) za rok kalendarzowy, stosując odpowiednio przepis pkt 5 lit. b;

8) dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Dowództwa Operacyjnego, Dowódca Wojsk Specjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dowódca korpusu oraz okręgu wojskowego dokonuje oceny dyscypliny wojskowej w podległych jednostkach wojskowych i komórkach organizacyjnych (wewnętrznych, pododdziałach) na posiedzeniu organu kolegialnego z udziałem dowódców (równorzędnych) bezpośrednio podporządkowanych struktur organizacyjnych, w cyklu półrocznym: za pierwsze półrocze i za rok kalendarzowy;

9) dokonywanie okresowych ocen dyscypliny wojskowej na danym szczeblu dowodzenia (kierowania) powinno być poprzedzone ocenianiem dyscypliny wojskowej odpowiednio w podporządkowanych jednostkach wojskowych (organizacyjnych) i pododdziałach (komórkach wewnętrznych);

10) dowódcy, o których mowa w pkt 5-8, ze względu na potrzebę utrzymania dyscypliny wojskowej lub ważne przedsięwzięcia służbowe mogą ustalić inny niż określony dla nich oraz podporządkowanych im jednostek wojskowych (komórek wewnętrznych, pododdziałów) tryb i formę oceniania dyscypliny wojskowej;

11) schemat cykliczności dokonywania okresowych ocen dyscypliny wojskowej w poszczególnych strukturach dowodzenia i kierowania resortu obrony narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 6.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz komendanci - rektorzy Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej:

1) określają tryb i formy oceny dyscypliny żołnierzy w podległych jednostkach wojskowych, jednostkach organizacyjnych i komórkach wewnętrznych, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów § 5 pkt 1-4;

2) dokonują oceny dyscypliny wojskowej za pierwsze półrocze i za rok kalendarzowy odpowiednio na posiedzeniu organu kolegialnego oraz odprawach rozliczeniowo-zadaniowych.

§ 7.
1. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej z zastrzeżeniem ust. 2:

1) określają tryb i formy oceny dyscypliny wojskowej w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach wewnętrznych, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów § 5 pkt 1-4;

2) dokonują oceny dyscypliny wojskowej za rok kalendarzowy.

2. Dyrektor Departamentu Kadr dokonuje oceny dyscypliny żołnierzy pełniących służbę w podległej sobie komórce organizacyjnej oraz w instytucjach cywilnych, a także żołnierzy pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji Ministra Obrony Narodowej i tego dyrektora.

§ 8.
W jednostkach organizacyjnych nie wymienionych w § 5 i § 6, oceny dyscypliny wojskowej dokonuje się odpowiednio w trybie określonym w § 5 pkt 1-4.
§ 9.
1. Oceny przestrzegania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej dokonuje się na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej z udziałem dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektora Departamentu Kontroli, przedstawicieli ordynariatów duszpa-sterstw wojskowych oraz Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych - raz w roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, oceny wybranych problemów dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych dokonuje się na odrębnym posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Podstawę dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, stanowi materiał analityczno-oceniający, opracowany w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, zatwierdzony przez Podsekretarza Stanu właściwego w zakresie spraw społecznych i przesłany uczestnikom posiedzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Podstawę dokonywania ocen, o których mowa w ust. 2, stanowi materiał analityczny, opracowany w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, zatwierdzony przez Podsekretarza Stanu właściwego w zakresie spraw społecznych lub materiał Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej albo dyrektora (szefa) wskazanej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Podstawą dokonywania ocen na poszczególnych szczeblach dowodzenia i kierowania, o których mowa w § 5 pkt 5-8 i § 6-8, są pisemne analizy dyscypliny wojskowej wraz z zestawieniami statystycznymi, sporządzane przez komórki wewnętrzne właściwe w sprawach społeczno-wychowawczych lub inne wyznaczone komórki albo osoby funkcyjne.

Rozdział 3

Zasady i tryb meldowania oraz sprawozdawczości w zakresie dyscypliny wojskowej

§ 10.

1. Dowódca jednostki wojskowej składa meldunek po powzięciu wiadomości o:

1) wypadku lub naruszeniu dyscypliny wojskowej, określonym w załączniku Nr 3 do decyzji - niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu, poprzez służbę dyżurną i dyżurną służbę operacyjną;

2) ukończeniu postępowania przygotowawczego toczącego się przeciwko podległemu żołnierzowi, podejrzanemu o popełnienie przestępstwa, według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do decyzji - w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, równolegle bezpośredniemu i wyższym przełożonym oraz Podsekretarzowi Stanu właściwemu w zakresie spraw społecznych poprzez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.

2. Przełożeni dowódcy jednostki wojskowej na poszczególnych szczeblach dowodzenia, przekazują meldunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, drogą służbową, poprzez służbę dyżurną i dyżurną służbę operacyjną do osób z Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Dla celów analitycznych i ewidencyjnych meldunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przekazywane ponadto:

1) przez Szefa Zespołu Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

2) przez szefa dyżurnej służby operacyjnej poszczególnych szczebli dowodzenia - komórkom wewnętrznym dowództw lub osobom funkcyjnym właściwym w sprawach dyscypliny wojskowej.

§ 11.
1. Jeżeli wypadek lub naruszenie dyscypliny, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, dotyczy:

1) żołnierza oddelegowanego do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej lub poza granicami kraju albo skierowanego na leczenie szpitalne (sanatoryjne) - pisemny meldunek składa dowódca jednostki wojskowej (przełożony) lub komendant placówki medycznej, w którego czasowym podporządkowaniu pozostawał żołnierz, a jeżeli wypadek lub naruszenie dyscypliny zaistniało w drodze do miejsca oddelegowania (skierowania) - meldunek pisemny składa dowódca jednostki wojskowej (przełożony), który żołnierza delegował (skierował);

2) żołnierza przeniesionego do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji - pisemny meldunek składa organ, który przeniósł tego żołnierza do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, a jeżeli organem tym jest Minister Obrony Narodowej - pisemny meldunek składa Dyrektor Departamentu Kadr.

2. Meldunki, o których mowa w § 10 ust. 1, dotyczące żołnierza przeniesionego do innej jednostki wojskowej niż jednostka, w której pełnił służbę w okresie gdy wypadek (naruszenie dyscypliny lub czyn będący przedmiotem postępowania karnego przeciwko podległemu żołnierzowi) miał miejsce, składa dowódca jednostki wojskowej (przełożony), który otrzymał informację (zawiadomienie) w tej sprawie od organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

§ 12.
1. W komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi się „Rejestr wypadków, przestępstw i wykroczeń, według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do decyzji.

2. Ewidencję meldunków, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz w § 11, prowadzi się, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4, w:

1) komórkach wewnętrznych dowództw, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2, właściwych w sprawach dyscypliny wojskowej;

2) w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności.

§ 13.
1. W celu przygotowania materiału analityczno-oceniającego, o którym mowa § 9 ust. 3, sporządza się pisemne sprawozdania obejmujące ocenę dyscypliny wojskowej, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w § 3 oraz sprawozdania statystyczne, o których mowa w § 14 ust. 1.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za rok poprzedni, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego, przesyłają Podsekretarzowi Stanu właściwemu w zakresie spraw społecznych, poprzez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Dowództwa Operacyjnego, Dowódca Wojsk Specjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz komendanci - rektorzy: Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej;

2) dyrektorzy (dowódcy, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

3) dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych podlegających bezpośrednio Sekretarzowi Stanu, Szefowi

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarzom stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej - nie wymienieni w pkt 1.

3. Dowódcy, szefowie i komendanci wymienieni w ust. 2 pkt 1, niezależnie od sprawozdań określonych w ust. 2, przesyłają w terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego Podsekretarzowi Stanu właściwemu w zakresie spraw społecznych, poprzez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, sprawozdania statystyczne za pierwsze półrocze.

4. Sekretarz Stanu, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci), o których mowa w ust. 2 określą tryb sporządzania i terminy przesyłania im pisemnych ocen dyscypliny oraz sprawozdań statystycznych przez bezpośrednio podległych szefów i dowódców (równorzędnych) i dowódców kolejnych szczebli dowodzenia (kierowania).

5. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej określą tryb sporządzania i terminy przesyłania pisemnych ocen dyscypliny oraz sprawozdań statystycznych przez bezpośrednio podległych szefów i dowódców (równorzędnych).

6. Na wniosek Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, dodatkowe informacje, oceny konkretnych problemów oraz wskazane dane statystyczne przesyłają w zakresie swojego działania:

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, z zastrzeżeniem § 15;

2) dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) wymienieni w ust. 2.

7. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności może występować do:

1) Naczelnego Prokuratora Wojskowego o przesłanie informacji dotyczących stanu przestępczości i wykroczeń w Siłach Zbrojnych, których treść nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych;

2) Dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości o przesłanie informacji o orzeczeniach sądów wojskowych wobec żołnierzy;

3) Przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Obrony Narodowej o przesłanie informacji dotyczących wojskowych sprawców naruszania zasad gospodarki finansowej oraz przepisów o zamówieniach publicznych i rachunkowości;

4) Dyrektora Biura do spraw Procedur Antykorupcyjnych - Pełnomocnika Ministra do spraw Procedur Antykorupcyjnych o przesyłanie informacji dotyczących wojskowych sprawców naruszeń prawa o charakterze korupcyjnym.

§ 14.
1. Sprawozdania statystyczne, o których mowa w § 13 ust. 1, obejmują zbiorcze zestawienia:

1) udzielonych wyróżnień i wyrażonych form uznania żołnierzom, pododdziałom i oddziałom wojskowym wraz z wykazem tych pododdziałów;

2) żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie z rodzajami naruszeń prawa będących przyczyną ukarania;

3) wymierzonych żołnierzom rodzajów kar i środków dyscyplinarnych;

4) reagowania karnego i dyscyplinarnego, a także wykonywania orzeczeń karnych oraz dyscyplinarnych.

2. Wzory sprawozdań statystycznych, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6-9 do decyzji.

3. Przesyłanie, gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących dyscypliny żołnierzy, z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych:

1) określonych w meldunkach, o których mowa w § 10 i § 11, a także sprawozdaniach statystycznych, o których mowa w § 13 ust. 1-3, 7 i § 14 ust. 1 oraz § 15, może się odbywać, w miarę możliwości, w formie elektronicznej, w użytkowanej w resorcie obrony narodowej sieci teleinformatycznej;

2) zawierających informacje o wypadku z udziałem żołnierza, mogącym mieć związek z dyscypliną wojskową oraz rodzaju naruszenia prawa przez żołnierza, objęciu żołnierza środkiem zapobiegawczym, rodzaju ukarania żołnierza oraz wykonaniu ukarania żołnierza odbywa się poprzez bieżące wprowadzanie danych do modułu ewidencyjno-kadrowego SI ETAT (SZYK) oraz przesłanie ich do kolejnych szczebli dowodzenia (kierowania) w ustalonym dla tego systemu teleinformatycznego trybie meldunkowym.

4. Rejestr oraz ewidencja, o których mowa w § 12, mogą być prowadzone w formie elektronicznej oraz przechowywane wraz z meldunkami, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i § 11 ust. 2 oraz sprawozdaniami statystycznymi, o których mowa w § 13 ust. 1-3 i § 14 ust. 1, w komórkach wewnętrznych, wymienionych w § 12 ust. 2 albo kancelarii jednostki wojskowej wykonawcy (adresata) meldunku (sprawozdania) i podlegają archiwizowaniu lub niszczeniu według przepisów określających postępowanie z wykorzystanymi dokumentami zawierającymi informacje niejawne.

§ 15.
1. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej sporządza, w zakresie jej działania, za pierwsze półrocze i rok kalendarzowy, informacje wraz z danymi statystycznymi o wybranych wypadkach oraz

przejawach naruszeń dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych, w szczególności o:

1) przyczynach, okolicznościach i liczbie wypadków z bronią i amunicją oraz technicznymi środkami bojowymi;

2) przyczynach i okolicznościach zatrzymania żołnierzy i osadzenia żołnierzy będących w stanie nietrzeźwości, według poszczególnych grup i korpusów osobowych żołnierzy;

3) poszukiwaniach zaginionych żołnierzy oraz żołnierzy niezawodowych, samowolnie przebywających poza jednostką wojskową;

4) przyczynach i okolicznościach przebywania żołnierzy niezawodowych poza terenem i obiektami wojskowymi bez właściwego zezwolenia;

5) przyczynach i liczbie nałożonych na żołnierzy mandatów karnych;

6) przyczynach, okolicznościach i liczbie wypadków oraz kolizji komunikacyjnych, a także ukończonych postępowaniach przeciwko żołnierzom

0 popełnienie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym;

7) charakterystyce i liczbie ukończonych postępowań przeciwko żołnierzom o popełnienie przestępstw i wykroczeń związanych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami i substancjami;

8) ukończonych postępowaniach przeciwko żołnierzom związanych z zaborem lub nieuprawnionym posiadaniem broni, amunicji i innych technicznych środków bojowych;

9) ukończonych postępowaniach przeciwko żołnierzom o popełnienie przestępstw i wykroczeń na szkodę osób cywilnych i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych oraz członków ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przedstawia informacje i dane, odpowiednio do okresów, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 stycznia i dnia 31 lipca każdego roku, osobom z Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przesyła do wiadomości dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 16.

Podsekretarz Stanu właściwy w zakresie spraw społecznych jest upoważniony do dostosowywania treści załączników do decyzji, odpowiednio do zmian w obowiązujących przepisach prawa.
§ 17.
Traci moc decyzja Nr 375/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie oceniania dyscypliny wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 216).
§ 18.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 marca 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCENY TWORZENIA PRZEZ PRZEŁOŻONYCH WARUNKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY WOJSKOWEJ PRZEZ PODPORZĄDKOWANYCH IM ŻOŁNIERZY ORAZ WARUNKÓW DO ICH WYRÓŻNIANIA, A TAKŻE OCENY REAGOWANIA PRZEZ PRZEŁOŻONYCH I ŻOŁNIERZY STARSZYCH STOPNIEM NA ZACHOWANIA ŻOŁNIERZY PODWŁADNYCH LUB MŁODSZYCH STOPNIEM NARUSZAJĄCE DYSCYPLINĘ WOJSKOWĄ]

Załączniki do decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 marca 2007 r. (poz. 72)

Załącznik Nr 1

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCENY TWORZENIA PRZEZ PRZEŁOŻONYCH WARUNKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY WOJSKOWEJ PRZEZ PODPORZĄDKOWANYCH IM ŻOŁNIERZY ORAZ WARUNKÓW DO ICH WYRÓŻNIANIA, A TAKŻE OCENY REAGOWANIA PRZEZ PRZEŁOŻONYCH I ŻOŁNIERZY STARSZYCH STOPNIEM NA ZACHOWANIA ŻOŁNIERZY PODWŁADNYCH LUB MŁODSZYCH STOPNIEM NARUSZAJĄCE DYSCYPLINĘ WOJSKOWĄ

1. Ocenę tworzenia przez przełożonych warunków zapewniających przestrzeganie dyscypliny wojskowej przez podporządkowanych im żołnierzy oraz warunków do ich wyróżniania, a także ocenę reagowania przez przełożonych na zachowania żołnierzy podwładnych naruszające dyscyplinę wojskową prowadzi się na każdym szczeblu dowodzenia i kierowania uwzględniając w niej, odpowiednio do kompetencyjnego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym, działania w zakresie:

1) prowadzenia pracy profilaktycznej w zapobieganiu wypadkom z udziałem żołnierzy na terenie jednostki wojskowej i poza nią;

2) tworzenia i utrzymania warunków do przestrzegania prawa, wykonywania obowiązków i zadań służbowych oraz do kształtowania dyscypliny wojskowej;

3) tworzenia i utrzymania warunków do wyróżniania żołnierzy;

4) reagowania na zachowania żołnierzy naruszające dyscyplinę wojskową.

2. Zakres przedmiotowy oceny pracy profilaktycznej w zapobieganiu wypadkom z udziałem żołnierzy obejmuje:

1) dokładność rozpoznawania i trafność prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żołnierzy;

2) pracę profilaktyczną w zapobieganiu wypadkom z udziałem żołnierzy na terenie będącym pod zarządem wojskowym i w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;

3) działalność profilaktyczną w zapobieganiu wypadkom z udziałem żołnierzy w innych miejscach, niż określone w ppkt 2 i okolicznościach, szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu;

4) związek między zaistniałymi wypadkami a warunkami, poziomem i zakresem działań zapobiegawczych wypadkom z udziałem żołnierzy.

3. Zakres przedmiotowy oceny tworzenia i utrzymania warunków do przestrzegania prawa, wykonywania obowiązków i zadań służbowych oraz do kształtowania dyscypliny wojskowej obejmuje:

1) upowszechnianie i egzekwowanie znajomości przepisów prawa dotyczących dyscypliny wojskowej;

2) przestrzeganie wolności, praw człowieka i obywatela oraz uprawnień żołnierskich, wnikliwe i obiektywne rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń oraz innych spraw żołnierzy;

3) przestrzeganie zasady praworządności, kulturę dowodzenia, właściwy przykład osobisty, kształtowanie dobrej atmosfery służby i pracy;

4) utrzymanie planowego rytmu i wysokiej jakości szkolenia oraz funkcjonowania jednostek wojskowych (organizacyjnych) i pododdziałów (komórek wewnętrznych);

5) zapewnienie niezbędnych sił i środków do realizacji stawianych zadań;

6) stawianie wysokich wymagań wobec podwładnych, prowadzenie działalności kontrolnej i sprawowanie nadzoru służbowego nad stosowaniem przepisów dyscyplinarnych;

7) przygotowanie i wyposażenie służby wewnętrznej i garnizonowej do utrzymania dyscypliny wojskowej oraz pełnienia funkcji wojskowych organów porządkowych;

8) znajomość morale żołnierzy oraz kształtowanie czynników wpływających na morale poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych, socjalnych i bytowych żołnierzy;

9) kierowanie kształtowaniem dyscypliny wojskowej oraz udział podległych osób funkcyjnych w utrzymaniu dyscypliny wojskowej;

10) zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania rzeczników dyscyplinarnych, ławników i kuratorów sądowych, a także przełożonych sprawujących dozór sądowy, współdziałanie z organami przedstawicielskimi kadry zawodowej oraz organizacjami społecznymi działającymi w środowisku wojskowym w procesie umacniania dyscypliny wojskowej;

11) współdziałanie z jednostkami Żandarmerii Wojskowej, prokuraturą wojskową i sądownictwem wojskowym w kształtowaniu dyscypliny wojskowej żołnierzy;

12) dbałość o dobór i przygotowanie kadry na stanowiska wychowawcze pod kątem wiedzy i umiejętności kształtowania zdyscyplinowanych postaw żołnierskich;

13) znajomość problemów związanych z patologiami społecznymi występującymi w środowiskach żołnierskich oraz podejmowane działania profilaktyczne;

14) terminowość, rzetelność i zgodność z nakazanym zakresem i trybem dokonywania ocen przestrzegania dyscypliny wojskowej podporządkowanych żołnierzy oraz meldowania i sprawozdawczości w zakresie dyscypliny wojskowej.

4. Zakres przedmiotowy oceny tworzenia i utrzymania warunków do wyróżniania żołnierzy obejmuje:

1) dbałość o sprawiedliwe ocenianie dokonań i wysiłku podwładnych oraz wykorzystywanie wyróżnień jako czynnika motywacyjnego;

2) dokonywanie analiz stosowania wyróżnień i inspirowanie do korzystania z posiadanych uprawnień do wyróżniania;

3) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem wniosków dotyczących wyróżniania żołnierzy;

4) zapewnienie podporządkowanym strukturom lub osobom funkcyjnym niezbędnych środków finansowych i rzeczowych oraz form wyrażania uznania w celu stosowania wyróżnień oraz wyrażania uznania;

5) przestrzeganie podczas realizacji wyróżnień, określonych przepisami terminów i zasad oraz postanowień przełożonych, zawartych w rozkazach (decyzjach) o wyróżnieniu;

6) prowadzenie ewidencji wyróżnień oraz zapoznawanie z nią żołnierzy.

5. Zakres przedmiotowy oceny reagowania przełożonych na zachowania podległych żołnierzy naruszających dyscyplinę wojskową obejmuje:

1) postępowanie przełożonego wojskowego oraz przełożonego dyscyplinarnego w związku z naruszeniem dyscypliny wojskowej przez żołnierzy, w szczególności ujęcie sprawcy przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu, a także zabezpieczenie przed zniszczeniem śladów przestępstw oraz rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie do czasu przybycia na miejsce zdarzenia organów ścigania;

2) stosowanie zatrzymań i osadzeń żołnierzy będących w stanie nietrzeźwości w izbach zatrzymań oraz zawieszenia żołnierzy w czynnościach służbowych;

3) przestrzeganie zasad, trybu i terminów w postępowaniu dyscyplinarnym, w tym w postępowaniu o wzruszenie prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych;

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kar i środków dyscyplinarnych;

5) wykonywanie obowiązków i korzystanie z uprawnień przez przełożonego wojskowego oraz dowódcę jednostki wojskowej wynikających z udziału w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przeciwko podporządkowanym żołnierzom;

6) użycie wojskowych organów porządkowych;

7) wykonywanie orzeczeń sądowych, postanowień organów prokuratury oraz orzeczeń dyscyplinarnych;

8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowań dyscyplinarnych, ewidencji ukarań, rejestrowanie postępowań dyscyplinarnych oraz dokonywanie zatarcia ukarań, a także likwidację skutków uchylonych lub zmienionych prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

6. Zakres przedmiotowy oceny reagowania żołnierzy starszych stopniem na zachowania żołnierzy młodszych stopniem naruszające dyscyplinę wojskową obejmuje:

1) zawiadamianie dowódcy jednostki wojskowej w przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego przypuszczenia o popełnieniu przez żołnierza młodszego stopniem przestępstwa lub wykroczenia;

2) zawiadamianie bezpośredniego przełożonego dyscyplinarnego żołnierza o przypuszczeniu popełnienia przez tego żołnierza przewinienia dyscyplinarnego;

3) wydawanie i egzekwowanie poleceń wydanych żołnierzowi młodszemu stopniem niezwłocznego zaniechania działania będącego naruszeniem dyscypliny wojskowej.

Załącznik 2. [CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 2

CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZAKRES INFORMACJI O WYBRANYCH WYPADKACH I NARUSZENIACH DYSCYPLINY WOJSKOWEJ PODLEGAJĄCYCH MELDOWANIU]

Załącznik Nr 3

ZAKRES INFORMACJI O WYBRANYCH WYPADKACH I NARUSZENIACH DYSCYPLINY WOJSKOWEJ PODLEGAJĄCYCH MELDOWANIU

Wypadkiem i naruszeniem dyscypliny wojskowej, podlegającym meldowaniu w sposób opisowy poprzez służby dyżurne i operacyjne jest w szczególności:

1) śmierć żołnierza, bez względu na miejsce i okoliczności albo śmierć żołnierza lub osoby z personelu innych sił zbrojnych albo osoby cywilnej, jeśli było to wynikiem sprawstwa żołnierza lub na terenie będącym pod zarządem wojskowym;

2) usiłowanie samobójstwa żołnierza;

3) doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez żołnierza, wymagającego hospitalizacji, bez względu na miejsce i okoliczności albo przez osobę z personelu innych sił zbrojnych lub osobę cywilną, jeśli było to wynikiem sprawstwa żołnierza lub na terenie pod zarządem wojskowym;

4) zagrożenie epidemiologiczne żołnierzy, próba albo zamach z użyciem środków chemicznych lub biologicznych itp. lub zachorowanie ogniskowe;

5) katastrofa, zniszczenie, utrata albo uszkodzenie wymagające wycofania z eksploatacji lub generalnego remontu: statku powietrznego, okrętu, wozu bojowego, wojskowego pojazdu mechanicznego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, innego uzbrojenia oraz technicznych środków bojowych i pozoracji pola walki itp.;

6) zniszczenie lub uszkodzenie obiektów wojskowych, sprzętu wojskowego wymagające wycofania z eksploatacji lub generalnego remontu oraz innego mienia wojskowego, jak również ich utrata o wartości odpowiadającej co najmniej wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;

7) zamach na żołnierza, środki walki, uzbrojenie oraz obiekty wojskowe, a także penetracja lub wtargnięcie (włamanie się) do obiektów lub na teren będący pod zarządem wojskowym;

8) utrata, zniszczenie dokumentu lub innego nośnika informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową;

9) samowolne lub nieuzasadnione użycie statku powietrznego, okrętu, wozu bojowego, wojskowego pojazdu mechanicznego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, innego uzbrojenia oraz technicznych środków bojowych i pozoracji pola walki itp.;

10) kradzież broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków walki (pozoracji);

11) kradzież mienia wojskowego albo oszustwo na szkodę jednostki wojskowej o wartości odpowiadającej co najmniej wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;

12) wyrządzenie szkody w mieniu wojska poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku o wartości odpowiadającej co najmniej wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;

13) łapownictwo, płatna protekcja, nadużycie stanowiska lub funkcji służbowej na szkodę wojska w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

14) czynna napaść lub przemoc albo groźba bezprawna wobec przełożonego (starszego) stopniem albo innego żołnierza niebędącego przełożonym, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych;

15) pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej lub znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad podwładnym (młodszym stopniem lub służbą), a także zgwałcenie lub molestowanie seksualne żołnierza lub innej osoby na terenie będącym pod zarządem wojskowym lubw trakcie wykonywania obowiązków służbowych;

16) dezercja lub samowolne oddalenie powyżej 14 dni oraz odmowa pełnienia służby wojskowej, złożenia przysięgi wojskowej, wykonania rozkazu albo obowiązku wynikającego ze służby;

17) naruszenie zasad pełnienia służby, które przyczyniło się do powstania szkody, której wyznaczona służba miała zapobiec albo wstawienie się w stan niezdolności do pełnienia służby;

18) posiadanie, produkowanie, dystrybucję oraz używanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji, na terenie będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym miejscu przebywania albo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych;

19) wprawienie się w stan nietrzeźwości lub odurzenia na terenie będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym miejscu przebywania albo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych;

20) popełnienie innego przestępstwa nie wymienionego wyżej w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;

21) inny wypadek lub rażące naruszenie prawa lub dyscypliny wojskowej uznane przez dowódcę jednostki wojskowej za szczególnie szkodliwe dla zwartości i gotowości bojowej jednostek wojskowych i pododdziałów.

Załącznik 4.

Załącznik Nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik Nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE UDZIELONYCH WYRÓŻNIEŃ I WYRAŻONYCH FORM UZNANIA]

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE UDZIELONYCH WYRÓŻNIEŃ I WYRAŻONYCH FORM UZNANIA

infoRgrafika

Załącznik 7. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ŻOŁNIERZY UKARANYCH DYSCYPLINARNIE Z RODZAJAMI NARUSZEŃ PRAWA BĘDĄCYCH PRZYCZYNĄ UKARANIA]

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ŻOŁNIERZY UKARANYCH DYSCYPLINARNIE Z RODZAJAMI NARUSZEŃ PRAWA BĘDĄCYCH PRZYCZYNĄ UKARANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE WYMIERZONYCH ŻOŁNIERZOM RODZAJÓW KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE WYMIERZONYCH ŻOŁNIERZOM RODZAJÓW KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika

Załącznik 9. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE REAGOWANIA KARNEGO I DYSCYPLINARNEGO A TAKŻE WYKONYWANIA ORZECZEŃ KARNYCH ORAZ DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE REAGOWANIA KARNEGO I DYSCYPLINARNEGO A TAKŻE WYKONYWANIA ORZECZEŃ KARNYCH ORAZ DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-03-26
  • Data wejścia w życie: 2007-03-26
  • Data obowiązywania: 2008-05-13
  • Z mocą od: 2007-03-15
  • Dokument traci ważność: 2010-11-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA