REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 12 poz. 141

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 253/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 czerwca 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 3 decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174, z 2004 r. Nr 8, poz. 90 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 104), w celu usprawnienia i racjonalizacji procesów pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ustala się co następuje:

1. W decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 36 i Nr 13, poz. 104 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 140 i Nr 12, poz. 151), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący - Minister Obrony Narodowej;

2) Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia;

3) członkowie składu podstawowego:

a) Szef Sztabu Generalnego WP, zwany dalej „Szefem SG WP”,

b) Dowódca Wojsk Lądowych,

c) Dowódca Sił Powietrznych,

d) Dowódca Marynarki Wojennej,

e) Dowódca Wojsk Specjalnych,

f) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

g) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

h) Dyrektor Departamentu Budżetowego,

i) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

j) Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

k) Dyrektor Biura do spraw Procedur Antykorupcyjnych;

4) członkowie składu rozszerzonego:

a) Dowódca Dowództwa Operacyjnego,

b) Szef Zarządu Planowania Operacyjnego - P3,

c) Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5,

d) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,

e) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,

f) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

g) Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

h) Dyrektor Departamentu Transformacji,

i) Przewodniczący Zespołu Naukowo-Przemysłowego - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej,

j) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

5) Sekretarz Rady - Szef Oddziału Programowania i Koordynacji Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczą:

1) Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, członkowie składu podstawowego oraz Sekretarz Rady;

2) członkowie składu rozszerzonego, w przypadku:

a) rozpatrywania sprawy dotyczącej ich zakresu kompetencyjnego,

b) zaproszenia przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę do udziału w posiedzeniu,

c) złożenia wniosku przez członka składu rozszerzonego Rady o zasadności jego uczestnictwa w rozpatrzeniu danej sprawy;

3) doraźnie zapraszani eksperci; decyzję o ich zaproszeniu do udziału w posiedzeniu Rady podejmuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wypracowywanie propozycji dla Ministra Obrony Narodowej w sprawach:

a) sposobów realizacji wymagań operacyjnych przez:

- modernizację będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW),

- zakupy UiSW,

- uruchomienie w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych,

b) inicjowania procesów ustanawiania wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560),

c) wytycznych i założeń do programów uzbrojenia, ustanawiania programów oraz zmian w przyjętych programach uzbrojenia na potrzeby średnio i długookresowych planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,

d) uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze techniki i technologii,

e) wprowadzania i wycofywania UiSW do Sił Zbrojnych w zakresie określonym w § 3 pkt 2 i § 18 „Instrukcji o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 48),

f) zwiększania innowacyjności jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w obszarze techniki i technologii,

g) wzmacniania potencjału przemysłu obronnego, h) głównych kierunków w obszarze offsetu bezpośredniego;

2) ocena i akceptacja:

a) wymagań operacyjnych,

b) priorytetów zdefiniowanych potrzeb operacyjnych,

c) kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w kraju w obszarze techniki i technologii na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

d) zasadniczych etapów procesu pozyskiwania i eksploatacji UiSW,

e) wyników realizowanych prac rozwojowych i wdrożeniowych po zakończeniu określonych etapów realizacji;

3) przedstawianie opinii, ocen, wniosków i zaleceń w sprawach objętych zakresem działania Rady.”;

2) Po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zasady i sposób działania Rady określa „Regulamin Rady Uzbrojenia” stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji.

4b. Zasady i sposób korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez Radę Uzbrojenia określa „Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk” stanowiąca załącznik Nr 2 do decyzji.”;

3) dodaje się załączniki Nr 1 i 2 w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

2. Traci moc decyzja Nr 96/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzania do użytku w resorcie obrony narodowej „Procedury rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk” (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 68).

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [Regulamin Rady Uzbrojenia]

Załączniki do decyzji Nr 253/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 czerwca 2007 r. (poz. 141)

Załącznik Nr 1

Regulamin Rady Uzbrojenia

§ 1. Zasady i sposób działania Rady Uzbrojenia, zwanej dalej „Radą”

1. Rada obraduje na posiedzeniach - według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Rady.

2. Posiedzenie Rady odbywa się z udziałem co najmniej połowy członków składu podstawowego Rady.

3. Rada podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu, a w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia, decyzję podejmuje Przewodniczący Rady po wysłuchaniu wystąpień wszystkich członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

4. Opinie, propozycje decyzji Ministra Obrony Narodowej i zadań do realizacji oraz informację o dokumentach zaakceptowanych przez Radę zamieszcza się w protokole z posiedzenia Rady.

5. Rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk następuje w trybie i na zasadach określonych „Procedurą rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk”. 

§ 2. Zespół Naukowo-Przemysłowy, zwany dalej „Zespołem”

1. Zespół jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Rady. Obrady Zespołu odbywają się między posiedzeniami Rady.

2. W skład Zespołu wchodzą na zasadach dobrowolności cywilni i wojskowi przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz zaproszeni eksperci.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu Naukowo-Przemysłowego, który przedstawia rezultaty pracy Zespołu na posiedzeniach Rady.

4. Do zadań Zespołu należy w szczególności przedstawianie opinii, ocen i propozycji środowiska przemysłowego i naukowego w sprawach:

1) możliwości i sposobów realizacji potrzeb operacyjnych poprzez:

a) modernizację UiSW będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych,

b) zakupy UiSW,

c) uruchomienie w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych;

2) realizowanych prac rozwojowych i wdrożeniowych;

3) kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze techniki i technologii;

4) uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze techniki i technologii;

5) ustanawiania wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;

6) ustanawiania programów uzbrojenia oraz zmian w przyjętych programach uzbrojenia na potrzeby średnio i długoterminowych planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;

7) zwiększania innowacyjności jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w obszarze techniki i technologii;

8) wzmacniania potencjału przemysłu obronnego;

9) offsetu bezpośredniego.

Załącznik Nr 1 (cd.)

§ 3. Grupy robocze

1. Do realizacji swych zadań Rada może powoływać grupy robocze.

2. W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie Rady, Zespołu i ich przedstawiciele oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady eksperci.

§ 4. Przewodniczący Rady

1. Kieruje pracami Rady.

2. Reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Zwołuje posiedzenia Rady, zatwierdza ich porządek oraz przewodniczy posiedzeniom.

4. Podejmuje decyzje w sprawie udziału ekspertów w posiedzeniach Rady.

5. Zatwierdza protokoły z posiedzeń Rady.

6. Obowiązki Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności, pełni Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 5. Sekretarz Rady

1. Przygotowuje i organizuje posiedzenia Rady.

2. Opracowuje projekty planów pracy Rady a także protokoły z posiedzeń Rady.

3. Przygotowuje materiały na posiedzenia Rady.

4. Uczestniczy w posiedzeniach Rady.

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Rady.

6. Może zwrócić się do szefów komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z prośbą o przygotowanie stosownych materiałów na posiedzenia Rady.

7. Przesyła członkom Rady i osobom zaproszonym program posiedzenia i materiały przekazane do Sekretariatu Rady.

§ 6. Członek Rady

1. Członek Rady ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. Członek Rady uczestniczy w jej pracach osobiście. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady zawiadamia o powodach swojej nieobecności Przewodniczącego Rady.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady, członek Rady może delegować osobę zastępującą go na posiedzeniu Rady. Osoba zastępująca członka Rady uczestniczy w posiedzeniu Rady na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wskazującego termin tego posiedzenia.

4. Członek Rady w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Rady o czasowe zwolnienie go z obowiązków, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

5. Członek Rady przedstawia swoje opinie i wnioski na posiedzeniach Rady lub w trybie przewidzianym w „Procedurze rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk”.

6. Członek Rady, nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady, przesyła wszystkim członkom Rady materiały będące przedmiotem posiedzenia.

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

I. Tytuł:

Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

II. Cel:

Celem procedury jest:

1) przedstawienie sposobu postępowania osób wchodzących w skład Rady, przy rozpatrywaniu sprawy będącej w kompetencji Rady, w okresie między jej posiedzeniami - w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk;

2) zmniejszenie ilości spraw przewidywanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady o te, których ranga oraz terminowość powoduje konieczność ich rozpatrzenia między posiedzeniami Rady.

III. Zakres obowiązywania:

1. Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby wchodzące w skład Rady, gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o których mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36), niebędących członkami Rady oraz szefów (dyrektorów) innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli przedmiot i ranga zgłoszonej przez nich sprawy wymaga rozpatrzenia przez Radę.

2. Procedura obejmuje rozpatrywanie spraw będących w zakresie kompetencji Rady, określonych w pkt 4 decyzji.

Załącznik Nr 2 (cd.)

IV. Kompetencje w zakresie procedury osób wymienionych w części III pkt 1:

1. Przewodniczący Rady - podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą rozpatrywanej sprawy.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady - Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia - podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na realizację procedury rozpatrywania sprawy w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk.

3. Zgłaszający - przygotowuje i prowadzi pod względem merytorycznym i formalnym sprawę przewidzianą do rozpatrzenia przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk oraz sporządza notatkę decyzyjną zgodnie z procedurą.

4. Opiniujący - opiniuje, pod względem merytorycznym i formalnym, sprawę rozpatrywaną przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

5. Sekretarz Rady - odpowiada za przeprowadzenie procedury rozpatrzenia sprawy przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w zakresie objętym procedurą.

V. Dokumenty formalno-prawne:

Dokumenty formalnoprawne związane z procedurą:

1. Decyzja Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37 i Nr 13, poz. 104).

2. Decyzja Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 48).

3. Decyzja Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36).

4. Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 45 i Nr 6, poz. 80).

5. Decyzja Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzania procedur realizacji w okresie przejściowym zakupów nowego wzoru uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 93).

VI. Opis działań objętych procedurą:

1. Sposób postępowania podmiotów objętych procedurą przedstawia schemat „Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk”, stanowiący załącznik Nr A do Procedury.

2. Realizację przedsięwzięć objętych niniejszą procedurą wszczyna „Wniosek o wyrażenie zgody na rozpatrzenie sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk”, którego wzór określa załącznik Nr B do Procedury, zwany dalej „wnioskiem”, z zastrzeżeniem pkt 7.

3. Zgłaszający składa wniosek do Zastępcy Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Sekretariatu Rady.

4. Do wniosku załącza się dokumentację dotyczącą rozpatrywanej sprawy.

5. Do składania wniosków są uprawnieni:

1) członkowie Rady;

2) gestorzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o których mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, niebędący członkami Rady;

3) szefowie innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli przedmiot i ranga zgłoszonej przez nich sprawy wymaga rozpatrzenia przez Radę.

6. Rozpatrzony przez Zastępcę Przewodniczącego Rady wniosek jest odsyłany do Zgłaszającego, wraz z adnotacją o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na realizację procedury rozpatrywania sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

7. W sprawach wymagających obligatoryjnej akceptacji Rady lub uzgodnienia z członkami Rady, wynikających z innych dokumentów, w tym w szczególności:

1) akceptacji wymagań operacyjnych lub wstępnych studiów wykonalności;

2) akceptacji lub uzgodnień wstępnych założeń taktyczno-technicznych;

3) akceptacji propozycji wprowadzenia lub wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) uzgodnienia oceny projektu koncepcyjnego i założeń taktyczno-technicznych;

5) akceptacji etapu wdrożenia - pkt 2-6 nie stosuje się.

Załącznik Nr 2 (cd.)

8. Zgłaszający przesyła do członków Rady projekt dokumentu dotyczącego sprawy rozpatrywanej w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, zwanego dalej „projektem, wraz z dołączoną kopią zaakceptowanego wniosku, w celu zaopiniowania.

9. Opiniujący przeprowadza analizę projektu, wypracowuje stanowisko i przesyła je Zgłaszającemu w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia otrzymania tego projektu.

10. W sprawach złożonych, wymagających zaangażowania większej liczby specjalistów, Opiniujący może wystąpić do Zgłaszającego o wydłużenie terminu zajęcia stanowiska, jednak nie dłużej niż do trzydziestu dni, określając datę zajęcia stanowiska.

11. W sprawach szczególnych, wymagających pilnego zajęcia stanowiska przez Opiniującego, Zgłaszający może określić krótszy termin, jednak nie krótszy niż siedem dni, podając w uzasadnieniu przyczyny skrócenia tego terminu.

12. Wypracowane przez Opiniującego stanowisko powinno zawierać:

1) uwagi ogólne i szczegółowe;

2) propozycje zmian;

3) dokładne uzasadnienie proponowanych zmian.

13. Uwzględnienie w projekcie przez Zgłaszającego wszystkich uwag i propozycji zgłoszonych przez Opiniującego jest równoznaczne z uzgodnieniem tego projektu, o ile Opiniujący nie zastrzegł inaczej.

14. Zawarcie w stanowisku zastrzeżenia określonego w pkt 13 musi zostać szczegółowo uzasadnione przez Opiniującego.

15. Niezgłoszenie przez Opiniującego uwag i propozycji zmian do projektu w terminie określonym odpowiednio w pkt 9-11, jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

16. W przypadku nieuwzględnienia wszystkich uwag Zgłaszający zwołuje konferencję uzgodnieniową przesyłając do członków Rady zestawienie zgłoszonych uwag oraz swoich opinii do nich.

17. Uwzględnione przez Zgłaszającego uwagi i propozycje Opiniującego wprowadza się do projektu i przesyła go, wraz z notatką decyzyjną do Sekretariatu Rady w terminie pięciu dni od dnia konferencji uzgodnie-niowej lub upływu terminów określonych odpowiednio w pkt 9-11, w celu niezwłocznego przekazania Przewodniczącemu Rady.

18. Notatka decyzyjna powinna zawierać informację o stanowiskach zajętych przez Opiniujących oraz, w przypadku nieuwzględnienia przez Zgłaszającego uwag i propozycji zgłoszonych do projektu, arkusz rozbieżności.

19. W oparciu o informacje określone w pkt 18, Przewodniczący Rady akceptuje lub nie akceptuje projekt i przekazuje go Sekretarzowi Rady.

20. Sekretarz Rady przekazuje kopię notatki decyzyjnej wszystkim osobom wchodzącym w skład Rady i przygotowuje na posiedzenie Rady pisemną informację o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

VII. Wprowadzanie zmian do procedury:

1. Propozycje zmian, wynikające z oceny funkcjonowania procedury i potrzeby jej doskonalenia, Zgłaszający przesyła w celu zajęcia stanowiska do wszystkich osób wchodzących w skład Rady, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady.

2. Propozycje zmian powinny zawierać:

1) projekt zmian;

2) uzasadnienie;

3) termin wprowadzenia.

3. Regulacje zawarte w części VI pkt 8-19 stosuje się odpowiednio.

4. Informację o dokonaniu zmian w procedurze Sekretarz Rady przedstawia wszystkim osobom wchodzącym w skład Rady.

Załącznik Nr A - Schemat procedury rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk

Załącznik Nr B - Wzór wniosku o wyrażenie zgody na rozpatrzenie sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk

Załącznik Nr A do Procedury


SCHEMAT:
PROCEDURA ROZPATRZENIA SPRAWY PRZEZ RADĘ UZBROJENIA W DRODZE KORESPONDENCYJNEGO UZGODNIENIA STANOWISK

infoRgrafika


Załącznik Nr B do Procedury

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-06-28
  • Data wejścia w życie: 2007-06-28
  • Data obowiązywania: 2007-06-28
  • Z mocą od: 2007-06-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA