REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 12 poz. 135

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 i Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe warunki i tryb składania przez żołnierzy zawodowych określonych, w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej „ustawą”, oświadczeń o stanie majątkowym.”;

2) w § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Oświadczenie o stanie majątkowym, zwane dalej „oświadczeniem”, przesyła się Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, poprzez kancelarię jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową albo bezpośrednio za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Dowódcy jednostek wojskowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, w których żołnierze zawodowi zajmują stanowisko służbowe, lub do których zostali skierowani w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej lub dyspozycji – z zastrzeżeniem ust. 6 – co roku, w terminie do dnia 31 stycznia:

1) sporządzają w formie elektronicznej wykazy żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia, oddzielnie dla oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;

2) ogłaszają w rozkazie dziennym wykaz żołnierzy zobowiązanych do złożenia oświadczenia oraz zapoznają żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia z treścią rozkazu, co żołnierz zawodowy potwierdza czytelnym podpisem i datą;

3) przekazują wykazy, o których mowa w pkt 1, po ich ogłoszeniu w rozkazie dziennym, drogą służbową właściwemu organowi wojskowemu określonemu w ust. 3 lub 4.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać liczbę porządkową, stopień wojskowy, imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stanowisko służbowe zajmowane przez żołnierza zawodowego zobowiązanego do złożenia oświadczenia, nazwę lub numer jednostki wojskowej, w której ten żołnierz pełni zawodową służbę wojskową oraz organ właściwy do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe.

3. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz dowódcy jednostek wojskowych pozostających w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej sporządzają co roku i przekazują do Departamentu Kadr, w terminie do dnia 10 lutego w formie elektronicznej, zbiorcze wykazy żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia za podległe jednostki wojskowe, zwane dalej zbiorczymi wykazami”.

4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z wyłączeniem zbiorczych wykazów przekazanych w trybie określonym w ust. 3 oraz sekretarz stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, sporządzają w formie elektronicznej co roku zbiorcze wykazy za podległe jednostki wojskowe i przekazują do Departamentu Kadr, w terminie do dnia 10 lutego.

5. Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, co roku, w terminie do dnia 28 lutego w formie elektronicznej łączny wykaz żołnierzy zawodowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia.

6. W przypadku żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 realizuje Dyrektor Departamentu Kadr. Przepisów ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.

7. Do składania oświadczeń przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, stosuje się art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716).

8. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przesyła żołnierzowi zawodowemu, który nie złożył oświadczenia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pisemne upomnienie wzywające go do złożenia oświadczenia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania upomnienia oraz poucza go o treści art. 111 pkt 6b ustawy.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-09
  • Data wejścia w życie: 2010-07-24
  • Data obowiązywania: 2010-07-24
  • Dokument traci ważność: 2021-01-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA