REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 7 poz. 82

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 164/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie oceniania dyscypliny wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242), w celu poprawy warunków zapewniających przestrzeganie dyscypliny wojskowej, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie oceniania dyscypliny wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 72), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242);

2) dowódcy jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć dyrektora (szefa) komórki lub jednostki organizacyjnej, wymienionej w § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073), albo dowódcę (szefa, komendanta - rektora, kierownika, dyrektora) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej (przedsiębiorstwa) przez niego nadzorowanej, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. R Nr 94, poz. 1034);”;

2) w § 3:

a) w pkt 3:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

c) liczbę żołnierzy, w stosunku do których ukończono postępowania przygotowawcze o przestępstwo lub postępowania o wykroczenie, z uwzględnieniem tendencji i rodzajów tych czynów, w tym popełnionych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych albo na terenie będącym pod zarządem wojskowym lub w wyznaczonym miejscu przebywania,”,

- lit. e otrzymuje brzmienie:

e) rodzaje i liczbę sprawców naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych naruszeń przepisów, za które żołnierz ponosi odpowiedzialność z tytułu przynależności do określonego samorządu zawodowego,”,

- lit. k otrzymuje brzmienie:

k) naruszenia zasad gospodarki finansowej oraz przepisów o zamówieniach publicznych i rachunkowości, a także popełnianie czynów o charakterze korupcyjnym,”,

- dodaje się lit. o w brzmieniu:

o) naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,”,

b) w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie:

e) tworzenia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych w kraju i poza jego granicami;”;

3) w § 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się następujący tryb dokonywania oceny dyscypliny wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowódca kompanii (równorzędnego pododdziału) dokonuje oceny dyscypliny wojskowej nie rzadziej niż raz w miesiącu z udziałem żołnierzy pododdziału, w ramach zajęć programowych z przedmiotu „Dyscyplina Wojskowa” oraz odrębnie w formie odprawy z bezpośrednio podporządkowanymi dowódcami i innymi osobami funkcyjnymi;”,

c) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) za rok kalendarzowy, na specjalnej odprawie z udziałem przełożonych dyscyplinarnych bezpośrednio podporządkowanych dowódcy jednostki wojskowej, kadry wychowawczej, psychologajednostki wojskowej - konsultanta dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej, wojskowych kuratorów sądowych, kapelana wojskowego, pełnomocnika dowódcy do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektora bhp, mężów zaufania korpusów żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej (lub ich przedstawicieli), pomocnika dowódcy do spraw podoficerów zawodowych oraz zaproszonych przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, obejmujących swoją właściwością jednostkę wojskową;”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódca korpusu oraz okręgu wojskowego dokonuje oceny dyscypliny wojskowej w podległych jednostkach wojskowych i komórkach wewnętrznych (pododdziałach) na posiedzeniu organu kolegialnego z udziałem dowódców (równorzędnych) bezpośrednio podporządkowanych struktur organizacyjnych, w cyklu półrocznym: za pierwsze półrocze i za rok kalendarzowy;”,

e) pkt 9-11 uchyla się;

4) w § 6:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz komendanci - rektorzy Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określają tryb i formy oceny dyscypliny żołnierzy w podległych jednostkach wojskowych, jednostkach organizacyjnych i komórkach wewnętrznych, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów § 5 pkt 1-5;”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) określają tryb i formy oceny dyscypliny wojskowej w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach wewnętrznych, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów § 5 pkt 1-5;

2) dokonują oceny dyscypliny wojskowej za rok kalendarzowy.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W jednostkach organizacyjnych nie wymienionych w § 5 i 6, oceny dyscypliny wojskowej dokonuje się odpowiednio w trybie określonym w § 5 pkt 1-5.

2. Dowódcy, o których mowa w § 5 pkt 5-8, ze względu na potrzebę utrzymania dyscypliny wojskowej

lub ważne przedsięwzięcia służbowe mogą ustalić inny, niż określony dla nich oraz podporządkowanych im jednostek wojskowych (komórek wewnętrznych, pododdziałów), tryb i formę oceniania dyscypliny wojskowej.

3. Dokonywanie okresowych ocen dyscypliny wojskowej na danym szczeblu dowodzenia (kierowania) powinno być poprzedzone ocenianiem dyscypliny wojskowej odpowiednio w podporządkowanych jednostkach wojskowych (organizacyjnych) i pododdziałach (komórkach wewnętrznych).

4. Z przeprowadzonej oceny dyscypliny wojskowej, o której mowa w § 5 pkt 1-4 sporządza się notatkę służbową, a z oceny dyscypliny wojskowej, dokonywanej przez organ dowodzenia (kierowania) od szczebla jednostki wojskowej wzwyż - protokół.

5. Schemat cykliczności dokonywania okresowych ocen dyscypliny wojskowej w poszczególnych strukturach dowodzenia i kierowania resortu obrony narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do decyzji.”;

7) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny przestrzegania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej dokonuje się na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej z udziałem dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektora Departamentu Kontroli, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także przedstawicieli ordynariatów duszpasterstw wojskowych, jak również Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych - raz w roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, za poprzedni rok kalendarzowy. „,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Podstawę dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, stanowi materiał analityczno-oceniający, opracowany w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji i przesłany uczestnikom posiedzenia, o których mowa w ust. 1.

4. Podstawę dokonywania ocen, o których mowa w ust. 2, stanowi materiał analityczny, opracowany w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji lub materiał Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej albo dyrektora (szefa) wskazanejkomórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

8) w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ukończeniu postępowania przygotowawczego toczącego się przeciwko podległemu żołnierzowi, podejrzanemu o popełnienie przestępstwa, według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do decyzji - w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, równolegle bezpośredniemu i wyższym przełożonym oraz Sekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji poprzez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.”;

9) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wypadek lub naruszenie dyscypliny, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, dotyczy:

1) żołnierza oddelegowanego lub skierowanego do innej jednostki wojskowej lub poza granicę państwa - pisemny meldunek składa dowódca jednostki wojskowej (przełożony), w którego czasowym podporządkowaniu pozostawał żołnierz, a jeżeli wypadek lub naruszenie dyscypliny zaistniało w drodze do miejsca oddelegowania (skierowania) - meldunek pisemny składa dowódca jednostki wojskowej (przełożony), który żołnierza delegował (skierował);

2) żołnierza pełniącego służbę w instytucji cywilnej lub przeniesionego do rezerwy kadrowej albo do dyspozycji - pisemny meldunek składa Dyrektor Departamentu Kadr. W przypadku skierowania żołnierza do wykonywania zadań poza dotychczasowym miejscem pełnienia służby - pisemny meldunek składa dowódca jednostki wojskowej, któremu podporządkowano żołnierza w okresie przebywania w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku wydania wobec żołnierza prawomocnego orzeczenia:

a) o jego uniewinnieniu albo,

b) umorzeniu postępowania karnego (bezwarunkowym)

- dowódca jednostki wojskowej, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, przesyła informację uzupełniającą w celu zweryfikowania danych przekazanych w meldunku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, umieszczonych w ewidencji określonej w § 12 ust. 2.

4. Wzór wniosku o skreślenie z ewidencji meldunku o ukończonym postępowaniu przygotowawczym przeciwko podporządkowanemu żołnierzowi określa załącznik Nr 10 do decyzji.”;

10) w § 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) komórkach wewnętrznych dowództw, właściwych w sprawach dyscypliny wojskowej;”;

11) w § 13:

a) w ust. 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za rok poprzedni, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego, przesyłają Sekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, poprzez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz komendanci - rektorzy Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dowódcy, szefowie i komendanci wymienieni w ust. 2 pkt 1, niezależnie od sprawozdań określonych w ust. 2, przesyłają w terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego Sekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, poprzez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, sprawozdania statystyczne za pierwsze półrocze.”;

12) w § 14 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawierających informacje o wypadku z udziałem żołnierza, mogącym mieć związek z dyscypliną wojskową oraz rodzaju naruszenia prawa przez żołnierza, objęciu żołnierza środkiem zapobiegawczym, rodzaju ukarania żołnierza oraz wykonaniu ukarania żołnierza odbywa się poprzez bieżące wprowadzanie danych do modułu ewidencyjno-kadrowego SI ETAT (MEK) oraz przesłanie ich do kolejnych szczebli dowodzenia (kierowania) w ustalonym dla tego systemu teleinformatycznego trybie meldunkowym.”;

13) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przedstawia informacje i dane, odpowiednio do okresów, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 stycznia i dnia 31 lipca każdego roku, osobom z Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przesyła do wiadomości dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.”;

14) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, jest upoważniony do dostosowywania treści załączników do decyzji, odpowiednio do zmian w obowiązujących przepisach prawa.”;

15) załączniki Nr 2, 4, 6, 8 i 9 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-5 do decyzji;

16) dodaje się załącznik Nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do decyzji.

2. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 164/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 kwietnia 2008 r. (poz. 82)

Załącznik Nr 1

CYKLICZNOŚĆ DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN DYSCYPLINY WOJSKOWEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [MELDUNEK o ukończonym postępowaniu przygotowawczym przeciwko podporządkowanemu żołnierzowi]

Załącznik Nr 2

MELDUNEK
o ukończonym postępowaniu przygotowawczym przeciwko podporządkowanemu żołnierzowi

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE UDZIELONYCH WYRÓŻNIEŃ I WYRAŻONYCH FORM UZNANIA]

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE UDZIELONYCH WYRÓŻNIEŃ I WYRAŻONYCH FORM UZNANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE WYMIERZONYCH ŻOŁNIERZOM RODZAJÓW KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE WYMIERZONYCH ŻOŁNIERZOM RODZAJÓW KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika


Załącznik 5. [SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE REAGOWANIA KARNEGO I DYSCYPLINARNEGO A TAKŻE WYKONYWANIA ORZECZEŃ KARNYCH ORAZ DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE REAGOWANIA KARNEGO I DYSCYPLINARNEGO A TAKŻE WYKONYWANIA ORZECZEŃ KARNYCH ORAZ DYSCYPLINARNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 6. [Wniosek o skreślenie z ewidencji meldunku o ukończonym postępowaniu przygotowawczym przeciwko podporządkowanemu żołnierzowi]

Załącznik Nr 6

Wniosek o skreślenie z ewidencji meldunku o ukończonym postępowaniu przygotowawczym przeciwko podporządkowanemu żołnierzowi

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-28
  • Data wejścia w życie: 2008-05-13
  • Data obowiązywania: 2008-05-13
  • Dokument traci ważność: 2010-11-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA