| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 130/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) decyzja o centralnych planach rzeczowych - decyzję Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6);”;

2) tytuł Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Dysponenci środków budżetowych, organy koordynujące, planujące i współplanujące”;

3) w § 3 dodaje się ust. 16-18 w brzmieniu:

„16. Organami współplanującymi są:

1) Dowódca Wojsk Lądowych;

2) Dowódca Sił Powietrznych;

3) Dowódca Marynarki Wojennej.

17. Do zadań organów współplanujących należy przedstawianie:

1) propozycji zadań dodatkowych wykraczających poza bieżącą działalność z określeniem ich skutków finansowych;

2) potrzeb związanych z przygotowaniem komponentów do udziału w misjach, ćwiczeniach i innych zamierzeniach;

3) propozycji zmian limitów zatrudnienia, planowanego zatrudnienia oraz stanów średniorocznych, wynikających ze zmian organizacyjno-dyslokacyjnych

- w zakresie jednostek wojskowych im podporządkowanych.

18. Komórki organizacyjne Ministerstwa, którym bezpośrednio podporządkowano jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej postanowienia ust. 17 pkt. 3 stosują odpowiednio.”;

4) w § 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie, z uwzględnieniem uczelni wojskowych i państwowych instytucji kultury;”;

5) w § 11:

a) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie, o którym mowa w ust. 4 poinformuje organy współplanujące o finansowym zabezpieczeniu jednostek wojskowych w zakresie zadań, o których mowa w § 3 ust. 17.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dysponenci oraz Dyrektor Departamentu Budżetowego w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta głównego, sporządzają i zatwierdzają w terminie do dnia 20 grudnia projekty planów finansowych w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków.”;

6) w § 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) wykaz i podział dotacji;”;

7) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1 może określać również zasady realizacji przydzielonego planu dochodów i wydatków budżetowych.”;

8) w §14 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dyrektor Departamentu Budżetowego sporządza i zatwierdza plan finansowy w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta głównego w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej oraz sporządza i zatwierdza zmiany planu finansowego w ciągu roku.”;

9) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na podstawie sprawozdawczości sporządzanej przez poszczególne wojskowe biura emerytalne, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych sporządza i przesyła zbiorcze sprawozdania i materiały informacyjno-analityczne na potrzeby jednostek organizacyjnych ubezpieczeń społecznych i statystyki publicznej w zakresie realizacji wydatków na świadczenia emerytalne oraz przedstawia je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.”;

10) dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a.1.Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych posiada uprawnienia do wnioskowania w zakresie przedsięwzięć organizacyjno-etatowych w odniesieniu do ustanowionych przez siebie dysponentów trzeciego stopnia, w uzgodnieniu z właściwym organem współplanującym.

2. Organy współplanujące informują Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych o planowanych i wprowadzanych zmianach organizacyjno-etatowych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych pozostających na zaopatrzeniu finansowym tego Inspektoratu.”;

11) w § 21:

a) ust. 1 (zdanie wstępne) otrzymuje brzmienie:

„1. Niżej wymienione osoby funkcyjne, na podstawie informacji przedstawionych przez dysponentów, przedstawiają Ministrowi i do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału - następujące informacje:”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje dotyczące limitów i planowanego zatrudnienia sporządzają dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu, w terminie do 20 dnia po zakończeniu kwartału.”;

12) Załącznik Nr 1 „Wykaz dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, trzeciego stopnia, podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu, oraz członków Komisji budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do decyzji;

13) Załącznik Nr 2 „Zakresy planowanych wydatków ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez dysponentów i dyrektorów (szefów) niektórych jednostek (komórek) organizacyjnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984

Załącznik 1. [WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 130/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 marca 2008 r. (poz. 63)

Załącznik Nr 1

WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dysponenci drugiego stopnia

1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. Dowódca Wojsk Specjalnych

3. Dowódca Garnizonu Warszawa

4. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

5. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

2

Dysponenci trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu

1. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE)

2. Dyrektor Departamentu Administracyjnego

3. Dyrektor zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

4. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

5. Szef Służby Wywiadu Wojskowego

6. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

3

Członkowie Komisji budżetowej

1. Minister Obrony Narodowej

2. Sekretarz Stanu

3. Podsekretarze Stanu

4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

5. Dyrektor Generalny

6. Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

7. Dyrektor Departamentu Budżetowego

8. Dyrektor Departamentu Kadr

9. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

10.dysponenci drugiego stopnia

11.sekretarz Komisji - zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego lub Główny Księgowy Budżetu resortu obrony narodowej

 

Załącznik 2. [ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW l DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik Nr 2

ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW l DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »