REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 8 poz. 91

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40 oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Helu, stanowiącym załącznik Nr 13, w § 10 w ust. 1:

a) w pkt 3 uchyla się lit. a,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) punkt farmacji aptecznej;”,

c) uchyla się pkt 6,

d) w pkt 7 uchyla się lit. a, d-g, i-k, m i q,

e) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) Podstawowa opieka zdrowotna w tym:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) gabinet pielęgniarki środowiskowej,

c) gabinet położnej środowiskowej,

d) gabinet medycyny szkolnej,

e) punkt szczepień.”;

2) w statucie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ciechocinku, stanowiącym załącznik Nr 17, w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pielęgniarki przełożonej,”;

3) w statucie 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gdańsku Oliwie, stanowiącym załącznik Nr 4, w § 10 w ust. 1:

a) w pkt 25 dodaje się lit. dd w brzmieniu:

dd) poradnia medycyny pracy;”,

b) po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) oddział leczenia zaburzeń emocjonalnych i stresu bojowego.”.

§ 2. W statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ciał doradczych (Rady Naukowej, zespołów, komitetów, komisji).”;

2) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10 W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą:

1. Komenda.

2. Pion lecznictwa klinicznego, w tym:

1) klinika chirurgiczna:

a) oddział kliniczny chirurgiczny z:

- pododdziałem gastrochirurgicznym,

- pododdziałem oparzeniowo-plastycznym,

b) oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej i naczyń,

c) oddział septyczny,

d) oddział kliniczny urologii i onkologii urologicznej z:

- pracowniami diagnostycznymi,

- pododdziałem endoskopii zabiegowej z blokiem operacyjnym,

- pracownią laseroterapii,

e) oddział kliniczny ginekologiczny z:

- pracownią badań urodynamicznych,

- pracownią USG;

2) klinika chorób wewnętrznych:

a) oddział kliniczny chorób wewnętrznych z pracownią badań mikrokrążenia,

b) oddział kliniczny endokrynologiczny,

c) oddział kliniczny reumatologiczny,

d) oddział kliniczny nefrologiczny z:

- stacją dializ,

- pododdziałem toksykologicznym,

e) oddział kliniczny gastroenterologiczny z:

- pracownią badań czynnościowych przewodu pokarmowego,

- pracownią badań endoskopowych i endoskopii przewodu pokarmowego,

f) oddział kliniczny pulmonologiczny z:

- pracownią diagnostyki bronchoskopowej,

- pracownią fizjopatologii oddychania,

- pracownią polisomnografii;

3) klinika kardiologii:

a) oddział kliniczny kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki,

b) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,

c) oddział kliniczny kardiochirurgii,

d) oddział kliniczny kardiologii zachowawczej i elektroterapii z zakładem diagnostyki kardiologicznej w tym:

- pracownia echokardiograficzna,

- pracownia holterowska,

- pracownia prób wysiłkowych,

- pracownia elektrofizjologii,

- pracownia kontroli stymulatorów i kardio-werterów;

4) klinika neurochirurgii i chirurgii głowy:

a) oddział kliniczny neurochirurgicznym, w tym:

- pracownia klinimetrii i psychometrii medycznej,

- pracownia neurologii czynnościowej i ste-reotaksji,

b) oddział kliniczny okulistyczny, w tym:

- pracownia diagnostyki narządu wzroku,

- pracownia laseroterapii,

- blok operacyjny,

c) oddział kliniczny otolaryngologiczny, w tym:

- pracownia audiometrii,

- pracownia videonystagmografii,

- oddział chirurgii szczękowej,

- blok operacyjny;

5) klinika neurologiczna:

a) oddział kliniczny neurologiczny,

b) oddział udarowy,

c) zakład neurofizjologii z pododdziałem nerofizjologii, w tym:

- pracownia EMG,

- pracownia EEG,

- pracownia potencjałów wywoławczych;

6) klinika ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu:

a) oddział kliniczny ortopedii,

b) oddział kliniczny chirurgii urazowej narządu ruchu,

c) oddział kliniczny artroskopii,

d) oddział kliniczny ortopedii onkologicznej i zapaleń kości,

e) pododdział septyczny,

f) blok operacyjny,

g) punkt konsultacyjno-dydaktyczny;

7) klinika psychiatryczna:

a) oddział kliniczny ogólnopsychiatryczny, w tym:

- pododdział psychogeriatrii,

- pododdział stresu pourazowego,

b) oddział dzienny leczenia nerwic z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej,

c) izba przyjęć z punktem konsultacyjnym;

8) klinika rehabilitacji:

a) oddział kliniczny rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji dzieci,

b) oddział kliniczny wczesnej rehabilitacji narządu ruchu,

c) oddział kliniczny paraplegii pourazowej w tym:

- oddział paraplegii z pododdziałem wybudzeń,

- oddział rehabilitacji neurologicznej, d) zakład rehabilitacji, w tym:

- pracownie diagnostyczne zaburzeń funkcjonowania narządu ruchu,

- pracownie fizykoterapii,

- pracownie kinezyterapii,

- pracownia muzykoterapii,

- pracownie psychoterapii i zaburzeń czynnościowych,

- pracownie wodolecznictwa;

9) kliniczny szpitalny oddział ratunkowy, w tym:

a) pododdział zabiegowy z blokiem operacyjnym,

b) pododdział niezabiegowy,

c) zespół ratownictwa medycznego,

d) izba przyjęć i pomocy doraźnej;

10) oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii:

a) oddział intensywnej terapii,

b) oddział intensywnej terapii pooperacyjnej,

c) zespół anestezjologii i intensywnej terapii;

11) oddział kliniczny chorób dziecięcy:

a) pododdział rehabilitacji dziecięcej,

b) pododdział neurologii dziecięcej,

c) izba przyjęć z punktem konsultacyjnym;

12) kliniczny oddział dermatologiczny;

13) kliniczny zakład radiologii lekarskiej:

a) pracownia badań naczyniowych,

b) pracownia badań ultrasonograficznych,

c) pracownia radiologii konwencjonalnej,

d) pracownia rezonansu magnetycznego,

e) pracownia tomografii komputerowej,

f) zespół pracowni lecznictwa otwartego, w tym:

- pracownia mammografii,

- pracownia ultrasonografii,

- pracownia radiologiczna;

14) zakład analityki lekarskiej, w tym:

a) pracownia toksykologiczna,

b) pracownia zakażeń szpitalnych;

15) zakład medycyny nuklearnej w tym:

a) pracownia hormonalna,

b) pracownia terapeutyczna,

c) pracownia scyntygraficzna;

16) zakład patomorfologii z:

a) pracownią cytopatologii,

b) pracownią cytopatologii ginekologicznej,

c) pracownią diagnostyki autopsyjnej,

d) pracownią histopatologii,

e) pracownią genetyki klinicznej;

17) centralna sterylizacja z:

a) działem sterylizacji gazowej,

b) działem sterylizacji parowej,

c) stacją oczyszczania łóżek;

18) centralny blok operacyjny;

19) centralny dział utrzymania czystości;

20) zespół do spraw zakażeń zakładowych.

3. Pion lecznictwa otwartego - poliklinika, w tym:

1) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej z:

a) gabinetami dla dorosłych,

b) gabinetami dla dzieci,

c) gabinetem patologii noworodków;

2) poradnie (gabinety) specjalistyczne, w tym:

a) alergologiczna,

b) chirurgiczna,

c) chirurgii onkologicznej,

d) chirurgii szczękowej,

e) dermatologiczna,

f) diabetologiczna,

g) endokrynologiczna,

h) gastrologiczna,

i) ginekologiczna,

j) laryngologiczna,

k) medycyny pracy,

l) medycyny sportowej,

m) leczenia otyłości,

n) nefrologiczna,

o) neurochirurgiczna,

p) neurologiczna,

q) okulistyczna,

r) ortopedyczna,

s) paraplegii pourazowej,

t) pulmonologiczna,

u) kardiochirurgiczna,

w) reumatologiczna,

x) urologiczna,

y) wad postawy;

3) przychodnia zdrowia psychicznego, w tym:

a) poradnia zdrowia psychicznego,

b) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży;

c) poradnia patologii rodziny i więzi międzyludzkich,

d) pracownia seksuologiczna i patologii współżycia,

e) poradnia psychologiczna,

f) poradnia logopedyczna;

4) przychodnia stomatologiczna, w tym:

a) gabinet stomatologii zachowawczej,

b) gabinet stomatologii zachowawczej - leczenie przyzębia,

c) gabinet protetyki stomatologicznej,

d) gabinet stomatologii dziecięcej,

e) gabinet ortodoncji;

5) zespół pracowni diagnostycznych lecznictwa otwartego, w tym:

a) pracownia mammografii,

b) pracownia ultrasonografii,

c) pracownia analityki lekarskiej,

d) pracownia angiografii fluorescencyjnej,

e) pracownia radiologii lekarskiej;

6) poradnia kardiologiczna w tym:

a) pracownia kontroli stymulatorów,

b) pracownia prób wysiłkowych,

c) pracownia echokardiograficzna,

d) gabinet rehabilitacji kardiologicznej,

e) gabinet kardiologiczny,

f) gabinet kardiochirurgiczny;

7) apteka ogólnodostępna.

4. Pion ekonomiczno-finansowy, w tym:

1) sekcja księgowości;

2) sekcja ewidencji majątku;

3) sekcja inwentaryzacji;

4) sekcja rozrachunków i rozliczeń;

5) sekcja sprzedaży i kontroli realizacji umów;

6) sekcja planowania i analiz;

7) kasa.

5. Zakład informatyki medycznej, w tym:

1) pracownia administracji systemów;

2) sekcja eksploatacji systemów informatycznych;

3) sekcja informatyczna eksploatacji systemów medycznych;

4) sekcja statystyki i wypisów.

6. Wydział zaopatrzenia medycznego, w tym:

1) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego;

2) apteka zakładowa;

3) sekcja sprzętu medycznego;

4) centralny magazyn sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

7. Wydział naukowo-badawczy:

1) sekcja planowania i szkolenia;

2) sekcja wydawnicza.

8. Pion ochrony:

1) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) sekcja kancelarii i archiwum;

3) oddział warty cywilnej.

9. Wydział kadrowo-administracyjny:

1) sekcja administracyjna;

2) sekcja zatrudnienia i płac;

3) sekcja ewidencji i uposażeń;

4) sekcja zamówień publicznych;

5) sekcja marketingu i promocji zdrowia

6) sekretariat.

10. Wydział zarządzania zasobami obronnymi:

1) sekcja mobilizacyjna;

2) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;

3) kancelaria mobilizacyjna.

11. Pion logistyki:

1) sekcja planowania i zaopatrzenia;

2) sekcja techniczno-sprzętowa;

3) sekcja materiałowa;

4) sekcja techniczno-gospodarcza.

12. Audyt wewnętrzny.

13. Sekcja kontroli wewnętrznej.

14. Zespół specjalistów.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Komendant w regulaminie porządkowym Szpitala na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, szczególnie na podstawie dokumentu organizacyjno-etatowego nadanego Szpitalowi przez Ministra Obrony Narodowej .”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA