REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 14

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

DECYZJA Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;”,

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony, w formie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego (w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) po uzyskaniu opinii Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do dnia 31 stycznia,”;

2) w § 5:

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uwzględni je w projektach centralnych planów rzeczowych;”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do dnia 31 października roku przedplanowego Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawi projekty centralnych planów rzeczowych Ministrowi do zatwierdzenia (z tym, że projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie: modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych i inwestycji realizowanych w ramach NSIP przedstawia się za pośrednictwem Podsekretarza Stanu).”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawi plany, o których mowa w ust. 1, Ministrowi do zatwierdzenia (z tym, że plany w zakresie modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych i inwestycji realizowanych w ramach NSIP przedstawia się za pośrednictwem Podsekretarza Stanu).”;

4) w § 11 po ust. 18 dodaje się ust. 19 i 20 w brzmieniu:

„19. Korekty centralnych planów rzeczowych, powodujące zmianę przeznaczenia zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.2)) mogą być dokonane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed wszczęciem procedury na realizację danego zadania.

20. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 niezwłocznie informuje właściwych realizatorów o rozpoczęciu prac nad korektą, o której mowa w ust. 19.”;

5) w § 14:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie są sporządzane w odniesieniu do trzeciego kwartału roku planowego.”,

b) w ust. 11 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia wyrazy „przedstawia je, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Ministrowi” zastępuje się wyrazami „przedstawia je Ministrowi (z tym, że informacje w zakresie modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych i inwestycji realizowanych w ramach NSIP – za pośrednictwem Podsekretarza Stanu):”,

c) uchyla się ust. 18-24;

6) w § 38:

a) w ust. 1 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „- z zastrzeżeniem § 14 ust. 15 i 17-20” zastępuje się wyrazami „- z zastrzeżeniem § 14 ust. 15 i 17.”,

b) w ust. 7 pkt 2 skreśla się wyrazy „- z zastrzeżeniem § 14 ust. 18”,

c) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.”;

7) w § 39 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.”;

8) w załączniku Nr 1 w:

a) Części I uchyla się pozycje 66 i 67,

b) Części II uchyla się pozycje 40 i 41;

9) ilekroć w decyzji i załączniku Nr 1 do decyzji występują w danym przypadku wyrazy „Sekretarz Stanu” zastępuje się je wyrazami „Podsekretarz Stanu” w odpowiednim przypadku.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2009 r. Nr 170, poz. 1332.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-02-18
  • Data obowiązywania: 2011-02-18
  • Dokument traci ważność: 2014-03-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA