REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 6

Zarząd Planowania Rzeczowego - P8

DECYZJA Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zasady opracowywania, w tym zakres i szczegółowość centralnych planów rzeczowych a także zasady realizacji tych planów.
§ 2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) NATO Security Investment Programme (NSIP) – Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa;

2) centralne plany rzeczowe – sporządzane przez Zarząd Planowania Rzeczowego – P8, na zasadach i w trybie określonym w niniejszej decyzji, plany:

a) modernizacji technicznej,

b) zakupu środków materiałowych,

c) inwestycji budowlanych,

d) remontów nieruchomości,

e) inwestycji realizowanych w ramach NSIP

– w zakresie zadań finansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych źródeł znajdujących się w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”;

3) zestawienia potrzeb rzeczowych – zestawienia potrzeb w zakresie, o którym mowa w pkt 2, sporządzane na zasadach określonych w niniejszej decyzji, przez dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz kierujących innymi instytucjami, których zadania są finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) modernizacja techniczna – obszar zadaniowy, obejmujący:

a) zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

b) modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pozostałego sprzętu,

d) zakupy środków bojowych,

e) prace rozwojowe i wdrożeniowe,

f) zakupy części zamiennych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

g) zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz innych przedmiotów i urządzeń dla jednostek sektora finansów publicznych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej,

h) zakupy innych przedmiotów i urządzeń, niż uznawane za uzbrojenie i sprzęt wojskowy, jeżeli jednostkowa wartość przedmiotu (urządzenia) lub zakres rzeczowy zamówienia wskazuje, że finansowanie zakupu będzie się odbywać z limitu wydatków majątkowych, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322 i Nr 128, poz. 890) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)),

i) udział w finansowaniu z budżetu resortu obrony narodowej wspólnych inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej „NATO”, związanych z:

– sojuszniczym programem obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (Alliance Ground Surveillance – AGS),

– Powietrznym Systemem Wczesnego Ostrzegania i Kontroli (NATO Airborne Early Warninig & Control – NAEW&C),

– sojuszniczym programem transportu strategicznego, realizowanym w oparciu o flotę samolotów C-17,

j) zakupy koni i psów służbowych;

5) zakup środków materiałowych – obszar zadaniowy obejmujący zakup:

a) materiałów pędnych i smarów,

b) przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,

c) żywności na zapasy wojenne,

d) produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) inwestycje budowlane – obszar zadaniowy, obejmujący:

a) inwestycje budowlane wojskowych jednostek budżetowych,

b) inwestycje budowlane:

– zakładów budżetowych,

– Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

– samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia,

– uczelni wojskowych,

– państwowych instytucji kultury

które są finansowane lub dofinansowywane z dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej,

c) udział resortu obrony narodowej w finansowaniu innych inwestycji budowlanych, niż wymienione w lit a i b;

7) zadanie rzeczowe – zamierzenie, które ze względu na charakterystykę, w tym w szczególności przedmiot zamówienia i przewidywany sposób finansowania, zalicza się do wyznaczonego w niniejszej decyzji zakresu:

a) modernizacji technicznej,

b) zakupu środków materiałowych,

c) inwestycji budowlanych,

d) remontów nieruchomości,

e) inwestycji realizowanych w ramach NSIP;

8) korekta centralnego planu rzeczowego – zmiana parametrów zadania rzeczowego, ujętego w zatwierdzonym przez Ministra centralnym planie rzeczowym, w tym także polegająca na usunięciu zadania z tego planu albo na wprowadzeniu do niego nowego zadania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1-3;

9) decentralne plany rzeczowe – plany sporządzane przez dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, w których dokonują oni podziału zadań rzeczowych zaplanowanych do realizacji decentralnej na dysponentów trzeciego stopnia (których wydatki zostały ujęte w planach finansowych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia);

10) Prawo zamówień publicznych – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655);

11) ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.3));

12) ustawa o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – ustawę z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.4));

13) ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5));

14) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831);

15) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – rozporządzenie obowiązujące w odniesieniu do określonego roku budżetowego, wydawane na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

16) gestor uzbrojenia i sprzętu wojskowego – instytucja wojskowa, wykonująca zadania, o których mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36);

17) Wspólny Słownik Zamówień – Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary), o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych;

18) Numer Magazynowy NATO – unikalny kod magazynowy NSN (NATO Stock Number), przydzielany na zasadach określonych przez NATO w ramach kodyfikacji wyrobów o przeznaczeniu obronnym;

19) beneficjent – komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, na rzecz której zaplanowane i realizowane są zadania rzeczowe;

20) dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe – dyrektorzy departamentów: Polityki Zbrojeniowej, Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz prezes Agencji Mienia Wojskowego;

21) organ decentralnie realizujący zadania rzeczowe – szef (dowódca, komendant) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej realizującej zadania rzeczowe – innej niż wymienione w pkt 20.

Rozdział 2

Sporządzanie centralnych planów rzeczowych

§ 3.

1. Ramowy harmonogram prac w zakresie opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych, kierują się zakresami wydatków przydzielonych poszczególnym osobom funkcyjnym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

3. W celu właściwego przygotowania zadań rzeczowych, w tym stworzenia warunków do ich efektywnej realizacji:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

a) kieruje, za pośrednictwem Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, procesem planowania rzeczowego w resorcie obrony narodowej,

b) zapewnia korelację procesu planowania rzeczowego z procesami: planowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

c) corocznie prowadzi grę decyzyjną dotyczącą priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnym roku budżetowym,

d) akceptuje projekty centralnych planów rzeczowych (centralne plany rzeczowe) i przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi,

e) akceptuje korekty centralnych planów rzeczowych,

f) nadzoruje wykonanie zadań związanych z planowaniem rzeczowym, nałożonych na podległych sobie gestorów;

2) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, zwany dalej „Sekretarzem Stanu”:

a) dokonuje autoryzacji projektów centralnych planów rzeczowych (centralnych planów rzeczowych) pod względem możliwości realizacyjnych Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Departamentu Polityki Zbrojeniowej i Agencji Mienia Wojskowego,

b) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem realizacji zadań rzeczowych przez instytucje, o których mowa w lit a,

c) w kwestiach spornych wskazuje właściwego centralnego realizatora zadań rzeczowych,

d) podejmuje decyzje o ewentualnym przedłużeniu terminu zawierania umów dotyczących realizacji zadań rzeczowych;

3) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 organizuje prace związane z:

a) identyfikacją potrzeb rzeczowych,

b) weryfikacją potrzeb rzeczowych, prowadzoną w szczególności w zakresie:

– zasadności finansowania zadań i ich zgodności pod względem merytorycznym i finansowym z założeniami ujętymi w długoterminowych planach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, średniookresowych programach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz harmonogramach realizacji zobowiązań sojuszniczych, a także z „Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”,

– realności sfinansowania zaproponowanych zadań oraz zasadności ich ujęcia w planach rzeczowych zadań i projektach centralnych planów rzeczowych,

– zgodności z zawartymi umowami wieloletnimi,

– zbilansowania wartości zadań rzeczowych z możliwościami wynikającymi z przydzielonego limitu wydatków oraz wewnętrznej struktury budżetu resortu obrony narodowej,

– wzajemnej spójności zadań rzeczowych,

c) metodologicznym i merytorycznym przygotowaniem gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnym roku budżetowym,

d) przygotowaniem propozycji zapisów do „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, odnoszących się w szczególności do:

– podziału limitu wydatków, przydzielonego na zadania ujmowane w centralnych planach rzeczowych,

– wyboru zadań priorytetowych i określenia hierarchii zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi,

e) opracowaniem projektu budżetu w części odpowiadającej centralnym planom rzeczowym,

f) przygotowaniem, w zakresie swoich kompetencji, propozycji zapisów do informacji o projekcie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej sporządzanej corocznie dla sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej,

g) przygotowaniem propozycji zapisów do decyzji budżetowej Ministra w zakresie dotyczącym limitu wydatków zaplanowanego na zadania ujmowane w centralnych planach rzeczowych,

h) prowadzeniem okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych,

i) realokowaniem zadań rzeczowych i odpowiadających im limitów wydatków,

j) opracowaniem okresowych ocen realizacji zadań rzeczowych, przedstawianych Ministrowi,

k) opracowaniem zestawienia wydatków, zaplanowanych na wykonanie zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi, które zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego,

l) przygotowaniem propozycji systemowych rozwiązań, usprawniających proces planowania i realizacji zadań rzeczowych;

4) Dyrektor Departamentu Budżetowego:

a) ustala tryb prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych (określa w tym celu wzory formularzy, zakres ujmowanych w nich danych i terminy ich przedstawienia),

b) na kolejnych etapach prac planistycznych przekazuje Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 informację o wartości limitu wydzielonego z poszczególnych źródeł finansowania na realizację zadań rzeczowych,

c) uzgadnia projekty centralnych planów rzeczowych i centralne plany rzeczowe pod względem zgodności z projektem budżetu i budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz korekty tych planów pod względem możliwości ujęcia proponowanych zmian w planie finansowym resortu obrony narodowej i zabezpieczenia zobowiązań wynikających z zawartych umów,

d) w przypadku wprowadzania korekt powodujących zmiany wartości wydatków majątkowych, przygotowuje projekty wystąpień Ministra do Ministra Finansów,

e) prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań realizowanych centralnie;

5) Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe:

a) uzgadniają projekty centralnych planów rzeczowych, centralne plany rzeczowe i ich korekty pod względem możliwości realizacyjnych oraz zgodności z zapisami wynikającymi z zawartych umów,

b) ustalają zakres, szczegółowość danych oraz wzory dokumentów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) prowadzą szkolenia dla przedstawicieli instytucji opracowujących dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące centralnej realizacji zadań rzeczowych,

e) zgłaszają propozycje do korekt centralnych planów rzeczowych,

f) sporządzają okresowe informacje o centralnej realizacji zadań rzeczowych;

6) dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia:

a) przygotowują zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, ustalając w tym celu tryb i zasady prezentacji potrzeb przez ustanowionych przez siebie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia,

b) opracowują dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich wszelkie wymagane informacje i dokumentację – stosownie do wymagań określonych przez dyrektorów (prezesa) instytucji realizujących,

c) opracowują projekty decentralnych planów rzeczowych (decentralne plany rzeczowe) dokonując w nich podziału zadań realizowanych decentralnie na ustanowionych przez siebie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia,

d) opracowują wytyczne dotyczące zasad i trybu decentralnej realizacji zadań rzeczowych (w tym sposób ich rozliczania i sprawozdawania oraz dokonywania korekt) przez ustanowionych przez siebie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia,

e) sporządzają okresowe informacje o decentralnej realizacji zadań rzeczowych,

f) nadzorują wykonanie zadań związanych z planowaniem rzeczowym, nałożonych na podległych sobie gestorów;

7) dysponenci środków budżetowych trzeciego stopnia ustanowieni przez i określeni w decyzji dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:

a) przygotowują zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy,

b) opracowują dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich wszelkie wymagane informacje i dokumentację – stosownie do wymagań określonych przez dyrektorów (prezesa) instytucji realizjących,

c) sporządzają okresowe informacje o decentralnej realizacji zadań rzeczowych;

8) koordynatorzy Celów Sił Zbrojnych NATO:

a) mogą zgłaszać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wnioski dotyczące ujęcia, rezygnacji bądź wprowadzenia zmiany w zakresie zadań rzeczowych, związanych z zabezpieczeniem zobowiązań, wobec których pełnią funkcję koordynatora,

b) uczestniczą w procesie weryfikacji potrzeb rzeczowych i konstruowania centralnych planów rzeczowych w aspekcie zabezpieczenia zobowiązań, wobec których pełnią funkcję koordynatora;

9) dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

a) mogą zgłaszać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wnioski dotyczące ujęcia, rezygnacji bądź wprowadzenia zmiany w zakresie zadań rzeczowych, które związane są z zabezpieczeniem przyjętych kierunków rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) uczestniczą w procesie weryfikacji potrzeb rzeczowych i konstruowania centralnych planów rzeczowych w aspekcie zabezpieczenia przyjętych kierunków rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

10) gestorzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwani dalej gestorami UiSW:

a) mogą zgłaszać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wnioski dotyczące ujęcia, rezygnacji bądź wprowadzenia zmiany w zakresie zadań rzeczowych, które związane są z zabezpieczeniem przyjętych kierunków rozwoju poszczególnych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

b) uczestniczą w procesie weryfikacji potrzeb rzeczowych i konstruowania centralnych planów rzeczowych w aspekcie zabezpieczenia kierunków rozwoju poszczególnych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) uczestniczą w procesie opracowania danych niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań rzeczowych;

11) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, nie będący dysponentami środków budżetowych:

a) przygotowują zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy w zakresie zakupów i modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

b) uczestniczą w procesie weryfikacji potrzeb rzeczowych i konstruowania centralnych planów rzeczowych w aspekcie zabezpieczenia kierunków rozwoju rodzajów Sił Zbrojnych,

c) nadzorują wykonanie zadań, o których mowa w ust. 10, nałożonych na podległych sobie gestorów.

4. Realizując zadania, o których mowa w ust. 3, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 może:

1) wymagać od dyrektorów (szefów, dowódców) właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przedstawienia informacji i propozycji dotyczących rozpatrywanych spraw;

2) wydawać, w zakresie swoich kompetencji, wytyczne i dyspozycje w zakresie dotyczącym planowania i realizacji zadań rzeczowych;

3) z własnej inicjatywy dokonywać realokacji, w tym wprowadzania i usuwania, zadań rzeczowych w projektach centralnych planów rzeczowych – w szczególności kierując się wymaganiami określonymi w ust. 3 pkt 3 lit. b, z jednoczesnym uwzględnieniem odrębności proceduralnych w stosunku do zadań z zakresu NSIP oraz, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, niezbędnych przesunięć limitów wydatków w zakresie odpowiadającym tym zmianom;

4) wnioskować, poprzez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do Przewodniczącego Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej lub Przewodniczącego Rady Uzbrojenia w sprawach wymagających dodatkowego rozstrzygnięcia.

§ 4.
1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, średniookresowe programy rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatwierdzone przez Ministra plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO, w szczególności w zakresie Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i przedstawiony do zatwierdzenia Ministrowi,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do 31 stycznia, na zasadach określonych w lit a.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: koordynatorzy Celów Sił Zbrojnych NATO, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych oraz wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla uczelni wojskowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) w zakresie modernizacji technicznej – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16 oraz decyzji Nr 57/MON z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON. Nr 5, poz. 37 oraz Nr 13, poz. 104) oraz uwzględniających zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 oraz Nr 156, poz. 1099), przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych:

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Sekretarzowi Stanu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, który realizować będzie zadanie, w przypadku zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami;

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV lub kodu NSN,

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy (z tym, że nie ma obowiązku podawania tych parametrów w zakresie zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej),

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania,

l) przewidywanego terminu zakończenia zadania,

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1-9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów o których mowa w ust. 16 pkt 2 gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych i Prezes Agencji Mienia Wojskowego dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 5.
1. W terminie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, w zakresie swoich kompetencji, przedstawi propozycje zapisów do projektu „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, odnoszące się w szczególności do:

1) priorytetów w zakresie zadań rzeczowych;

2) podziału limitu wydatków na poszczególne obszary zadaniowe.

2. W propozycjach, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 uwzględnia:

1) ustalenia z gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. c;

2) ustalenia z weryfikacji potrzeb zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3-9.

3. Po ogłoszeniu „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej” i „Noty Budżetowej Dyrektora Departamentu Budżetowego”, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizuje projekty centralnych planów rzeczowych (uwzględniając także wnioski instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, odnoszące się do stopnia wykonania zadań, o których mowa w § 4 ust. 26) oraz opracuje projekt budżetu w części im odpowiadającej.

4. Do dnia 31 lipca roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże, celem uwzględnienia w dalszych pracach planistycznych:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe – wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych – stosownie do właściwości kompetencyjnych;

2) gestorom UiSW, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy sporządzali zestawienia potrzeb rzeczowych (w tym dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych) – wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych, w częściach im odpowiadających;

3) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – jeden egzemplarz każdego z projektów centralnych planów rzeczowych.

5. Nie później niż do dnia 31 sierpnia roku przedplanowego gestorzy UiSW – pod rygorem usunięcia zadań z projektów centralnych planów rzeczowych:

1) ostatecznie uzgodnią dane uzupełniające, o których mowa w § 4 ust. 26, z dyrektorami (prezesem) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) pozostawią jeden egzemplarz uzgodnionych danych uzupełniających do dyspozycji instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (podyktowanych np. specyfiką zamówienia) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, może – w uzgodnieniu z dyrektorem (prezesem) instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych – podjąć decyzję o ujęciu w projektach centralnych planów rzeczowych zadań, których przygotowanie dokumentacyjne nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 5 (w tym celu umieszcza się przy nazwie zadania komentarz z uzasadnieniem i uzgodnionym z gestorem UiSW terminem ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych oraz wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

7. W terminie do 20 września roku przedplanowego dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) wnioski, odnoszące się do stopnia wykonania zadań, o których mowa w ust. 5;

2) uzgodnione wnioski dotyczące podziału zadań pomiędzy realizatorów centralnych (z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 3 pkt 2 lit. c).

8. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 7, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) uwzględni je w projektach centralnych planów rzeczowych (łącznie z wynikami okresowego przeglądu zadań realizowanych w roku przedplanowym, o którym mowa w § 14 ust. 18-23);

2) do dnia 23 października roku przedplanowego uzgodni projekty centralnych planów rzeczowych z dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego; 3) do dnia 26 października roku przedplanowego przedstawi projekty centralnych planów rzeczowych do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

9. Do dnia 31 października roku przedplanowego Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawi zaakceptowane projekty centralnych planów rzeczowych, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

10. Po zatwierdzeniu i przekazaniu projektów centralnych planów rzeczowych przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w terminie 7 dni roboczych prześle:

1) Sekretarzowi Stanu oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – po jednym egzemplarzu projektu każdego centralnego planu rzeczowego;

2) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe – wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych (wraz z wersją elektroniczną) – stosownie do właściwości kompetencyjnych;

3) gestorom UiSW, dysponentom, którzy sporządzali zestawienia potrzeb rzeczowych, dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących;

4) dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu, na rzecz których planowane są zadania w obszarze infrastruktury – wyciągi z projektów centralnych planów: inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i inwestycji realizowanych w ramach NSIP, w częściach ich dotyczących.

11. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 10, dysponenci drugiego stopnia w terminie 14 dni:

1) opracują projekty decentralnych planów rzeczowych (w szczegółowości określonej dla centralnych planów rzeczowych lub wyższej), dokonując w nich podziału zadań zaplanowanych do realizacji decentralnej na dysponentów trzeciego stopnia, których wydatki zostały ujęte w projektach ich planów finansowych;

2) prześlą:

a) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 – projekty decentralnych planów rzeczowych,

b) dysponentom, o których mowa w pkt 1 – stosowne wyciągi z projektów decentralnych planów rzeczowych (w częściach ich dotyczących),

c) Dowódcom: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – wyciągi z projektów decentralnych planów rzeczowych (w częściach dotyczących jednostek wojskowych, które im podlegają).

12. Projekty centralnych planów rzeczowych (lub wyciągi z tych planów), o których mowa w ust. 10, oraz projekty decentralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 11, stanowią podstawę do rozpoczęcia procedur zamówień, z tym, że podpisanie umów na realizację zadań rzeczowych może nastąpić nie wcześniej, niż dnia 1 stycznia roku planowego.

§ 6.
1. Do ogłoszenia decyzji budżetowej projekty centralnych planów rzeczowych poddawane są weryfikacji, uszczegółowieniom i zmianom, prowadzonym w szczególności w aspekcie:

1) wdrożenia założeń finansowych, przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej i wynikających z nich skutków dla resortu obrony narodowej;

2) uwzględnienia wyników realizacji zadań rzeczowych w roku przedplanowym (w tym uwzględnienia skutków zmian wprowadzonych korektami centralnych planów rzeczowych);

3) zagwarantowania limitu wydatków na realizację umów wieloletnich.

2. Po wystąpieniu zmian w uwarunkowaniach finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego przekaże Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 stosowne informacje w tej sprawie.

3. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże właściwym dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, informacje o zmianach wprowadzonych w projektach centralnych planów rzeczowych wraz z wytycznymi do dokonania zmian w zaplanowanych zadaniach i limitach wydatków, z tym, że:

1) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do realizacji centralnej dokonywane są w uzgodnieniu z dyrektorami (prezesem) instytucji właściwych do realizacji tych zadań;

2) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do realizacji decentralnej dokonywane są po zasięgnięciu opinii właściwych dysponentów.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę do skorygowania projektów decentralnych planów rzeczowych przez sporządzających je dysponentów.

5. Dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, mogą przedstawiać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 ewentualne wnioski w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w projektach centralnych planów rzeczowych, wyłącznie po ich uprzednim uzgodnieniu z dyrektorami (prezesem) instytucji właściwych do centralnej realizacji tych zadań (jeżeli wnioski odnoszą się do zadań realizowanych centralnie).

6. Wraz z wnioskami, o których mowa w ust. 5, dotyczącymi wprowadzenia nowych zadań do projektu centralnego planu rzeczowego, dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przesyłają dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe dane uzupełniające (opracowane przez gestora UiSW lub z nim uzgodnione), niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wprowadzanych zadań.

7. Do czasu ogłoszenia decyzji budżetowej, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od stycznia roku planowego – o ile wprowadzano zmiany do projektów centralnych planów rzeczowych, przekazuje:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe i Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – zaktualizowane projekty centralnych planów rzeczowych (wraz z wersją elektroniczną);

2) gestorom UiSW oraz dysponentom, dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których potrzeby uwzględniono w projektach centralnych planów rzeczowych oraz dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych – wyciągi z centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących

- sporządzone według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

§ 7.
1. Do dnia 23 listopada roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra, Dyrektor Departamentu Administracyjnego oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 projekty planów finansowych w zakresie wydatków, które w projektach centralnych planów rzeczowych zostały przewidziane do realizacji decentralnej, opracowane na zasadach określonych w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, zgodne wartościowo z projektami centralnych planów rzeczowych.

2. Po otrzymaniu planów finansowych, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) poddaje je weryfikacji;

2) sporządza zbiorczy plan finansowy w zakresie wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi;

3) do dnia 1 grudnia roku przedplanowego przekazuje plan finansowy, o którym mowa w pkt 2, Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, celem uwzględnienia w projekcie decyzji budżetowej.

§ 8.
1. W terminie 12 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) uzgodni centralne plany rzeczowe (merytorycznie zgodne z postanowieniami decyzji budżetowej) z dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego;

2) przedstawi centralne plany rzeczowe do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. W terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskego przedstawi zaakceptowane plany, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Ministrowi do zatwierdzenia.

3. W terminie 7 dni od zatwierdzenia centralnych planów rzeczowych przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przesyła:

1) Sekretarzowi Stanu oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – po jednym egzemplarzu każdego centralnego planu rzeczowego;

2) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych – wyciągi z centralnych planów rzeczowych, stosownie do właściwości kompetencyjnych;

3) dysponentom, dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych oraz dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych – wyciągi z centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących;

4) dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których planowane są zadania w obszarze infrastruktury – wyciągi z centralnych planów rzeczowych: inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i inwestycji realizowanych w ramach NSIP, w częściach ich dotyczących.

4. Po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dysponenci drugiego stopnia w terminie 14 dni:

1) opracowują decentralne plany rzeczowe w szczegółowości dysponentów trzeciego stopnia, których wydatki zostały ujęte w ich planach finansowych;

2) prześlą:

a) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 – decentralne plany rzeczowe,

b) dysponentom, o których mowa w pkt 1, stosowne wyciągi z decentralnych planów rzeczowych (w częściach ich dotyczących),

c) Dowódcom: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – wyciągi z decentralnych planów rzeczowych (w częściach dotyczących jednostek wojskowych, które im podlegają).

5. Niezależnie od wyciągów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 umożliwi dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych otrzymanie całościowych centralnych planów rzeczowych (wraz z wersją elektroniczną), na wniosek skierowany w tej sprawie w trybie doraźnym.

§ 9.
1. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 opracuje projekt planu wykorzystania środków finansowych z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, i w terminie do 12 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej:

1) uzgodni ten plan z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

2) przedstawi ten plan Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do akceptacji (łącznie z centralnymi planami rzeczowymi).

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w układzie i szczegółowości przewidzianej dla projektów centralnych planów rzeczowych, z podziałem na części właściwe dla poszczególnych obszarów zadaniowych.

3. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się z zastosowaniem zasady finansowania zadań rzeczowych wyłącznie z jednego źródła finansowania – łączenie różnych źródeł finansowania w odniesieniu do pojedynczego zadania stosuje się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. W projekcie planu, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się wyłącznie zadania bezpośrednio związane z wyposażaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz rozbudową infrastruktury wojskowej, adekwatnie do kierunków przyjętych w średniookresowych programach rozwoju Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz planach specjalistycznych, funkcjonalnych i dziedzinowych, lub innych dokumentach normatywnych.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia zaakceptowany projekt planu wykorzystania środków finansowych z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

6. Po zatwierdzeniu projektu planu, o którym mowa w ust. 1, przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przesyła kopię planu Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz wyciągi z tego planu:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do realizacji zadań wynikających z planu, w częściach ich dotyczących;

2) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zaplanowano zadania, w częściach ich dotyczących.

7. Zmian w planie, o którym mowa w ust. 1, po jego zatwierdzeniu, dokonuje się wyłącznie po zatwierdzeniu przez Ministra stosownego wniosku, przygotowanego i przedstawianego z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-6.

8. Jeżeli zmiany wynikające z zatwierdzonego wniosku, o którym mowa w ust. 7, dotyczą zakresu określonego w art. 151 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wniosek ten stanowi dla Dyrektora Departamentu Budżetowego podstawę do przygotowania projektu wystąpienia Ministra do sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu (uwzględniającego uzasadnienie przedstawione przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8).

9. W przypadku wystąpienia ponadplanowych przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych lub pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, przygotowuje i przedstawia dodatkowy projekt planu ich wykorzystania – z zastosowaniem zasad określonych w ust. 1-7.

Rozdział 3

Zasady realizacji centralnych planów rzeczowych, w tym sposób dokonywania w nich korekt

§ 10.

1. Zadania, które w świetle postanowień decyzji zalicza się do zakresu modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości albo inwestycji NSIP, mogą być realizowane wyłącznie w sposób określony w niniejszej decyzji z tym, że nie dotyczy to zakupów asortymentów żywności ujmowanych w centralnym planie rzeczowym, realizowanych z limitu wydatków wydzielonego na bieżące żywienie wojsk.

2. Ostateczny termin podpisywania umów dotyczących:

1) inwestycji budowlanych (za wyjątkiem inwestycji NSIP) i remontów nieruchomości;

2) zadań rzeczowych z zakresu modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, które są realizowane centralnie w ramach budżetu resortu

– upływa z dniem 31 października roku planowego.

3. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie za zgodą Sekretarza Stanu.

4. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe przedstawiają Sekretarzowi Stanu – w terminie do dnia 25 października roku planowego, bądź w innym terminie, doraźnie ustalonym przez Sekretarza Stanu – uzgodnione z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wnioski (wraz z uzasadnieniem) w sprawie przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, przed ich przedstawieniem do uzgodnienia Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

6. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe zapewnią umieszczenie w umowach, o których mowa w ust. 2, klauzul, gwarantujących, że ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówień oraz dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do zamawiającego (umożliwiających dokonanie wydatków) w zakresie zadań rzeczowych finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej, upływa z dniem 15 grudnia (umieszczenie terminu późniejszego wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Budżetowego i poinformowania Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 o fakcie przedłużenia terminu).

7. Postanowień ust. 2 i ust. 6 nie stosuje się w odniesieniu do zadań poddawanych korygowaniu (w tym wprowadzonych do centralnych planów rzeczowych w ramach korekt) w drugim półroczu roku budżetowego.

8. Wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, które dotyczą inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości:

1) są sporządzane przez inwestorów i przesyłane Sekretarzowi Stanu za pośrednictwem instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór;

2) nie wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Budżetowego i informowania Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 o fakcie przedłużenia terminu.

9. Wartość umów wieloletnich, zawieranych w związku z realizacją zadań rzeczowych z obszaru modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, nie może przekraczać 70% wartości limitu wydatków przydzielonego na zadania ujmowane w odpowiednich centralnych planach rzeczowych.

10. W celu utrzymania wskaźnika udziału umów wieloletnich na poziomie, o którym mowa w ust. 9, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe:

1) uzgadniają z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 możliwość zawarcia umowy wieloletniej oraz aneksowania umowy wieloletniej, jeżeli wprowadzane aneksem zmiany spowodują zmianę jej wartości;

2) dwukrotnie w roku, w terminie do dnia 31 marca i do dnia 30 września, przekażą Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy zawartych umów wieloletnich.

§ 11.
1. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 opracowuje projekty korekt centralnych planów rzeczowych:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek dysponentów drugiego stopnia, dysponentów trzeciego stopnia ustanowionych przez Ministra, Dyrektora Departamentu Administracyjnego lub dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 4 ust. 3-8;

3) na wniosek dyrektorów (prezesa) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe.

2. Dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych planach rzeczowych, po uprzednim uzgodnieniu tych wniosków z dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, o ile wniosek dotyczy zadań realizowanych przez te instytucje.

3. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przedstawia projekty korekt centralnych planów rzeczowych do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

4. Przed przedłożeniem Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego projektów korekt centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) w zakresie zadań realizowanych centralnie – uzgadnia je z dyrektorami (prezesem) instytucji realizujących plany, w obrębie których dokonywane są zmiany (w przypadkach, gdy projekty korekt dotyczą zadań innych, niż ujęte we wnioskach, o których mowa w ust. 2, uprzednio uzgodnionych z instytucjami realizującymi plany lub przez nie sporządzanych);

2) w zakresie zadań realizowanych decentralnie, wprowadzanych z własnej inicjatywy – zasięga opinii właściwych dysponentów, przy czym z chwilą otrzymania informacji o rozpoczęciu procedury korekty dysponent jest zobowiązany do wstrzymania realizacji korygowanych zadań rzeczowych;

3) uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i projektów korekt, o których mowa w ust. 3, załącza się uzasadnienie dla proponowanych zmian.

6. Ostateczny termin przesyłania Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wniosków, o których mowa w ust. 2, upływa:

1) w zakresie korekt, skutkujących zmianami w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale – z dniem 30 listopada roku planowego;

2) w zakresie pozostałych korekt – z dniem 10 grudnia roku planowego.

7. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może, na wniosek Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 lub z własnej inicjatywy, podjąć decyzję o zmianie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, na późniejszy.

8. Korekty centralnych planów rzeczowych, skutkujące zmianą wartości wydatków majątkowych, mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Ministra i po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów.

9. W celu wprowadzenia korekt, o których mowa w ust. 8, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) opracuje wnioski dotyczące konieczności wprowadzenia korekt i uzgodni je z Dyrektorem Deparlamentu Budżetowego (który, w przypadku uzgodnienia wniosków, przygotowuje i załącza do nich projekty odpowiednich wystąpień do Ministra Finansów, uwzględniające uzasadnienie przedstawione przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8);

2) przedstawi wnioski, o których mowa w pkt 1, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który podejmuje decyzję o ewentualnym przekazaniu tych wniosków Ministrowi (wraz z projektami wystąpień do Ministra Finansów, przygotowanymi przez Dyrektora Departamentu Budżetowego).

10. W terminie 3 dni roboczych od akceptacji korekt przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje:

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – zaakceptowane korekty;

2) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 4 ust. 3-8 – wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących;

3) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe – wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących (wraz z wersją elektroniczną).

11. Zatwierdzona korekta centralnego planu rzeczowego:

1) musi zawierać bilans zmian finansowych w podziale na: dysponentów realizujących, rozdziały, paragrafy oraz szczegółowe paragrafy klasyfikacji wydatków budżetowych;

2) stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale lub w załącznikach do decyzji budżetowej.

12. Zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, na zasadach i w trybie określonym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zaakceptowanej korekty.

13. Wyciągi, o których mowa w ust. 10, stanowią podstawę do wprowadzenia przez dysponentów drugiego stopnia zmian w decentralnych planach rzeczowych, o których mowa w § 8 ust. 4 (o zmianach tych w terminie 7 dni informują oni dysponentów trzeciego stopnia, których zmiany te dotyczą).

14. Wzory projektów korekt, o których mowa w ust. 1, stanowiących jednocześnie wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, określają odpowiednio załączniki Nr 9-11 do decyzji.

15. Przedstawiając do uzgodnienia dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe wnioski, o których mowa w ust. 2, dotyczące wprowadzenia nowych zadań, dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej załączają do tych wniosków dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. W przypadku zadań rzeczowych niemożliwych do realizacji w roku planowym, ale zaawansowanych proceduralnie, dopuszcza się ich pozostawienie w centralnych planach rzeczowych bez przydzielonego limitu wydatków (w pozycji „wartość” umieszczając liczbę „0”), celem zakończenia procedur zamówień w roku planowym i sfinansowania zadania w kolejnym roku budżetowym.

17. W sytuacjach szczególnych (m.in. związanych z koniecznością pilnej realizacji zadań rzeczowych w celu wyposażenia polskich kontyngentów wojskowych) dopuszcza się umieszczenie w centralnych planach rzeczowych zadań bez przydzielonego limitu wydatków (w pozycji „wartość” umieszczając liczbę „0”), celem przeprowadzenia procedur zamówień w roku planowym i sfinansowania zadań w kolejnym roku budżetowym.

18. Decyzję o zastosowaniu trybu, o którym mowa w ust. 16 i 17, podejmuje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, gwarantując jednocześnie wydzielenie limitu wydatków na realizację zaakceptowanych zadań rzeczowych (umieszczając zadania w projektach centralnych planów rzeczowych na następny rok budżetowy).

§ 12.
1. Nie stanowią korekty centralnego planu rzeczowego:

1) niezbędne przesunięcia w pozycjach tego planu, dokonywane przez instytucje realizujące zadania rzeczowe w systemie scentralizowanym i dysponentów realizujących je decentralnie, a mające pokrycie finansowe w oszczędnościach uzyskanych w wyniku realizacji lub kontraktacji zamówień, jeżeli:

a) ich wartość nie przekracza 20% pierwotnej wartości zadania, na które przesuwany jest limit wydatków (ograniczenia tego nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości),

b) nie naruszają priorytetów ustalonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

c) nie powodują zmian w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale,

d) nie powodują zmniejszenia ilości asortymentu planowanego do zakupu w ramach centralnych planów rzeczowych,

e) w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości – nie powodują przekroczenia wartości kosztorysowej zadania;

2) zmiany wprowadzane przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w celu usunięcia ewentualnych błędów redakcyjnych i edytorskich, które nie mają wpływu na rozpoczęte procedury zamówień.

2. Niezależnie od postanowień ust.1, nie stanowi korekty centralnego planu modernizacji technicznej:

1) zmiana numeru umowy zamówienia;

2) zmiana numeru kodu CPV lub kodu NSN;

3) zmiana sposobu kwalifikowania zadania, jako spełniającego warunki (bądź niedotyczącego) uzbrojenia i sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

4) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej (nie przekraczające 20% łącznej ilości), w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia, wartość brutto tego asortymentu wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekracza wartość zaplanowaną w centralnym planie rzeczowym;

5) zmiana beneficjenta (o ile nie wymaga ona dokonania zmiany w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale).

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty centralnego planu zakupu środków materiałowych:

1) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej, w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia, wartość brutto tego asortymentu wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekracza wartość zaplanowaną w centralnym planie rzeczowym (z zachowaniem procedur określonych w prawie zamówień publicznych);

2) zmiana normy lub dokumentacji techniczno-technologicznej dla dowolnej pozycji planu;

3) zmiana numeru kodu CPV;

4) zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości produktu, w wymiarze nie większym niż pojemność jednostkowego lub zbiorczego opakowania – pod warunkiem posiadania możliwości sfinansowania zwiększonego zakupu;

5) zmiana beneficjenta (o ile nie wymaga ona dokonania zmiany w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale).

4. Przesunięć i zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 4, dokonuje się po uzyskaniu akceptacji Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8.

5. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże informacje o zmianach wprowadzonych w trybie określonym w ust. 1 pkt 2, niezwłocznie po ich wprowadzeniu:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, o ile zmiany dotyczą zadań realizowanych centralnie;

2) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których zmiany te dotyczą.

6. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe są obowiązani do niezwłocznego powiadamiania właściwych dysponentów oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego o dokonanych przesunięciach i zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 4.

7. Wnioski w sprawie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają instytucje, które zgodnie z centralnym planem rzeczowym są odpowiedzialne za realizację zadań objętych zmianami i przesyłają je Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, z zastrzeżeniem ust. 8-10.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 7, przed ich przekazaniem Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 uzgadniane są z instytucją, która po wprowadzeniu zmian w centralnym planie rzeczowym powinna przejąć realizację zadań.

9. Do wniosków, o których mowa w ust. 7, przesyłanych do uzgodnienia przez instytucję, która powinna przejąć realizację zadań, załącza się dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. W przypadku rozbieżności skutkujących brakiem uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8, Sekretarz Stanu wskaże instytucję właściwą do realizacji zadania rzeczowego.

§ 13.
1. Do dnia 7 listopada roku planowego dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra, Dyrektor Departamentu Administracyjnego oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 4 ust. 3-8, przekazują Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wnioski dotyczące wydatków zaplanowanych na zadania rzeczowe, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego.

2. Do wykazów, o których mowa w ust. 1, załącza się część opisową, zawierającą szczegółowe uzasadnienie oraz wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania wydatków.

3. Do dnia 15 listopada roku planowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zweryfikowany, zbiorczy wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1, załączając szczegółowe uzasadnienie.

Rozdział 4

Okresowe oceny realizacji centralnych planów rzeczowych

§ 14.

1. Dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych oraz dysponenci decentralnie realizujący zadania rzeczowe, są obowiązani do sporządzania okresowych (kwartalnych i rocznych) informacji o realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych, z zastrzeżeniem ust. 3-6.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1:

1) przedstawia się Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

a) w odniesieniu do dwóch pierwszych kwartałów roku planowego – w terminie 25 dni od zakończenia kwartału,

b) informacje roczne – do 28 lutego za ubiegły rok budżetowy;

2) nie są sporządzane w odniesieniu do trzeciego kwartału roku planowego, który rozliczany jest w ramach okresowego przeglądu zadań rzeczowych, o którym mowa w ust. 18-24.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych, w części dotyczącej zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przedstawia się Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, który zestawia je zbiorczo i przekazuje Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8.

4. Okresowe informacje i sprawozdania, dotyczące realizacji centralnych planów: inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP są przedstawiane Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez inwestorów – na zasadach i w trybie określonym w § 38 ust. 1-7 z tym, że informacje te przekazuje się za pośrednictwem instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, za wojskowe biura emerytalne oraz w zakresie wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych, opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

6. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

7. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1, uzgadniają je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

8. Dane o finansowej realizacji centralnych planów rzeczowych, zawarte w informacjach, o których mowa w ust. 1, sporządzane w terminach, o których mowa w ust. 2:

1) w zakresie realizacji centralnej przygotowuje się na podstawie informacji przekazanych – ze stosownym wyprzedzeniem – przez Dyrektora Departamentu Budżetowego;

2) w zakresie realizacji decentralnej – muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami finansowymi, przedstawianymi w odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta realizującego zadania wynikające z centralnych planów rzeczowych (ujęte w planie finansowym dysponenta).

9. Na podstawie informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 4, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 opracowuje informacje zbiorcze, umożliwiające wykonanie przez Ministra zadań związanych z kontrolą i nadzorem, w zakresie, o którym mowa w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

10. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 9, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do akceptacji.

11. Po akceptacji informacji, o których mowa w ust. 9, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia je, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Ministrowi:

1) informacje kwartalne, w odniesieniu do dwóch pierwszych kwartałów roku planowego – do 45 dni po zakończeniu kwartału;

2) informację roczną – do dnia 31 marca za miniony rok budżetowy.

12. Do informacji, o których mowa w ust. 1 i 9, załącza się część opisową, odnoszącą się do:

1) stopnia realizacji centralnych planów rzeczowych;

2) liczby wprowadzonych zmian, z podziałem na zmiany wprowadzane na podstawie zatwierdzonych korekt oraz w wyniku przesunięć, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1;

3) czynników utrudniających realizację planu;

4) przyczyn niezrealizowania zadań;

5) przewidywanych zagrożeń dla terminowej realizacji zadań;

6) wniosków i propozycji.

13. Podstawą do opracowania zbiorczych informacji z realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 9, w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych są informacje przekazane Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, nie później, niż po upływie 7 dni od terminów określonych w ust. 2, przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

14. Wzór części tabelarycznej informacji z realizacji centralnych planów: zakupu środków materiałowych oraz inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości określają załączniki Nr 12 i 13 do decyzji, natomiast informacje z centralnego planu rzeczowego w zakresie modernizacji technicznej sporządza się w układzie określonym w § 19, a w zakresie inwestycji realizowanych w ramach NSIP w układzie przewidzianym dla sprawozdania rocznego.

15. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-8, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz dysponenci realizujący te zadania decentralnie, mają obowiązek niezwłocznie, w trybie doraźnym, informować Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, o problemach i zagrożeniach dotyczących realizacji zadań wynikających z tych planów, w tym także zgłaszać propozycje do korekt.

16. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe przedstawiają dysponentom drugiego stopnia i dysponentom trzeciego stopnia ustanowionym przez Ministra oraz Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego, a także dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych wyciągi z informacji, o których mowa w ust. 1, w częściach ich dotyczących, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia przekazania tych informacji Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8.

17. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-8, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz dysponenci realizujący te zadania decentralnie, mają obowiązek przekazywać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, do 10 dnia kolejnego miesiąca z wyjątkiem września, syntetyczne informacje o stanie realizacji centralnych planów rzeczowych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku Nr 14 do decyzji.

18. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-8, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz dysponenci, o których mowa w ust. 1, w terminie do 18 września roku planowego przekazują Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 informacje umożliwiające dokonanie okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych.

19. Informacje, o których mowa w ust. 18, sporządza się według stanu na dzień 31 sierpnia roku planowego.

20. W informacjach, o których mowa w ust. 18, umieszcza się:

1) dane statystyczne w układzie i szczegółowości przewidzianych dla informacji, o których mowa w ust. 1;

2) szczegółowe dane o wartości rozpoczętych postępowań o udzielenie zamówienia oraz umów zawartych w związku z realizacją zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych;

3) listę zadań niemożliwych do realizacji i zagrożonych niewykonaniem, ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z ewentualnymi propozycjami realokacji;

4) dane dotyczące liczby wprowadzonych zmian, z podziałem na zmiany wprowadzane na podstawie zatwierdzonych korekt oraz w wyniku przesunięć, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1;

5) opis czynników utrudniających realizację planu;

6) informacje o przewidywanych zagrożeniach dla terminowej realizacji zadań;

7) wnioski i propozycje w zakresie usunięcia ewentualnych problemów i trudności.

21. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 organizuje prace związane z okresowym przeglądem zadań rzeczowych, poddając ocenie:

1) zaawansowanie proceduralne;

2) rzeczywiste zaangażowanie finansowe w stosunku do nakładów planowanych;

3) możliwość realizacji zadania do końca roku budżetowego;

4) możliwość zmiany zakresu zadania;

5) możliwość przyspieszenia realizacji zadania;

6) możliwość rezygnacji z zadania;

7) możliwość wprowadzenia nowych zadań.

22. W okresowym przeglądzie zadań rzeczowych, stosownie do potrzeb określonych przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, uczestniczą:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których dotyczą zadania ujęte w centralnych planach rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

23. Do dnia 28 września Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 opracuje i przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informację o wynikach okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych, w celu uwzględnienia w zbiorczej informacji z przeglądu wykonania budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, przygotowywanej na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu.

24. Na podstawie wyników okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych oraz podjętych w tej sprawie ustaleń Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przygotuje niezbędne projekty korekt centralnych planów rzeczowych.

Rozdział 5

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji centralnego planu modernizacji technicznej

§ 15.

1. Dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujący zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej, przyporządkowują zadania rzeczowe do odpowiednich podprogramów, w szczegółowości przyjętej w średniookresowych programach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych planach specjalistycznych, bądź określonej w odrębnym trybie przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8.

2. Zestawiając potrzeby rzeczowe związane z wdrażaniem lub zakupem nowych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są jednocześnie do wykazania pełnych potrzeb generowanych w zakresie środków bojowych (w tym amunicji szkolnej i ćwiczebnej), części zamiennych, specjalistycznych narzędzi, przyrządów pomiarowych, urządzeń diagnostyczno-remontowych i obsługowych oraz sprzętu szkoleniowego, w stopniu co najmniej zabezpieczającym prowadzenie procesu szkolenia.

3. Dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, wymienieni w ust. 1, których potrzeby uwzględniono w projekcie centralnego planu rzeczowego, opracowują dodatkowe dane uzupełniające do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie miejsca i terminów dostaw – w terminie i na zasadach określonych przez dyrektorów (prezesa) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe.

§ 16.
1. Do realizacji centralnej, prowadzonej przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Departament Polityki Zbrojeniowej, Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Agencję Mienia Wojskowego lub inną wyznaczoną przez Ministra instytucję (stosownie do kompetencji określonych odrębnymi aktami prawnymi), planuje się zadania rzeczowe dotyczące:

1) programów modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na które – stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – można zawierać umowy wieloletnie;

2) innych, niż wymienione w pkt 1, wieloletnich programów rządowych;

3) realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, bez względu na wartość;

4) importu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz części zamiennych;

5) zagranicznych zamówień w zakresie remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

6) zakupu uzbrojenia, rakiet, amunicji wszystkich rodzajów, w tym ćwiczebnej oraz środków bojowych, minersko-saperskich i środków ochrony przed bronią masowego rażenia

– z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do realizacji decentralnej planuje się:

1) zakupy części zamiennych i usług remontowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego, innych niż wymienione w ust. 1;

2) zakupy specjalistycznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pozostałego sprzętu, niezależnie od wartości, dla jednostek wojsk specjalnych, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

3) zakupy określone w ust. 1 pkt 6, realizowane poza granicami kraju, dla których realizacja decentralna jest wskazana ze względów ekonomicznych lub organizacyjnych;

4) inne zadania rzeczowe, jeżeli wartość netto asortymentu przewidzianego do ujęcia w centralnym planie rzeczowym (w przekroju całego planu) nie przekracza 100 tys. euro.

3. W odniesieniu do zadań rzeczowych, które ze względu na specyfikę powinny być przyporządkowane w sposób odmienny, niż określono w ust. 1-2, ostateczną decyzję o sposobie realizacji zadania podejmuje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) na wniosek właściwego dysponenta lub dyrektora (szefa, dowódcy) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, opracowującej zestawienie potrzeb rzeczowych;

2) na wniosek dyrektora (prezesa) instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe;

3) z własnej inicjatywy;

4) w zakresie zadań dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej – w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 17.
1. W projektach centralnych planów rzeczowych, w zakresie prac rozwojowych i wdrożeniowych, w pierwszej kolejności ujmuje się kontynuację zadań rozpoczętych.

2. W odniesieniu do zadań, dla których:

1) zakończono etap pracy rozwojowej;

2) zakończenie etapu pracy rozwojowej zaplanowano na rok przedplanowy

– w projektach centralnych planów rzeczowych obligatoryjnie ujmuje się zadania związane z wdrożeniem efektów pracy rozwojowej.

3. Nie planuje się etapu wdrażania w odniesieniu do zadań, dla których w roku planowym przewidziany został etap pracy rozwojowej.

4. Pozytywne zakończenie pracy wdrożeniowej, potwierdzone odpowiednią decyzją Rady Uzbrojenia, odnoszącej się do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, skutkować musi ujęciem w projektach centralnych planów rzeczowych, odpowiednich zakupów tego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

5. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 podejmuje decyzję o ujęciu w projektach centralnych planów rzeczowych, zadań rzeczowych zaplanowanych w trybie odmiennym od określonego w ust. 1-4:

1) w wykonaniu ustaleń z posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia lub Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 – na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

§ 18.
Wprowadzając zmiany do centralnego planu modernizacji technicznej (od przekazania wstępnego projektu tego planu do służbowego wykorzystania komórkom organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej do zakończenia jego realizacji) zachowuje się pierwotnie nadaną numerację pozycji.
§ 19.
1. W ramach informacji, o których mowa w § 14 ust. 1, w zakresie centralnego planu modernizacji technicznej przedstawia się tabelaryczne zestawienia ilościowe i wartościowe:

1) opracowane w szczegółowości, określonej w ust. 2;

2) uzgodnione z głównym księgowym dysponenta i podpisane przez dyrektora (szefa, dowódcę) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, opracowującej te informacje.

2. Część statystyczna informacji, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) ocenę przebiegu realizacji zadań, uwzględniającą wszystkie źródła finansowania, z wyszczególnieniem zamierzeń planowanych w ramach przyjętych zobowiązań sojuszniczych – sporządzoną według wzoru określonego w załączniku Nr 15 do decyzji;

2) wykaz zmian w centralnym planie modernizacji technicznej, które nie stanowiły jego korekt, wprowadzonych stosownie do postanowień § 12 ust. 1, wraz z określeniem stanu na koniec okresu sprawozdawczego – którego wzór został określony w załączniku Nr 16 do decyzji;

3) wykaz oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadań – którego wzór został określony w załączniku Nr 17 do decyzji;

4) wykaz zadań niemożliwych do realizacji – z podaniem przyczyn (oraz – stosownie do potrzeb – propozycji wykorzystania środków finansowych planowanych na realizację tych zadań) – sporządzony według wzoru określonego w załączniku Nr 18 do decyzji.

Rozdział 6

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych

§ 20.

1. W zestawieniach potrzeb rzeczowych i centralnym planie zakupu środków materiałowych ujmowane są:

1) materiały pędne i smary, w asortymencie zgodnym z obowiązującymi normami oraz wymaganiami jakościowymi;

2) przedmioty zaopatrzenia mundurowego przeznaczone na indywidualne wyposażenie żołnierzy, których stosowanie wynika z norm należności, ustanowionych przez Ministra;

3) żywność na zapasy wojenne oraz na użytek bieżący, jeżeli zgodnie z obowiązującymi normami dany asortyment żywności powinien być utrzymywany także w zapasach wojennych;

4) produkty lecznicze i wyroby medyczne na zapasy wojenne, a także środki materiałowe stosowane w działalności bieżącej, wykorzystywane w profilaktyce zdrowotnej żołnierzy, w tym szczepionki i testy.

2. Zakup środków materiałowych, o których mowa w ust. 1, planuje się do realizacji centralnej, prowadzonej stosownie do kompetencji, przez Agencję Mienia Wojskowego – z wyjątkiem zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, który planuje się wyłącznie do realizacji przez Wojskowy Ośrodek Farmacji iTechniki Medycznej.

3. W wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 (w uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, z Szefem Zarządu Planowania Logistyki – P4, Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych) określi szczegółowy asortyment (grupy asortymentowe) dla poszczególnych rodzajów środków materiałowych, przewidzianych do ujęcia w centralnym planie zakupu środków materiałowych.

4. Zakup innych materiałów pędnych i smarów, niż wymienione w ust. 1 pkt 1, w szczególności przeznaczonych na zabezpieczenie realizacji zadań wykonywanych poza granicami kraju, a także czynności obsługowych i napraw gwarancyjnych oraz tankowania w trasie umieszcza się w centralnym planie zakupu środków materiałowych w ujęciu wartościowym, jako zakup realizowany decentralnie.

5. Realizacji decentralnej podlegać może także zakup środków materiałowych, dla których planowana wartość netto jednego asortymentu, rozpatrywana w odniesieniu do całego centralnego planu rzeczowego, nie przekracza kwoty, określonej w Prawie zamówień publicznych, poniżej której nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

6. W systemie decentralnym, niezależnie od wartości asortymentu, realizuje się również zakup środków materiałowych o szczególnym (specyficznym) przeznaczeniu, w tym:

1) zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek wojsk specjalnych,

2) zakup wyposażenia dla Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

7. Ostateczną decyzję o formie realizacji zakupu danego asortymentu środków materiałowych w systemie centralnym lub decentralnym podejmuje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek dysponenta lub dyrektora (szefa, dowódcy) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, którego dotyczą zadania ujęte w projekcie centralnego planu rzeczowego;

3) na wniosek dyrektora (prezesa) instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe;

4) w zakresie zadań dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej – w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

8. W centralnym planie zakupu środków materiałowych nie ujmuje się zakupu przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej, która nie występuje w normach należności dla żołnierzy, innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2, w szczególności przeznaczonych dla pracowników resortu obrony narodowej, z wyjątkiem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przeznaczonych dla wewnętrznych służb ochrony, oraz na wyposażenie magazynów, kancelarii i innych obiektów wojskowych, planując je do realizacji decentralnej w ramach budżetów właściwych dysponentów.

9. W centralnym planie zakupów środków materiałowych nie ujmuje się:

1) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej, w celu zabezpieczenia ukompletowania apteczek pierwszej pomocy medycznej – zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażenia ambulatoriów i izb chorych w produkty lecznicze – stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509) – planowanych do realizacji decentralnej;

2) zakupu leków OTC żołnierzom służby zasadniczej – wynikającego z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz. U. Nr 61, poz. 542 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 668);

3) zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska (Dz. U. Nr 208, poz. 1740).

§ 21.
1. Do określenia wartości brutto poszczególnych pozycji centralnego planu zakupu środków materiałowych przyjmuje się:

1) w zakresie środków materiałowych, które podlegały zakupowi w roku przedplanowym – jednostkowe ceny zakupu z roku przedplanowego lub średnie ceny z ofert złożonych w postępowaniach;

2) w zakresie środków materiałowych, które nie podlegały zakupowi w roku przedplanowym – średnie ceny rynkowe albo jednostkowe ceny ostatniego zakupu

– powiększone o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny w kolejnych latach.

2. Wartości brutto pozycji centralnego planu zakupu środków materiałowych i jednostkowe ceny zakupu obejmują wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500, Nr 99, poz. 688 i Nr 243, poz. 1766 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1416).

3. Dysponenci środków budżetowych na rzecz których zaplanowano zakupy środków materiałowych (lub beneficjenci), opracowują dodatkowe dane uzupełniające do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1) miejsca dostaw;

2) terminów dostaw;

3) rozmiarów przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

– w terminie i na zasadach określonych przez dyrektorów (prezesa) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe.

4. Przy planowaniu zadań rzeczowych stosuje się zasadę, że dostawy środków materiałowych realizowane są nie wcześniej, niż od dnia 15 kwietnia roku planowego (z wyłączeniem zadań, których realizacja wynikać będzie z zawartych lub przewidzianych do zawarcia umów wieloletnich).

5. Planowanie dostaw w terminie wcześniejszym, niż określony w ust. 4, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach szczególnych, w których realizacja dostaw środków materiałowych jest niezbędnym warunkiem wykonania realizowanych zadań.

§ 22.
1. Do dnia 30 czerwca roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej przedstawi Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, Szefowi Zarządu Planowania Logistyki – P4, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Prezesowi Agencji Mienia Wojskowego wykaz ustanowionych norm, dokumentacji techniczno-technologicznej i regulacji dotyczących wymagań jakościowo-użytkowych, w zakresie środków materiałowych przyjętych do stosowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Asortyment środka materiałowego zgłaszany do ujęcia w centralnym planie zakupu środków materiałowych, musi być zgodny pod względem nazewnictwa z ustanowionymi normami (obronnymi, państwowymi i międzynarodowymi), dokumentacją techniczno-technologiczną lub porozumieniami standaryzacyjnymi NATO.

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody zgodne z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych.

4. Ujęcie nazwy handlowej środka materiałowego, przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub jego pochodzenia, w centralnym planie zakupu środków materiałowych, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach określonych w Prawie zamówień publicznych.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, przedstawiając potrzeby do ujęcia w centralnym planie zakupu środków materiałowych podaje się podstawę stosowania konkretnego produktu (rodzaj, pełną nazwę i numer oraz datę wydania aktu normatywnego).

§ 23.
1. Po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w § 5 ust. 10 pkt 2-3, dysponenci, Prezes Agencji Mienia Wojskowego i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, właściwych do realizacji zadań rzeczowych, sporządzają harmonogramy realizacji planu, w częściach ich dotyczących, ujmując w nich planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia procedur udzielania zamówień oraz przewidywane terminy podpisania umów i terminy dostaw, w odniesieniu do poszczególnych pozycji planu.

2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1, przesyłane są Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz właściwym dysponentom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyciągu, o którym mowa w § 5 ust. 10 pkt 2-3.

§ 24.
Do informacji z realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych, o których mowa w § 14 ust. 1, załącza się:

1) wykaz oszczędności uzyskanych w procesie realizacji planu, według wzoru określonego w załączniku Nr 19 do decyzji;

2) wykaz zmian, które nie stanowiły korekt, wprowadzonych stosownie do postanowień § 12 ust. 1 pkt 1, wraz z określeniem stanu na koniec okresu sprawozdawczego, według wzoru określonego w załączniku Nr 20 do decyzji;

3) dodatkowo, w drugim kwartale – wykaz zadań niemożliwych do realizacji, z podaniem przyczyn i ewentualnych propozycji wykorzystania środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na te zadania, według wzoru określonego w załączniku Nr 21 do decyzji.

Rozdział 7

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji centralnych planów inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP

§ 25.

1. Postanowienia decyzji stosuje się do:

1) remontów nieruchomości, których wartość kosztorysowa przekracza równowartość 100 tys. euro;

2) narodowych inwestycji budowlanych;

3) inwestycji realizowanych w ramach NSIP

– finansowanych w całości lub w części z budżetu resortu obrony narodowej, lub innego źródła znajdującego się w dyspozycji Ministra i odnoszących się do nieruchomości, będących w trwałym zarządzie Ministra albo jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, bądź wykorzystywanych przez te jednostki na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zakresie inwestycji realizowanych w ramach NSIP:

1) postanowienia decyzji mają zastosowanie wyłącznie do zasad opracowywania centralnego planu rzeczowego, wprowadzania zmian w tym planie, finansowania zadań oraz sprawozdawczości z realizacji inwestycji;

2) tryb i zasady identyfikowania potrzeb, przygotowania zadań do realizacji, realizacji inwestycji, procedur zatwierdzania i zmian wartości kosztorysowej inwestycji oraz zasad końcowego ich rozliczenia określają przepisy NATO.

3. Określone w decyzji zasady sporządzania i zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych oraz akceptacji zestawień kosztów zadań, stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zadań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu resortu obrony narodowej, a dotyczących:

1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister;

2) funkcjonujących w resorcie obrony narodowej wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych;

3) uczelni wojskowych.

4. Tryb planowania, przygotowania i realizacji remontów nieruchomości o wartości kosztorysowej nie przekraczającej równowartości 100 tys. euro, określa „Instrukcja o zasadach utrzymania nieruchomości wojska”

5. Dyrektorzy (szefowie, komendanci) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz funkcjonujących w resorcie obrony narodowej wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych, użytkujących nieruchomości będące w trwałym zarządzie Ministra, powiadamiają właściwego terytorialnie zarządcę nieruchomości o zamiarze rozpoczęcia remontu nieruchomości (nie później niż na 30 dni przed dniem jego rozpoczęcia).

6. Wprowadza się „Słownik podstawowych pojęć i terminów w zakresie działalności inwestycyjno-remontowej” określony w załączniku Nr 22 do decyzji.

§ 26.
Nie finansuje się inwestycji budowlanych z limitu wydatków przydzielonego na realizację remontów nieruchomości, albo remontów nieruchomości z limitu wydatków przydzielonego na realizację inwestycji budowlanych oraz nie zaciąga się zobowiązań finansowych, przekraczających wartościowo limit wydatków, przydzielony na realizację zadania rzeczowego w odpowiednim centralnym planie rzeczowym.
§ 27.
1. W zależności od rodzaju infrastruktury, organami właściwymi do pełnienia obsługi inwestorskiej w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości realizowanych w wojskowych jednostkach budżetowych oraz na rzecz Służby Wywiadu Wojskowego, są:

1) rejonowe (Wojskowy, Stołeczny) zarządy infrastruktury – w zakresie infrastruktury ogólnej, szkoleniowej i komunikacyjnej, w tym również w zakresie zadań dotyczących systemów zabezpieczeń i urządzeń alarmowych oraz wewnętrznych instalacji teletechnicznych;

2) terenowe oddziały lotniskowe oraz Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu – w zakresie infrastruktury lotniskowej;

3) rejonowe zarządy infrastruktury w Gdyni i Szczecinie – w zakresie infrastruktury morskiej;

4) Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi – w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji wraz z niezbędnym zakresem robót budowlanych związanych z infrastrukturą informatyki i telekomunikacji;

5) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie oraz rejonowe zarządy infrastruktury w Bydgoszczy i Wrocławiu – w zakresie infrastruktury obronnej;

6) Departament Administracyjny – w zakresie obiektów, w których rozmieszczone są komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem zadań w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji;

7) Zakład Budżetowy „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” – w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP

– z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Obsługa inwestorska, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 7, sprawowana jest nieodpłatnie.

3. Instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w przypadku posiadania odpowiednich możliwości organizacyjnych mogą, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, nieodpłatnie pełnić funkcję inwestora zastępczego na rzecz innych, niż wojskowe jednostki budżetowe, podmiotów (jednostek) w resorcie obrony narodowej zaliczonych do sektora finansów publicznych, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz na rzecz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3:

1) nie może powodować przejmowania zobowiązań finansowych inwestora przez inwestora zastępczego;

2) dotyczyć może wyłącznie podjęcia działań w imieniu i na koszt inwestora zawierającego tę umowę.

5. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie zadań podejmowanych przez podmioty (jednostki), o których mowa w ust. 3, z organami innymi, niż wymienione w ust. 1 pkt 1-6, wymaga zgody osoby funkcyjnej, której bezpośrednio podporządkowano te jednostki.

6. Dla zadań złożonych technicznie lub wysokospecjalistycznych organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, mogą, za zgodą organu nadrzędnego, zlecić pełnienie funkcji inwestora inwestorowi zastępczemu.

7. Organami właściwymi do pełnienia obsługi inwestorskiej w zakresie zadań wynikających ze statutowej działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej są oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

8. Na wniosek Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, organem pełniącym obsługę inwestorską dla zadań planowanych na rzecz Służby Wywiadu Wojskowego ustanawia się Służbę Wywiadu Wojskowego.

§ 28.
1. Inwestycja budowlana bądź remont nieruchomości, inicjowane są:

1) w odniesieniu do inwestycji, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – opracowaniem programu inwestycji;

2) w odniesieniu do inwestycji innych, niż wymienione w pkt 1 – opracowaniem programu organizacyjno-użytkowego;

3) dla remontów nieruchomości – opracowaniem programu organizacyjno-użytkowego

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opracowanie programów, o których mowa w ust. 1, poprzedzane jest sporządzeniem wymagań, które zawierają wyspecyfikowane dane wynikające z minimalnych wojskowych wymagań organizacjno-użytkowych lub innych uwarunkowań, wynikających z odrębnych przepisów.

3. Wymagania sporządzają, stosownie do kompetencji, użytkownik lub jednostka nadrzędna użytkownika – z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla zadań nie zgłoszonych przez użytkownika bądź jego jednostkę nadrzędną w zestawieniu potrzeb rzeczowych, o którym mowa w § 34 ust. 1, a których potrzeba realizacji wynika ze stanu technicznego infrastruktury, wymagania sporządza inwestor.

5. Sporządzający wymagania, o których mowa w ust. 2, przedkładają je do zatwierdzenia – stosownie do kompetencji: Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, Szefowi Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Dyrektorowi Generalnemu, Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektorowi Departamentu Sądów Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego, Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojska Polskiego, Naczelnemu Kapelanowi Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz właściwym komendantom uczelni wojskowych – z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Wymagania organizacyjno-użytkowe dotyczące zadań przewidywanych do realizacji na rzecz Wojskowych Domów (Zespołów) Wypoczynkowych, podlegają, przed ich zatwierdzeniem, uzgodnieniu z właściwym terytorialnie zarządem infrastruktury.

7. Zatwierdzone wymagania, o których mowa w ust. 5:

1) w terminie do dnia 30 września roku przedplanowego sporządzający przesyła, pod rygorem nieujęcia zadań przewidywanych do rozpoczęcia w roku planowym w projekcie centralnego planu rzeczowego, do właściwego inwestora, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1-6, celem uwzględnienia w programie organizacyjno-użytkowym lub programie inwestycji;

2) stają się integralną częścią programu organizacyjno-użytkowego lub programu inwestycji.

8. Podstawę opracowywania programów, o których mowa w ust. 1, stanowią:

1) średniookresowy, specjalistyczny plan inwestycji budowlanych;

2) centralne plany inwestycji budowlanych i centralne plany remontów nieruchomości lub projekty tych planów;

3) zadania dyrektywne, w tym normujące proces wdrażania uzbrojenia i sprzętu na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wnioski i zalecenia wynikające z okresowych kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej, ekspertyz technicznych i zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych;

5) resortowe plany dotyczące zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych;

6) doraźne decyzje lub polecenia Ministra, dotyczące realizacji zadań niezbędnych dla funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wymagania, o których mowa w ust. 2.

9. Programy organizacyjno-użytkowe i programy inwestycji mogą być sporządzane przez:

1) inwestora;

2) projektanta na zlecenie inwestora.

10. Przy opracowywaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji uwzględnia się wytyczne w zakresie programowania, wydawane na podstawie decyzji Ministra regulującej zasady i zakres prowadzenia prac typizacyjnych w budownictwie służącym obronności państwa, realizowanym na terenach zamkniętych.

11. Do programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji dla zadania odnoszącego się do istniejącego obiektu, zarządca nieruchomości lub inwestor – w przypadku, gdy inwestorem jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wojskowy dom wypoczynkowy lub wojskowy zespół wypoczynkowy – załącza kopie protokołów z ostatniej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej tego obiektu, a w przypadku zadań dotyczących infrastruktury łączności i informatyki – sporządzający program załącza protokół stanu technicznego infrastruktury kablowej, sprzętu komutacyjnego, transmisyjnego i zasilającego.

12. Przed zatwierdzeniem programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji, odnoszącego się do zadania, którego wartość przekracza 1,0 mln euro, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych, zwanej dalej „Komisją”, z udziałem przedstawicieli:

1) inwestora;

2) użytkownika;

3) jednostki nadrzędnej użytkownika;

4) organu, który zatwierdził minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe do programu, na podstawie których opracowano ten program;

5) zarządcy nieruchomości.

13. Inwestor może zwołać posiedzenie, o którym mowa w ust. 12, w celu dokonania oceny programu organizacyjno-użytkowego zadania oraz programu inwestycji, którego wartość nie przekracza 1,0 mln euro.

14. Do składu Komisji dodatkowo powołuje się przedstawicieli:

1) okręgów wojskowych oraz brygad lotniczych (skrzydeł) – gdy przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję będą zadania przewidziane do realizacji w jednostkach im podległych;

2) wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – gdy przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję będą wymagania określone przez Ministra Zdrowia w odniesieniu do zadań realizowanych w resortowych zakładach opieki zdrowotnej.

15. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ust. 12, Komisja dokonuje oceny zadania w aspekcie:

1) celowości realizacji zadania;

2) spełniania minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych i pozostałych wymagań określonych dla zadania;

3) poprawności zaplanowanego zakresu rzeczowego;

4) wartości zaplanowanych kosztów;

5) możliwości wykonania zadania etapami;

6) poprawności kwalifikowania zadania, jako inwestycji budowlanej albo remontu nieruchomości.

16. Programy organizacyjno-użytkowe oraz programy inwestycji zatwierdzane są przez inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 17.

17. Programy organizacyjno-użytkowe i programy inwestycji dla zadań dotyczących niżej wymienionych zakresów zatwierdzają (oraz odpowiednio akceptują zestawienia kosztów sporządzone dla tych zadań):

1) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – w zakresie zadań dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – w zakresie zadań dotyczących wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych;

3) Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 – w zakresie obiektów kierowania i dowodzenia szczebla strategicznego;

4) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji – w zakresie zadań dotyczących infrastruktury informatyki i telekomunikacji;

5) Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu w zakresie dotyczącym odpowiednio infrastruktury wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego.

18. W uzasadnionych przypadkach Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia może upoważnić dyrektorów (komendantów) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister, do zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych w zakresie zadań, o których mowa w ust. 17 pkt 1.

19. Program organizacyjno-użytkowy zatwierdza się na określony w nim zakres rzeczowy oraz szacunkowy koszt, a w przypadku programu inwestycji – na określony w nim zakres rzeczowy i wartość kosztorysową.

20. Dla inwestycji budowlanych:

1) charakteryzujących się wariantowością możliwych rozwiązań lub lokalizacji;

2) obejmujących systemy do wykorzystania ponadlokalnego;

3) dotyczących kompleksowych przedsięwzięć

- wykonuje się koncepcje programowo-przestrzenne, które stanowią element dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

21. Zasady sporządzania koncepcji programowo-przestrzennych oraz opracowań studialnych określa załącznik Nr 23 do decyzji.

22. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie programu organizacyjno-użytkowego i programu inwestycji winno rozpocząć się nie później niż w ciągu 2 lat od dnia jego zatwierdzenia.

23. Za kwalifikację zadania do kategorii inwestycji lub remontu na etapie sporządzania programu organizacyjno-użytkowego lub programu inwestycji odpowiada inwestor.

24. Programy organizacyjno-użytkowe dotyczące zadań inwestycyjnych oraz programy inwestycji, przed ich zatwierdzeniem przesyła się do zaopiniowania dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań, przy czym brak stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania programu traktuje się jako jego akceptację.

25. Programy organizacyjno-użytkowe dotyczące zadań remontowych, po ich zatwierdzeniu, przesyła się dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań, do wiadomości i służbowego wykorzystania.

26. W przypadku pełnienia funkcji inwestora przez organy inne, niż wymienione w § 27 ust. 1 pkt 1-6, programy, o których mowa w ust. 24 i 25, podlegają zaopiniowaniu przez właściwego terytorialnie zarządcę nieruchomości na zasadach określonych w ust. 24.

27. Wzory programów organizacyjno-użytkowych oraz wymagań, o których mowa w ust. 2, określają odpowiednio załączniki Nr 24-27 do decyzji.

28. Tryb i zasady sporządzania oraz zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych, programów inwestycji oraz zestawień kosztów zadań w zakresie zadań planowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową określi Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 29.
1. Każdemu zadaniu inwestycyjnemu i remontowemu inwestor nadaje nazwę i numer identyfikacyjny.

2. Inwestor prowadzi ewidencję nadanych nazw i numerów identyfikacyjnych.

3. Zadaniom realizowanym przez organy inne, niż wyszczególnione w § 27 ust. 1, numery nadaje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8.

4. Zasady nadawania numerów identyfikacyjnych i nazw zadaniom inwestycyjnym i remontowym określa załącznik Nr 28 do decyzji.

§ 30.
1. Planowany łączny koszt zadania rzeczowego (inwestycyjnego lub remontowego), stanowiący jego wartość kosztorysową, określa się w zestawieniu kosztów zadania, sporządzanym w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Wzór zestawienia kosztów zadania określa załącznik Nr 29 do decyzji.

3. Do zestawienia kosztów zadania dotyczącego inwestycji, załącza się analizę porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych, sporządzoną według zasad określonych w załączniku Nr 30 do decyzji.

4. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bez względu na wartość kosztorysową zadania, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 28 ust. 12 i 14, przedstawicieli wyspecjalizowanych służb lub instytucji, w celu dokonania oceny przedstawionej dokumentacji.

5. Komisja dokonuje oceny dokumentacji w aspekcie:

1) poprawności opracowanej dokumentacji, umożliwiającej jej przekazanie, wraz z zestawieniem kosztów zadania, do organu akceptującego to zestawienie, w szczególności w zakresie:

a) zgodności dokumentacji z programem organizacyjno-użytkowym, programem inwestycji, programem funkcjonalno-użytkowym i złożonym zamówieniem,

b) poprawności, kompletności i zgodności sporządzonego programu inwestycji z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,

c) poprawności opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną;

2) uchybień w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uniemożliwiających akceptację tej dokumentacji, w tym zestawienia kosztów zadania;

3) oceny kosztów zadania wynikającej z analizy porównawczej kosztów jednostkowych zadania z kosztami jednostkowymi uzyskanymi dla innych, porównywalnych zadań lub określonymi w specjalistycznych publikacjach;

4) poprawności kwalifikacji zadania do kategorii inwestycji budowlanej lub remontu nieruchomości.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

7. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 5, dokonanej przez Komisję, po otrzymaniu informacji o usunięciu stwierdzonych uchybień zwołuje się ponownie posiedzenie Komisji, w celu dokonania powtórnej oceny dokumentacji.

8. Inwestor przesyła kopię protokołu z posiedzenia Komisji, w terminie 14 dni od dnia jego zatwierdzenia, organom, których przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu oraz dodatkowo – dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację zadania – analizę porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych zadania, którego ten protokół dotyczy.

9. Elementy składowe protokołu z posiedzenia Komisji, określa załącznik Nr 31 do decyzji.

10. Zatwierdzony protokół, w którym dokonano pozytywnej oceny programu organizacyjno-użytkowego, programu inwestycji lub dokumentacji, jest podstawą do:

1) zatwierdzenia programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji w przypadkach, gdy programy te wymagały oceny przez Komisję;

2) akceptacji przez inwestora:

a) projektu budowlanego,

b) zestawienia kosztów zadania – z zastrzeżeniem § 28 ust. 17;

3) weryfikacji rodzaju planu rocznego, w ramach którego będzie przebiegać dalsze finansowanie zadania.

11. Jeżeli inwestycja podlega zaliczeniu do inwestycji wieloletnich, o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwanych dalej „inwestycjami wieloletnimi”, program takiej inwestycji wymaga uzyskania przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego uzgodnienia z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8.

12. Uzgodnienie programu inwestycji wieloletniej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 jest podstawą do wystąpienia przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej do Ministra o jego akceptację, z tym, że projekt wystąpienia podlega uzgodnieniu i jest kierowany za pośrednictwem Sekretarza Stanu.

13. Każda zmiana programu inwestycji wieloletniej, powodująca wzrost wartości limitu wydatków budżetowych zaplanowanych na jej finansowanie, wymaga akceptacji Ministra, na zasadach określonych w ust. 11 i 12, z uwzględnieniem art. 114 ustawy o finansach publicznych oraz § 20 i 21 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

14. Akceptacja projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania oraz zatwierdzenie programu inwestycji, wymagają umieszczenia adnotacji:

1) „Zatwierdzam” – na stronie tytułowej programu inwestycji oraz „Akceptuję” na stronie tytułowej zestawienia kosztów zadania;

2) „Stwierdzam, że projekt budowlany spełnia wymagania określone w programie inwestycji” – na projekcie budowlanym inwestycji.

15. Przy adnotacjach umieszcza się stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko osoby podpisującej, opatrzone podpisem z datą podpisania oraz stosowną pieczęcią.

16. Po akceptacji zestawienia kosztów zadania inwestorzy niezwłocznie powiadamiają dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań oraz szefów instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów o zaakceptowanej wartości kosztorysowej zadania, a także o dacie jej akceptacji – z uwzględnieniem § 28 ust. 17.

17. W przypadku akceptacji aktualizacji zestawienia kosztów zadania, ust. 16 stosuje się odpowiednio.

18. Dla zadań remontowych, których zakres rzeczowy, przewidywana technologia robót oraz uwarunkowania wynikające z Prawa zamówień publicznych, umożliwiają opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizację robót budowlanych w ramach jednego roku budżetowego, dopuszcza się możliwość ujęcia tych zadań w centralnym planie rzeczowym z limitem wydatków zapewniającym sfinansowanie przygotowania i realizacji zadania w jednym roku budżetowym.

§ 31.
1. Inwestor dokonuje uaktualnienia wartości kosztorysowej zadania:

1) po podpisaniu umowy z wykonawcą – przesyłając niezwłocznie zaktualizowane zestawienie kosztów zadania organom, o których mowa w § 30 ust. 16;

2) w kolejnych latach realizacji zadania – w przypadkach wymagających uwzględnienia zwiększenia kosztów robót pozostałych do zrealizowania w latach następnych, wynikającego z prognozowanego wskaźnika zmiany cen dóbr inwestycyjnych oraz towarów i usług budowlano-montażowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, na podstawie stosownego wyciągu z projektu centralnego planu rzeczowego na następny rok, uwzględniającego tą prognozę;

3) w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji w trakcie jej realizacji, w celu uwzględnienia przewidywanego wzrostu kosztów robót budowlanych w kolejnych latach, kalkulowanej w sposób odmienny, niż przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 – po uzyskaniu akceptacji wniosku skierowanego w tej sprawie przez inwestora, za pośrednictwem szefa instytucji sprawującej nad nim merytoryczny nadzór, do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

4) z przyczyn innych, niż wymienione w pkt 1-3, z uwzględnieniem art. 114 ustawy o finansach publicznych oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz art. 35 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2. Zaakceptowana aktualizacja wartości kosztorysowej zadania stanowi podstawę do opracowania wniosku o dokonanie korekty w centralnym planie rzeczowym.

3. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, upływa z dniem 10 października roku przedplanowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, inwestor załącza szczegółowe uzasadnienie.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien zawierać informacje określone w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz zaktualizowane wartości rezerwy, ujętej w wartości kosztorysowej inwestycji i rezerwy dotychczas niewykorzystanej.

6. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, wynikające wyłącznie z uwzględnienia wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wymaga ponownej akceptacji zestawienia kosztów zadania.

7. Zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji, w okresie jej realizacji, która jest w części lub całości finansowana z dotacji celowej, przyznanej z budżetu resortu obrony narodowej lub innego źródła znajdującego się w dyspozycji Ministra, wynikające z:

1) rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji;

2) zmian w dokumentacji projektowej;

3) wydłużenia okresu realizacji inwestycji albo zwiększenia wartości kosztorysowej z innych przyczyn, niż w wyniku wzrostu cen dóbr inwestycyjnych

- nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości przyznanej dotacji celowej.

8. Wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania w trakcie jego realizacji, w stosunku do zakresu zaakceptowanego w dokumentacji projektowej, która powodować będzie przekroczenie wartości zadania, określonej w zestawieniu kosztów zadania, może być złożony Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, wraz z propozycją stosownej korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem art. 114 ustawy o finansach publicznych, przez dyrektora (szefa, dowódcę) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, na rzecz której zadanie jest realizowane, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo przez szefa instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad inwestorem, wyłącznie na podstawie:

1) aneksów do wymagań, programu inwestycji oraz programu organizacyjno-użytkowego, które podlegają opracowaniu, opiniowaniu i uzgadnianiu na zasadach i w trybie obowiązującym dla tych dokumentów;

2) protokołu konieczności sporządzonego przez inwestora.

9. Podstawą do zwiększenia wartości kosztorysowej zadania jest uwzględnienie wniosku, o którym mowa w ust. 8, w zatwierdzonej korekcie właściwego centralnego planu rzeczowego.

10. Po akceptacji aktualizacji zestawienia kosztów zadania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, inwestor niezwłocznie powiadamia organ, który zatwierdził minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe, o wprowadzonych zmianach i dacie ich akceptacji – z zastrzeżeniem § 28 ust. 17.

11. Zaktualizowana wartość kosztorysowa zadania w trakcie jego realizacji, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania, powinna zawierać rezerwę w wysokości:

1) dla inwestycji budowlanych – 10% wartości pozostałych do zrealizowania robót objętych projektem;

2) dla remontów nieruchomości – 15% wartości pozostałych do zrealizowania robót objętych projektem.

12. Niewykorzystaną rezerwę, w kolejnych latach realizacji zadania, waloryzuje się prognozowanym wskaźnikiem zmiany cen towarów i usług, ogłaszanym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

§ 32.
1. Finansowanie realizacji zadania przez inwestora odbywa się do wysokości wartości kosztorysowej zadania, ujętej w centralnym planie rzeczowym, pomniejszonej o rezerwę.

2. W przypadku konieczności uruchomienia rezerwy, inwestor przedstawia informację w tej sprawie wraz z uzasadnieniem i wnioskiem o dokonanie stosownej korekty w centralnym planie rzeczowym, szefom instytucji sprawującym merytoryczny nadzór nad jego działalnością oraz – do wiadomości – dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań.

3. Podstawą do uruchomienia rezerwy lub jej części, są dokumenty, o których mowa w § 31 ust. 8.

§ 33.
1. W centralnym planie inwestycji budowlanych, centralnym planie remontów nieruchomości i centralnym planie inwestycji realizowanych w ramach NSIP, jednostkowo wyszczególnia się, podając numery identyfikacyjne i nazwy:

1) inwestycje budowlane o wartości kosztorysowej (lub szacunkowej) przekraczającej 100 tys. euro (za wyjątkiem zadań dotyczących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, które ujmuje się w kwotach zbiorczych, niezależnie od ich wartości kosztorysowej) – z zastrzeżeniem § 4 ust. 19;

2) remonty o wartości kosztorysowej (lub szacunkowej) przekraczającej 100 tys. euro.

2. Inwestycje budowlane i remonty o wartości kosztorysowej (lub szacunkowej) nie przekraczającej 100 tys. euro, ujmuje się w dokumentach planistycznych, o których mowa w ust. 1, w kwotach zbiorczych, w podziale na dysponentów i rozdziały klasyfikacji wydatków.

§ 34.
1. W terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego, użytkownicy lub ich jednostki nadrzędne, przesyłają do właściwych inwestorów, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1-6, zestawienia potrzeb rzeczowych, dotyczące nowych zadań inwestycyjnych i remontowych, proponowanych do rozpoczęcia w roku planowym (sporządzone według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do decyzji) – wraz z uzasadnieniem oraz określeniem dla nich wstępnych wymagań.

2. Inwestorzy, o których mowa w ust. 1:

1) weryfikują otrzymane zestawienia w aspekcie szacunkowych kosztów zadań, niezbędnych limitów wydatków, terminów realizacji oraz wstępnie kwalifikują zgłaszane potrzeby do właściwego rodzaju centralnego planu – inwestycji budowlanych albo remontów nieruchomości;

2) uzupełniają otrzymane zestawienia o potrzeby nie ujęte w otrzymanych zestawieniach, wynikające ze stanu technicznego infrastruktury;

3) sporządzają zbiorcze zestawienia potrzeb rzeczowych w podziale na inwestycje budowlane i remonty nieruchomości, wraz z ich uzasadnieniem i opisem skutków realizacji inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w przyszłych kosztach utrzymania obiektu;

4) w terminie do dnia 28 lutego roku przedplanowego przesyłają zestawienia, o których mowa w pkt 3, celem dalszej weryfikacji:

– Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, w częściach ich dotyczących,

– pozostałym właściwym dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 28 ust. 5, na rzecz których zadania zostały zgłoszone.

3. Dowódcy: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych opinię dotyczącą potrzeb ujętych w zestawieniach, przesłanych im przez inwestorów.

4. W terminie do dnia 20 marca roku przedplanowego Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (z wyjątkiem dowódców: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej) a także Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zweryfikowane zestawienia potrzeb, o których mowa w ust. 1.

§ 35.
1. Inwestorzy wskazani w centralnym planie inwestycji budowlanych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągów z tego planu, sporządzają i przesyłają, za pośrednictwem szefów instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór, dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zadania są realizowane:

1) „Spisy zadań inwestycyjnych”;

2) „Plany rzeczowo-finansowe zadań” (odrębnie dla każdego zadania)

- w odniesieniu do inwestycji wieloletnich.

2. Wzory „Spisu zadań inwestycyjnych” oraz „Planu rzeczowo-finansowego zadania” określają odpowiednio załączniki Nr 32 i 33 do decyzji.

3. W przypadku pełnienia obsługi inwestorskiej przez organy wymienione w § 27 ust. 1 pkt 1-6, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 36.
1. Propozycje dotyczące korekt w centralnym planie inwestycji budowlanych lub centralnym planie remontów nieruchomości, które dotyczą wprowadzenia do planu nowego zadania, mogą zgłaszać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 szefowie instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad inwestorami oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zadania są realizowane oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. Do propozycji należy dołączyć uzasadnienie wraz z informacją o formalnoprawnym stanie przygotowania zadania do realizacji oraz część tabelaryczną, właściwą dla korekty planu.

3. Propozycje dotyczące korekt w centralnym planie inwestycji budowlanych lub centralnym planie remontów nieruchomości, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zadanie jest planowane oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wymagają uprzedniego uzgodnienia z właściwymi inwestorami.

4. Warunkiem ujęcia w centralnym planie inwestycji budowlanych lub remontów nieruchomości nowego zadania, wynikającego z wymagań wojskowych, jest przedłożenie właściwemu inwestorowi zatwierdzonych minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla tego zadania, z jednoczesnym powiadomieniem Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 o ich przedłożeniu.

5. W przypadku, gdy z kalkulacji czasu wynika, że regulacja zobowiązań finansowych za zlecone prace projektowe może nastąpić dopiero w następnym roku budżetowym, dopuszcza się ujęcie zadań we właściwym centralnym planie rzeczowym bez przydzielonego limitu wydatków.

§ 37.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągów z korekt wprowadzonych, na zasadach i w trybie określonym w § 11, w centralnym planie inwestycji budowlanych dotyczących inwestycji wieloletnich, inwestorzy sporządzają skorygowane „Spisy zadań inwestycyjnych” oraz „Plany rzeczowo-finansowe zadań”, które przesyłają do wiadomości – za pośrednictwem szefów instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór – dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których realizowane są zadania.
§ 38.
1. Organy wskazane we właściwych centralnych planach rzeczowych jako inwestorzy, przedstawiają szefom instytucji sprawującym nad nimi merytoryczny nadzór, Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, szefom (dyrektorom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu, na rzecz których realizowane są zadania sprawozdania z realizacji centralnych planów inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości:

1) w pierwszym półroczu roku planowego – kwartalnie, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału;

2) w drugim półroczu roku planowego – miesięcznie, w terminie 15 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego;

3) sprawozdanie roczne – do dnia 21 stycznia kolejnego roku budżetowego

- z zastrzeżeniem § 14 ust. 15 i 17-20.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 34 do decyzji.

3. W przypadku sprawowania obsługi inwestorskiej przez organy, wymienione w § 27 ust. 1 pkt 1-6, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składają się z:

1) statystycznych części tabelarycznych, zawierających rozliczenie poniesionych wydatków (nakładów) w podziale na poszczególne zadania i rodzaje infrastruktury oraz rozliczenie stanu zakontraktowania zadań;

2) części opisowej, zawierającej:

a) opis stanu realizacji planu rocznego,

b) opis przypadków zadań o niskiej – w stosunku do upływu czasu – realizacji wydatków i informacje o wyciągniętych z tego tytułu wnioskach i podejmowanych działaniach,

c) informację o rozpoczętych bądź planowanych do rozpoczęcia postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającą w szczególności odniesienie się do występujących i przewidywanych zagrożeń w tym zakresie (w odniesieniu do poszczególnych zadań),

d) wykaz uzyskanych efektów rzeczowych,

e) ocenę rzeczywistego spływu środków finansowych w ramach otrzymanych limitów wydatków,

f) w drugiej połowie roku – dodatkowo prognozę wykonania zadań oraz występujące zagrożenia wykonania planu,

g) w sprawozdaniu rocznym – dodatkowo wykaz zadań, na których nie zrealizowano pełnego zakresu rzeczowego bądź finansowego, wraz z wyjaśnieniem przyczyn niepełnej realizacji;

3) propozycji korekt centralnych planów inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości (nie dotyczy sprawozdania rocznego).

5. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, zawierają dodatkowo informacje o inwestycjach wieloletnich, które zostały zakończone w poprzednim roku budżetowym oraz o inwestycjach wieloletnich, które nie zostały zakończone w planowanym terminie, w szczegółowości wynikającej z § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

6. W zakresie inwestycji mieszkaniowych sprawozdanie sporządza, na zasadach określonych w ust. 1, 4 i 5, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

7. Instytucje sprawujące merytoryczny nadzór nad inwestorami, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, sporządzają informację, zawierającą zbiorcze zestawienia tabelaryczne poniesionych wydatków w podziale na komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, na rzecz których realizowane są zadania, Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz rozliczenie stanu zakontraktowania zadań, według wzoru określonego w załączniku Nr 34 do decyzji, a także ocenę stanu zadań realizowanych przez nadzorowanych inwestorów, które przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 wraz z zaakceptowanymi sprawozdaniami podległych inwestorów, w terminach:

1) w odniesieniu do dwóch pierwszych kwartałów roku planowego – 25 dni po zakończeniu kwartału;

2) w drugim półroczu – miesięcznie, w terminie 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego – z zastrzeżeniem § 14 ust. 18;

3) informacje roczne – do dnia 28 lutego za ubiegły rok budżetowy.

8. Postanowienia ust. 7 stosuje się także w odniesieniu do informacji o inwestycjach wieloletnich, które zostały zakończone w poprzednim roku budżetowym i o inwestycjach wieloletnich, które nie zostały zakończone w planowanym terminie, którą wraz z wnioskami wynikającymi z jej analizy, w terminie do dnia 25 marca:

1) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przedstawia do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

9. Minister, przekazuje informację, o której mowa w ust. 8, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego – w terminie do dnia 31 marca.

§ 39.
1. W terminie do dnia 31 stycznia, szefowie instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz komendanci wyższych uczelni wojskowych, przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 informację o dokonanych w poprzednim roku budżetowym zwiększeniach wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych, w szczegółowości wynikającej z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do tego rozporządzenia.

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8, sporządza zbiorczą informację o dokonanych w poprzednim roku budżetowym zwiększeniach wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych za resort obrony narodowej, którą w terminie do dnia 20 lutego:

1) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przedstawia do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

3. Minister, przekazuje informację, o której mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw budżetu oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego – w terminie do dnia 28 lutego.

§ 40.
1. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku każdego zadania inwestycyjnego oraz remontowego, inwestor sporządza jego rozliczenie na zasadach określonych w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do tego rozporządzenia.

2. W terminie 60 dni od końcowego odbioru zadania inwestor przesyła rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, szefom instytucji sprawującej nad nim merytoryczny nadzór oraz dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których realizował zadania.

3. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, inwestor dodatkowo przedstawia kalkulację uzyskanych wskaźników kosztów jednostkowych, charakterystycznych dla zakresu rzeczowego zadania.

4. Wskaźniki kosztów jednostkowych oraz porównanie kosztów zadania po zmianach dokonanych w trakcie realizacji zadania, z wielkościami zaplanowanymi przy jego rozpoczęciu, określa się w cenach roku, w którym zadanie zakończono.

5. Do kalkulacji cen, o których mowa w ust. 4, przyjmuje się zmiany cen mające wpływ na kształtowanie się wartości kosztorysowych, które określa załącznik Nr 35 do decyzji, oraz prognozy zmiany cen towarów i usług, określane corocznie przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, a także wskaźniki faktycznych zmian cen towarów i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny.

6. Niezależnie od rozliczenia inwestor sporządza pełny elaborat rozliczeniowy zadania, zawierający wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące jego realizacji, z wyjątkiem dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia (gromadzonej odrębnie, poza elaboratem rozliczeniowym zadania).

7. Jeżeli inwestycja wieloletnia nie została zakończona w terminie określonym w wykazie, o którym mowa w art. 115 ustawy o finansach publicznych, inwestor sporządza rozliczenie nie później niż w ciągu 50 dni od upływu tego terminu.

8. Inwestor sporządza rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, także w przypadku, gdy realizacja inwestycji budowlanej została zaniechana albo przejściowo wstrzymana.

9. Do dokonania rozliczeń zobowiązany jest inwestor zastępczy, jeśli obsługę inwestorską sprawował, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, jeden z organów wymienionych w § 27 ust. 1 pkt 1-6.

10. Inwestor zastępczy przesyła rozliczenia organom wymienionym w ust. 2, za pośrednictwem inwestora.

§ 41.
1. W przypadku, gdy organ sprawujący obsługę inwestorską zadania nie jest jednocześnie zarządcą nieruchomości, której zadanie dotyczyło, po oddaniu nieruchomości do użytkowania, organ ten niezwłocznie przekazuje zarządcy nieruchomości dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.

2. Zarządca nieruchomości przechowuje dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą przez okres istnienia obiektu, jako materiały archiwalne kategorii „A”.

3. Zarządca nieruchomości przekazuje terenowemu organowi infrastruktury, obsługującemu użytkownika obiektu, drugi komplet dokumentacji powykonawczej lub jej kopię, która jest przechowywana przez ten organ przez okres istnienia obiektu jako materiały archiwalne kategorii „A”.

4. Dokumentacja kosztowa zadania, jako dokumentacja niearchiwalna kategorii „B” podlega przekazaniu do archiwum według odrębnych przepisów.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 42.

Przeliczenia wartości wyrażonych w decyzji w euro dokonuje się, stosując średni kurs złotego w stosunku do euro, określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
§ 43.
Traci moc decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89).
§ 44.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 stycznia 2007 r.(poz. 6)

Załącznik Nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KATEGORII ZADAŃ RZECZOWYCH POMIĘDZY ORGANY SPORZĄDZAJĄCE ZESTAWIENIA POTRZEB RZECZOWYCH W OBSZARZE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ]

Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KATEGORII ZADAŃ RZECZOWYCH POMIĘDZY ORGANY SPORZĄDZAJĄCE ZESTAWIENIA POTRZEB RZECZOWYCH W OBSZARZE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH W ZAKRESIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH W ZAKRESIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH W ZAKRESIE ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH]

Zalącznik Nr 4

ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH W ZAKRESIE ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR ZESTAWIENIA POTRZEB RZECZOWYCH NA ROK PLANOWY W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI]

Załącznik Nr 5

WZÓR ZESTAWIENIA POTRZEB RZECZOWYCH NA ROK PLANOWY W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Wzór centralnego planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP]

Załącznik Nr 6

WZÓR CENTRALNEGO PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [PROJEKTY CENTRALNYCH PLANÓW /CENTRALNE PLANY RZECZOWE W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 8

PROJEKTY CENTRALNYCH PLANÓW /CENTRALNE PLANY RZECZOWE W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [KOREKTA PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP]

Załącznik Nr 9

KOREKTA PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [KOREKTA (WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY) PLANU ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP]

Załącznik Nr 10

KOREKTA (WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY) PLANU ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [Załącznik Nr 11]
Załącznik 12. [INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP]

Załącznik Nr 12

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [WZÓR CZESCI TABELARYCZNEJ INFORMACJI SPORZADZANEJ PRZEZ ZARZAD PLANOWANIA RZECZOWEGO - P8 W ZAKRESIE REALIZACJI PLANÓW INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOSCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 13

WZÓR CZESCI TABELARYCZNEJ INFORMACJI SPORZADZANEJ PRZEZ ZARZAD PLANOWANIA RZECZOWEGO - P8 W ZAKRESIE REALIZACJI PLANÓW INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOSCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [SYNTETYCZNA INFORMACJA]

Załącznik Nr 14

SYNTETYCZNA INFORMACJA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP]

Załącznik Nr 15

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [WYKAZ ZMIAN W PLANIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP NIE BEDACYCH KOREKTAMI]

Załącznik Nr 16

WYKAZ ZMIAN W PLANIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP NIE BEDACYCH KOREKTAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17.
Załącznik 18.
Załącznik 19.
Załącznik 20. [WYKAZ ZMIAN W PLANIE ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP NIEBEDACYCH KOREKTAMI]

Załącznik Nr 20

WYKAZ ZMIAN W PLANIE ZAKUPU SRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP NIEBEDACYCH KOREKTAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21.
Załącznik 22. [SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ ITERMINÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ]

Załącznik Nr 22

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ ITERMINÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ

1. Adaptacja – wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje dostosowanie obiektu budowlanego lub jego części do spełniania odmiennej funkcji od tej, dla której obiekt został zbudowany lub jest użytkowany.

2. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

3. Dobudowa – rozbudowa polegająca na zwiększeniu powierzchni zabudowy obiektu budowlanego.

4. Inwestor – podmiot posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i uprawniony do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, wykonujący obowiązki wynikające z ustawy „Prawo budowlane”, w szczególności polegające na zorganizowaniu procesu budowy poprzez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonanie i odbiór robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

5. Inwestycja budowlana – działalność polegająca na budowie lub zakupach gotowych dóbr trwałego użytku, zmierzająca do stworzenia nowych środków trwałych, powiększenia lub ulepszenia istniejących środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego, produkcyjnego, oszczędnościowego lub dostosowania do obowiązujących norm. Do inwestycji budowlanych zalicza się działalność polegającą na budowie (w tym na: odbudowie, rozbudowie i nadbudowie), przebudowie, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów oraz systemów teleinformatycznych.

6. Konserwacja obiektu – czynności zmniejszające przebieg procesu zużycia elementów obiektu i roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów obiektu, umożliwiające eksploatację obiektu, w tym: dokonywanie bieżących napraw, malowanie elementów budowlanych oraz instalacyjnych obiektu, nie powodujących zmian konstrukcji lub wyglądu zewnętrznego obiektu budowlanego, sposobu użytkowania, warunków technicznych pracy instalacji i urządzeń wewnątrz budynku oraz uzupełniania wyposażenia technicznego lub wzrostu wartości środków trwałych.

7. Konserwacja systemu teleinformatycznego – zespół czynności zmierzających do utrzymania poprawnego stanu technicznego sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego, realizowany w celu zapewnienia niezawodności i ciągłości funkcjonowania systemu.

8. Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe – wymagania wojskowe bezwzględnie konieczne do spełnienia, które warunkują zaspokojenie potrzeb wojskowych poprzez realizację obiektów i ich ewentualnego wyposażenia, o najniższych dopuszczalnych wymogach oraz najniższych możliwych kosztach, spełniających jednocześnie kryterium funkcjonalności i trwałości przyjętych rozwiązań, dotyczące: zakresów rzeczowych, istotnych wymogów technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych, funkcjonalno-przestrzennych, zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu oraz ochrony informacji niejawnych.

9. Modernizacja obiektu – wykonanie robót budowlanych, których efektem jest poprawa funkcjonalności obiektu oraz zbliżenie jakości technicznej do aktualnie obowiązującego standardu jakościowego.

10. Modernizacja systemu teleinformatycznego – proces związany z unowocześnieniem systemu teleinformatycznego w celu dostosowania jego funkcji do potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz wymaganego poziomu interoperacyjności i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

11. Nadbudowa – rozbudowa polegająca na zwiększeniu wysokości budowli lub budynku bez zmiany powierzchni zabudowy, np. przez zwiększenie liczby kondygnacji.

12. Nakłady inwestycyjne – wartościowo wyrażony zakres robót, dostaw i usług inwestycyjnych w danym okresie, na który składają się:

1) nakłady poniesione na nowe środki trwałe, w tym na pierwsze wyposażenie w obiektach nowo budowanych lub rozbudowywanych oraz na powiększenie i ulepszenie istniejących środków trwałych;

2) zakupy używanych środków trwałych – gruntów, gotowych obiektów, inwestycji nie zakończonych oraz środków trwałych, które u poprzedniego użytkownika figurowały na koncie środków trwałych;

3) udziały przekazywane innym inwestorom z tytułu partycypacji w realizacji inwestycji wspólnych.

13. Obsługa inwestorska – wykonywanie praw i obowiązków inwestora – uczestnika procesu budowlanego dotyczącego budowy, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo budowlane” oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

14. Odbudowa – budowa polegająca na przywracaniu zdolności użytkowej częściowo zniszczonemu obiektowi budowlanemu.

15. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych, niż budowa obiektu budowlanego.

16. Program inwestycji – dokument spełniający wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

17. Program organizacyjno-użytkowy – dokument określający podstawowy zakres rzeczowy oraz szacunkowy koszt zamierzenia inwestycyjnego (remontowego), niezbędnego do realizacji. Opracowywany jest dla inwestycji, dla których nie obowiązuje sporządzenie programu inwestycji oraz dla zamierzeń remontowych, jednostkowo wymienionych w centralnym planie rzeczowym lub realizowanych ze środków innych niż dotacja.

18. Przebudowa – wykonanie robót budowlanych, wykraczających poza remont obiektu, w wyniku których następuje dostosowanie obiektu budowlanego lub jego części do zmienionych potrzeb funkcjonalnych, użytkowych lub warunków technicznych.

19. Rekonstrukcja – odtworzenie zniszczonego obiektu budowlanego w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji, na podstawie danych określających jego pierwotną formę, jak: pomiary inwentaryzacyjne, zdjęcia, opisy, itp.; rekonstrukcja obejmuje również odtworzenie brakujących fragmentów budowli w ich pierwotnym kształcie.

20. Remont nieruchomości – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych lub innych prac, mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego – przy spełnieniu aktualnych wymagań – a nie stanowiących bieżącej konserwacji (przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych lub technicznych innych niż użyto w stanie pierwotnym), przy jednoczesnym założeniu, że remont nieruchomości nie może powodować zmian funkcjonalnych, przeznaczenia i konstrukcji remontowanej nieruchomości oraz efektu ulepszenia środków trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W zakres remontu nieruchomości wlicza się także demontaż i ponowny montaż maszyn i urządzeń trwale umiejscowionych oraz montaż nowych maszyn i urządzeń trwale umiejscowionych – o ile nie stanowią one środka trwałego w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

21. Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

22. Rozbudowa – roboty budowlane, w wyniku których uzyskuje się powiększenie istniejącego obiektu, tj. jego kubatury, powierzchni zabudowy, długości sieci itp.

23. Ulepszenie – trwałe unowocześnienie środka trwałego, podnoszące jego wartość techniczną lub użytkową oraz przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażających się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego albo obniżeniu kosztów eksploatacji.

24. Użytkownik kompleksu wojskowego lub nieruchomości – jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, która wykorzystuje bezpośrednio kompleks wojskowy lub nieruchomość, a w przypadku gdy obiekt budowlany jest współużytkowany przez kilku użytkowników – jednostka organizacyjna, której terenowy organ infrastruktury przekazał protokolarnie obiekt w użytkowanie.

25. Wydatki okołopakietowe – wydatki niezbędne do realizacji projektu realizowanego w ramach pakietu CP, które zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikują się do sfinansowania ze środków NATO i wymagają pokrycia ze środków krajowych.

Załącznik 23. [ZASADY SPORZĄDZANIA KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNYCH ORAZ OPRACOWAŃ STUDIALNYCH]

Załącznik Nr 23

ZASADY SPORZĄDZANIA KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNYCH ORAZ OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

1. Dla inwestycji budowlanych charakteryzujących się wariantowością możliwych rozwiązań lub lokalizacji, obejmujących systemy do wykorzystania ponadlokalnego oraz dotyczących kompleksowych przedsięwzięć, wykonuje się koncepcje programowo-przestrzenne, które stanowią element dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

2. Potrzebę opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, o której mowa w ust. 1, określa inwestor.

3. Koncepcja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności:

1) ramowy program zadania inwestycyjnego i ewentualną technologię;

2) koncepcję zagospodarowania zilustrowaną rozmieszczeniem obiektów;

3) projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów uwzględniające wymagania użytkownika;

4) opis ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i propozycji przeciwdziałania tym skutkom, z podaniem charakterystyki i ilości przewidywanych odpadów, gazów, spalin i innych substancji szkodliwych lub uciążliwych oraz rozwiązań w zakresie ich oczyszczania, neutralizacji i utylizacji;

5) zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy czynników energetycznych lub innych mediów, transportu towarów i osób, parkowania pojazdów, zatrudnienia pracowników, a także uwarunkowania wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6) perspektywy rozwoju kompleksu wojskowego;

7) wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji;

8) wstępny (szacunkowy) koszt inwestycji i jej poszczególnych składników.

4. Dla skomplikowanych przedsięwzięć mogących obejmować wiele zadań inwestycyjnych i remontowych, w centralnym planie inwestycji budowlanych lub remontów nieruchomości, ujmuje się wykonanie opracowania studialnego (jako odrębne zadanie).

5. Opracowanie studialne określa w szczególności zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych i remontowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia, ich lokalizacje i harmonogram realizacji zadań z tym, że w odniesieniu do inwestycji dodatkowo uwzględnia się elementy wyszczególnione w ust. 3.

6. Opracowanie studialne stanowi element dokumentacji projektowo-kosztorysowych zadań opracowanych na jego podstawie.

7. Koszt opracowania koncepcji oraz opracowania studialnego wlicza się do wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na jego podstawie, proporcjonalnie do wartości tych zadań.

8. Koszt ewentualnej koncepcji oraz opracowania studialnego, poniesiony w ramach realizacji centralnego planu inwestycji budowlanych albo centralnego planu remontów nieruchomości, stanowi część kosztów przygotowania dokumentacyjnego zadania.

9. Dla zadań polegających na modernizacji, rozbudowie, przebudowie albo remoncie obiektów budowlanych, których stopień zużycia technicznego (ustalony w trakcie kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej) przekroczył 40%, wymagane jest przeprowadzenie, w ramach sporządzanych dla nich dokumentacji projektowo-kosztorysowych, analiz ekonomicznych w zakresie opłacalności wykonania.

10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się w odniesieniu do zadań polegających na remoncie obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

11. Inwestor może w udzielonym zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ująć sporządzenie opracowania studialnego, koncepcji, programu organizacyjno-użytkowego lub programu inwestycji z tym, że wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzanej po opracowaniu programu organizacyjno-użytkowego, bądź programu inwestycji może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu właściwego programu.

12. W umowie na wykonanie zamówienia o którym mowa w ust. 11, dla inwestycji podlegającej realizacji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych inwestor uwzględnia w szczególności:

1) sporządzenie programu inwestycji, zawierającego opracowania, których nazwy i zakresy merytoryczne muszą być zgodne z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;

2) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

13. Prawo do udziału w organizowanych przez projektanta posiedzeniach rady techniczno-ekonomicznej, dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zadania, obok inwestora (inwestora zastępczego) mogą zastrzec sobie:

1) organ zatwierdzający założenia zawierające wymagania organizacyjno-użytkowe;

2) dysponenci środków budżetowych;

3) bezpośredni użytkownicy nieruchomości, których inwestycja albo remont dotyczy.

Załącznik 24. [WZÓR WYMAGAŃ DLA ZADANIA NIEOBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 24

WZÓR WYMAGAŃ DLA ZADANIA NIEOBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 25. [WZÓR WYMAGAŃ DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 25

WZÓR WYMAGAŃ DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 26. [WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA NIEOBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 26

WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA NIEOBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 27. [WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik Nr 27

WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 28. [ZASADY NADAWANIA NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH I NAZW ZAMIERZENIOM INWESTYCYJNYM I REMONTOWYM]

Załącznik Nr 28

ZASADY NADAWANIA NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH I NAZW ZAMIERZENIOM INWESTYCYJNYM I REMONTOWYM

1. Inwestor (z zastrzeżeniem punktu 5) nadaje nazwę i numer identyfikacyjny każdemu zamierzeniu inwestycyjnemu i remontowemu oraz prowadzi ich ewidencję.

2. Jednemu zamierzeniu może być przyporządkowany tylko jeden numer identyfikacyjny, który obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego (remontowego).

3. Numer identyfikacyjny zamierzenia składa się z pięciu cyfr, z których dwie pierwsze są inwestorowi przydzielone. Pozostałe trzy cyfry są ustalane przez inwestora.

4. Zamierzeniom realizowanym przez poszczególnych inwestorów przydziela się następujące cyfry początkowe:

1) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy:

11, 18, 19;

2) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni:

12, 13, 17;

3) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie:

42, 44, 46;

4) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie:

43, 45, 47;

5) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie:

34, 35, 36;

6) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie:

14, 15, 16;

7) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie:

00, 01, 02;

8) Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu:

21, 22, 23;

9) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze:

24, 25, 26;

10) Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu:

51, 55, 57;

11) 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku:

52, 54, 56;

12) 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie:

53, 58, 59;

13) Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi:

60, 61, 62;

14) oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej:

od 70 do 79;

15) Departament Administracyjny:

80, 81 ,82.

 5. Numery dla zadań realizowanych przez organy inne, niż wymienione w pkt 4 nadawane są przez Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego WP. Zamierzeniom przydziela się następujące cyfry początkowe: 90, 91, 92.

6. Zasady numeracji zamierzeń inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego określają odrębne przepisy NATO.

7. Nazwa zamierzenia, po numerze identyfikacyjnym, powinna zawierać:

1) nazwę garnizonu;

2) jawną nazwę użytkownika (np. JW. 2377, WDW, KPW, 22 WSzU-R, itp.). W przypadkach uzasadnionych względami zachowania tajemnicy, nie podawać nazwy użytkownika;

3) nr kompleksu wojskowego, w którym zlokalizowane jest zamierzenie;

4) opis zamierzenia, charakteryzujący w możliwie krótki sposób rodzaj i zakres robót; dla remontu podać numer ewidencyjny obiektu budowlanego poddawanego remontowi.

8. Nazwa zamierzeń objętych tajemnicą państwową jest zalegendowana.

Załącznik 29. [ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ)]

Załącznik Nr 29

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 30. [WZÓR ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WSKAŹNIKÓW JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW OBLICZONYCH NA PODSTAWIE ZKZ Z WSKAŹNIKAMI JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW UZYSKANYMI NA ZREALIZOWANYCH WCZEŚNIEJ ZADANIACH LUB Z WSKAŹNIKAMI OKREŚLONYMI W PUBLIKACJACH]

Załącznik Nr 30

WZÓR ANALIZY PORÓWNAWCZEJ WSKAŹNIKÓW JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW OBLICZONYCH NA PODSTAWIE ZKZ Z WSKAŹNIKAMI JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW UZYSKANYMI NA ZREALIZOWANYCH WCZEŚNIEJ ZADANIACH LUB Z WSKAŹNIKAMI OKREŚLONYMI W PUBLIKACJACH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 31. [ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKÓŁU KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH (KOPIiR)]

Załącznik Nr 31

ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKÓŁU KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH (KOPIiR)

1. Zatwierdzający protokół KOPIiR (stanowisko, stopień, imię i nazwisko), data zatwierdzenia.

2. Nr protokółu KOPIiR, data posiedzenia.

3. Skład komisji – przewodniczący i członkowie; w KOPIiR uczestniczą przedstawiciele (w tym reprezentanci pionu ekonomiczno-finansowego):

1) inwestora;

2) organu zatwierdzającego program organizacyjno-użytkowy albo program inwestycji;

3) użytkownika;

4) jednostki nadrzędnej użytkownika;

5) autorskiej jednostki projektowania;

6) zaproszeni specjaliści;

7) autorzy koreferatów;

8) przedstawiciele okręgów, brygad lotniczych (skrzydeł), WOMP stosownie do postanowień decyzji.

4. Opiniujący opracowanie projektowo-kosztorysowe – stanowisko, tytuł zawodowy, imię i nazwisko.

5. Ustalenia formalne:

1) podstawa opracowania dokumentacji technicznej; określić, kto opracował i zatwierdził program inwestycji albo organizacyjno-użytkowy;

2) tryb zlecenia dokumentacji;

3) części składowe (zawartość) dokumentacji;

4) kompletność dokumentacji.

6. Ocena merytoryczna:

1) zgodność opracowanej dokumentacji z programem organizacyjno-użytkowym, programem inwestycji oraz złożonym zamówieniem – wskazać na różnice;

2) zgodność rozwiązań projektowych z normami, normatywami i wytycznymi;

3) ocena zaprojektowanych rozwiązań – funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych;

4) ogólna ocena projektu – czy nadaje się do akceptacji i skierowania do fazy realizacji, czy wymaga uzupełnienia. Jeżeli projekt kwalifikuje się do akceptacji, w protokóle należy dokonać takiego zapisu;

5) ocena zestawienia kosztów (w tym wskaźników kosztów jednostkowych) w aspekcie kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu zestawienia kosztów zadania (ZKZ) do zatwierdzenia z podaniem charakterystycznych wskaźników;

6) weryfikacja kwalifikacji zamierzenia do kategorii inwestycji lub remontu.

7. Wnioski końcowe, w tym:

1) orzeczenie o poprawności dokumentacji i przekazaniu jej do akceptacji inwestorowi oraz zestawienia kosztów zadania właściwej komórce (jednostce) organizacyjnej

lub

2) orzeczenie o stwierdzonych uchybieniach w opracowanej dokumentacji uniemożliwiających akceptację projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania ze wskazaniem terminów usunięcia wad i niedociągnięć w dokumentacji;

3) przyjęcie i ocena koreferatów;

4) ostateczne zakwalifikowanie zamierzenia do kategorii inwestycji lub remontu.

8. Podpisy członków posiedzenia KOPIiR pod protokołem.

9. Załączona listą obecności.

Załącznik 32. [SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH]

Załącznik Nr 32

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 33. [PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO]

Załącznik Nr 33

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 34. [WZÓR CZĘŚCI TABELARYCZNYCH SPRAWOZDANIA INWESTORA Z REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH / REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI]

Załącznik Nr 34

WZÓR CZĘŚCI TABELARYCZNYCH SPRAWOZDANIA INWESTORA Z REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH / REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 35. [ŚREDNIOROCZNE WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY PORÓWNYWANIU KOSZTÓW ZADANIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH DO WIELKOŚCI PLANOWANYCH PRZY JEGO ROZPOCZYNANIU, W ROZLICZENIACH ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH]

Załącznik Nr 35

ŚREDNIOROCZNE WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY PORÓWNYWANIU KOSZTÓW ZADANIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH DO WIELKOŚCI PLANOWANYCH PRZY JEGO ROZPOCZYNANIU, W ROZLICZENIACH ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Rok

Wskaźniki średnioroczne
(poprzedni rok = 1,00)

1990

6,810

1991

1,400

1992

1,212

1993

1,239

1994

1,248

1995

1,224

1996

1,170

1997

1,137

1998

1,093

1999

1,052

2000

1,057

2001

1,045

2002

1,038

2003

1.022 (inw.)
1.023 (rem.)

2004

1,022

2005

1,021

2006

1,000

2007

1,019

 

Uwaga:

Dla lat po roku 2007 należy przyjmować wskaźniki prognozowane przez Ministra Finansów, określane dla celów planistycznych przy opracowywaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej państwa.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA