REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 2

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ZARZĄDZENIE Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa szczegółowe warunki i tryb składania przez żołnierzy zawodowych, określonych w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, oświadczeń o stanie majątkowym, zwanych dalej „oświadczeniami”.
§ 2.
1. Oświadczenie przesyła się Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, poprzez kancelarię jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową albo bezpośrednio, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Oświadczeniu nadaje się klauzulę ZASTRZEŻONE.

3. Oświadczenie przesyła się w dwóch kopertach zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów niejawnych, a ponadto na poszczególnych kopertach zamieszcza się dodatkowo następujące informacje:

a) zewnętrznej: aktualny adres Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz adnotację „oświadczenie o stanie majątkowym”,

b) wewnętrznej: stopień, imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, zajmowane stanowisko służbowe oraz nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

§ 3.
1. Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, co roku, w terminie do dnia 31 stycznia, w formie elektronicznej, wykaz żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać liczbę porządkową, stopień, imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stanowisko zajmowane przez żołnierza zawodowego zobowiązanego do złożenia oświadczenia, nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której ten żołnierz pełni zawodową służbę wojskową oraz organ właściwy do wyznaczania żołnierza na stanowisko służbowe.

3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesyła żołnierzowi zawodowemu, który nie złożył oświadczenia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pisemne upomnienie wzywające go do złożenia oświadczenia w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania upomnienia oraz poucza go o treści art. 111 pkt 6b ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 4.
Traci moc decyzja Nr 90/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 62).
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA